Άρθρο 52: Τροποποίηση του ν. 3586/2007

Η παρ. 8 του άρθρ. 10 του Ν.3586/ 2007 (ΦΕΚ Α’, 151), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Μέρος των οριζομένων από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έργων και εργασιών, μπορεί να ανατίθενται με αποφάσεις των Δ.Σ. των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στις Τεχνικές Υπηρεσίες τους, οποτεδήποτε αυτό κριθεί σκόπιμο και χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία της παρ.3 του παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω έργα και εργασίες μπορεί να ανατίθενται και με εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42, Α’) και του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116,Α’), με απόφαση των Δ.Σ. των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών των Φ.Κ.Α. εφόσον η ετήσια προγραμματιζόμενη δαπάνη αυτών, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων μελετών, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..»