Άρθρο 28: Προστασία ακίνητης περιουσίας Ο.Α.Ε.Δ. – Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής

1. Η ακίνητη περιουσία του Ο.Α.Ε.Δ. σε περίπτωση κάθε μορφής παράνομης κατάληψης προστατεύεται με την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.δ. 86/1969, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 326 του ν. 4072/2012.
2. Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο Διοικητής.
3. Κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, ασκείται ανακοπή σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 61 του ν.δ. 86/1969, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 326 του ν. 4072/2012.
4.Για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή της αστυνομικής αρχής, η οποία υποχρεούται να συνδράμει.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.

  • 20 Φεβρουαρίου 2013, 23:09 | Ηλίας Αθανασίου

    Η ακίνητη περιουσία του τ.Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τις εισφορές των εργαζομένων και εργοδοτών μέσα σε ένα πλαίσιο ανταποδοτικότητας και με στόχο την παροχή κοινωνικών προγραμμάτων προς τους εργαζόμενους. Θεωρώ ότι από κάθε σκοπιά πολιτική, νομική, δεοντολογίας κλπ η περιουσία αυτή πρέπει να επιστρέψει σε αυτούς που τη δημιούργησαν και πολύ απλά «τους ανήκει». Προτείνεται λοιπόν για την περιουσία (συνολικά ακίνητη και μη) του τ.ΟΕΚ να προστεθεί παράγραφος στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι η ακίνητη περιουσία του τ.ΟΕΚ θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για παροχή στέγης στους εργαζόμενους μέσω αντίστοιχων δράσεων και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο έσοδα από οποιαδήποτε εκμετάλλευση της περιουσίας να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό (να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο παροχής προσωρινών ή μη δανείων). Αντίστοιχη πρόβλεψη μπορεί να γίνει και για την περιουσία του τ.ΟΕΕ.