Άρθρο 67: Προσφυγή στη Β’/θμια Υγειονομική Επιτροπή

Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 6 του Ν.3863/2010 ως εξής: «Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης των λοιπών ΝΠΔΔ και του Δημοσίου, η άσκηση προσφυγής ενώπιον των Β’/θμιων υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, δύναται να ασκείται και από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ- εντός σαράντα (40) ημερών ΕΤΑΜ από την ημερομηνία οριστικοποίησης των γνωματεύσεων των Α’/θμιων υγειονομικών επιτροπών αναπηρίας.»