Άρθρο 54: Διοικητικές επιτροπές ΙΚΑ- ΕΤΑΜ

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.2676/1999 (Α΄ 1), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του ν.3762/2009 (Α΄ 75), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση λήξης της θητείας του προέδρου και των μελών των Τ.Δ.Ε. των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων μελών και όχι περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.»