Άρθρο 48

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α΄129) μετά τη λέξη τοξικομανών προστίθεται η εξής φράση: «και προκειμένου για προσωπικό στελέχωσης όλων των ειδικοτήτων και κλάδων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και ΝΠΔΔ που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

  • 28 Δεκεμβρίου 2010, 19:29 | Παναγιώτης Αλτάνης

    ΠΡΟΣΟΧΗ: με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α΄129)αντικαταστάθηκε η περίπτωση α΄ του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 10 Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40)και όχι η περίπτωση α΄ του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40)