Άρθρο 8 Συγκρότηση της Επιτροπής Προδιαγραφών (Ε.Π.)

1. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 1 του Νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α) μετονομάζεται σε «Επιτροπή Προδιαγραφών (Ε.Π.)» αποτελούμενη από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τρία μέλη.

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Προδιαγραφών καθώς και οι αναπληρωτές του Αντιπροέδρου και των μελών ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι πρόσωπα με εμπειρία στο αντικείμενο της θέσπισης προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής και να διαθέτει άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής, περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου, πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής και να έχουν τουλάχιστον διετή εμπειρία στο αντικείμενο της εξειδίκευση τους και να διαθέτουν πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας.

3. Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος ή μέλος της Επιτροπής α. γενικός ή ειδικός γραμματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραμματείας ή βουλευτής, β. διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος διοικητικού συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθήκοντα σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής.

4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Προδιαγραφών είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προδιαγραφών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση μέλους, διορίζεται νέο για το υπόλοιπο της θητείας. Τα μέλη της Επιτροπής εκπίπτουν από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση ή εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής, οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος αυτών μέχρι α΄ βαθμού απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών στον κλάδο υγείας. Τα μέλη εκπίπτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπή Προδιαγραφών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως: α) η διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Επιτροπής, η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων αυτής, η νόμιμη αναπλήρωση του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και της μορφής των εισηγήσεων, β) η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών και ο τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων που εισάγονται σε αυτήν, γ) η δημιουργία ειδικών Επιτροπών για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων και η διαδικασία λειτουργίας αυτών, δ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της, ε) τα ειδικότερα θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και ο τρόπος λειτουργίας της Γραμματείας της.

7. Η Επιτροπή Προδιαγραφών συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και δύο από τα λοιπά μέλη της, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση. Κατά τις συνεδριάσεις τηρούνται πλήρη πρακτικά. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Προδιαγραφών καταχωρίζονται σε αρχείο και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:53 | ΑΧ

  Αφού καταργείται το άρθρο 1 του Ν. 3580/2007 (καταργούμενες διατάξεις), πώς γίνεται να γίνεται μνεία στην παράγραφο 1.

  Πρέπει να ορισθεί δημιουργία Επιτροπής από την αρχή όπως και στο Ν. 3580/2007.

  Ουσιαστικά πρόκειται για «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς», αφού αν διαβάσει κανείς τις αρμοδιότητες της «επιτροπής προδιαγραφών» αυτές είναι αντίστοιχες με της ήδη υφιστάμενης Επιτροπής Προμηθειών (που καταργείται/μετονομάζεται).

  Τόσα χρόνια δεν κατάφερε να λειτουργήσει η ΕΠΥ αφού έπρεπε να βγάλουν τη δουλειά 20 άτομα, όταν έπρεπε να είναι πάνω από 500-1000 !

  Είναι αμφίβολο εάν θα λειτουργήσει πάλι το νέο-επαναλαμβανόμενο σύστημα, και θα καταλήξουμε σε 3 χρόνια να ψάχνουμε για «νέο σύστημα προμηθειών».

  Μήπως πρέπει να αλλάξουμε ριζικά στάση, καταργώντας «επιτροπές επί επιτροπών» ;;

 • Ζητούμε να θεσπιστεί διάταξη, βάσει της οποίας, στην Επιτροπή Προμηθέιών Υγείας (μετονομασία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του ν. 3580/07)θα οριστεί εκπρόσωπος της Ε.Σ.ΑμεΑ., και αναλόγως των προϊόντων που εξετάζονται να ορίζεται εκπρόσωπος της Επιστημονικής Ένωσης που είναι σχετική με το εξεταζόμενο προϊόν.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 15:54 | Βασίλης Καραβίτης

  Τα στελέχη αρμόδια να συντάξουν τεχνικές προδιαγραφές δεν αρκεί να κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους. Αναθέστε σ’ έναν …φιλόλογο ή γεωπόνο, ή μηχανολόγο, με λαμπρές σπουδές να γράψουν προδιαγραφές αντιδραστηρίων κλινικής χημείας ή καρκινικών δεικτών και θα λάβετε ένα ακατανόητο και ανεφάρμοστο κείμενο! Τα πρόσωπα που θα γράφουν προδιαγραφές πρέπει να έχουν σχέση εργασίας με το συγκεκριμένο είδος που προδιαγράφουν. Για να μην είναι προσβάσιμα από προμηθευτές, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο να κρατείται μυστική η ανάθεση συγγραφής προδιαγραφών και να εναλάσσονται. Να επιλέγονται με κλήρωση από έναν απόρρητο πίνακα ειδικών πανεπιστημίων.

  Επειδή το θέμα των προδιαγραφών είναι εξαιρετικά κρίσιμο και συνδέεται στενά με το κόστος των προμηθειών, θα πρέπει οι προδιαγραφές να είναι αντικείμενο αναθεώρησης μετά από ένσταση προμηθευτών ή των τελικών χρηστών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα έχουν παρεισφρήσει σφάλματα, από παροράματα, ελλιπή γνώση των συγγραφέων ή οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες.

  Οι υποβαλλόμενες ενστάσεις πρέπει να είναι χωρίς κόστος και το σήμερα ισχύον παράβολο να καταργηθεί. Αλλιώς ευνοούνται οι μεγάλου μεγέθους και οικονομικής δυνατότητας προμηθευτές εις βάρος των μικρών και εις βάρος του συστήματος υγείας.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 19:51 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Προδιαγραφών καθώς και οι αναπληρωτές του Αντιπροέδρου και των μελών ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι πρόσωπα με εμπειρία στο αντικείμενο της θέσπισης προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας.

  Ειδικότερα, ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής και να διαθέτει άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας.

  Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής, περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου, πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής και να έχουν τουλάχιστον διετή εμπειρία στο αντικείμενο της εξειδίκευσης τους και να διαθέτουν πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας. ΣΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΕΝΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 18:59 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  ΠΡΟΤΑΣΗ:ΕΠΥ=ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 1 του Νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α) μετονομάζεται σε «Επιτροπή Προδιαγραφών Υγείας(Ε.Π.Υ)» αποτελούμενη από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τρία μέλη.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 12:07 | ΣπανΑρ

  αρθρο 2. Πέρα απο τα χαρτιά, που πρέπει φυσικά να είναι εντυπωσιακά….
  ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΕΙΤΕ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΠΟΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
  Πρέπει να συμπληρωθεί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο αρθρο.

  Δεν έχω δει σε κανένα μεταπτυχιακο, και σε κανένα πανεπιστήμιο να διδάσκουν το μάθημα «Προδιαγραφές Ιατρικών Υλικών & Μηχανημάτων».

  Αν δεν έχει εμπειρία σε αυτό η επιτροπή, λυπάμαι πολύ, ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ….

  Δεν είναι απλό πράγμα, και ούτε θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την ευθύνη, είναι υλικά στα οποία στηρίζεται η ζωή του ασθενη…. ας μην παίζουμε με αυτά… και μετά να ζητούν και το λόγο απο την επιτροπη…

  Μην βάζουμε στον καθένα να συντάξει τέτοιου είδους προδιαγραφές, για όνομα του θεού. Οτι μεταπτυχιακό και να έχει, αν δεν έχει εμπειρία, αν δεν εχει δει το υλικο, το μηχανημα, το οτιδήποτε, να ξέρει πως δουλεύει, να ξέρει τι κάνει, να ξέρει τουλάχιστον πως είναι στην όψη(!), πως θα του βάλει προδιαγραφές???!!!

  Είναι πιο ορθολογικό να μπεί ανθρωπος που έχει μόνο πτυχίο, αλλά να έχει δουλέψει σε Τεχνική Υπηρεσία νοσοκομείου, παρά ένας ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ με μεταπτυχιακό. Μην ξεχνατε, οτι ακόμα και τα μεταπτυχιακά «Αγοράζονται», αλλά η εμπειρία…. αποκτάται με κόπο

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 13:17 | Ν. Β

  Στην ΕΕ ακολουθούνται υποχρεωτικά τα εθνικά /ευρωπαικά /διεθνή πρότυπα και εφόσον αυτά δεν υπάρχουν καταφεύγουμε σε σύνταξη προδιαγραφών.Η συνταξη προδιαγραφών γαι προιόντα και υπηρεσίες διέπονται σε γενικές γραμμές τη διαδικασία που προβλέπεται στην Οδηγία 98/34/ΕΕ. Ή αξιοποίηση της υφισταμενης τεχνογνωσίας του ΕΛΟΤ ΑΕ θα βοηθούσε στην εκπόνηση προτύπων/προδιαγραφών χρήσιμων, κατάλληλων και αποτελεσματικών.

 • ΠΟΛΛΗ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 12:29 | Αντώνης Καλέμης

  Ποιόν ακριβώς πρακτικό λόγο εξυπηρετεί η διευκρίνηση ότι τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ «ημεδαπής ή αλλοδαπής» και όχι κάτοχοι τίτλου «τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής»;
  Το ζητούμενο είναι τα στελέχη της επιτροπής να έχουν εμπειρία στην δουλειά τους η οποία μπορεί να αποκτηθεί ανεξάρτητα από το αν τελείωσαν ΑΕΙ ή ΤΕΙ.