Άρθρο 61

Αντικαθίσταται η παράγραφος (Ε) του άρθρου 4 του Ν.3754/2009 ως εξής: «Ιατροί που υπηρετούν στο ΕΣΥ δύνανται να διεκδικήσουν προκηρυσσόμενη θέση σε άλλο Νοσοκομείο και να επιλέγουν να διατηρούν το βαθμό τους. Οι ως άνω ιατροί, εξελίσσονται στον επόμενο βαθμό με καθυστέρηση δύο ετών πέραν των προβλεπόμενων, σε ότι αφορά τους Επιμελητές Β΄ και με καθυστέρηση τεσσάρων ετών σε ότι αφορά τους Επιμελητές Α΄. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για ιατρούς που υπηρετούν σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας άγονων περιοχών και προσλαμβάνονται σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας άγονων περιοχών και προσλαμβάνονται σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας της χώρας. Ομοίως, δεν εφαρμόζονται για τους ιατρούς σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας άγονων περιοχών. Οι άγονες περιοχές για τις ανάγκες εφαρμογής και ερμηνείας του παρόντος αφορούν αυτές που έχουν την έδρα τους σε χαρακτηρισμένες από τις ισχύουσες διατάξεις προβληματικές περιοχές. Οι κατέχοντες το βαθμό Διευθυντή δε δύνανται να διεκδικήσουν άλλη θέση, αν δεν παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού.»

 • Για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ιδίων των ατόμων με αναπηρία ζητούμε να προστεθεί εδάφιο, βάσει του οποίου, θα ενταχθούν στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 και τις συμπληρώσεις αυτού και οι ιατροί που πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες σακχαρώδη ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη (τύπου 1), παραπληγία-τετραπληγία και κινητικές αναπηρίες. Σημειώνεται ότι ευνοϊκές διατάξεις για την πρόσληψη γιατρών σε βαθμό επιμελητή Β΄ ισχύουν για άλλες κατηγορίες αναπηρίας όπως β΄ομόζυγο μεσογειακή αναιμία, αιμορροφιλικούς, άτομα με νεφροπάθεια τελικού σταδίου κ.λπ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 17:27 | ΝΙΚΟΣ Α.

  Η διάταξη που αφορά τους διευθυντές να αποκατασταθεί όπως στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 3868/2010 δίνοντας τους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με ανοικτή προκήρυξη θέση Συντονιστή Διευθυντή.Διαφορετικά αυτοί μεν αδίκως εγκλωβίζονται,πολλά δε νοσοκομεία κυρίως στην επαρχία θα αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα οξυ πρόβλημα κάλυψης διευθυντικών θέσεων που θα κενούνται λόγω συνταξιοδότησης.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 07:59 | ΝΙΚΟΣ Β.

  Καταννοω τη σκοπιμότητα της διάταξης που αφορά τη θέση συντονιστή διευθυντή στα νοσοκομεία του κέντρου. Όμως γιατί να μην επιτρέπεται να θέσει κάποιος υποψηφιότητα σε προκηρυχθείσα θέση άλλου νοσοκομείου, όταν η θέση βγαίνει στη βαθμίδα του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ. Σε νοσοκομεία της περιφέρειας σε προβληματικές θέσεις από άποψη προτίμηση η διάταξη θα δημιουργήσει προβλήματα με τη διαιώνιση κενών θέσεων. Προτείνω να συμπληρωθεί:
  «Δικαιούται κάποιος γιατρός του ΕΣΥ (χωρίς να έχει εξαετία από την κρίση του στο βαθμό του Διευθυντή) να κριθεί σε θέση Διευθυντή ΕΣΥ ή Συντονιστή Διευθυντή άλλου Νοσοκομείου, σε κλινική του οποίου δεν υπηρετεί κανένα μέλος ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή».

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 09:02 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ

  Η τελευταία πρόταση του άρθρου αυτού αφορά και τους Δ/ντες και τους συντονιστές Δ/ντες;
  Αφορά αυτούς που έγιναν Δ/ντες μετά την ψήφιση του άρθρου 4 του Ν.3754/2009 νόμου, ή και που προϋπήρχαν σαν Δ/ντες αυτού του νόμου;
  Ισχύει η μετάθεση για τον βαθμό του Δ/ντη εντός της 6ετίας ή απαγορεύεται και αυτή;

 • 18 Δεκεμβρίου 2010, 22:41 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

  Στο ‘αρθρο 61 , να εξαιρεθεί της 6ετούς «υποχρεωτικής» θητείας ως Διευθυντή για κατάληψη άλλης θέσης , η διεκδίκηση θέσης Συντονιστή Διευθυντή , χωρίς χρονικούς περιορισμούς για κάθε Διευθυντή.