Άρθρο 34 Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

α) «Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Φ.Κ.Α.)»: οι Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

β) «Φαρμακεία»: οι ιδιωτικοί φορείς λιανικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων που λειτουργούν νομίμως και συνάπτουν συμβάσεις με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ατομικά ή συλλογικά.

γ) «Οφειλές φαρμακείων»: τα ποσά που οφείλουν οι Φ.Κ.Α. προς τα φαρμακεία που πηγάζουν από την εφαρμογή των μεταξύ τους συμβάσεων και την εκτέλεση των συνταγών φαρμάκων των ασφαλισμένων.

δ) «Εμπρόθεσμη καταβολή»: Η απόδοση των οφειλών είτε ως προκαταβολή είτε ως εξόφληση εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ. 121/2008 άρθρο 5 παρ. και Ν.3172/2003 άρθρο 22 παρ. Β 1), το οποίο άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του λογαριασμού του κάθε φαρμακείου από την Φαρμακευτική Υπηρεσία του εκάστοτε Φ.Κ.Α.

ε) «Αιτούμενο ποσό»: το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον Φ.Κ.Α., πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ.

στ) «Επιστροφή (rebate)»: το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο σε κάθε Φ.Κ.Α. με βάση καθορισμένη κλίμακα.

2. Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ως επιστροφή (rebate), υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών. Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά το ύψος του αιτούμενου ποσού ανά ΦΚΑ και ακολουθεί την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση:

Ύψος αιτούμενου ποσού ανά ΦΚΑΠροοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί του ύψους του αιτούμενου ποσού.
Μέχρι 2.000€0,5%
2.001€- 5.000€1%
5.001€- 10.000€2%
10.001- 20.000€3%
20.001€- 30.000€4%
30.001€- 40.000€6%
Πάνω από 40.001€8%

3. α) Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο συμψηφίζεται με το ποσό που καταβάλλει εμπρόθεσμα ο Φ.Κ.Α. στο φαρμακείο και υπολογίζεται επί του τιμολογίου.

β) Εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής της επιστροφής του παρόντος άρθρου, η αιτούμενη δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010.

γ) Ο εκάστοτε Φ.Κ.Α., τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, χορηγεί βεβαίωση για το σύνολο των επιστροφών του έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση.

4. Η παρούσα διάταξη ισχύει για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ Φ.Κ.Α. και φαρμακείων. Στις συμβάσεις που θα υπογράφονται εφεξής θα εντάσσεται η σχετική ρύθμιση.

5. Στην παρ. 1του άρθρου 1 του Ν. 1132/1981 (ΦΕΚ Α΄ 51) διαγράφονται οι λέξεις «ασφαλιστικά ταμεία και»

 • 2 Ιανουαρίου 2011, 09:25 | Αλίκη Δημητριάδου

  Κύριε Υπουργέ,
  οι ΙΔΙΩΤΙΚΕς ΚΛΙΝΙΚΕΣ χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα υγείας ΄χωρίς να καταβάλλουν ούτε ένα ΕΥΡΩ
  π.χ. Οι Ιδιωτικές μονάδες τεχν Νεφρού υποχρεωτικά λειτουργούν υπό την κάλυψη των αντίστοιχων μονάδων του ΕΣΥ, έτσι σε περίπτωση που ένας ασθενής τους έχει κάποια επιπλοκή μεταφέρεται κατευθείαν στο Νοσοκομείο ή σε μέρες αργιών – εορτών αν ένας ασθενής πρέπει να κάνει αιμοκάθαρση υποχρεωτικά τον παραλαμβάνει η κρατική μονάδα

  Αναλογικά γίνεται το ίδιο και με τις ιδιωτικές κλινικές άλλων ειδικοτήτων: Το δημόσιο Νοσοκομείο καλύπτει τις έκτακτες ανάγκες των ασθενών τους, καθώς επίσης τους χορηγούν και μονάδες αίματος χωρίς να καταβάλλει ο ιδιωτικός φορέας κανένα κόστος ούτε την δαπάνη για τον ασκό.
  Επιπλέον στο Δημόσιο Νοσοκομείο εκπαιδεύονται οι πάντες (Ιατροί και Νοσηλευτές όλων των ειδικοτήτων)
  Δεν θα ήταν δίκαιο και θεμιτό να θεσμοθετηθεί, ώστε ένα ποσοστό επί των ακαθαρίστων νοσηλίων των κλινικών να επιστρέφεται ως «αντιπαροχή» στο Δημόσιο Νοσοκομείο για την κάλυψη και ασφάλεια που τους προσφέρει 24 ώρες το 24ωρο επί 365 μέρες τον χρόνο

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 18:36 | Π.Φ.Σ

  Α)Προτείνεται η τροποποίηση του πίνακα προοδευτικού προσδιορισμού του rebate ως εξής :

  ΠΟΣΟΣΤΟ AITOYMENO ΠΟΣΟ
  0% 0 -10.000 €
  1% 10.001 – 20.000€
  2% 20.001 – 30.000 €
  3% 30.001 – 40.000 €
  4% 40.001 – 60.000 €
  6% 60.001 και άνω

  Η πρόταση αυτή τηρεί την αρχή της αναλογικότητας μεταξύ βιομηχανίας και φαρμακείων .

  Β) Αν σε ένα φαρμακείο συστεγάζονται δύο ή τρεις φαρμακοποιοί , οι οποίοι βάσει του ισχύοντος νόμου θεωρούνται ως μεμονωμένως λειτουργούντα φαρμακεία στην ίδια στέγη , οι συντελεστές υποδιπλασιάζονται ή υποτριπλασιαζονται αντιστοίχως
  Αυτό είναι κίνητρο για συστεγάσεις ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτερες μονάδες φαρμακείων.

  Γ) Να υπάρχει σαφέστερη διατύπωση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των ταμείων. Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται ρητά ότι αν σε κάποιο ταμείο δεν υπάρξει έγκαιρη διεκπεραίωση του σχετικού εντάλματος τότε δεν γίνεται παρακράτηση του ποσού.
   Να διαγραφεί από τη σχετική διατύπωση του Σ/Ν η λέξη «προκαταβολή» ώστε η έκπτωση να γίνεται μόνο επί εμπρόθεσμης εξόφλησης όλου του ποσού.

  Ε) Από την ημερομηνία λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ. οι συντελεστές αναδιαμορφώνονται ως εξής :

  ΠΟΣΟΣΤΟ AITOYMENO ΠΟΣΟ
  0% 0 -10.000 €
  0,5% 10.001 – 20.000€
  1% 20.001 – 30.000 €
  1,5% 30.001 – 40.000 €
  2% 40.001 – 60.000 €
  2,5% 60.001 και άνω

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 16:31 | Αποστόλης

  Θα δεχόμουν το rebate προς τα Ασφ.Ταμεία με τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με βάση τη Δραστική ουσία.
  2. Ορισμός από τα Ασφ.Ταμεία του ποσοστού χρήσης Γενοσήμων στο σύνολο της φαρμ.δαπάνης(πχ το 50% της δαπάνης να γίνεται με Γενόσημα) και όπου βέβαια αυτό μπορεί να εφαρμοστεί (φυσικά οχι σε δραστ.ουσίες με κάλυψη από πατέντα).
  3. Κλιμακούμενο rebate συνδεδεμένο με το παραπάνω ποσοστό(αν πχ ένα φαρμακείο επιτυγχάνει χρήση Γενοσήμων σε ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που ορίζει το Ασφ.Ταμείο, να αποδίδει, σαν bonus, μικρότερο % rebate. Και αντίστροφα, ένα φαρμακείο με μικρότερο ποσοστό χρήσης Γενοσήμων να αποδίδει,σαν penalty, μεγαλύτερο % rebate).
  4. Δυνατότητα στις Φαρμακοβιομηχανίες εφαρμογής ελαστικότερης εμπορικής εκπτωτικής(αξιακής ή/και τεμαχιακής) πολιτικής προς τις φαρμακαποθήκες και φαρμακεία.
  Θεωρώ πως με την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων θα έβγαιναν ωφελημένοι όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας του Φαρμάκου στην Ελλάδα(ασφαλισμένοι, Ασφ.ταμεία, Φαρμακεία / φαρμακαποθήκες, Φαρμακοβιομηχανία).

 • Με πρόσθετο άρθρο να διευκολύνεται η πρόσβαση νέων φαρμακοποιών μέσω συστεγάσεων χωρίς να αυξάνεται ο αριθμός των λειτουργούντων φαρμακείων για λόγους περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταμείων και με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τις ελεύθερες συναλλαγές και την μη καταστρατήγηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας

  2. Αρθρο 34 (Rebate)

  Α)Προτείνεται η τροποποίηση του πίνακα προοδευτικού προσδιορισμού του rebate ως εξής :

  ΠΟΣΟΣΤΟ AITOYMENO ΠΟΣΟ
  0% 0 -10.000 €
  1% 10.001 – 20.000€
  2% 20.001 – 30.000 €
  3% 30.001 – 40.000 €
  4% 40.001 – 60.000 €
  6% 60.001 και άνω

  Η πρόταση αυτή τηρεί την αρχή της αναλογικότητας μεταξύ βιομηχανίας και φαρμακείων .
  Β) Αν σε ένα φαρμακείο συστεγάζονται δύο ή τρεις φαρμακοποιοί , οι οποίοι βάσει του ισχύοντος νόμου θεωρούνται ως μεμονωμένως λειτουργούντα φαρμακεία στην ίδια στέγη , οι συντελεστές υποδιπλασιάζονται ή υποτριπλασιαζονται αντιστοίχως
  Αυτό είναι κίνητρο για συστεγάσεις ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτερες μονάδες φαρμακείων.
  Γ) Να υπάρχει σαφέστερη διατύπωση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των ταμείων. Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται ρητά ότι αν σε κάποιο ταμείο δεν υπάρξει έγκαιρη διεκπεραίωση του σχετικού εντάλματος τότε δεν γίνεται παρακράτηση του ποσού.
   Να διαγραφεί από τη σχετική διατύπωση του Σ/Ν η λέξη «προκαταβολή» ώστε η έκπτωση να γίνεται μόνο επί εμπρόθεσμης εξόφλησης όλου του ποσού.
  Ε) Από την ημερομηνία λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ. οι συντελεστές αναδιαμορφώνονται ως εξής :

  ΠΟΣΟΣΤΟ AITOYMENO ΠΟΣΟ
  0% 0 -10.000 €
  0,5% 10.001 – 20.000€
  1% 20.001 – 30.000 €
  1,5% 30.001 – 40.000 €
  2% 40.001 – 60.000 €
  2,5% 60.001 και άνω

 • Α)Προτείνεται η τροποποίηση του πίνακα προοδευτικού προσδιορισμού του rebate ως εξής :

  ΠΟΣΟΣΤΟ AITOYMENO ΠΟΣΟ
  0% 0 -10.000 €
  1% 10.001 – 20.000€
  2% 20.001 – 30.000 €
  3% 30.001 – 40.000 €
  4% 40.001 – 60.000 €
  6% 60.001 και άνω

  Η πρόταση αυτή τηρεί την αρχή της αναλογικότητας μεταξύ βιομηχανίας και φαρμακείων .
  Β) Αν σε ένα φαρμακείο συστεγάζονται δύο ή τρεις φαρμακοποιοί , οι οποίοι βάσει του ισχύοντος νόμου θεωρούνται ως μεμονωμένως λειτουργούντα φαρμακεία στην ίδια στέγη , οι συντελεστές υποδιπλασιάζονται ή υποτριπλασιαζονται αντιστοίχως
  Αυτό είναι κίνητρο για συστεγάσεις ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτερες μονάδες φαρμακείων.
  Γ) Να υπάρχει σαφέστερη διατύπωση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των ταμείων. Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται ρητά ότι αν σε κάποιο ταμείο δεν υπάρξει έγκαιρη διεκπεραίωση του σχετικού εντάλματος τότε δεν γίνεται παρακράτηση του ποσού.
   Να διαγραφεί από τη σχετική διατύπωση του Σ/Ν η λέξη «προκαταβολή» ώστε η έκπτωση να γίνεται μόνο επί εμπρόθεσμης εξόφλησης όλου του ποσού.
  Ε) Από την ημερομηνία λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ. οι συντελεστές αναδιαμορφώνονται ως εξής :

  ΠΟΣΟΣΤΟ AITOYMENO ΠΟΣΟ
  0% 0 -10.000 €
  0,5% 10.001 – 20.000€
  1% 20.001 – 30.000 €
  1,5% 30.001 – 40.000 €
  2% 40.001 – 60.000 €
  2,5% 60.001 και άνω
  3. Αρθρο 19
  Στο Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Υ. να συμμετέχει εκπρόσωπος του Π.Φ.Σ.
  Η αρμοδιότητα και η γνώση του αντικειμένου θα βοηθήσουν το έργο του Οργανισμού

 • 2. Αρθρο 34 (Rebate)

  Α)Προτείνεται η τροποποίηση του πίνακα προοδευτικού προσδιορισμού του rebate ως εξής :

  ΠΟΣΟΣΤΟ AITOYMENO ΠΟΣΟ
  0% 0 -10.000 €
  1% 10.001 – 20.000€
  2% 20.001 – 30.000 €
  3% 30.001 – 40.000 €
  4% 40.001 – 60.000 €
  6% 60.001 και άνω

  Η πρόταση αυτή τηρεί την αρχή της αναλογικότητας μεταξύ βιομηχανίας και φαρμακείων .
  Β) Αν σε ένα φαρμακείο συστεγάζονται δύο ή τρεις φαρμακοποιοί , οι οποίοι βάσει του ισχύοντος νόμου θεωρούνται ως μεμονωμένως λειτουργούντα φαρμακεία στην ίδια στέγη , οι συντελεστές υποδιπλασιάζονται ή υποτριπλασιαζονται αντιστοίχως
  Αυτό είναι κίνητρο για συστεγάσεις ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτερες μονάδες φαρμακείων.
  Γ) Να υπάρχει σαφέστερη διατύπωση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των ταμείων. Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται ρητά ότι αν σε κάποιο ταμείο δεν υπάρξει έγκαιρη διεκπεραίωση του σχετικού εντάλματος τότε δεν γίνεται παρακράτηση του ποσού.
   Να διαγραφεί από τη σχετική διατύπωση του Σ/Ν η λέξη «προκαταβολή» ώστε η έκπτωση να γίνεται μόνο επί εμπρόθεσμης εξόφλησης όλου του ποσού.
  Ε) Από την ημερομηνία λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ. οι συντελεστές αναδιαμορφώνονται ως εξής :

  ΠΟΣΟΣΤΟ AITOYMENO ΠΟΣΟ
  0% 0 -10.000 €
  0,5% 10.001 – 20.000€
  1% 20.001 – 30.000 €
  1,5% 30.001 – 40.000 €
  2% 40.001 – 60.000 €
  2,5% 60.001 και άνω

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 18:24 | farmakopiosseapognosi

  Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις σας για ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των φαρμακείων, σας παρακαλώ να επιτρέψετε τη λειτουργία, όποιων φαρμακείων το επιθυμούν με ωράριο, όπως αυτό των εμπορικών καταστημάτων. Οι λόγοι που επικαλούμαι είναι πολύ σοβαροί:

  1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ. Τις ημέρες και ώρες που είμαστε κλειστά, οι ασθενείς και καταναλωτές δεν εξυπηρετούνται από τα λίγα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής γιατί πρέπει να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές για να ολοκληρώσουν τις αγορές τους. Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, μητέρες και ασθενείς, που δεν έχουν ίδιο μεταφορικό μέσο ταλαιπωρούνται αφάνταστα για να προσεγγίσουν το εφημερεύον φαρμακείο. Θα εξυπηρετηθούν ιδιαίτερα, αν μπορέσουν να συνδυάσουν τις αγορές τους και την κάλυψη των αναγκών τους από το φαρμακείο, όταν κάνουν τις αγορές τους τις ώρες που είναι ανοιχτά τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα . Ο φαρμακοποιός παίζει πρωταρχικό ρόλο στη πρωτοβάθμια περίθαλψη και πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες στο κοινό, όποτε αυτό απαιτείται.

  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ . Η οικονομική κρίση και η καθυστέρηση των πληρωμών από τα ασφαλιστικά ταμεία, μας έχει φέρει σε δεινή οικονομική κατάσταση ρευστότητας και η τόνωση της εμπορικής μας κίνησης είναι απαραίτητη. Οι νέες ρυθμίσεις, που θα μειώσουν το ποσοστό κέρδους μας, θα αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα του φαρμακείου και θα χρειαστεί να αναζητήσουμε νέους δρόμους ανάπτυξης και κερδοφορίας. Δεν νοείται τη σήμερον ημέρα να έχουμε περιορισμούς στο ωράριο λειτουργίας και υποχρεωτική μείωση της εμπορικής μας ανάπτυξης, όταν όλοι οι κλάδοι αναζητούν τρόπους επιβίωσης.

  3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Τα καταστήματα που πωλούν δερμοκαλλυντικά είναι ανοιχτά όλες τις ημέρες και έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις πωλήσεις με δικιά μας απώλεια πωλήσεων. Οι καταναλωτές κάνουν αγορές από τις οποίες τα φαρμακεία μας δεν καρπούνται την αναλογία που τους αξίζει. Το ίδιο ισχύει για τα καταστήματα που πωλούν βρεφικές τροφές, προϊόντα βρεφανάπτυξης, ορθοπεδικά είδη και συμπληρώματα διατροφής .

  4. ΑΝΕΡΓΙΑ. Οσοι φαρμακοποιοί επιθυμούν να έχουν τα καταστήματα τους ανοιχτά με το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, διατηρούν φαρμακεία σε εμπορικά κέντρα και πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους, με υψηλά ενοίκια και πολλούς υπαλλήλους. Η απασχόληση των εργαζομένων στα φαρμακεία αυτά υποστηρίζει την ανεργία στους χαλεπούς καιρούς της σήμερον. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη της πολιτείας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με το να κρατήσουμε τα φαρμακεία μας κλειστά, όταν όλα τα άλλα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά.

  5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Σημειώστε ότι τα φαρμακεία διαφόρων νομών, ακολουθούν ελεύθερο ωράριο. Ανοικτά είναι τα φαρμακεία των Κυκλάδων και όλων των τουριστικών περιοχών και λουτροπόλεων. Ανοικτά παραμένουν με το ζητούμενο ωράριο και πολλά φαρμακεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της περιοχής τους. παραδείγματα είναι το Αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλος , η Βουλιαγμένη, η Σαρωνίδα, η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης κ.λ.π.

  6. ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ Δεν διεκδικούμε να ανοίξουν όλα τα φαρμακεία εφόσον δεν το επιθυμούν. Πολλά φαρμακεία έχουν άλλες ανάγκες ωραρίου, γιατί βρίσκονται κοντά σε νοσοκομεία και ιατρεία του ΙΚΑ, τα οποία έχουν περισσότερη κίνηση τις ώρες λειτουργίας αυτών των οργανισμών. Η αδυναμία μας να έχουμε και εμείς μια τέτοια θέση, μαε βάζει σε άλλη μοίρα και μας αναγκάζει να αναζητήσουμε άλλες ευκαιρίες στην αγορά.
  Όσον αφορά στην Ευρώπη, πιστεύω ότι έχετε ιδίαν αντίληψη, ότι τα φαρμακεία είναι στην πλειονότητά τους ανοιχτά το Σάββατο και τις ημέρες με μεγάλη εμπορική κίνηση.

  Σας παρακαλώ να δείτε το αίτημά μου με τη διαδικασία του επείγοντος και να το υποστηρίξετε, μιας και είναι δίκαιο και θα εξυπηρετήσει, όχι μόνο το κοινό και τους εργαζόμενους σε πολλά φαρμακεία αλλά και την επιχειρηματική μας επιβίωση.

  Λυπάμαι που δεν υπογράφω με το όνομα μου, αλλά φοβάμαι την μήνη των συναδέλφων που έχουν αντίθετη άποψη και των συνδικαλιστών του συλλόγου.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 18:25 | Ιλιάνα Ψαλλιδά

  Θεωρώ οτι η πιό δίκαιη λύση για το θέμα των φαρμακείων είναι:

  1. Αύξηση των πληθυσμιακών και γεωγραφικών περιορισμών σε αντιστοιχία με τις υπόλοιπες ευρωπαικές χώρες. Δηλαδή τουλάχιστον 3000 κάτοικοι ανα φαρμακείο όπως ίσχυε στο παρελθόν. Αύξηση των αποστάσεων για να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή.
  2. Με τη συνταξιοδότηση φαρμακοποιών χωρίς διάδοχη κατάσταση, σε μέρη οπου υπερκαλύπτεται το πληθυσμιακό, επιστροφή της άδειας στην Περιφέρεια, αποζημίωση του φαρμακοποιού (τύπου εφ’άπαξ) και ευνοικές ρυθμίσεις για την επιστροφή του στόκ. Όπου υπάρχει διάδοχη κατάσταση θα πρέπει κατα προτεραιότητα τα παιδιά φαρμακοποιών που είναι φαρμακοποιοί, να μπορούν να πάρουν την οικογενειακή επιχείρηση καταβάλοντας ενα λογικό τίμημα και δίνοντας κάποιες ειδικές εξετάσεις (εφόσον δεν θα συμμετέχουν στην επετηρίδα). Σε περιοχές οπου υπάρχουν διαθέσιμες άδειες η Περιφέρεια μέσω επετηρίδας (ειδική για κάθε περιφέρεια) θα μπορεί να τις χορηγεί έναντι λογικού τιμήματος (το οποίο μπορεί να χρηματοδοτεί τις αποζημιώσεις των φαρμακοποιών που αποχωρούν). Το τίμημα θα πρέπει να είναι αντίστοιχο της δυναμικότητας της περιοχής, δηλαδή δεν μπορεί να είναι ίδιο για το κέντρο μιας πόλης οπου ο τζίρος είναι μεγάλος ή δίπλα σε ασφαλιστικά ιδρύματα και το ίδιο σε απομακρυσμένες περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη κατανομή στην περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές και η συνεργασία φαρμακοποιών στα αστικά κέντρα (αύξηση των θέσεων εργασίας).
  3. Υποχρεωτική απασχόληση βοηθών φαρμακείου και φαρμακοποιών με εντατικοποίηση των ελέγχων για παραβάσεις, με αναλογία 3.1, δηλαδή για κάθε 3 βοηθούς φαρμακείου να υπάρχει φαρμακοποιός.Επιτυγχάνεται έτσι αύξηση των θέσεων εργασίας.
  4. Για να είναι εφικτό το άρθρο 3, πρέπει το κέρδος του φαρμακοποιού να είναι αξιοπρεπές και λογικό. Διασφαλίζοντας το κέρδος του φαμακοποιού σε λογικά πλάισια και βάζοντας ταυτόχρονα κάποιους περιορισμούς επιτυγχάνεται αφενός η αύξηση των θέσεων εργασίας και αφετέρου κατακόρυφη αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός που θα οδηγήσει στην περαιτέρω βελτίωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με αυτόματη μείωση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας και κατακόρυφη μείωση της νοσοκομειακής δαπάνης (και της φαρμακευτικής κατ’επεκταση). Το κέρδος του φαρμακοποιού, εάν λάβουμε υποψιν το στόκ που πρέπει να έχει για την σωστή εξυπηρέτηση των ασθενών και τις ατελέιωτες ώρες εργασίας, είναι ήδη το ελάχιστα δυνατό. Συνεπώς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μειωθεί, ωστόσο μία εύλογη έκπτωση προς τα ταμεία εχει λογική βάση αλλα σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 5% στην υψηλότερη βαθμίδα. Πρέπει επίσης όλα τα φάρμακα να δίνονται απο τα φαρμακεία. Σε συνδιασμό με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλα τα ταμεία, θα μειωθεί κατακόρυφα η φαμακευτική δαπάνη(τον καιρό που τα ακριβά φάρμακα πήγαν στα νοσοκομεία παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις τους).
  5.Τέλος, σε όλα τα ευρωπαικά κράτη υπάρχει υπερωραριακή αμοιβή των φαρμακοποιών. Μόνο στην Ελλάδα επιβάλεται απο το κράτος να εφημερεύουμε τσάμπα. Σαφώς να δουλεύουμε και το Σαββάτο το πρωί περισσότεροι αλλα τις νύχτες και τις αργίες να πληρωνόμαστε όπως οι υπόλοιποι ευρωπαίοι φαρμακοποιοί.

  Σαν επίλογο θα ήθελα να τονίσω οτι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ σε όλα τα ταμεία. Πρέπει όμως να γίνει σωστά. Χωρίς επιπλέον χαρτούρα. Ακούμε όλοι τον πρωθυπουργό με την «πράσινη» ενέργεια, πράσινο το ένα, πράσινο το άλλο. Όλο αυτό το χαρτί μονο οικολογικό δεν είναι. Τέλος πια στη χαρτούρα, η ηλεκτρονική κάρτα υγείας θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, στον ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ της συνταγογράφησηςκαι συνεπώς στην εξάλειψη της διαφθοράς στην υγεία και στην ορθότερη συνταγογραφία(η πολυφαρμακία είναι ενα τεράστιο πρόβλημα του ελληνικού συστήματος περίθαλψης).
  Και επιτέλους ας τιμωρηθούν οι «επίορκοι» φαρμακοποιοί και όχι ολοι μας.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 18:53 | Belis

  Δηλαδη κ υπουργε ο σοσιαλισμος σου φτανει στο σημειο να καταργεις χρονια σπουδων ,οικονομιες οικογενειων ωστε στο τελος να κερδιζει ο φαρμακοποιος ,ο μηχανικος , ο δικηγορος, οσα ένας κουλουρας -ενας καστανας,ενας λουστρος (αν θυμάσαι αυτό το επάγγελμα γιατι και αυτο εχω κάνει για να πάρω πτυχίο) και να καταξιωθώ στην κοινωνία.
  Τι πάει να πει κέρδος για το φαρμακοποιό μειωμενο,rebate 8% οταν συνεννοθουν τα ταμεια, τι να πληρώσει με αυτά τις περικοπές απο τις συνταγές,τα πρόστιμα, τις καθυστερησεις πληρώμων απο τα ταμεία,τις τράπεζες…Δεν ντρεπεσαι λιγάκι να χαρώ το σοσιαλισμο σου…Να μην σπουδάζουν τα παιδιά μας απο δω και περα…υπάρχει λόγος?

  Βελισ

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 18:10 | Χριστοφορος Κ

  Αγαπητοι φαρμακοποιοι που νοιαζεστε για το καλο του ασφαλισμενου εχω να παρατηρησω τα ακολουθα:1)Ο φαρμακοποιος ηταν επιστημονας παλια οταν εφτιαχνε φαρμακα και οχι οταν τα κατεβαζει απο τα ραφια,2)αυτο το αρθρο του νομοσχεδιου πρεπει να εχει τα περισσοτερα σχολια,αν σας ενδιαφερει ο νομος διαβαστε και σχολιαστε και τα υπολοιπα,3)το φαρμακειο γιατι πρεπει να ειναι κληρονομικη επιχειρηση και πρακτικα κανενας αλλος να μην μπορει ν ανοιξει νεο;4)οι φοροι που πληρωνουν οι φαρμακοποιοι ολοενα και λιγοστευουν αφου ολοι πια κανουν εταιρειες ακριβως για να μην πληρωνουν τιποτα,οποτε το κρατος δεν πρεπει να κανει κατι γι αυτο(rebate);5)οι φαρμακοποιοι προκαλουν τεχνητη ζητηση αντιποιουμενοι τους γιατρους και χορηγωντας αφειδως φαρμακα κυριως αντιβιοτικα και κατα κυριο λογο τα ακριβα απ οπου εχουν και μεγαλυτερο κερδος και στη συνεχεια στελνουν τους ασθενεις να τα γραψουν στους γιατρους τους.Αν η συνταγογραφηση γινει με βαση τη δραστικη ουσια τοτε η συναλλαγη γιατρων -εταιρειων θα γινει φαρμακοποιων-εταιρειων οποτε κανενα οφελος για τα ταμεια,6)εχετε δει κανενα φτωχο φαρμακοποιο γιατι φτωχους γιατρους ξερω.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 14:28 | Γιάννης

  Ο νόμος που ισχύει μέχρι σήμερα για τα φαρμακεία είναι καθαρά συντεχνιακός και υποστηρίζει αποκλειστικά τα συμφέροντα και την απληστία των φαρμακοποιών που έχουν φαρμακείο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών υποστηρίζουν ότι θέλουν να μπορούν να κληρονομούν την περιουσία τους (φάρμακα, εξοπλισμός, φήμη-πελατεία, κτλ) στα παιδιά τους εφόσον είναι φαρμακοποιοί ή να μπορούν να διαπραγματεύονται την πώλησή τους σε άλλους φαρμακοποιούς. Αυτό θα ήταν δίκαιο μόνο αν δεν υπήρχαν χωροταξικά ή πληθυσμιακά κριτήρια όπως συμβαίνει και με άλλες επιχειρήσεις και κάθε νέος φαρμακοποιός είχε ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα και αποφάσιζε να αγοράσει ένα παλιό φαρμακείο με φήμη και πελατεία ή να ανοίξει ένα καινούργιο δικό του. Όμως εφόσον το επάγγελμα είναι πρακτικά κλειστό, το αντίτιμο της πώλησης της άδειας που φθάνει σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δεν ανταποκρίνεται στη φήμη και πελατεία του φαρμακείου αλλά ουσιαστικά στην είσοδο του νέου φαρμακοποιού στο επάγγελμα που όμως αποτελεί δικαίωμα της πολιτείας και όχι περιουσία του φαρμακοποιού που πωλεί το φαρμακείο του.
  Τα φαρμακεία στην Ελλάδα είναι πάρα πολλά, πολύ περισσότερα αναλογικά από κάθε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα και αυτό βασικά οφείλεται στην υπερσυνταγογράφηση των γιατρών που πολλοί παίρνουν μίζα για κάθε φάρμακο που συνταγογραφούν καθώς και στο μεγάλο ποσοστό κέρδους που μάλιστα είναι σταθερό ακόμη και για τα πολύ ακριβά φάρμακα. Το πάρτι με την υπερκατανάλωση των φαρμάκων κράτησε πολλά χρόνια με αποτέλεσμα να γεμίσουν οι φαρμακευτικές σχολές χωρών όπως η Ιταλία (από παλιά), Αγγλία, Σλοβακία, Τσεχία, Βουλγαρία και Ρουμανία από Έλληνες φοιτητές οι περισσότεροι από τους οποίους είναι παιδιά φαρμακοποιών που πληρώνουν μερικές φορές υπέρογκα δίδακτρα και βέβαια αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι το επίπεδο των σπουδών τους και η αξία των πτυχίων τους αλλά η απόκτηση ενός πτυχίου φαρμακευτικής που αποτελεί το διαβατήριο για να κληρονομήσουν το φαρμακείο των γονιών τους.
  Είναι γνωστό ότι ο υπερεπαγγελματισμός στο φαρμακευτικό επάγγελμα δεν οδηγεί σε καλύτερες υπηρεσίες υγείας αλλά σε αύξηση της αδικαιολόγητης κατανάλωσης φαρμάκων και συνεπώς σε αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Επομένως, υποστηρίζω τον έλεγχο του αριθμού των αδειών για ίδρυση φαρμακείων – που είναι ήδη πολύ μεγάλος – όμως να μπορούν να μπουν στο επάγγελμα τόσοι νέοι φαρμακοποιοί όσοι αποχωρούν από το επάγγελμα από λίστα νέων φαρμακοποιών που ενδιαφέρονται να ανοίξουν φαρμακείο στο συγκεκριμένο ΟΤΑ και μάλιστα χωρίς χωροταξικά κριτήρια. Η δημιουργία της λίστας θα πρέπει να βασίζεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια (π.χ. βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές) καθώς και στην προϋπηρεσία κατά την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα να μπουν στο επάγγελμα άξιοι νέοι επιστήμονες φαρμακοποιοί με μεταπτυχιακές φαρμακευτικές σπουδές και επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων στη φαρμακευτική φροντίδα, κλινική φαρμακευτική και φαρμακοθεραπεία και όχι μόνο στα παιδιά των φαρμακοποιών ή σε αυτούς που διαθέτουν μερικές εκατοντάδες ευρώ για να αγοράσουν την άδεια φαρμακείου. Η είσοδος στο επάγγελμα νέων ικανών φαρμακοποιών θα ανεβάσει το status του επαγγέλματος προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου με οργανωμένο τρόπο, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας που αποτελεί το μέλλον της φαρμακευτικής.

 • 26 Δεκεμβρίου 2010, 09:09 | ΚΑΤΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

  ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

  Το μεικτό κέρδος του φαρμακείου είναι 23% επι του τζιρου.
  Τα λειτουργεικά έξοδα του είναι 12% επι του τζίρου.
  Το καθαρό κέρδος πρό φόρου 11% επι του τζίρου.(Όπως ορίζεται και ο συντελεστής καθαρού κέρδους απο το υπουργείο οικονομικών)

  Κέρδος μετά το rebate :

  2.000€-0,5%rebate=10,5%κέρδος ισοδυναμεί με 210€ κέρδος πρό φόρων.
  5.000€-1% rebate = 10% κέρδος ισοδυναμεί με 500€ κέρδος πρό φόρων.
  10.000€-2%rebate = 9% κέρδος ισοδυναμεί με 900€ κέρδος πρό φόρων.
  20.000€-3%rebate = 8% κέρδος ισοδυναμεί με 1.600€ κέρδος πρό φόρων.
  30.000€-4%rebate = 7% κέρδος ισοδυναμεί με 2.100€ κέρδος πρό φόρων.
  40.000€-6%rebate = 5% κέρδος ισοδυναμεί με 2.000€ κέρδος πρό φόρων.
  50.000€-8%rebate = 4% κέρδος ισοδυναμεί με 2.000€ κέρδος πρό φόρων.

  Συμπεράσματα.

  Τα μικρά φαρμακεία είναι μή βιώσιμα – τα μεσαία οριακά βιώσιμα και τα μεγάλα δέν έχουν κανένα κίνητρο για ανάπτυξη και νέες επενδύσεις πράγμα που λειτουργεί ως αντικίνητρο της επιχειρηματικότητας του ατομικού φαρμακείου.Το κέρδος του επιχειρηματία φαρμακοποιού θα είναι μετά τους φόρους μικρότερο απο τον μισθό του φαρμακουπαλήλου. Το rebate επι της ουσίας είναι η έμεση μέιωση του καθαρού κέρδους του φαρμακείου στο 4-5%, Και μία έμεση φορολογία επι του καθαρού εισοδήματος απο 5% εώς 70%.

  Το φαρμακείο περιορίζεται στα εθνικά σύνορα και δέν έχει την εναλλακτική λύση μεταφοράς στα Βαλκάνια η την Τουρκία όπως οι άλλες επιχειρήσειςόχι μόνο για λόγους επιβίωσης αλλα εξυπηρετεί τον απλό πολίτη πιστόνωντας με προσωπικά δάνεια τα ασφαλιστικά κρατικά ταμεία για να παρέχει στον Ελληνικό λαό απο το πιο απομακρυσμένα χωρία μέχρι την πρωτέυουσα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να επιτελεί το λειτούργημα του.

  ΑΔΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

  Η κατάργηση της μεταβίβασης είναι αντισυνταγματική διότι απαξιώνει μία επιχείρηση ζωής η οποία αναπτύσετε και αποκτά υπεραξία με την καθημερινή εργασία και τις επενδύσεις του ιδιώτη φαρμακοποιού. Όπως όλες οι άλλες επιχειρήσεις πρέπει και το φαρμακείο να έχει την δυνατότητα μεταβίβασης σε κάθε Ελληνα πολίτη που πληρέι τις νόμιμες προυποθέσεις χωρίς ο προκάτοχος να χάσει την υπεραξία της επένδυσης του αυτός και η οικογενειά του. Η υπεραξία του φαρμακείου ανήκει στον ιδιοκτήτη επιχειρηματία και η συνέχεια των οφελών της επιχειρησης στον αγοραστή ο οποίος αναλαμβάνει μία καταξιωμένη επιχείρηση με εξασφάλισμένο εισόδημα απο την πρώτη μέρα της εργασίας του. Η κατάργηση της μεταβίβασης μηδενίζει την υπεραξία της επιχείρησης φαρμακείο και ζημιώνει τον ιδιοκτήτη που ανέπτυξε την επιχέιρηση ,ζημιώνει τον αγοραστή που θα πρέπει να επενδύσει εκ νέου σε μία επιχειρηση ξεκινώντας ενα νέο φαρμακείο με μηδενικό τζίρο και το δημόσιο συμφέρον που δέν εισπράτει τον καθόλου ευκαταφρόνιτο φόρο της μεταβίβασης (Επιχείρηση φαρμακείου που μεταβιβάζεται με αξία 100.000 euro το κράτος εισπράτει ( με φόρο 20%) 20.000 euro για άϋλη υπεραξία + το Φ.Π.Α των εμπορευμάτων) όπως και δέν συντελεί στην ανάπτυξη των Ελλήνων ιδιωτών και την μεταξύ τους επηχειρηματική συναλλαγή.

  Ο πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου Πρέβεζας-Λευκάδας

  ΚΑΤΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

 • ΛΗΣΜΟΝΗΣΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΩ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 38 ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΚΑΤΑ 2,5% ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ,ΙΔΙΩΣ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ SERVIS ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ.
  ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΣΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΟΤΕ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΣΑΣ ΛΕΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΤΥΧΗ ΑΥΤΗ . ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ , ΠΡΩΤΟ ΜΗ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΛΛΑ ΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ 2% ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΔΕΝ ΕΠΕΝΔΥΘΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ π.δ. 88/2004 ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ,ΦΥΣΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 85%.
  ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΙΜΗ
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΟΛΕΒΑΣ
  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

 • ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ XAΡAKTHΡA ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ «ΕΠΙΚΥΡΩΠΟΙΗΜΕΝΟ» ΜΝΗΜΟΝΙO ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙA ΤΟ 2012 «ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ» ΑΜΟΙΒΗ(ΑΝΑ ΣΥΝΤΑΓΗ?) ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (MARGIN) ΚΕΡΔΟΥΣ . ΟΠΟΤΕ ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟ 2012 ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ STATUS QUO.

  ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ REBATE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ, ΑΠΟ ΑΠΟΨΗΣ ΤΖΙΡΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ.ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 2012.

  ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ.ΙΣΩΣ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ (Η/Σ) ΤΟΣΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΟΣΤΕΙ ΤΟ REBATE ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΕΚΤΙΜΩ ΟΤΙ Η Η/Σ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΘΑ ΑΡΓΗΣΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ.

  ΑΡΘΡΟ 39 Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ.

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ (ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΩ)ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ.

  ΑΡΘΡΟ 36 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ . ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΚΤΙΜΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗ ΜΕΡΑ ΑΥΤΗ .ΕΤΣΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΣΟΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ.Α.) ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ.

  ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ» ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Ο ΟΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΣΤΟΧΟΣ.ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΟΣ . ΕΧΩ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝ ΙΧΥΕ Η ΚΛΗΡΩΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΚΛΗΡΩΝΟΜΙΣΩ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΩ.

  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΑΠΟ ΚΑΤΙΟΝΤΑ Η ΠΡΟΣΩΠΟ Α΄ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΗ ΒΑΡΥΝΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΟΧΗ, ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΟΤΑΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ.
  Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΦΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
  ΕΤΣΙ ΜΙΑ ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΗΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΟΤΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΙΜΩ ΟΤΙ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ .
  ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΤΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 5-7 ΕΤΩΝ ,ΟΣΟ , ΔΗΛΑΔΗ,ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΡΕΝΕΣ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ . ΠΑΡΑΛΗΛΛΑ ΟΣΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΣΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΟΜΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΙΣΟ ΜΕ ΤΡΙΣ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΤΖΙΡΟΥΣ.ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΑΓΙΩΝ , ΚΑΙ STOCK ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ.

  ΜΕ ΤΙΜΗ
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΟΛΕΒΑΣ
  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 15:58 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

  Το γεγονος ότι το φαρμακο στην Ελλαδα ηταν για χρονια μια διογκουμενη «φούσκα» είναι μια πραγματικότητα την οποία όλοι οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ εγνώριζαν.Φάρμακα φθηνά αντκαθίσταντο από νεα πανάκριβα (πχ Glucophage για το διαβήτη 2.5 e από Eucreas 140 e)για λόγους που ειναι γνωστοί ακόμη και από τους συνταξιούχους οι οποίοι το αντιμετώπιζαν με αγανάκτηση και χιούμορ.Οι κατά καιρούς «αρμόδιοι» δε γνωριζαν τίποτε; Τώρα ξαφνικά για όλα αυτα φταινε οι φαρμακοποιοί οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το μαρμαρο,αν και τα είχανε επισημάνει εδώ και χρόνια;Oi υπεύθυνοι για τη φούσκα ,η οποία θα ξαναφουσκώσει διότι τα νέα πανάκριβα βιοτεχνολογικά φάρμακα είναι προ των πυλών δε θα έχουν καμία συνέπεια;H «επιστημονική» κρίση του ιατρού θα είναι πάντα στο απυρόβλητο;Τα συνταγολόγια τους που αποτελούν λευκες επιταγές που τους στέλνουν παραμυθένια ταξίδια στην Κούβα ,στις Μαλδίβες κ.λ.π. θα είναι πάντα ανεξέλεγκτα;
  Η Ευρωπαική Ένωση ,σαν τεράστια οικονομική δύναμη δε μπορεί να διαπραγματευτεί με τις φαρμακευτικές εταιρίες τις τιμές των σκευασμάτων που θα χορηγεί από τα ασφαλιστικά ταμεία της;
  Ας αναλογιστεί και αυτά τα ερωτήματα η Πολιτεία στην προσπάθειά της να εξορθολογίσει τις φαρμακευτικές δαπάνες.
  Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ως εκ νόμου σύμβουλοι της πολιτείας για θέματα υγείας παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία μας ζητηθεί.
  Ανδρέας Κωνσταντινίδης ,γραμματέας Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 08:23 | ΛΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (89 ΦΑΡΜΑΚΑ).ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ.
  Η ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ Η ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 11:22 | MAK

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
  ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
  ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΤΑ
  ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΣΗ,ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.
  ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 08:40 | Βίτσος Ανδρέας

  Με μεγάλη προσοχή και προβληματισμό μελέτησα το σχέδιο νόμου που καταθέσατε προς δημόσια διαβούλευση. Είναι βέβαια ιδιαίτερα σημαντικό και από τα λίγα καλά που μας έφερε αυτή η κρίση ότι μπορούμε να μετέχουμε όλοι της πραγματικής συζήτησης.
  Κύριοι έχω πειστεί και εγώ ότι όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη στη δύσκολη αυτή στιγμή και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε, όμως πιστεύω επίσης πως ένας προσεκτικός σχεδιασμός των μέτρων σας μπορεί να αποδώσει καλύτερα.
  Ας παραδεχτούμε λοιπόν ότι στόχος σας είναι η δημιουργία φαρμακείων με οικονομίες κλίμακας με πολλούς φαρμακοποιούς και που δεν θα έχουν ανάγκη παραβατικότητας για να επιζήσουν. Εάν αυτός είναι ο στόχος τότε κάποια από τα μέτρα που παίρνετε οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση.
  1. Η κλιμακωτή επιστροφή είναι εμπόδιο προς τις συστεγάσεις, καθώς εάν 2 – 3 ήδη λειτουργούντα φαρμακεία αποφασίσουν να συνενωθούν προς δημιουργία οικονομίας κλίμακας θα πληρώσουν την επιλογή τους αυτή σε απαγορευτικές τιμές (8%) ενώ κανονικά, και σύμφωνα με τη λογική θα πρέπει να ισχύσει το αντίθετο.
  2. Η άμεση συνταγογράφηση των σκευασμάτων με δραστική ουσία θα προσφέρει θετικά αποτελέσματα σε τουλάχιστον 3 τομείς α) μείωση της προκλητής συνταγογράφησης (επειδή δεν θα υπάρχουν τεχνητά κίνητρα για τους ιατρούς) β)μείωση της δαπάνης λόγω χρήσης πιο φθηνών φαρμάκων γ) αύξηση του κύκλου εργασιών των εγχωρίων φαρμακοβιομηχανιών με συνακόλουθη πιθανή αύξηση των θέσεων εργασίας και μείωση των εισαγωγών.
  3. Κίνητρα στους φαρμακοποιούς να γίνουν παραγωγικοί στους δύο βασικούς άξονες που συνιστούν το πραγματικό μας επάγγελμα α) θέσπιση κανόνων λειτουργίας των εργαστηρίων μας τόσο για τα γενόσημα που βάσει της κείμενης νομοθεσίας μπορούμε να παράγουμε όσο και για τις μικρές παραγωγές καλλυντικών (κατ΄ αναλογία του Ιταλικού και Ισπανικού μοντέλου) και β) θεσμοθέτηση της παροχής υπηρεσιών εκ μέρους μας τόσο ως προς την αποφυγή κακής χρήσης της φαρμακοθεραπέιας (Pharmaceutical Care κατ΄ αναλογία του συστήματος των ΗΠΑ), όσο και της παρακολούθησης αυτής (Screening). Αυτές οι υπηρεσίες σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία λόγω παρενεργειών με ταυτόχρονη σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
  Πιστεύω ότι παρά την εθνική μας δυστυχία για πρώτη ίσως φορά, αυτές μου οι προτάσεις δεν θα ακουστούν Κινέζικα στα αυτιά των συναδέλφων. Είμαι στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις τόσο σε σχέση με τα αναγραφόμενα όσο και για την όποια πληροφορία.
  Ελπίζω ότι αυτό που περιμένετε από τα φαρμακεία της χώρας μας αύριο να μην είναι τα ζεστά σάντουιτς που πωλούνται στα Boots αλλά μια υπεύθυνη παροχή υπηρεσίας και φαρμάκου για τους ασθενείς σε σωστή τιμή.

  Με εκτίμηση

  Βίτσος Ανδρέας MSc
  Φαρμακοποιός Γαϊτανίου Ζακύνθου

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 07:52 | Σοφία, Φαρμακοποιός μέλος ΦΣΑ

  «δ) «Εμπρόθεσμη καταβολή»: Η απόδοση των οφειλών είτε ως προκαταβολή είτε ως εξόφληση εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις …..»
  Θα ήθελα κάποιος να μας πει ποιο είναι αυτό το χρονικό όριο παρακαλώ. Επειδή και τώρα υποτίθεται πως 8α έπρεπε να πληρωνόμαστε μέσα σε 45 μέρες αλλά το κράτος όχι μόνο συνεχίζει να παρανομεί εις βάρος μας αλλά έχει και την απαίτηση να εισπράττει φόρους για χρήματα που δεν τα είδαμε ποτέ!!
  Δεν πάμε καθόλου καλά… Νομίζω πως ήρ8ε η ώρα να αντιδράσουμε δυναμικά και οργανωμένα, τουλάχιστον να παλέψουμε πριν παραδώσουμε τα όπλα.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 12:28 | ΔΙΜΙΤΡΙΣ

  Καλημέρα σας υπουργέ μου!
  Λοιπόν υπουργέ μου καλά τα πάτε! Διορισμοί τέλος. Μισθοί τέλος .συντάξεις τέλος.
  Εργασιακά τέλος. Υγεία τέλος. …. Και τέλος ατελεiωτο.
  Eμείς λοιπόν(ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) θα σας δώσουμε την ευκαιρία να MHN μας διορίσετε.
  Θα βάλουμε τα δικά μας λεφτά. Θα δίνουμε φάρμακα στους δικούς σας ασφαλισμένους(τα οποία θα πληρώνετε όποτε γουστάρετε).θα δημιουργήσουμε και μερικές θέσεις εργασίας βοηθών και θα σας πληρώνουμε και φόρους. Λοιπόν καλή ιδέα! τι λέτε;
  Η ΠΙΤΑ (όπως λέει την φαρμακευτική δαπάνη ο υπουργός)ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ!
  ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ!
  ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ!
  ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΣΤΕ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ!

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 10:55 | Lone Wolf

  Τα θεματα ειναι πολλά.
  1. Το Σαβατο το 40%-70% ανοικτα αναλογα με την περιφερεια και εποχη. Ο ορισμος (οποιος θελει) σημαινει ολοι.
  2. Γεωγραφικα & πληθυσμιακα κριτηρια ως εχουν ,υπαρχουν δικαστικα προηγουμενα .
  3. Τα Ταμεια να μην χρεωνονται με ΦΠΑ και αναλογικα να αφαιρειται απο τα φαρμακεια τις αποθηκες και τελος απο τις βιομηχανιες . Δηλαδη τα φαρμακα που καταναλωνονται απο τα Ταμεια να μην χρεωνονται με ΦΠΑ.
  3.Εκπτωσεις εφοσον ουτως η αλλως θα μπουν ας ειναι με ανωτατο οριο το 4%.
  4.Ηλεκτρονικη συνταγογραφηση σε ολα τα ταμεια οσο το δυνατον συντομοτερα.
  5.Κληρονομικα . ειμαστε σε ελευθερη οικονομια δεν πρεπει να υπαρχουν .
  6.Η συγκεντρωση των αδειων απο το κρατος ελοχευει κινδυνους ως προς τα κριτηρια προτεραιοτητας ( θελουμε να καταργησουμε το κρατισμο οχι να τον αυξησουμε ).
  7. Αυστηρος ελεγχος της συνταγογραφησης .
  8.Οι αδειες μονο σε φαρμακοποιους.
  9.Κατα αποκοπη αμοιβη για καθε συνταγη να πληρωνει ο ασφαλισμενος ( π.χ. 10 ευρω ) και η διαφορα θα στρογγυλευται με τον φορεα ασφαλισης.
  Δυστυχως για ολους μας ζουσαμε μια εικονικη πραγματικοτητα . Στην χωρα μας τα παντα ελεγχονται απο το κρατος για ευνοητους λογους που πλεον εξελειπαν. Η μεταβολη του οικονομικου συστηματος πρεπει να γινει ,οπως εγινε και στις χωρες του υπαρκτου σοσιαλισμου.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 08:47 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Επειδή σαν φοιτητής και μετέπειτα σαν επαγγελματίας στήριζα πάντα το χώρο του ΠΑΣΟΚ, πιστεύοντας ότι ήταν δημοκρατικός, λάβετε υπόψη σας πως με τα τελευταία μέτρα απέλυσα την υπάλληλό μου, η οποία ανατρέφει μόνη της ένα μικρό κοριτσάκικαι το φαρμακείο μου παλεύει πλέον να επιβιώσει. Επιπροσθέτως,μαθαίνω ότι ετέθη και το θέμα της επιστροφής της άδειάς μου στο κράτος. Για ποιό λόγο; Αποτελώ μήπως κρατική επιχείρηση; Το κράτος συμμετείχε στα έξοδά μου ή στο στήσιμο της επιχείρησής μου που έγινε με αίμα;Το κράτος μόνο με ξεζούμισε. Αλήθεια, το κλειστό – θεόκλειστο- επάγγελμα του πολιτικού πότε θα ανοίξει;Πότε θα σταματήσετε να «μεταβιβάζετε» την ιδιότητά σας στους απογόνους σας και θα μας την επιστρέψετε σε μας που σας τη δώσαμε και την καταχραστήκατε;

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 06:51 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΦΙΔΟΥ

  διαφωνω με την επιστροφη χρηματων στα ταμεια!τα φαρμακεια δεν ειναι εμπορικο καταστημα που αισχροκερδει υπερκοστολογοντας τα προιοντα του!το φαρμακο ειναι ενα ευαισθητο κοινωνικο αγαθο και γιαυτο και καλα γινεται δουλευει με ενα μικρο ποσοστο κερδους!οποιαδηποτε επιστροφη χρηματων θα ειναι επιζημια για το φαρμακειο.δεν με ενδιαφερει αν θα το παρετε απο τους βιομηχανους.απο τα ταμεια να μην το παρετε.χρωστανε τα ταμεια τοσα χρηματα και ποτε δεν τα ζητησαμε εντοκως.αντιθετως συνεχιζουμε την παροχη φαρμακων στους ασφαλισμενους.το φαρμακο δεν δουλεθει με 300% κερδος οπως τα ρουχα και τα παπουτσια.δουλευει ηδη με το ελαχιστο δυνατο και δεν χωραει μειωσεις!

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 21:19 | ΣΠΥΡΟΣ

  ΚΑΤΑΠΟΚΟΠΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟ 12!!!!ΠΟΣΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΑΥΤΟ?
  Η ΠΟΣΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ¨ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ»
  ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΜΕΤΑ….

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 20:22 | ΠΙΤΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΠΛΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΖΗΤΗΣΗ.ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΟΠΕΙ Ο ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΑΤΙ).ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΣ ΔΕ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΝΑ ΩΦΕΛΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ.ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΟΥΣΙΑ ΥΠΕΡΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ.ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΙΣΩΣ ΠΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΦΟΥ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΣ ΔΕ ΘΑ ΞΟΔΕΥΟΥΟΥΝ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΜΑΥΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ.ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΘΕΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ GENERICS ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ(ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΕΝΔΕΛΕΧΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ).ΑΝ ΠΑΛΙ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΑΥΤΟ ΠΑΛΙ ΔΕ ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΦΟΥ ΠΑΛΙ ΛΕΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ(ΔΕ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΕΣ)

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 19:01 | Στάθης Μαυρίδης

  Στην Ελλάδα το κέρδος του Φαρμακοποιού είναι το ίδιο με το αντίστοιχο ΜΟ στην ΕΕ. Στην Ελλάδα επίσης οι τιμές των Φαρμάκων είναι οι χαμηλότερες στην ΕΕ.Αυτό εξάλλου πιστοποιείται από την αύξηση των παράλληλων εξαγωγών σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία κ.α..Ο κάθε λογικός ανθρωπος λοιπον μπορει με ασφαλεια να συμπερανει πως η όντως υψηλη φαρμακευτικη δαπανη στη χωρα μας δεν συσχετίζεται με το φαρμακειο. Ας αφησετε λοιπον τις προφασεις, το rebate είναι απλα η ευκολη λύση η οποία χτυπαει το Φαρμακειο επειδη δεν υπάρχει πολιτικη βούληση να μειωθεί η Φαρμακευτικη δαπάνη εκει που δημιουργειται.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 17:11 | elena

  Τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής να μην ξεχάσουμε παρακαλώ, η οποία σαφέστατα αναφέρεται στο μνημόνιο αλλά δε βλέπουμε να συζητείται, εν αντιθέσει με άλλες απίθανες ιδέες που ξεπετάγονται από το πουθενά..

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 14:14 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  ΓΙΑΤΙ ΤΟ REBATE ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΑΓΗ?ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΟΤΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΖΗΤΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ.ΟΧΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ REBATE ΑΛΛΑ ΑΝ ΠΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΑ.REBATE ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΟΥ??ΑΣ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΕ

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 21:31 | Γιωργος

  Δεν αφήνετε τα φαρμακεία ήσυχα; Μικρές επιχειρήσεις είναι. Πληρώνουν πολλούς φόρους (έσοδα για το κράτος), κάνουν χρόνια πίστωση στο κράτος (αγοράζουν μετρητοίς τα φάρμακα και παίρνουν τα χρήματά τους πίσω μετά απο ένα χρόνο απο τα ασφαλιστικά ταμεία), δεν βγάζουν δε και το υπερβολικό κέρδος (δεν μπορείς να τους πείς και κερδοσκόπους). Αν θέλετε να σώσετε τα ασφαλιστικά ταμεία κάντε το αλλιώς. Δική σας δουλειά είναι. Περιμένουν δηλαδή επιδότηση απο μικρά ιδιωτικά μαγαζάκια;

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 20:20 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΜΕΙΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 35% ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50%. ΕΧΟΝΤΑΣ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΟΥ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΩ ΤΟ ΑΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΡΟΣΕΛΑΒΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ(?) ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΟΦΕΛΕΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ),ΤΙ ΚΕΡΔΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΑΚΟΜΗ ΑΝΕΡΓΟ( ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ(ΟΧΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ-ΟΧΙ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΠΑ),ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΟ ΠΟΥ ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ?
  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΩΝ 700€-ΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ.ΚΑΛΑ ΛΕΝΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΩΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 19:17 | σοφοκλης αντωνιου φαρμακοποιος

  η προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων με την οικονομική εξαθλίωση του ελληνικού φαρμακείου και ταυτόχρονα με την κατασυκοφάντηση του ουσίωδη και μοναδικού ρόλου του έλληνα φαρμακοποιού είναι απολύτως λανθασμένη καιεπιπόλαια γιατι θα οδήγησει στην ουσία σε κατασπάταληση πόρων.θα δημιουργηθούν αλυσίδες φαρμακείων που θα απουσιάζει ο ανθρώπινος παράγοντας και θα κυριαρχεί ο ρόλος του manager που θα κρίνεται μόνο από νούμερα.Οσοι σχεδιάζουν ελαφρά τη καρδία την διάλυση του ελληνικού φαρμακείου πρέπει να ρωτήσουν την μητέρα τους,τον πατέρα τους ,τον παππού τους σε ποιον άνθρωπο στηρίζονται περίσσοτερο,με ποιον συζητάνε καθημερινά τα προβλήμτα υγείας τους ,ποιος τους συμβουλεύει αμησθί για όλα τα καθημερινά τους προβλήμτα.Η απάντηση θα είναι μονότονη και επαναλαμβανόμενη ο φαρμακοποιός μου.
  Οι πολυεθνικές,οι αλύσιδες και τα μονοπώλια δεν δείχνουν οίκτο σε καθυστερήσεις πληρωμών ούτε είναι διατεθειμένες να διευκολύνουν ασθενέις με δανεικά φάρμακα.
  Το μοντέλο που κάποιοι ευαγγελίζονται για την χώρα μας έχει αποτύχει όπου έχει εφαρμοσθεί.
  Σοφοκλής Αντωνίου
  φαρμακοποιός

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 17:12 | Ο ΑΣΧΕΤΟΣ

  Ας ξεκινησουμε λοιπον απο τις Υπουργικες θεσεις σχετικα με τις αναιτιες αιμορραγιες των ασφαλιστικων ταμειων.Δηλαδη το οτι το lorben πχ στις 15/03/10 κοστιζε περι τα 110euro και σημερα κοστιζει στα 71 euro και η εταιρια που το διακινει εχει με την σημερινη του τιμη κερδος που οφειλεται;Να υπολογισουμε τωρα ποσο κερδος ειχε στιs 15/03/10;Και να σκεφθουμε ποιος καθωρισε την τιμη ,με ποια κοστολογικα κριτηρια και ποιος πληρωσε τον λογαριασμο;Αν αυτο εννοει ο υπουργος ως «αναιτια αιμορραγια» τοτε σφαλλει τα μαλα.
  Κι αν ενεκα αυτου του λογου πρεπει τωρα ο φαρμακοποιος να rebatari επιστροφες χρηματων στα Ταμεια τοτε η αδικια γινεται αυτονοητη.
  Οι «αναιτιες αιμορραγιες » ειναι πληρως αιτιολογημενες και προκληθηκαν απο αμμετρη κατευθυνομενη συνταγογραφηση ,εσκεμμενη ανυπαρξια εστω και υποτυπωδους ελεγχου σημαντικων κονδυλιων,και εκδιωγμο οσων συνετων και ηθικων δημοσιων υπαλληλων επεχειρησαν να εκτελεσουν πιστα το καθηκον τους.Αν λοιπον ο υπουργος πιστευει αυτα που διατεινεται τοτε ν αναδιοργανωση τις υπηρεσιες του και να εφαρμοση την υπαρχουσα νομοθεσια.Ολες οι διαβουλευσεις και συζητησεις ειναι απλως χασιμο χρονου,και μεταφορα των ευθυνων της δημοσιας διοικησης στους φαρμακοποιους εν κατακλειδι.
  Η μονη επιβεβλημμενη αλλαγη στην φαρμακευτικη περιθαλψη πρεπει να γινη στην συνταγογραφηση φαρμακευτικων ουσιων και ουχι σκευασματων.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 17:31 | θόδωρος

  Ti rebate και κουραφέξαλα μας λέτε, οταν το νέο μνημόνιο αναφέρει πως σε ενα χρονο απο τώρα το κέρδος του φαρμακείου πρέπει να πάει στο 15-20% ή και ακομα λιγότερο με ένα ελάχιστο ποσοστό κέρδους και μία κατ’ άποκοπή αμοιβή για την εκτέλεση μίας συνταγής; Νοιάζεστε για τα Ταμεία; Εσείς δεν τα καταντήσατε σ’αυτό το χάλι; Εσείς δεν τα καταληστέψατε; Να επιστρέψετε τα χρήματα αμέσως!

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 12:59 | ΠΙΤΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΩΣΤΑΤΕ ΕΝΑ ΣΕΒΑΣΤΟ ΠΟΣΟ(ΟΠΑΔ)ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΜΕ.ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ(23%)ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ 12000 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥ(60%)ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ 10-15
  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΟΥΤΟΥ?

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 12:31 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ 23-24%
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 11%
  ΚΕΡΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ 12%

  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΙΛΑΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑ REBATE 8%!! ΔΗΛΑΔΗ 12%- 8%= 4%

  ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 4% !
  ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΠΟΣΑ 100.000 ΕΥΡΩ(ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) + 150.000 ΕΥΡΩ (ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΗΔΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ…
  ΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕ ΤΖΙΡΟ 600.00Ο ΕΥΡΩ ΘΑ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥΝ 24.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ. ΑΝ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕ 2 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ 1000 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ,ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ…

  ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ REBATE ANΩ ΤΟΥ 2,5 % Κ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΞΩΦΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΟ…

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 12:53 | ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΣΑΦΩΣ ΤΟ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ .ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ (ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΕΥΚΟΛΑ ΕΞΗΓΗΣΙΜΟ) ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΙΣΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ.
  ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ.
  ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΤΙΜΙΟ ΝΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΣΤΩ ΜΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΥΚΝΕΙΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ
  ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ.
  ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΟΣΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ SUPER MARKETS ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΕΤΕ (ΚΑΡΤΕΛ
  3-4 ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ).
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΑΦΟΥ ΑΠΛΩΣ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
  ΓΙΑ ΤΟ 2012.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 11:22 | Tassos

  Δύο σχόλια:

  1. Στο σημείο (2), αν και έχει λογική το rebate ως πιο δίκαιο από ένα «οριζόντιο» ποσοστό για όλα τα φαρμακεία, εν τούτοις υπάρχει το εξής ερώτημα:
  Γιατί το μέγιστο ποσοστό επιστροφής είναι 8% για τα φαρμακεία, όταν το rebate για τις φαρμακευτικές εταιρείες ορίζεται στο 4%;
  Προφανώς δεν συμμετέχουν στη φαρμακευτική δαπάνη το ίδιο, ούτε έχουν την ίδια αναλογία «κέρδους» στο σκεύασμα. Συνεπώς πρέπει τα ποσοστά να εξισσοροπηθούν, ειδάλλως υπάρχει μια ξεκάθαρα μεροληπτική ρύθμιση υπέρ των εταιρειών΄.

  2. Στο σημείο (1δ), οι όροι «εμπρόθεσμη καταβολή» και «προκαταβολή απόδοσης οφειλών» δεν συνάδουν. Είτε εξοφλείς εμπρόθεσμα και εξ ολοκλήρου την οφειλή και παίρνεις το rebate, είτε όχι και δεν το παίρνεις. Αλλιώς π.χ. με προκαταβολή 10€ διεκδικείς το δικαίωμα του rebate σε σύνολο οφειλής 2500€; Δυστυχώς, η πρόσφατη ιστορία με τις καθυστερήσεις των ταμείων (π.χ. ΟΠΑΔ 8 μήνες) δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας ή σωστής εφαρμογής του όρου αυτού.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 08:04 | πετρος Κασαρτζιαν

  Αντισυνταγματικο,Παραλογο και Θεσμικα Ατοπο
  Τα Ασφαλιστικα Ταμεια εφοσον χρειαζεται να καθορισουν ανωτατες τιμες
  αποζημιωσης και ετσι απλα τελειωνει το θεμα.
  Ας πληρωσουν οι Φαρμακοβιομηχανιες τα ’’πιατα που εσπασαν’’ μαζι με καποιους και ειχαν ποσοστα κερδους εως 95% επι της Χονδρικης…..
  Τα αφρμακεια αποτελουν λαμπρο παραδειγμα ’’Φορολογικης Συνεπειας και Συνεισφορας’’
  αν τα συρρικνωσετε περισσοτερε ,θα ειναι και εις βαρος του δημοσιου Καλου.
  Ας λεει ο κος Παπαωνσταντινου οτι ’’δεν εξυπηρετουμε τα συμφεροντα καποιων,αλλα της κοινωνιας,,….
  Οι πραξεις σας φωναζουν περισσοτερο απο τα λογια ΣΑΣ

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 00:14 | Αργύρης Αργυρόπουλος

  Τα δημοσιευμένα ποσοστά επιστροφής ανάλογα με το το τζίρο του κάθε φαρμακείου είναι εντελώς δυσανάλογα με τα ποσά που έχει εδώ και χρόνια δεσμευτεί πως θα πληρώνει η φαρμακοβιομηχανία αλλά ακόμα δεν έχουν δοθεί, τη στιγμή μάλιστα που το Κράτος έχει άμεση ανάγκη ρευστότητας. Όταν η βιομηχανία λαμβάνει το 62% περίπου από τη λιανική ενός φαρμάκου και το φαρμακείο τα 23%, ενώ τα υπόλοιπα είναι ΦΠΑ κ ποσοστό φαρμακαποθήκης, τα δημοσιευμένα ποσοστά αν εφαρμοστούν θα οδηγήσουν σε τεράστια μείωση του κέρδους των φαρμακοποιων, με συνέπεια τη μετατροπή των επιχειρήσεών τους σε μη βιώσιμες και τελικά την κατάρρευσή τους ως επιχειρήσεων αλλά και την αύξηση της ανεργίας, αφού κανείς βοηθός ή υπάλληλος φαρμακείου δε θα μπορέσει να διατηρήσει τη θέση του, φυσικά ούτε θα προσληφθεί νέο προσωπικό ποτέ, τα στοιχεία που αποδεικνύουν τον αριθμό των εργαζομένων στα φαρμακεία είναι εύκολα στη διάθεσή σας. Χονδρικά κοιτώντας την υπόθεση θα ήταν το πιο λογικό, εφόσον οι φαρμακοποιοί καλούνται να συμβάλουν και πάλι στη μείωση των κρατικών δαπανών (θυμίζω πως έχουν υποστεί τεράστιες κ οριζόντιες μειώσεις των τιμών των φαρμάκων που είχαν ήδη πληρώσει και αυτό μείωσε τα κέρδη τους κατά 20%, γεγονός που μείωσε ανάλογα το ποσοστό κέρδους τους ήδη εδώ κ καιρο, αλλά υπόκεινται κ σε τεράστιες καθυστερήσεις των οφειλομένων τους από τα ασφαλιστικά ταμεία) να συμμετέχουν σε αυτο μόνο κατα το αναλογούν 1%, αφού διεκδικούν το 1/3 της λιανικής τιμής σε σχέση με ότι ανήκει στη βιομηχανία. Ήδη τα φαρμακεία αντιμετωπίζουν εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας, θα πρόκειται για το τέλος μια ήδη πολύ ελεύθερης αγοράς, όπου ο ασθενής έχει σε όποιο σημείο της χώρας κι αν βρεθεί πρόσβαση σε ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ακόμα κι αν ο κοντινότερος γιατρός απέχει χιλιόμετρα ή μίλια. Η μελλοντική συννένωση των ταμείων θα είναι αυτόματα και η θανατική καταδίκη των φαρμακείων ως επιχειρήσεων που διατηρούν επιστήμονες. Τα ποσά επιστροφης που με την παρούσα διάταξη φαντάζουν απλά μεγάλα τότε θα διογκωθούν και θα είναι απαγορευτικά της συνέχισης λειτουργίες τους. Αν αυτο επιδιώκεται με τον παρόντα νόμο καλύτερα να κοινοποιηθεί στους φαρμακοποιούς, ίσως αν μαζέψουν υπάρχοντα κα κεφάλαια κ μετακινηθούν αλλού να έχουν καλύτερη τύχη ως επιστήμονες. Η απαξίωση της επιστημονικής του υπόστασης, της γενικότερης προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο και τη δημόσια υγεία θα οδηγήσει σε απειλή της ίδιας της υγείας του κοινωνικού συνόλου, αφού το φάρμακο από κοινωνικό αγαθό θα μετατραπεί σε εμπόρευμα και η η χορήγησή του σε πώληση, με μόνους κερδισμένους όσους ήδη επιβουλεύονται με σκοπό το κέρδος την Υγεία, και προσπαθούν με τον έναν ή τον άλλον αθέμιτο κυρίως τρόπο να καρπωθούν την τιμή του φαρμάκου ολόκληρη και να κοροιδέψουν Κυβέρνηση και Λαό διακυρήσσοντας μέσω κάθε οδού πως ενδιαφέρονται για το κοινωνικό σύνολο. Παρακαλώ αναθεωρήστε.

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 19:54 | anastasiou dimitrios

  ειναι απαραδεκτο τη στιγμη που το 70% της δαπανης αποδιδεται στη φαρμακοβιομηχανια να θεσπιζεται εκπτωση 4%και για τα φαρμακεια που αντιστοιχουν στο 23,7% της φαρμακευτικης δαπανης ,να θεσπιζεται εκπτωση εως και 8%.δεν ισχυει η αρχη της αναλογικοτητας;
  επισης στο προσχεδιο νομου μειωνεται το ποσοστο κερδους των φαρμακαποθηκων κατα 2,4%,προς οφελος των βιομηχανων.
  αν αυτο ονομαζεται σοσιαλισμος,τοτε τα συμπερασματα ειναι δικα σας.
  εμεις ως φαρμακοποιοι επικροτουμε την εφαρμογη της ηλεκτρονικης συνταγογραφησης και την συνταγογραφηση με δραστικη ουσια,πραγματα που ειναι παγια αιτηματα του κλαδου μας.

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 11:47 | evangelos kyrlas

  elaxistopoihsh toy posostou kerdous opws leei h troika.se ligous mhnes 8a exoume synxonefsh twn asfalistikwn tameiwn, auto 8a exei san apotelesma thn metafora sxedon olwn twn farmakopoiwn stn ypsilh klimaka.taytoxrona ta loitourgika ekswda mas anebenoun giati eimaste mikres epixiriseis , den exoume tin politelia na apolisoume prosopiko giati h sxesh mas einai diaprosopikh kai xorhs tous synergates mas den 8a mporesoume na askisoume swsta to litoyrgima tou farmakopoioy.protinw na mio8ei to anotero pososto epistrofhs sto miso gia na mporesoume na eimaste biosimoi.pisteuw oti to pososto epistrofhs twn eteriwn einai poly xamilo giati.4-2.5=1.5 to 2.5 einai h ekptosh pou 8a kopsei h farmakobiomixania apo ton dianomea poy einai epi to pliston oi syneteristikes farmakapo8ikes pou opws kserete douleboun me oriaka kerdh kai den kanoun eksagoges opws oi idiotikes.8elw na episymanw oti o megaliteros ari8mos farmakwn gynete eisagogh kai den ftiaxnete sthn ellada kai kapoies megales eteries metaferonte sthn tourkeia kai ta balkania.Epomenos einai la8os oi farmakobiomixanoi(eisagwgeis) na epibarin8oun mono me 1.5% telika xoris na dwsoun oute mia 8esh ergasias otan to pososto kerdous tous einai episima 63%.

 • 18 Δεκεμβρίου 2010, 22:55 | Όλγα

  Εάν ένα φαρμακείο που κάνει τζίρο πχ 25000ε σε ενα ταμείο έχει rebate 4%, τότε η φαρμακοβιομηχανία με τζίρο εκατομμυρίων ευρώ, τι rebate πρέπει να πληρώσει? Δεν ισχύει η αρχή της αναλογικότητας?(το κέρδος της βιομηχανίας είναι τριπλάσιο από το κέρδος του φαρμακείου άρα αναλογικά θα έπρεπε να πληρώσει 12%)
  Το ξέρουμε οτι εξυπηρετείτε τις μεγάλες τσέπες αλλά μην το κάνετε τόσο εξώφθαλμα.