Άρθρο 42: Θέματα ΗΔΙΚΑ ΑΕ

1. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχονται έναντι αμοιβής και στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Το άρθρο 20 του Ν. 1199/1981 καταργείται.
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Εταιρεία συνάπτει σύμβαση με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία καθώς και με φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
Το συνολικό ύψος των εσόδων της Εταιρείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται με την σύνταξη και έγκριση του ετήσιου Οικονομικού Προϋπολογισμού της για το επόμενο έτος και την Ετήσια Έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών της κατ’ άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.3429/2005.
Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού εκδίδεται ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας για την κατανομή των εσόδων της ΗΔΙΚΑ στους Φορείς που εξυπηρετεί. Επίσης καθορίζονται οι όροι, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών, και ο τρόπος της αμοιβής της Εταιρείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η ΚΥΑ επέχει θέση ανάθεσης και ακολούθως συντάσσονται συμβάσεις που εξειδικεύουν το παρεχόμενο έργο.
Για επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες όπως μισθοδοσίες νοσοκομείων , συντάξεις κ.λ.π δύνανται να υπογράφονται μακροχρόνιες συμβάσεις με τους εξυπηρετούμενους φορείς.
Σε περίπτωση μη υπέρβασης του αρχικού προϋπολογισμού η τελική κατανομή των εσόδων της Εταιρείας στους φορείς που εξυπηρέτησε θα γίνεται κάθε φορά με τον Ετήσιο Ισολογισμό – Απολογισμό και με βάση την τελική πραγματική παροχή υπηρεσιών.
Οι συμβάσεις αυτές δεν υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το άρθρο 19 παρ. 7 π.δ 774/1980.»
3. Μέχρι την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 4024/2011 ισχύουν από 01/02/2013 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46Α του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
4. Οι οικονομικές χρήσεις μέχρι 31.12.2011 θεωρούνται περαιωθείσες με την προϋπόθεση της έγκαιρης και νομότυπης υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων και καταστάσεων. Ειδικά για την οικονομική χρήση 1.1.2012 -31.12.2012 και για την οριστική τακτοποίηση της εταιρίας παρέχεται κατ’ εξαίρεση και για διάστημα 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος η δυνατότητα έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου πρώτου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρίας ασκείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
6. Από 1/4/2013 δημιουργείται στην ΗΔΙΚΑ Ενιαία Βάση Ακίνητης Περιουσίας, στοιχεία της οποίας θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας φορείς που διαθέτουν ακίνητη περιουσία υποχρεούνται να ενημερώνουν περιοδικά τη βάση και να αναρτούν τις διακηρύξεις μίσθωσης, ανάθεσης εργολαβιών ή πώλησης των ακινήτων τους. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθοριστούν από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.