Άρθρο 74

1. Το άρθρο 5 «Μητρώα – Ειδική πιστοποίηση» του Ν 2646/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Α Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος:
Ως Εθελοντική ομάδα υγείας πρόνοιας ορίζεται η ένωση φυσικών προσώπων που συστήνεται με σκοπό την παροχή εθελοντικής προσφοράς έργου και εγγράφεται ως τέτοια στο μητρώο εθελοντών . Εθελοντικές ομάδες μπορούν να συστήνουν με απόφασή τους και νομικά πρόσωπα. Ως εθελοντικές ομάδες για τα ζητήματα που αφορούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στα Μητρώα εθελοντικών οργανώσεων ορίζονται εν γένει όλοι οι ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 3 του Ν2646/1998.
Β. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας τηρείται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων που περιλαμβάνει όλες τις εθελοντικές ομάδες όπως οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Υγείας και Πρόνοιας αλλά και λοιπούς Ιδιωτικούς Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται από την εφαρμογή του παρόντος τόσο οι ΜΚΟ και οι ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ήδη υφίστανται και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας όσο και νέοι ή υπό ίδρυση φορείς αμέσως μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας τους και την πιστοποίηση τους.
Το Μητρώο αποστέλλεται με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου τηρείται Εθνικό Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων με τα στοιχεία, που αποστέλλουν οι περιφέρειες.
1. Προκειμένου να εγγραφούν στα Μητρώα της προηγούμενης παραγράφου οι εθελοντικές οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα υγείας και πρόνοιας αλλά και εκείνες που πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον θα πρέπει να Πιστοποιηθούν από το Υ.Υ.Κ.Α. προκειμένου να αναγνωριστεί η δράση τους.
Η Πιστοποίηση των Εθελοντικών Ομάδων που ασχολούνται με ζητήματα και δράσεις υγείας και πρόνοιας γίνεται με ένα σύστημα αξιολόγησης που θέτει συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία ελέγχονται τόσο σε περιφερειακό από τις οικείες Διευθύνσεις υγείας όσο και σε εθνικό επίπεδο από τον αρμόδιο φορέα, που είναι το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 19525/2002, στις αρμοδιότητες του οποίου προστίθεται με το παρόν η αξιολόγηση και ο διεξοδικών έλεγχος των εθελοντικών ομάδων προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση και άδεια λειτουργίας αλλά και η παρακολούθησή τους με επανέλεγχο και νέα αξιολόγηση τους ανά τριετία προκειμένου να δύνανται να λάβουν μέρος στα προγράμματα του Υ.Υ.Κ.Α. και να λάβουν επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται επταμελής διαρκής επιτροπή Πιστοποίησης εθελοντικών ομάδων στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές κάθε μήνα προκειμένου να ελέγξει και να αξιολογήσει τις εθελοντικές ομάδες που αιτούνται πιστοποίηση του Υ.Υ.Κ.Α..
2. Τα στοιχεία που θα πρέπει να καταθέσει κάθε εθελοντική ομάδα προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση και τα οποία τίθενται ως κριτήρια για την αξιολόγησης της είναι:
Α) Καταστατικό Ίδρυσης καθώς και Πιστοποιητικό Πρωτ/κειου τελευταίων τροποποιήσεων του καταστατικού κάθε εθελοντικής ομάδας, προκειμένου οι ελεγκτικές αρχές να πληροφορούνται:
α) Την έδρα της,
β) Την αρχική περιουσία της
γ) τις εισφορές των μελών της
δ) το καταστατικό καθεστώς κάτω από το οποίο κάποιος μπορεί να γίνει μέλος της
ε) τον αριθμό των αρχικών μελών της και κάθε τροποποίηση αυτού, εκτός εάν η είσοδος νέων μελών είναι ελεύθερη και μπορεί να εγγραφεί κάθε ενδιαφερόμενος ως συνεργάτης της
στ) τον τρόπο εκλογής του Διοικητικού συμβουλίου ή του Προεδρείου της
ζ) Τους σκοπούς της και συγκεκριμένα το αντικείμενο των δράσεών της
η) όποιες άλλες πηγές εσόδων της επιτρέπεται να διαθέτει.

Β) Σύντομο σημείωμα που περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων και κοινωνικών παρεμβάσεων, που έχει λάβει μέρος η εθελοντική ομάδα και στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά:
α) Τα έτη που έχει ενεργή δράση
β) Το ειδικότερο αντικείμενο των δράσεων της (πρόληψη, παρηγορητική αγωγή, θεραπεία, συμπτωματικοί έλεγχοι)
γ) Συγκεκριμένες δράσεις της τα τελευταία πέντε (5) χρόνια και αποτελέσματά τους
δ) Δημοσιεύματα στον Τύπο για τις δράσεις της
ε) Αρχεία και πρακτικά των συνεδριάσεών της
στ) Συνεργασία σε δράσεις με αντίστοιχες ομάδες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
ζ) Συστατικές επιστολές μελών και προσώπων ωφελουμένων ή εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών
η) Βιογραφικά σημειώματα των βασικών ιδρυτικών μελών και συνεργατών εκ των οποίων τουλάχιστον τρείς (3) θα πρέπει να έχουν πρότερη εμπειρία σε διοργάνωση αντίστοιχων δράσεων και πανεπιστημιακή μόρφωση

Γ) Οικονομικά δεδομένα της εθελοντικής ομάδας
α) Καταμερισμός εξόδων της προηγούμενης χρήσης
β) Προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης
γ) Ισολογισμοί των τελευταίων 3 ετών
δ) Επιδοτήσεις από κρατικούς ή δημοτικούς ή περιφερειακούς φορείς
ε) Χορηγίες και Δωρεές Ιδιωτικών Φυσικών προσώπων και ΝΠΙΔ
στ) Ποσοστό υπηρεσιών που θα προορίζεται για κάλυψη διοικητικών αναγκών και υπηρεσιών.
3. Αντίστοιχα, τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου θα αναζητούνται και σε κάθε επανέλεγχο, προκειμένου να παρακολουθείται η δράση της εθελοντικής ομάδας, με στοιχεία που αφορούν κάθε φορά την προηγούμενη τριετία, ήτοι το διάστημα από τον τελευταίο έλεγχο.
4. Ο Ελεγκτικός Μηχανισμός που θα εποπτεύει τις δράσεις των ομάδων αυτών, και ιδιαίτερα όσων συμμετέχουν σε προγράμματα ή δράσεις του Υ.Υ.Κ.Α., οργανώνεται σε δύο επίπεδα:
α) στις οικείες Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειών
και β) στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης φορέων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υ.Υ.Κ.Α.
5. Οι ομάδες που έχουν εγγραφεί στα μητρώα των προηγουμένων παραγράφων πιστοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πιστοποίησης εθελοντικών ομάδων του Υ.Υ.Κ.Α.. Κατόπιν επανελέγχου και σε κάθε νέα αξιολόγηση μπορεί αντίστοιχα να γίνει και άρση της πιστοποίησης με όμοια απόφαση του Υπουργού. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται εντός ενός (1) μηνός στις περιφέρειες.
6. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από τους φορείς του δημόσιου τομέα, την περιφέρεια, μπορεί να παρέχονται μόνο στις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες του Υ.Υ.Κ.Α..
7. Για τις ήδη ενεργές εθελοντικές ομάδες, ΜΚΟ ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας και συνεργάζονται με το Υ.Υ.Κ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και ΝΠΙΔ, που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α., τάσσεται προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν την Πιστοποίηση και να εγγραφούν στο Μητρώο εθελοντικών ομάδων του Υ.Υ.Κ.Α..
8. Μέχρι την πιστοποίηση των εθελοντικών ομάδων αναστέλλονται όλες οι συνεργασίες τους με το Υ.Υ.Κ.Α. που αφορούσαν επιχορηγήσεις. Εντούτοις δράσεις που υλοποιεί το Υ.Υ.Κ.Α. σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες μπορούν να συνεχίζονται έως την πιστοποίηση τους.
9. Ποσοστό από τα έσοδα του ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ θα δίδεται ως επιχορήγηση μόνο προς τις εθελοντικές ομάδες που έχουν πιστοποιηθεί από το Υ.Υ.Κ.Α. κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις ανωτέρω παραγράφους.
10. Δράσεις πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων μπορούν να τίθενται «υπό την αιγίδα» του Υ.Υ.Κ.Α.. Το Υ.Υ.Κ.Α. θα μπορεί να συνδράμει οικονομικά ή με ανθρώπινο δυναμικό, που ανήκει στο Υ.Υ.Κ.Α., στο Ε.Σ.Υ. ή σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α. ή να συντονίζει τις συγκεκριμένες δράσεις που τίθενται υπό την αιγίδα του.
13 Καταργείται το ΝΔ1111/72 με το οποίο τα διάφορα κοινωφελή ιδρύματα έχουν την δυνατότητα να εισπράττουν ΤΡΟΦΕΙΑ, ήτοι κληροδοτήματα,
δωρεές, χρήματα ή εισφορές από τροφίμους.