Άρθρο 13 Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών

Η παράγραφος 12 του άρθρου 27 του Νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ Β 128) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε διαγωνισμό ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών προς τις προμήθειες αυτές υπηρεσιών, που προκηρύσσεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, καθώς και σε όμοιους διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί και δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής τεχνικών ή οικονομικών προσφορών, οικονομικές προσφορές ανώτερες από τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως η λειτουργία του προβλεπόταν από το Νόμο. 3846/2010 (ΦΕΚ Α 66) και το Ν. 3867/2010 συμπληρούμενο από τις σχετικές διατάξεις του παρόντος, απαγορεύεται να γίνονται δεκτές από τον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή παρατάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών με αυτές υπηρεσιών, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.» Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται από τη δημοσίευση του Ν. 3867/2010.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:45 | ΠΑΣΥΠΙΕ

  Δε συνάδει με την κοινή λογική να τίθεται πλαφόν στις τιμές με βάση τη χαμηλότερη τιμή της επικράτειας. Ως σχολιάσθηκε προηγούμενα, δεν είναι δυνατό το νοσοκομείο ενός νησιού να προμηθεύεται ένα προϊόν στην ίδια τιμή με ένα νοσοκομείο της Αθήνας.

 • Άρθρο 13- Παρατηρητήριο Τιμών
  Με το άρθρο 13 αντικαθίσταται το σύστημα του «πλαφόν» της ανώτατης ανά διαγωνισμό οικονομικής προσφοράς με βάση υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή σχετικά με τις τρεις χαμηλότερες τιμές της Ε.Ε. και στη θέση του θα ισχύουν οι τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ε.Π. (σ.σ. όπως μετονομάζεται η ΕΠΥ, της οποίας ο ρόλος περιορίζεται). Το παρατηρητήριο συγκροτείται με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε., όπως δηλαδή προβλεπόταν με το άρθρο του ν. 3846/2010, ωστόσο (και αυτή είναι η διαφοροποίησή του) στην ιστοσελίδα της Ε.Π. θα αναρτώνται, με απόφασή της, μόνο οι χαμηλότερες τιμές, προφανώς των χωρών και πάλι της Ε.Ε. Ταυτόχρονα το παρατηρητήριο θα χρησιμεύει ως βάση για τον καθορισμό από το διοικητή της κάθε ΥΠΕ της αποδεκτής τιμής μονάδας κατά κωδικό προϊόντος στο περιφερειακό πρόγραμμα προμηθειών που συντάσσει (σ.σ. το άρθρο 5 παρ. 1 παραπέμπει για το λόγο αυτό στο άρθρο 7 πλην όμως πρόκειται περί λάθους, αφού το άρθρο 7 αναφέρεται στην εξόφληση προμηθευτών).
  Με βάση τη διάταξη του άρθρου 13, το παρατηρητήριο τιμών προσλαμβάνει κυρίαρχο χαρακτήρα σε όλους πλέον τους διαγωνισμούς (και όχι μόνο επί διαπραγματεύσεων, όπως προβλεπόταν με το άρθρο 27 παρ. 12 εδαφ. β του ν. 3867/2010), πλην όμως ο τρόπος συγκροτήσεώς του εξακολουθεί να είναι προβληματικός και ασαφής. Κατ’ αρχάς όπως έχει εκτενώς αναπτυχθεί σχετικά με το επί της ίδιας αντίληψης εδραζόμενο ζήτημα των τριών χαμηλότερων τιμών είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να εντοπισθούν αξιόπιστα οι κρατούσες στην Ευρώπη τιμές (ανά κωδικό του ΕΠΠ, ανά προμηθευτή, ανά είδος;), αφού δεν υπάρχει δημόσια πηγή καταγραφής ούτε σχετική πρόσβαση, οι δε τιμές αυτές εν όψει του ότι σε καμία χώρα της Ε.Ε. δεν υπάρχει διατίμηση των προϊόντων διαμορφώνονται ελευθέρως. Σε κάθε δε περίπτωση, ακόμη και εάν υπήρχε περίπτωση ανεύρευσης τιμών επι ορισμένων ειδών, ειδικά επί των in vitro διαγνωστικών προϊόντων οι τιμές τους, εάν λάβη υπόψη ότι πρέπει να συνυπολογισθεί η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης των μηχανημάτων και οριθμός των ζητούμενων εξετάσεων ανά μηχάνημα, επ’ ουδενί είναι συγκρίσιμες. Για τους λόγους άλλωστε αυτούς και το παρατηρητήριο τιμών του ν. 3846/2010 εν τέλει λειτούργησε, κατά παρέκλιση του νόμου, σύμφωνα με τη σχετική εξουσιοδοτική απόφαση, με βάση τις χαμηλότερες εν Ελλάδι τιμές (ΙΚΑ και Νοσοκομείων). Στο ίδιο αδιέξοδο κατά συνέπεια θα οδηγήσει και το εκ νέου σχεδιαζόμενο παρατηρητήριο, το οποίο θα λειτουργεί, όχι μόνο σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, αλλά και με βάση το ν. 3846/2010 (βλ. άρθρο 13). Όπως και να έχει το ζήτημα, εφόσον και ο νέος νόμος εμμένει στις τιμές της Ε.Ε., οι χαμηλότερες τιμές που θα αναρτηθούν στο παρατηρητήριο θα είναι κατ’ αποτέλεσμα αυθαίρετες/ανακριβείς και το κυριότερο θα ισχύουν χωρίς να παρέχεται από το νόμο (ή τουλάχιστον να διαφαίνεται ότι μπορεί να παρασχεθεί) η δυνατότητα στο θιγόμενο προμηθευτή να αμφισβήτήσει ότι οι τιμές αυτές είναι αυθαίρετες είτε κάτω του κόστους. Συγκεκριμένα μεταξύ των κενών που παρουσιάζει ο νέος νόμος (τα οποία προφανώς δεν πρόκειται να επιλυθούν ούτε σε περίπτωση που εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση για τους όρους λειτουργίας του) είναι τα ακόλουθα
  (α) δεν καθορίζεται εάν «οι χαμηλότερες τιμές της Ε.Ε.» που υποτίθεται ότι θα αναρτηθούν θα αφορούν μία μόνο ή περισσότερες χώρες της Ε.Ε. (υπενθμίζεται ότι αντίστοιχη διάταξη σχετικά με τις αγορανομικές επί φαρμάκων ρυθμίσεις με βάση την τιμή μιας μόνο χώρας της Ε.Ε. έχει κριθεί αντισυνταγματική),
  (β) δεν καθορίζεται επίσης εάν οι τιμές θα αφορούν κατηγορία ειδών με βάση τους κωδικούς του ΕΕΠ ή αναλυτικά τιμές για κάθε συγκεκριμένο υλικό, όπως αυτό προσδιορίζεται στην οικεία αγορά,
  (γ) ομοίως δεν διευκρινίζεται ποιο το περιεχόμενο της απόφασης της Ε.Π. σχετικά με τις αναρτώμενες τιμές ούτε εάν θα γίνεται αναφορά στα στοιχεία της συναλλαγής από την οποία προέκυψε η τιμή
  (δ) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σχετικά με την υποχρέωση τεκμηριώσης από πλευράς της Ε.Π. των στοιχείων της κάθε αναρτώμενης τιμής, ούτε εάν παρέχεται η δυνατότητα στο θιγόμενο από τις τιμές προμηθευτή να προσβάλει την σχετική απόφαση της Ε.Π.
  Οι ασάφειες αυτές καταδεικνύουν ότι το νέο σύστημα θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα αδιέξοδα από εκείνο της υπεύθυνης δήλωσης, δεδομένου ότι οι τιμές αυτές θα έχουν την επίφαση της νομιμότητας και θα είναι δεσμευτικές για τους προμηθευτές και τις αναθέουσες αρχές, παρότι αυθαίρετες.
  Προβληματισμό εξ άλλου δημιουργεί και η διατύπωση της διάταξης του άρθρου 13 περί της εφαρμογής του παρατηρητηρίου στους διαγωνισμούς με την οποία ορίζεται ότι οικονομικές προσφορές ανώτερες από τις τιμές του παρατηρητηρίου απαγορεύονται να γίνονται δεκτές από το φορέα. Και τούτο διότι, ως έχει η διάταξη, δεν ορίζει ποιός ο κρίσιμος χρόνος, σε σχέση με το διαγωνισμό ή τη διαγωνιστική διαδικασία, βάσει του οποίου θα λαμβάνεται υπόψη το μεταβαλλόμενο ούτως ή άλλως όσον αφορά τις τιμές του παρατηρητήριο ώστε κατά το ανοιγμα των οικονομικών προσφορών να κριθεί εάν η οικονομική προσφορά δεν είναι ανώτερη από τις τιμές του. Επ’ αυτού μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Κατ’ αρχάς το γεγονός ότι στο πρόγραμμα της ΔΥΠΕ θα καθορίζεται η αποδεκτή τιμή προσφοράς με βάση τις τιμές του παρατηρητηρίου, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι «εν λόγω αποδεκτές τιμές» μόνον όσον αφορά τον προϋπολογισμό της προμήθειας μπορούν να έχουν κάποια σημασία και όχι στο διαγωνισμό, αφού τότε δεν θα χρειαζόταν η διάταξη του άρθρου 13, αλλά θα αρκούσε για τον προσδιορισμό της επτρεττής ανώτατης τιμής της οικονομικής προσφοράς η καθοριζόμενη στο πρόγραμμα της ΔΥΠΕ «αποδεκτή»τιμή. Κατά συνέπεια είναι φανερό ότι οι μετά ταύτα ισχύουσες τιμές του παρατητητηρίου είναι εκείνες που θα λαμβάνονται υπόψη για το αποδεκτό της προσφοράς. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε ότι κρίσιμος χρόνος θα είναι αυτός της υποβολής της οικονομικής προσφροράς τότε είναι βέβαιο ότι ο προμηθευτής και την τελευταία ημέρα θα πρέπει να κρατά «ανοικτές» τις τιμές, διότι διαφορετικά κινδυνεύει από μεταβολή της τελευταίας στιγμής να αποκλεισθεί. Ομοίως υπάρχει το ενδεχόμενο να οδηγηθούμε και σε πιό ακραία φαινόμενα, εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού ότι μεταβλήθηκε η τιμή του παρατηρητηρίου κοκ. Κατά συνέπεια πρέπει να υπάρξει σχετική διευκρίνιση στο νόμο.

  Επισημαίνεται τέλος ότι εφόσον ο συγκεκριμένος νόμος όσον αφορά τις προμήθειες ενεργοποιείται από 1.1.2012, εάν δεν υπάρξει άμεση ρητή κατάργηση της παρ. 12 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 τα περί υπευθύνων δηλώσεων θα εξακολουθούν μέχρι τότε να ισχύουν.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΤ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ.

  Ηρακλής Παπαϊωάννου
  Διευθυντής ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας
  Τηλ: 210 6985914 & 916
  Κιν: 6934 333300

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 05:46 | Βασίλης Καραβίτης

  ‘Οπως έχει επισημανθεί και από άλλους σχολιαστές, σε άλλα άρθρα, δεν είναι δυνατόν να τεθεί όριο τιμής. Αναρωτιέμαι τι θα συμβεί εάν όλοι οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές ανώτερες των του παρατηρίου. Στην ελεύθερη οικονομία δεν είναι δυνατή τέτοια οριοθέτηση, καθ’ όσον οι συνθήκες της αγοράς μεταβάλλονται και μάλιστα πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει οικονομική κρίση. Και δεν είναι δυνατόν οι τιμές που προσφέρει προμηθευτής σε όλους τους διαγωνισμούς, ή σε όλους τους πελάτες του να είναι ίδιες. Αυτό είναι εντελώς παράλογο και ασύμβατο με συνθήκες ελεύθερης οικονομίας. Τέτοια οριοθέτηση θα οδηγήσει σε αδυναμία να τελεσφορήσουν οι διαγωνισμοί.

 • 26 Δεκεμβρίου 2010, 12:00 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΘ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

  ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΜΜΕΣΟ Η ΑΜΕΣΟ ΤΡΟΠΟ. ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΩΣΤΟΣΟ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

  ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΙΣΟΜΕΡΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ.

  ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ -ΒΑΡΕΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΔΟΛΟΣ- ΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ.

  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΕΥΥΠ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ/ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.

  Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Η ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ. Η ΔΕ ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

 • 26 Δεκεμβρίου 2010, 10:02 | ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

  Με τη διατύπωση του άρθρου 13 δεν δίνεται λύση για τον πολύ μεγάλο αριθμό διαγωνισμών των νοσοκομείων που είναι ήδη σε εξέλιξη, για τους οποίους ισχύει το καταργούμενο άρθρο και οι προμηθευτές αρνούνται να συμμορφωθούν και οι οποίοι οδηγούνται σε ακύρωση. Τυχόν ακύρωση και επαναπροκήρυξη δημιουργεί μεγάλη καθυστέρηση καιαναγκαστική λειτουργία των νοσοκομείων με εξωσυμβατικές προμήθειες, που δεν εγκρίνονται από τους Επιτρόπου του Ε.Σ. Η επαναπροκήτυξη, μετά την ψήφιση του νέου νόμου, και τις γνωστές καθυστερήσεις που προκαλούν οι προμηθευτές, θα οδηγήσει σε υπογραφή συμβάσεων περίπου την εποχή που θα λειτουργήσει η νέα διαδικασία προμηθειών, δηλαδή στην πράξη θα είναι ανενεργές. Οι προβλεπόμενες διαπραγματεύσεις για την ενδιάμεση περίοδο, ειδικά για τα αντιδραστήρια με συνοδό εξοπλισμό, είναιπολύ δύσκολο να γίνουν από την πλειονότητα των νοσοκομείων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η διατύπωση του άρθρου 13 να προβλέψει και την ολοκλήρωση των σε εξέλιξη διαγωνισμών (σε όποια φάση και αν ευρίσκονται)με τη ρύθμιση που αυτό προβλέπει (δηλαδή χωρίς την Υπεύθυνη Δήλωση και μόνο με το Παρατηρητήριο Τιμών, όπως αυτό ίσχυε την ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών).
  Η παράγραφος 12 του άρθρου 27 του Ν. 3867/10 μπορεί να τροποποιηθεί πριν περάσουν εξ (6) μήνες από την ψήφισή του?

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 21:16 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  Μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή παρατάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών με αυτές υπηρεσιών, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.
  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Η ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΤΟΣ.»

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 17:15 | Γεώργιος Κ. Τούρλας

  Στο άρθρο 13 γιά τα εμφυτεύομενα και μη υλικά πρέπει να καθιερωθείηΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ προσφορά,ήτοι ο λόγος του ποιοτικότερου υλικού διά της μικρότερης τιμής του προιόντος στην Ε.Ε. Κι’αυτό γιατί κυκλοφορούν προιόντα διαφορετικής ποιότητας με κίνδυνο να προκριθούν άσχημα προιόντα επειδή θα έχουν τη μικροτερη τιμή.Προτείνω επίσης τον πλέον αυστηρό καθορισμό των προδιαγραφών βασιζόμενο σε Διεθνή πρότυπα αρμοδίων Ευρωπαικών και Αμερικάνικων π

  ροδιαγραφών.Ηαστοχιά υλικού έχεισοβαρότατες ιατρικες,οικονομικές κ
  αιψυχολογικές επιπτώσεις.Η πλήρης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ των προδιαγραφών θα σταθεί ανάχωμα στην προπάθεια καταστρατηγησης και θα αποδυναμώσει κάθε πονηρή επίκληση της ατομικής ιατρικης ευθύνης.
  Τέως αναπλ. διευντής Ορθοπαιδικής Ε.Σ.Υ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 19:21 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  Να προβλέπεται επίσης ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο κάθε συμμετέχων θα δηλώνει ότι δεν έχει προσφέρει (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα-στο εσωτερικό και εξωτερικό)κατα το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού το προϊόν με το οποίο συμμετέχει, σε τιμή μικρότερη απ΄αυτή που προσφέρει στην οικεία Διακήρυξη.

  Η αυτή υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται στο Φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς.

  Η ισχύς της ανωτέρα διάταξης να εφαρμοστεί για διαγωνισμούς που δημοσιεύονται απο 01/01/2011 και μετέπειτα.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 17:35 | Γιαννικουρής Γεώργιος

  Το άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται στον προγραμματισμό των προμηθειών ανά έτος. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχουν παρατάσεις συμβάσεων?
  Ο νέος έγκαιρος διαγωνισμός πιθανόν να φέρει καλύτερες τιμές στην προσπάθεια να μην μονοπωλούν κάποιοι τις προμήθειες στα νοσοκομεία.

 • Η ΠΑΡΑΘΕΣΗ «ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.» ΜΑΣ ΔΙΑΦΥΛΑΣΣΕΙ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΤΩΝ

 • 18 Δεκεμβρίου 2010, 18:54 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΗΠΑΝΙΔΗΣ

  Στο άρθρο 13 νομίζω πως η φράση «με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς» θα πρέπει να αντικατασταθεί με «τη χαμηλότερη τιμή της Διεθνούς Αγοράς»!