Άρθρο 59: Διοικητικό Συμβούλιο Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)

1. Συνιστώνται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) δύο θέσεις Υποδιοικητών, στις οποίες διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τριετή θητεία, πρόσωπα που έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής , καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής.
2.΄Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Πρόεδρος του ΕΤΕΑ» νοείται εφεξής «Διοικητής του ΕΤΕΑ».
3.Τον Διοικητή του ΕΤΕΑ όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους δύο Υποδιοικητές. Η αναπλήρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.
4. Οι Υποδιοικητές του ΕΤΕΑ μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΑ.
5.Η παράγραφος 8 του άρθρου 43 του ν.4052/2012 (Α΄ 41) καταργείται και οι παράγραφοι 9,10,11,12,13,14,15 και 16 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 8,9,10,11,12,13,14 και 15 αντιστοίχως.
6.Η παράγραφος 13 του άρθρου 43 του ν.4052/2012 , η οποία αναριθμείται σε 12, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών του ΕΤΕΑ και με όμοια απόφαση καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των λοιπών προσώπων που συμμετέχουν νόμιμα στο Δ.Σ. του ΕΤΕΑ».
7.Η παράγραφος 16 του άρθρου 43 του ν.4052/2012, η οποία αναριθμείται σε 15, αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητή του ΕΤΕΑ, του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ και των υποδιοικητών του ΕΤΕΑ.».
8.Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του ν.4052/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ)Έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις».