Άρθρο 75: Αποζημίωση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η αποζημίωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών του ΕΟΠΥΥ όπως επίσης και για κάθε παροχή υπηρεσίας από τις Διοικητικές Υπηρεσίες και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) από 1-1-2012 καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί των εισπραττομένων εισφορών. Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται σε μηνιαία βάση με παρακράτηση από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του αντίστοιχου ποσού από τις προς απόδοση εισφορές.