Άρθρο 46 Επικουρικό προσωπικό σε ΝΠΔΔ άμεσα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

1. Στο τέλος του άρθρου 10 Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Για την κάλυψη αναγκών των ΝΠΔΔ που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ιδίως ΕΚΚΑ, ΚΕΑΤ,ΕΙΚ, ΙΑΑ) επιτρέπεται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Στην οικεία διεύθυνση προσωπικού των ανωτέρω ΝΠΔΔ καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο, για τους κλάδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και επιπλέον του κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των καταλόγων είναι τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ, τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού του οικείου ΝΠΔΔ. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών και μεγαλύτερο του ενός έτους και ορίζεται στην σύμβαση που συνάπτει με τον φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί. Η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου ΝΠΔΔ και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τις προσλήψεις του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση της τριμελούς επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ 252 Α΄). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος».
2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 10 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81/2005) καταργείται.

 • Κίνητρα για την κάλυψη αναγκών της περιφέρειας: Η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στις μονάδες παρακολούθησης ατόμων με χρόνιες παθήσεις και στις μονάδες ψυχικής υγείας.

  Διαπιστωμένες είναι οι ελλείψεις σε α) Μονάδες Τεχνητού Νεφρού όπως σε Μ.Τ.Ν. Λαμίας, Βόλου, Ζακύνθου, σε Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας όπως Δρακοπούλειο Κέντρο Καρδαμανείου Νοσοκομείου, Νοσοκομείου Πατρών, Περιφέρειας Ηπείρου κ.λπ, σε Κέντρα Αιμορροφιλικών όπως, το Κέντρο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Κέντρο Αιμορροφιλικών Βορείου Ελλάδος κ.λπ. Παράλληλα, διαπιστώνουμε την δραματική αύξηση των ψυχικών παθήσεων τα περιστατικά των οποίων δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το υπάρχον σύστημα.

  Για την επίλυση των ανωτέρω ζωτικών θεμάτων προτείνουμε να προστεθεί διάταξη με την οποία θα προβλέπεται η προκήρυξη κατά προτεραιότητα κενών θέσεων ιατρών για τη στελέχωση των μονάδων χρονίων παθήσεων, όπως μονάδων τεχνητού νεφρού, μονάδων μεσογειακής αναιμίας, διαβητολογικών κέντρων και ιατρείων, κέντρων αιμορροφιλίας, μεταμοσχευτικών κέντρων, ογκολογικών κέντρων κ.λπ.) και την κατά προτεραιότητα προκήρυξη κενών θέσεων ψυχιάτρων στις ψυχιατρικές κλινικές και Κέντρων Ψυχικής Υγείας.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 18:48 | Λεωνιδας Παρασκευόπουλος

  Το άρθρο 46, παράγραφος 1 να αναδιατυπωθεί, για να περιλαμβάνει το εξής:

  \«Για την κάλυψη … οικεία διεύθυνση προσωπικού ή διοικητικό τομέα … και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού ή του Διοικητικού Τομέα …»

  Αιτιολογία: Ελάχιστοι φορείς διαθέτουν διεύθυνση προσωπικού και θα είναι πηγή πιθανών ενστάσεων για τη σύνθεση της επιτροπής η παράλειψη της προτεινόμενης αναδιατύπωσης-προσθήκης.