Άρθρο 45 Λειτουργικές ανάγκες Κ.Ε.Α.Τ

Οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ. καταβάλλονται από 1-1-2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα βαρύνουν τον Φ.220 ΚΑΕ 2339 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η προβλεπόμενη δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά του ποσού που έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών (τομέας Νότιος) για λογαριασμό του Κ.Ε.Α.Τ., αυξάνοντας τον Φ.220 ΚΑΕ 2339 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  • 2 Ιανουαρίου 2011, 09:20 | Αλίκη Δημητριάδου

    Αφού το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο ολοκληρώσειτον εξορθολογισμό των συνθηκών εργασίας και των δαπανών του, το Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος Ο ΗΛΙΟΣ – Σχολή Τυφλών- εντάσσεται στο ΚΕΑΤ