Άρθρο 11: Ειδική Ποινική Διαδικασία

1. Αν οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 πράξεις συνιστούν πλημμελήματα, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία του αυτοφώρου, εφαρμόζεται ανάλογα η συνοπτική διαδικασία των άρθρων 418 και 424 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει και για τα πλημμελήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου αυτού.
3. Στις περιπτώσεις που οι περιγραφόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 πράξεις συνιστούν κακουργήματα, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 4022/2011 περί εκδίκασης πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων και υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

  • 20 Φεβρουαρίου 2013, 23:00 | Νίκος Ζ.

    Νομοτεχνικά εύστοχη η διάταξη!
    Αποφεύγονται θεωρητικές διαφωνίες περί της έννοιας του αυτοφώρου με σημαντικές πρακτικές συνέπειες.
    Αν δει κανείς στην πολιτική δίκη, θα διαπιστώσει ότι πολλές υποθέσεις δικάζονται «κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων», «σύμφωνα με τα άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ» κ.ο.κ. Κι εκεί οι αποκλείσεις είναι σημαντικές (πιθανολόγηση, ευέλικτες προθεσμίες κλήτευσης, απαγόρευση ένδικων μέσων).
    Βέβαια τα ποινικά δικαστήρια θα έχουν πια να κρίνουν με τη διαδικασία του αυτοφώρου και περίπλοες υποθέσεις, που ίσως φθάνουν στο ακροατήριο χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία.