Άρθρο 38: Γενικές Διατάξεις και Ρυθμίσεις λοιπών ζητημάτων

1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 213 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Όπου στην κείμενη νομοθεσία και στις κανονιστικές αποφάσεις αναφέρονται Υπουργός ή υπάλληλος ή αξιωματικός ή εκπρόσωπος αρμόδιος για θέματα των ανωτέρω Υπηρεσιών νοούνται εφεξής αντιστοίχως ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή υπάλληλος ή εκπρόσωπος ανάλογα, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 92/1973 (ΦΕΚ 169 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 2935/2001 (ΦΕΚ 162 Α΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως :
«1. Η Εστία Ναυτικών διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από :
α) Τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας
β) έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
γ) έναν ανώτερο υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Δ.
δ) δύο εκπροσώπους των διοικητικών συμβουλίων των ναυτεργατικών οργανώσεων, οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, από διπλάσιο αριθμό μελών, που υποδεικνύονται από τη Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας
ε) δύο εφοπλιστές οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από διπλάσιο αριθμό μελών, που υποδεικνύονται από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.) και από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, (Ν.Ε.Ε.)
στ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ζ) έναν εκπρόσωπο του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Εστίας Ναυτικών»
3. Το άρθρο 27 του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«Α. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας λειτουργεί το Τεχνικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από :
α) Το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που προϊσταται του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που ορίζεται ως Πρόεδρος με αναπληρωτή Πάρεδρο του ίδιου Γραφείου Νομικού Συμβούλου με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου
β) Έναν τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατηγορίας ΠΕ, βαθμού τουλάχιστον Β΄ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης
γ) Έναν τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κατηγορίας ΠΕ, βαθμού τουλάχιστον Β΄ που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο Υπουργό
δ) Έναν τεχνικό υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Δ. κατηγορίας ΠΕ, βαθμού τουλάχιστον Β΄, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.
ε) Έναν εκπρόσωπο των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές

Β. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί τεχνικός υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Β΄ ή Γ΄ , που ορίζεται με αναπληρωτή με την ίδια απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου

Γ.Τα θέματα για τα οποία παρέχει τη γνώμη του το Τεχνικό Συμβούλιο εισηγείται αρμόδιος τεχνικός υπάλληλος ανάλογα με το συζητούμενο θέμα. Σε περίπτωση που ο εισηγητής δεν είναι μέλος του Συμβουλίου συμμετέχει σ΄ αυτό χωρίς ψήφο.

Δ. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία (3) από τα μέλη του

Ε. Οι αποφάσεις ή οι γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου

ΣΤ. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται διετής

Ζ. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του σε θέματα αιτήσεων θεραπείας, διεθνών διαγωνισμών και εγκρίσεων, παρεκκλίσεων για τη μελέτη και κατασκευή έργων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των Εποπτευομένων Νομικών Προσώπων και Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στα καταργηθέντα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 όπως ισχύει, Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)» και «Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)», που ορίζει ο νόμος 1418/1984 (Α΄ 23) όπως ισχύει και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, καθώς επίσης και σε κάθε θέμα που παραπέμπει σ΄ αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

4. Στο άρθρο 9 του Ν. 4109/2013 (Α΄ 16) προστίθενται παράγραφοι 9, 10 και 11 ως ακολούθως :
«9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνιστώνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, Υπηρεσιακά και Κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια στα Νομικά Πρόσωπα της παρ. 1 ως εξής :
α. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα το Δήμο Καβάλας
β. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη
γ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου με έδρα το Δήμο Ιωαννίνων
δ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα το Δήμο Λάρισας
ε. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων με έδρα το Δήμο Πάτρας
στ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Δήμο Λαμίας
ζ. Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα το Νομό Αττικής
η. Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Δήμο Ηρακλείου
10. Μέχρι τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών των νέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων – Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων το προσωπικό των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ., υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
11. Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ., εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/39/8703 (684 Β) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι προθεσμίες της διαδικασίας για την εκλογή των εκπροσώπων των υπαλλήλων»
5. Η παράγραφος ΙΙ του άρθρου 3 του Ν.Δ. 515/1970 (Φ.Ε.Κ. 95 Α’) καταργείται.
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) διαγράφονται οι λέξεις «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι» και τίθεται η λέξη «Οι»
7. Μέχρι τον ορισμό των Διοικητικών Συμβουλίων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) παρατείνεται η θητεία των υφιστάμενων οργάνων διοίκησης ή αυτών που έληξε η θητεία τους, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 15 του ν.3323/2005 (Α΄ 81), αυτοδίκαια χωρίς καμιά πράξη των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που συγχωνεύονται.
8. Στο άρθρο 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) προστίθενται παράγραφοι 12 και 13 ως εξής: «12. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30-06-2013. 13. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού άρχεται μετά την πάροδο μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.. Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, η λειτουργία και χρηματοδότηση των συγχωνευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από την προϊσχύουσα νομοθεσία.».
9. Η θητεία των μελών των υφιστάμενων οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Κ.Ε.Α.Τ., Ε.Ι.Κ. και Ε.Κ.Κ.Α. ακόμα κι αν έχει παρέλθει ο χρόνος λήξης της, παρατείνεται μέχρι τον ορισμό των νέων μελών των Οργάνων Διοίκησης.

 • Πρόταση: Με την παρ. 9 αυτού του άρθρου τροποποιούνται και προστίθενται παράγραφοι στο άρθρο 9 του ν. 4109/2013 που αφορά τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της χώρας. Η αρνητική θέση της Ε.Σ.Α.μεΑ για την ένταξη των ΚΕΚΥΚΑμεΑ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) μέσω των άρθρων 10 και 11 του ν. 4025/2011 είναι γνωστή και πλήρως αιτιολογημένη. Στη διάθεσή σας οι επιστολές της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το εν ‘ λόγω θέμα. Με την ευκαιρία τροποποίησης του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 ζητούμε να προστεθούν οι παρακάτω παράγραφοι μέσω των οποίων θα τροποποιηθούν τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4025/2011 ως προς το θέμα της ένταξης των ΚΕΚΥΚΑμεΑ στο Ε.Σ.Υ., ούτως ώστε αυτά να επανέλθουν στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας που ανήκουν φύσει και θέσει.

  Ακολουθεί παράθεση των παραγράφων που προτείνουμε:

  1. «Τα ΚΕΚΥΚΑμεΑ. με το προσωπικό που υπηρετούσε σ’ αυτά πριν τον ν.4025/2011, εντάσσονται από δω και στο εξής ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στα δώδεκα (12) νέα Ν.Π.Δ.Δ., όπως συστάθηκαν με το άρθρο 9 του ν. 4109/2013. Ως εκ τούτου, από δω και στο εξής καταργείται το μέρος των διατάξεων με τις οποίες καθορίστηκε η ένταξη των ΚΕΚΥΚΑμεΑ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως συνέβη με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4025/2011.

  2. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συστήνεται ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Πελοποννήσου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 9 του ν.4109/2013 στο οποίο εντάσσονται ως Παραρτήματα το «ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας και το ΚΕΚΥΚΑμεΑ Αργολίδας»

  3. Στα Παραρτήματα που εντάσσονται στα 13 συνιστώμενα Ν.Π.Δ.Δ. με τον τίτλο «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ..Περιφέρειας ……..» βάσει της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4109/09, όπως συμπληρώνεται με την προαναφερόμενη παράγραφο, ορίζονται 5αμελείς Επιτροπές Διοίκησης οι οποίες αποτελούνται από: 3 πρόσωπα με ιδιαίτερη εμπειρία και γνώσεις κοινωνικής πολιτικής που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, και έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που ορίζεται με ευθύνη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Οι Επιτροπές Διοίκησης των Παραρτημάτων λειτουργούν κατά το πρότυπο του άρθρου 4 του ν. 3106/2003. Τα μέλη των ως άνω Επιτροπών παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς ουδεμία οικονομική αποζημίωση».

  Πρόταση: Ζητούμε να συμπεριληφθεί στο άρθρο αυτό διάταξη με την οποία θα θεσμοθετηθεί η εκπροσώπηση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο ΙΚΑ ως ακολούθως: «Η παρ. 7α του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 συμπληρώνεται μετά την περ. ηη. με την περ. θθ) ως εξής: «θθ) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από την Ε.Σ.ΑμεΑ. ».

  Πρόταση: Ζητούμε να συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία θα συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας «Συμβούλιο Εκπόνησης και Παρακολούθησης Πολιτικών για Άτομα με Αναπηρία – Σ.Ε.Π.Π. ΑμεΑ» ως ακολούθως:
  «1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας συστήνεται Συμβούλιο Εκπόνησης & Παρακολούθησης Πολιτικών για Άτομα με Αναπηρία (Σ.Ε.Π.Π. ΑμεΑ).

  2. Στο Σ.Ε.Π.Π. ΑμεΑ συμμετέχουν:
  α) οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
  β) ο Διοικητής του ΙΚΑ
  γ) ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ.
  δ) 3 εκπρόσωποι από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται με ευθύνη της Ε.Σ.Α.μεΑ.

  3. Το Σ.Ε.Π.Π. ΑμεΑ συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και είναι αρμόδιο για την εκπόνηση, εφαρμογή και παρακολούθηση πολιτικών και μέτρων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους και το συντονισμό της δράσης όλων των αρμόδιων Διευθύνσεων και φορέων που ανήκουν στην αρμοδιότητα και εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, τα οποία εφαρμόζουν πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους».

  Πρόταση: Στο παρόν άρθρο ζητούμε επίσης να ενταχθεί διάταξη μέσω της οποίας θα χορηγείται το προνοιακό επίδομα στους δικαιούχους αυτού και κατά την ένταξή τους σε θέση εργασίας, δεδομένου ότι αυτό το επίδομα αποτελεί οικονομικό μέσο για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία τους και όχι μέσο επιβίωσης και κάλυψης βασικών βιοτικών αναγκών. Ακολουθεί παράθεση της προτεινόμενης διάταξης: «Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που επιδοτούνται με προνοιακό ή άλλο επίδομα, διατηρούν το επίδομά τους αυτό και όταν εργάζονται είτε σαν υπάλληλοι σε εργοδότη είτε εργάζονται μόνοι τους σε δικό τους εργαστήριο οικοτεχνία, ελεύθερο επάγγελμα ή υποβάλλονται σε φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, απασχολησιοθεραπεία, λογοθεραπεία, ημερήσια φύλαξη και ψυχολογική στήριξη».

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 12:24 | Ηλίας Αθανασίου

  Αν ανατρέξουμε στο άρθρο 27 του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163 Α΄) γ, δ και ε θα διαπιστώσουμε ότι στο τεχνικό συμβούλιο συμμετείχαν εκπρόσωπος ΤΕΕ και προϊστάμενοι των τεχνικών υπηρεσιών των τ.ΟΕΚ και ΟΕΕ. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάποιο επιπλέον σχόλιο.

 • 21 Φεβρουαρίου 2013, 11:00 | Ηλίας Αθανασίου

  Στο άρθρο 38 παρ.3, σχετικά με την σύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου που θα επιλαμβάνεται και επί των θεμάτων των τ.ΟΕΚ και ΟΕΕ, θα πρέπει να οριστεί ότι υπάλληλος του ΟΑΕΔ και ο αναπληρωτής, που θα μετέχουν στη σύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου, θα προέρχεται προέρχονται από τους καταργηθέντες οργανισμούς προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη εμπειρία και τεχνογνωσία κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Θεωρούμε σημαντική παράλειψη του νομοσχεδίου το γεγονός ότι δεν αναφέρεται στην σύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου εκπρόσωπος από το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος) που θα ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ. Προτείνω να γίνουν οι ανάλογες προσθήκες – διορθώσεις.