Άρθρο 79 Εξόφληση υποχρεώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους προμηθευτές-αναδόχους υπηρεσιών

1. Για λόγους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους προμηθευτές- αναδόχους του που απορρέουν από παρασχεθείσες προς αυτό υπηρεσίες έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή αποδοχή παρασχεθεισών υπηρεσιών μετά τη λήξη σχετικών συμβάσεων που καταρτίσθηκαν νομίμως.
2. Οι οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους προμηθευτές- αναδόχους του για τις οποίες έχουν ή πρόκειται να εκδοθούν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τιμολόγια έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύναται να εξοφληθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης, έκδοσης και θεώρησης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών εφαρμόζεται εφόσον οι προμηθευτές-ανάδοχοι υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
α) αίτηση προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξόφληση των απαιτήσεων τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Η αίτηση περιλαμβάνει επί ποινή απαραδέκτου της, όλες τις απαιτήσεις του προμηθευτή-αναδόχου έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναλυτικά κατ’ έτος .
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1558/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) με την οποία ο αιτών παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από οποιαδήποτε άλλη αξίωση η οποία πηγάζει από την ίδια αιτία συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης για την καταβολή οποιουδήποτε είδους τόκων και μέχρι την εξόφληση των οφειλών.
4. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών πραγματοποιείται εφόσον οι παρασχεθείσες υπηρεσίες έχουν εγκριθεί και βεβαιωθεί ή βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα του φορέα.
5. Από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εξαιρούνται οι υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο επιχορηγούμενων από τον οποιοδήποτε φορέα προγραμμάτων για την υλοποίηση των οποίων το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτυχε ή θα τύχει ειδικής χρηματοδότησης.
6. Οι δαπάνες που προκύπτουν με την παρούσα ρύθμιση θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.