Άρθρο 12: Παράλειψη επιβολής κυρώσεων

Η παράλειψη επιβολής των διοικητικών ποινών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10, καθώς και η μη διενέργεια ή η καθυστερημένη διενέργεια της ένορκης διοικητικής εξέτασης της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου καθώς και η παράλειψη κοινοποίησης στην εποπτεύουσα αρχή του πορίσματος της ένορκης διοικητικής εξέτασης ή τυχόν καταδικαστικής αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου συνιστά παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, εφαρμόζεται δε και η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου αυτού.