Άρθρο 18 Πόροι – Περιουσία

1. Πόροι του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας είναι:

α. Ετήσια Επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 0,7% του ΑΕΠ. Η επιχορήγηση αυτή αφορά: Τη συμμετοχή του δημοσίου στην τριμερή χρηματοδότηση νέων ασφαλισμένων για τον κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α. -ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Ε., βάσει του άρθρου 35 του ν.2084/1992 και την κρατική συμμετοχή για τον Ο.Γ.Α., βάσει της κείμενης νομοθεσίας

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές παροχών ασθένειας σε είδος ασφαλισμένου – εργοδότη.

Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ. θεσπίζεται εργοδοτική εισφορά του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.

γ. Η προβλεπόμενη εισφορά συνταξιούχων που ανέρχεται σε ποσοστό 4%. Η εισφορά 2,55% των συνταξιούχων του δημοσίου αυξάνεται από 1-1-2012 κατά 0,70% και από 1-1-2013 κατά 0,75% και διαμορφώνεται τελικά σε 4%. Στις περιπτώσεις ασφαλιστικών οργανισμών που η εν λόγω εισφορά είναι μικρότερη από το παραπάνω τελικό ποσοστό, αυτή από 1-1-2011 διαμορφώνεται στο 4%.

δ. Τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων φορέων και Κλάδων Υγείας που εντάσσονται, οι πρόσοδοι περιουσίας τους, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από τη νομοθεσία τους ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων.

ε. Πρόσοδοι από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων και αξιών.

στ. Ποσά από επιβολή προστίμων και άλλων χρηματικών ποινών.

ζ. Δωρεές, Κληρονομιές, κληροδοτήματα και κτήσεις από άλλη χαριστική αιτία.

η. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες συνάπτουν συμβάσεις με τον Ε.Ο.Π.Υ…, καθώς και σε αλλοδαπούς, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας.

2. Οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές για παροχές ασθένειας των εντασσόμενων Κλάδων Υγείας και του Οίκου Ναύτη, εξακολουθούν να συνεισπράττονται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί είσπραξης εισφορών. Οι εισφορές για παροχές υγείας των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ εισπράττονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.

3. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η διασφάλιση της έγκαιρης μεταβίβασης των ποσών που συνεισπράττονται τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τα λειτουργικά έξοδα του Ε.Ο.Π.Υ… καλύπτονται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αυτού, από πιστώσεις του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΠΑΔ και βαρύνουν τους εν λόγω οργανισμούς.

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 20:05 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Κ.

  Νομίζω ότι η εισφόρα υπέρ του νέου οργανισμού πρέπει να γίνεται με την καθειέρωση φόρου υπέρ υγείας που θα υπολογίζεται στο ακαθάριστο εισόδημα που δηλώνεται από όλες τις πηγές εισόδηματος στην φορολογική δήλωση του πολίτη. Μπορεί να είναι σε κλίμακα ανάλογα το εισόδημα ώστε να υπάρχει δίκαιη κατανομή των εισφορών. Αυτό εφαρμόζεται σε πολλές χώρες.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 23:10 | ΜΑΡΙΑ

  29-10-10
  …ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΔΙΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ,ΓΙΑ 3η ΦΟΡΑ,ΛΌΓΩ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ!…

  28-12-10

  Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ.

  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,ΤΟΝΙΖΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΤΙ,ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΚΟΠΟΥΝ ΑΛΛΟ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ…

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΜΩΣ, ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ,ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18, ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ,ΑΠΟ 2,55% ΣΤΟ 4%,ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ 1,45% ΑΚΟΜΗ,ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[ΠΡΩΗΝ ΛΑΦΚΑ]…

  ΕΤΣΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ,ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ…ΟΓΑ ΚΑΙ Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ…

  ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟ,κ. ΥΠΟΥΡΓΕ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΥΡΕΘΟΥΝ ΠΟΡΟΙ,ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ.[ΝΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,κλπ,κλπ…].

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 10:26 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  28-12-10

  Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ.

  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,ΤΟΝΙΖΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΤΙ,ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΚΟΠΟΥΝ ΑΛΛΟ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ…

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΜΩΣ, ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ,ΑΠΟ 2,55% ΣΤΟ 4%,ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ 1,45% ΑΚΟΜΗ,ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[ΠΡΩΗΝ ΛΑΦΚΑ]…

  ΕΤΣΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ,ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ…ΟΓΑ ΚΑΙ Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ…

  ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟ,κ. ΥΠΟΥΡΓΕ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΥΡΕΘΟΥΝ ΠΟΡΟΙ,ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ.[ΝΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,κλπ,κλπ…].

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ,ΕΥΕΛΠΙΣΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ.

 • 26 Δεκεμβρίου 2010, 00:15 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  25-12-10

  Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ.

  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,ΔΙΑ ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ,ΤΟΝΙΖΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΤΙ,ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΚΟΠΟΥΝ ΑΛΛΟ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ…

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΜΩΣ, ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΤΕ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ,ΑΠΟ 2,55 ΣΤΟ 4%,ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ 1,45% ΑΚΟΜΗ,ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[ΠΡΩΗΝ ΛΑΦΚΑ]…

  ΕΤΣΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ,ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ…ΟΓΑ ΚΑΙ Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ…

  ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ,ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΥΡΕΘΟΥΝ ΠΟΡΟΙ,ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ.[ΝΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ!ΚΛΠ,κλπ…].

  ΕΥΕΛΠΙΣΤΩΝΤΑΣΛΟΙΠΟΝ,κ. ΥΠΟΥΡΓΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΑΥΤΟΥ 18 ΠΑΡ.1γ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΙΚΟΠΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΟΙ ΗΔΗ ΠΕΡΙΚΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ,ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ,ΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΜΑ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ.