Άρθρο 76: Λοιπές διατάξεις

1.Στο τέλος του άρθρου 6 του α.ν. 1846/1951 (Α΄149), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:
« 6. Τα πρόσωπα που καθίστανται συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.ΑΜ, με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης από φορέα χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση, ασφαλίζονται για υγειονομική περίθαλψη καταβάλλοντας εισφορά 4% επί του ποσού της σύνταξης τους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε ποσό σύνταξης 568,16€, αναπροσαρμοζόμενο κατ΄ έτος με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.ΑΜ».
2. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α,273) και της παρ. Α2 του άρθρου 138 του ν.4052/2012 (Α,41), παρατείνεται μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2014.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 και ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει την προβλεπόμενη εισφορά στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
3. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α,179), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 20 του ν.4019/2011 (Α,216), προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:
« Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία « ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» καθώς και τα μέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν 1846/1951 για την περίοδο από 1/3/2013 έως 28/2/2014 καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.
Οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά καθώς και τα μέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν 1846/1951 για την περίοδο από 1/3/2013 έως 28/2/2014 καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εβδομήντα (70) ημέρες ασφάλισης, είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου ».
4. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο Η του άρθρου 138 του ν. 4052/2012, πρόσωπα θεμελιώνουν δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης εφ’ όσον έχουν απολυθεί έως τις 31-08-2011, έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 30-09-2011 και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.
5. α. Το άρθρο 20 του ν. 4075/2012 (Α89) καταργείται από την ημερομηνία που ίσχυσε.
β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/51, ;όπως ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής : « Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να ανακαθορίζεται η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών , τα πρόσθετα τέλη καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή της παρούσας».

 • 19 Φεβρουαρίου 2013, 18:40 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  94 συνάδελφοι (πρώην συμβασιούχοι), μέσω δικαστικών ενεργειών απασχολούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.. Πιο συγκεκριμένα στελεχώνουμε εδώ και πέντε έτη τις υποδιευθύνσεις εσόδων και συντάξεων όλων των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλύπτοντας θέσεις μονίμων υπαλλήλων, πράγμα που σημαίνει ότι απασχολούμαστε με πλήρες ωράριο εργασίας, στερούμενοι παράλληλα βασικών εργασιακών δικαιωμάτων όπως πληρωμή, ασφάλιση, επιδόματα, άδειες κ.α Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι στελεχώνουμε νευραλγικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες στήριξης της κοινωνικής ασφάλισης. Η εργασία που παρέχουμε είναι ουσιαστική για την λειτουργία του ΙΚΑ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η απόδοσή μας ξεπερνά εκείνη των εναπομεινάντων μονίμων υπαλλήλων. Το ΙΚΑ έχει πάνω από 4000 κενές οργανικές θέσεις και ο ρυθμός των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς, γι’ αυτό διεκδικούμε την άμεση αποκατάστασή μας, την μετατροπή μας σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου, όπως άλλωστε έχει κρίνει ήδη η Ελληνική Δικαιοσύνη.

  Αιτιολογώντας τα παραπάνω και:
  Α) ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 2008 ΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ
  Β) ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΣ 18 ΜΗΝΕΣ, Η ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 6 ΔΙΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΠΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΣΕ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Γ) ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
  Δ) ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ
  Ε) ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ, ΘΑ ΕΠΕΛΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΚΑΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ ,ΕΣΟΔΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ) κ.λ.π., ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
  ΣΤ) ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΑΤΟΜΩΝ ΘΑ ΣΤΕΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΕΦΕΡΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
  Παρακαλούμε να συμπεριληφθούμε στο παρόν νομοσχέδιο σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου