Αρθρο 11 Διενέργεια διαγωνισμών- Σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 12, είναι αρμόδια για α) την επιλογή της προσήκουσας, κατά περίπτωση, διαγωνιστικής διαδικασίας, β) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, γ) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού, δ) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, ε) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων, στ) την εξεύρεση πόρων για την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, ζ) την αποπληρωμή του τιμήματος.

  • 27 Δεκεμβρίου 2010, 17:14 | Βασίλης Καραβίτης

    Εισαγωγή πρόσθετων σταδίων στη διαδικασία των διαγωνισμών. Η γραφειοκρατία ενισχύεται. Αν σήμερα οι διαγωνισμοί χρειάζονται 2-3 χρόνια για να τελεσφορήσουν, με την προτεινόμενη διαδικασία μάλλον θα φτάσουμε τα 5 χρόνια! Στο μεταξύ ή τα νοσοκομεία δεν θα έχουν υλικά για να λειτουργήσουν και θα αναγκάζονται να προμηθεύονται εξωσυμβατικά, ή θα αφήνουν τους ασθενείς να πεθαίνουν… ‘Ισως αυτό είναι …μιά λύση, μιά και θα εξοικονομούνται συντάξεις!

    Γιατί, άραγε, όταν σκέφτεστε καταλήγετε στην αύξηση της γραφειοκρατίας;