Άρθρο 40: Μεταβατικές – Ερμηνευτικές διατάξεις

1 :Στο τέλος του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 προστίθενται παράγραφος 12, η οποία έχει ως εξής :
«13 :α), Μέχρι την έγκριση των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. που συνιστώνται με την παράγραφο 1, οι υφιστάμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθούν να λειτουργούν με προϋπολογισμούς που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και να πραγματοποιούνται δαπάνες και μετά την 31 Ιανουαρίου 2013 κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 4111/2013 (Α’ 18).
β) Οι παράγραφοι 2,3 και 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 496/1974 όπως αντικαταστάθηκαν με τον άρθρο 1 του Ν. 369/1976, εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την έγκριση των προϋπολογισμών των δώδεκα (12) νέων Ν.Π.Δ.Δ.
2 Στο τέλος του άρθρου 1ο του Ν. 4109/2013 προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως εξής :
«10.α) Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένων ή Ξηράς που συνίσταται με τη παράγραφο 1, τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που συγχωνεύονται με την παράγραφο1, εξακολουθούν να λειτουργούν με προϋπολογισμούς, που εγκρίνονται από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και να πραγματοποιούνται δαπάνες και μετά την 31 Ιανουαρίου 2013.
β) Οι παράγραφοι 2,3 και 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 496/1974 όπως αντικαταστάθηκαν με τον άρθρο 1 του Ν. 369/1976, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έγκριση των προϋπολογισμών των δώδεκα (12 νέων Ν.Π.Δ.Δ.
γ) Μέχρι τη συγκρότηση και ορισμό του νέου Δ.Σ. του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Ε.Κ.Α.Φ.)που συνιστάται με την παράγραφο 1, οι υπάρχουσες των 11/11/2012 Διοικούσες Επιτροπές των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένων ή Ξηράς, εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους για τα θέματα που αφορούν το αντίστοιχο ΚΑΦ. Στην περίπτωση που έχει λήξει η θητεία τους, αυτή παρατείνεται μέχρι τη συγκρότηση και του ορισμού του νέου Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Φ.
3. Μέχρι την έγκριση των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ.: Κ.Ε.Α.Τ., Ε.Ι.Κ. και Ε.Κ.Α., εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2,3 και 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 496/1974 όπως αντικαταστάθηκαν με τον άρθρο 1 του Ν. 369/1976, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4111/2013 (Α΄18).
4. Στο τέλος της περίπτωσης 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7.της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι Επιτροπές Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς που προβλέπονταν στο άρθρο 11 του π.δ. 369/1989 (Α΄164), καθώς και οι Επιτροπές Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Λιμένων που προβλέπονταν στο άρθρο 12 του π.δ. 369/1989, οι οποίες καταργήθηκαν με τα παραπάνω εδάφια, ασκούν μόνο και αποκλειστικά αρμοδιότητες εκκαθάρισης, για θέματα, που προβλέπονται στην περίπτωση στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και στην περίπτωση ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του π.δ. 369/1989, και αυτό μέχρι τη περάτωση της εκκαθάρισης των λογαριασμών τους και όχι πέραν του διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου.
5. Στο τέλος της παραγράφου Ι.Α.7.2 του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:
«γ) φορτώσεις ή εκφορτώσεις από νομικά πρόσωπα που παρείχαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος, ως παραχωρησιούχοι ή πάροχοι αυτών λιμενικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, εφόσον διατίθεται και συνεχίζει να υφίσταται σύστημα εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας του μόνιμου προσωπικού, ή τυχόν συνεργαζόμενων με σύμβαση έργου, που διενεργείται από αναγνωρισμένο φορέα. Οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομικών προσώπων και μόνον εφόσον διατηρείται σε ισχύ σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου, θεωρούνται κατά περίπτωση ισοδύναμοι με τους αναφερόμενους στη παρ. 4 του παρόντος για την άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.»
6. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 α του άρθρου 38του ν.3986/2011 ( Α’ 152), όπως συμπληρώθηκε με τη παράγραφο 11 του άρθρου 24 του ν.4002/2011 (Α’ 180), και μετά τις λέξεις «συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών» προστίθενται οι εξής λέξεις «και των θυγατρικών επιχειρήσεων των Τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες», από τότε που ίσχυε η διάταξη.