Άρθρο 19 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

α. Τον Πρόεδρο.

β. Τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες με εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά και οικονομικά θέματα υγείας, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος των ασφαλισμένων που προτείνεται από τις οικείες τριτοβάθμιες οργανώσεις με τον αναπληρωτή του, ένας (1) εκπρόσωπος των εργοδοτών, που προτείνεται από τον ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ με τον αναπληρωτή του και ένας (1) εκπρόσωπος των συνταξιούχων που προτείνεται από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις με τον αναπληρωτή του. Τα ανωτέρω μέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.

γ. Τρεις (3) εκπροσώπους που προτείνονται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους και έχουν εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού.

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος του διοικητικού ή του υγειονομικού ή του ιατρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ…, όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ… και ανάλογα με τη φύση των συζητούμενων θεμάτων. Κατά την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου του ανωτέρω προσωπικού του Οργανισμού, ο εκπρόσωπος αυτός υποδεικνύεται από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου . Σε περίπτωση που το ανωτέρω, κατά περίπτωση, προσωπικό εκπροσωπείται από περισσότερες της μιας οργανώσεις, ο εκπρόσωπός του καθώς και ο αναπληρωτής αυτού επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης και επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι πτυχιούχος σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, να έχει διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας.

4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.

5. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στην πρώτη συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από το Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος.

9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωσή τους από αυτό. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους.

10. Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 • Ο Οργανισμός Παροχών Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 3 αυτού του άρθρου, αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ανάπτυξη του Πρωτοβάθμιου Δικτύου Φροντίδας Υγείας, επομένως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ποιότητα των παροχών που προσφέρουν οι υγειονομικές υπηρεσίες στα άτομα με χρόνιες παθήσεις και στα άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα και με τα επόμενα άρθρα αυτού του ν/σ το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Υ. μελετά και καταθέτει προτάσεις στους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας για τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας που αφορά τους Κλάδους Υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων.
  Ο ενιαίος αυτός Κανονισμός αποτελεί σημαντικό θέμα που απασχολεί το σύνολο των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

  Γι’ αυτό θεωρούμε καθ’ όλα αναγκαίο και κοινωνικά δίκαιο να προβλεφθεί η θεσμική συμμετοχή της Ε.Σ.ΑμεΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ο.Π.Υ.).

  Άλλωστε είναι αδιανόητο να προβλέπεται συμμετοχή σε αυτόν τον Οργανισμό εκπροσώπου των εργοδοτικών οργανώσεων και των Οργανώσεων των Συνταξιούχων και να μην προβλέπεται συμμετοχή της Ε.Σ.ΑμεΑ.

 • Στο Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Υ. να συμμετέχει εκπρόσωπος του Π.Φ.Σ.
  Η αρμοδιότητα και η γνώση του αντικειμένου θα βοηθήσουν το έργο του Οργανισμού

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 23:30 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Παρ. 2
  Γιατί θα πρέπει σε έναν τέτοιο οργανισμό που απ’ ότι διαφαίνεται θα προσπαθήσει να λύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ολόκληρη η Ελληνική κοινωνία θα πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος των εργαζομένων;
  Αν υποθέσουμε ότι είναι απαραίτητη η άποψη και των εργαζομένων, δεν θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο απλά να εκφράσουν την άποψή τους εγγράφως πριν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ που θα γίνονται και θα αφορούν θάματα του προσωπικού του οργανισμού, παρά να παρίσταται στο Δ.Σ και μάλιστα με ψήφο; Και πως θα καθορίζεται κάθε φορά αν κάποιο θέμα αφορά τους εργαζόμενους αφού τις περισσότερες φορές η κρίση θα είναι υποκειμενική;
  Αν στις παραπάνω περιπτώσεις συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων, τότε το σύνολο των μελών δεν γίνονται 8; (Πρόεδρος, 3 επιστήμονες, 3 εκπρόσωποι των υπουργείων και 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων). Πως παίρνονται αποφάσεις σε περίπτωση ισοψηφίας;

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 17:45 | ΝΙΚΟΣ ΠΟΔΑΣ

  Οι Διοικητες/Πρόεδροι των Νοσοκομείων να επιλέγονται απο Ανεξάρτητη Επιτροπη αποτελούμενη απο τεχνοκράτες ή έστω απο διακομματική Επιτροπή της Βουλής.
  Βασική προϋπόθεση να μην έχουν πολιτευθεί μέχρι τότε και να υπάρχει κώλυμμα ως προς το εκλέγεσθαι για 4 τουλάχιστον χρόνια μετά την παραίτηση ή απομάκρυνσή τους.
  Μόνον έτσι, οσοι εχουν τα απαραίτητα προσόντα, θα κάνουν απερίσπαστα τη δουλειά τους, χωρις να υποκύπτουν σε ‘αιτήματα’ και πιέσεις.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 17:40 | ΝΙΚΟΣ ΠΟΔΑΣ

  Θεωρω οτι το μοντελο των ‘αντιπροσωπευτικων’ Δ.Σ. δοκιμάστηκε επανειλημμενα και απέτυχε. Με την επιφαση της ‘δημοκρατικης νομιμοποίησης’ και της ‘εκπροσώπησης της κοινωνίας’, δημιούργησε εκκολαπτήρια ρουσφετολογικών αιτημάτων, οδηγησε σε απαράδεκτους συμβιβασμούς και αποτέλεσε τροχοπέδη για τους – λιγοστους δυστυχως- γνήσιους μανατζερ-διοικητες νοσοκομείων.
  Το επιτυχημένο μοντέλο των Συμβουλίων Διοίκησης που δοκιμάστηκε επι υπουργίας Αλ. Παπαδόπουλου (2001-2004), έδωσε φτερά στις τοτε διοικησεις, αφου απαρτίζονταν απο τη φυσική-τεχνοκρατική ηγεσία του νοσοκομείου(Διοκητή, Δντη Ιατρικης Υπηρεσίας,Δντη Νοσηλευτικης Υπηρεσίας,Δντη Διοικητικης Υπηρεσίας, Πρόεδρο Επιστημ. Συμβουλίου).
  Επιπλέον οι δαπάνες αμοιβών του 9μελους Δ.Σ.για κάθε συνεδρίαση (12-18/ετος),επι 128 Νοσοκομεία αποτελούν πρόκληση.
  Οσο περι ‘δημοκρατικης νομιμοποίησης’, αυτη εξασφαλίζεται με τα αντιπροσωπευτικά Δ.Σ. των (7) Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ)που ‘ελεγχουν’ 10-20 Νοσοκομεία η καθε μια.
  Επιτελους, να βαλουμε τελος στο ‘βόλεμα’ διαφόρων που θελουν τιτλους για το βιογραφικο τους.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 19:44 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  Είναι η ώρα να γίνει κάτι πραγματικά ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟ.

  Η Επιλογή του Προέδρου και των Μελών να γίνεται ύστερα απο Προκήρυξη του ΑΣΕΠ με κριτήρια που ισχύουν για τις Προσλήψεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 16:50 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ Ο.ΚΑ.ΝΑ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΙ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ. ΑΓΑΠΗΤΟΙ Κ.Κ. ΕΙΜΑΙ 37 ΕΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΗΡΩΙΝΗ) 23+ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ο.ΚΑ.ΝΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ ΕΙΧΕ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΓΑΝ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ 8 ΝΟΥΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΝΕΠΡΟΡΦΙΝΗ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 50 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΑΔΟΝΗ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟ,ΕΝΩ ΜΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΕΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΘΑ ΕΧΩ ΜΠΕΙ Η ΣΤΟ ΕΝΑ Η ΣΤΟ ΑΛΛΟ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ 7+ ΧΡΟΝΙΑ,ΕΧΩ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ,ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ,ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΕΨΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑΩ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΙΑ ΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 700 ΕΥΡΩ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ 1500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΟ ΜΗΝΑ +ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ,ΦΑΓΗΤΟ,Κ.Λ.Π.Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ ΤΟ 2009 ΑΡΧΕΣ Ο ΔΕ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΕΒΙΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1990.ΕΔΩ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΟΤΙ ΤΟ 2007 ΤΟΝ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΜΟΝΑΧΟΠΑΙΔΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΞΗΠΥΡΕΤΟΥΣΑ,ΕΝΤΕΛΕΙ Η ΚΑΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΑΠΟΡΙΦΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2008 ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ,ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 11 ΜΗΝΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΗ ΤΟΥ 2009 Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΝΑ ΑΠΕΒΙΩΣΕΙ.ΕΧΩ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΝΑ ΚΑΙ ΚΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΤΥΧΑ.Η ΜΟΝΗ ΜΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΕΙΝΑΙ Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΑΝΕΦΕΡΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΕΝΩ ΠΡΟΧΩΡΟΥΣΑΝ ΤΩΡΑ ΠΑΛΙ ΚΟΛΛΗΣΑΝ ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΝΟΥΜΕΡΑ.ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΚΑΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΓΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΙΝ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΜΙΛΗΣΩ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ,ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑΤΕ ΠΟΛΛΑ.ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ. Ι.Ε.Κ

 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1β Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΥΚΑ Ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ