Άρθρο 21: Αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του Σ.ΕΠ.Ε. και να μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, σε άλλη οργανική μονάδα του ιδίου επιπέδου. Σε περίπτωση κατά την οποία η κατά τόπον αρμοδιότητα του Τμήματος υποδοχής ανήκει σε διαφορετική Περιφερειακή Διεύθυνση, από αυτήν του μεταφερόμενου Τμήματος, η τοπική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης του Τμήματος υποδοχής επεκτείνεται και επί της κατά τόπον αρμοδιότητας του μεταφερομένου τμήματος.

  • Αν με το άρθρο αυτό επίκειται διακοπή λειτουργίας Τμημάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης, είμαστε ριζικά αντίθετοι. Το ευκτέο θα ήταν η ενίσχυσή τους και όχι η αναστολή λειτουργίας τους και η υδροκεφαλική συγκέντρωσή τους σε μία μεγαλύτερη οργανική μονάδα που, κατά τη γνώμη μας, μόνο δυσλειτουργική θα είναι, ερχόμενη και σε πλήρη αντίθεση με τον τίτλο του νομοσχεδίου.

  • 21 Φεβρουαρίου 2013, 01:20 | Ν. Σαραφόπουλος

    Η εξουσιοδοτική διάταξη, την τρέχουσα περίοδο που επίκειται συνολική αναδιοργάνωση των δομών όλων των Υπουργείων, είναι καθ’ υπερβολή.