Άρθρο 29 Λογιστική και οικονομική λειτουργία

1. Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους Φορείς και Κλάδους Υγείας που εντάσσονται στον Οργανισμό, οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους περιέρχονται στον Οργανισμό ως καθολικό διάδοχο αυτών. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των εντασσόμενων φορέων, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων.

2. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων απογράφεται από τις διοικήσεις τους κατά την ημερομηνία κατάργησής τους και περιέρχεται αυτοδίκαια στον Οργανισμό, ο οποίος υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

3. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου σύσταση νέου Οργανισμού πραγματοποιείται με μεταφορά, ως στοιχείων Ισολογισμού έναρξής του, των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν.

Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των εντασσόμενων φορέων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή παρελθουσών χρήσεων, που εμφανίζεται στον Ισολογισμό του, δύναται να συμψηφιστεί με τα προκύπτοντα πλεονάσματα της επόμενης ή των επόμενων χρήσεων. Εφόσον εξακολουθεί να προκύπτει έλλειμμα, αυτό καλύπτεται με τη παροχή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

4. Το Λογιστικό και Οικονομικό έτος του Οργανισμού κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Οργανισμού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

5. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού καταρτίζουν τον Προϋπολογισμό του ο οποίος περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο πρώτος Προϋπολογισμός θα καταρτιστεί από τις υπηρεσίες του Οργανισμού και θα υποβληθεί για έγκριση εντός δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας του. Μέχρι την έγκριση του πρώτου προϋπολογισμού θα εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύμφωνα με τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των αντίστοιχων εντασσομένων Φορέων και Κλάδων.

6. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των Φορέων και Κλάδων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού ή από ορκωτούς λογιστές μετά από ανάθεση.

7. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων ακολουθούν το διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με το Π.Δ. 80/1997 και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα συντάσσονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

8. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού, εκδίδεται, εντός δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας του, Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας καθώς και Κανονισμός Προμηθειών.

9. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ. δύναται να ανατίθενται υπηρεσίες υγείας αυτού σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων των παροχών του Οργανισμού.

10. Οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ., που περιγράφονται στα άρθρα 2 έως 3 του παρόντος νόμου, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

11.Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του Οργανισμού, εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες γενικές διατάξεις που διέπουν τα ΝΠΔΔ, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

12. α. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ε.Ο.Π.Υ. αναθέτει υποχρεωτικά τη διαχείριση των επενδύσεών του σε κινητές αξίες του άρθρου 4 του ν.3586/2007, όπως ισχύει, καθώς και την πραγματοποίηση έργων και εργασιών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν.3586/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του ν.3863/2010, σε εξωτερικούς διαχειριστές.

β. Η ανάθεση γίνεται με τις διαδικασίες της νομοθεσίας περί σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και συνάπτεται μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων μελών.

γ. Οι συμβάσεις με τους εξωτερικούς διαχειριστές συνάπτονται για ορισμένο χρόνο, ενός ή δύο ή τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσής της για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αρχικής σύμβασης, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε συνολική διάρκεια τα έξι έτη. Στη σύμβαση περιγράφονται μεταξύ άλλων οι όροι της διαχείρισης, το ύψος, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή, καθώς και τυχόν λοιπά έξοδα που θα βαρύνουν τον Ε.Ο.Π.Υ.

δ. Στις συμβάσεις περιλαμβάνεται απαραίτητα όρος για την τήρηση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του άρθρου 17 του ν.3586/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού υπουργικών αποφάσεων, καθώς και για την υποχρέωση ενημέρωσης του Ε.Ο.Π.Υ. κατά τακτά χρονικά διαστήματα και στο τέλος κάθε μήνα της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Επενδύσεων ΦΚΑ, με κοινοποίηση στην αρμόδια διεύθυνση της ΓΓΚΑ, ως προς το σύνολο των υποχρεώσεών του έναντι του Οργανισμού σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία φυλάσσει ή διαχειρίζεται.

ε. Οι εξωτερικοί διαχειριστές, κατά την εκπλήρωση των ανατεθέντων σε αυτούς έργων και εργασιών ακίνητης περιουσίας, ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες και δεν υπόκεινται στην τήρηση των διαδικασιών του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α΄).

στ. Στο υπό διαχείριση επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ε.Ο.Π.Υ., δεν επιτρέπεται η απόκτηση κινητών αξιών του διαχειριστή ή εταιρειών του ομίλου αυτού άνω του 5% της αξίας, όπως αυτή προκύπτει από την ημερήσια αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, η διαχείριση του οποίου του έχει ανατεθεί.

  • Εδάφιο 9 Να προστεθεί :
    «Όταν δεν μπορεί ο Ε.Ο.Π.Υ. να ανταποκριθεί να ανατίθενται οι υπηρεσίες υγείας σε τρίτους».
    Άρθρο 29, Εδάφια 2 & 3 : Προτείνουμε ο νέος οργανισμός (Ε.Ο.Π.Υ.) για να ξεκινήσει καλά θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από τυχόν χρέη των φορέων του. Να γίνουν ανάλογες ρυθμίσεις για το σκοπό αυτό.

  • 23 Δεκεμβρίου 2010, 07:27 | ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

    H Λογιστική οργάνωση με την εισαγωγή του διπλογραφικού συστήματος στις μονάδες υγείας θα αποτύχει αν ο υπεύθυνος της εφαρμογής του διπλογραφικού δεν αφεθεί ελεύθερος με εξουσίες να το εφαρμόσει.Γιατί λόγω εμπειρίας από τους ΟΤΑ ως υπεύθυνος εισαγωγής του διπλογραφικού σας ενημερώνω ότι με παρεμβάσεις αιρετών αλλά και συναδέλφων με την κάλυψη της μονιμότητας παρεμπόδιζαν το έργο αυτό λόγω μικροκομματικών & άλλων σκοπιμοτήτων.Ακόμη σας ενημερώνω ότι στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος παίζει μεγάλο ρόλο ως συντονιστής ο Πρόεδρος & τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της μονάδας υγείας.Το αναφέρω διότι πρεέπει η ο Πρόεδρος η κάποιος τουλάχιστον να έχει γνώσεις απο λογιστικά & οργάνωση & διοίκηση μονάδων υγείας.Το αναφέρω και αυτό διότι όταν διορίστηκαν Πρόεδροι & μέλη δεν ελήφθησαν καθόλου τα παραπάνω αναφερόμενα.Παράδειγμα σας αναφέρω προσωπικά ότι κατέθεσα αίτηση μέσω του Διαδυκτίου για το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λιβαδειάς,αλλά ούτε για ακρόαση δεν με κάλεσαν.Το δε σημερινό ΔΣ απαρτίζεται από οποιδήποτε επάγγελμα εκτός του Λογιστή-φορτεχνικού-οικονομολόγου οργάνωσης & διοίκησης υγείας.Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι ως απόφοιτος του Οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών έχω εικοσαετή εμπειρία σε Λογιστικά,ελέγχους εταιριών,κοστολόγηση,μισθοδοσία προσωπικού & οργάνωση & διοίκηση μονάδων υγείας.