Άρθρο 24 Αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας

1. Η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Υπηρεσιών Υγείας, αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις.

α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό του Ε.Ο.Π.Υ. και την παρακολούθηση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού του Οργανισμού.

β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για:

Την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού καθώς και ισολογισμού, τη μέριμνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των περιφερειακών υπηρεσιών.

Την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του οργανισμού και τη μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Την υλοποίηση των ετησίων προγραμμάτων προμηθειών για τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Υ. σε εξοπλισμό, έντυπα και υλικά.

Την ανάληψη και εκκαθάριση δαπανών καθώς και την άσκηση της ταμειακής διαχείρισης του Οργανισμού.

γ. Διεύθυνση Πληροφορικής

Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια για την εισαγωγή και εφαρμογή της πληροφορικής στον Οργανισμό. Την οργάνωση μελετών για την εξέλιξη και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με βάση την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών πράξεων και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών του Ε.Ο.Π.Υ. και των εντασσομένων φορέων και κλάδων σε αυτόν.

δ. Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων

Η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τη νομική κάλυψη του Οργανισμού ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών. Την παροχή νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων καθώς και γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων νομικής φύσεως. Τη νομική επεξεργασία των πάσης φύσεως διακηρύξεων, συμβάσεων και συμφωνιών. Την παρακολούθηση της νομολογίας των δικαστηρίων που αφορά τον Οργανισμό και την παροχή σχετικών οδηγιών προς τις υπηρεσίες.

ε. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Το Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών για τη σωστή ενημέρωση του πολίτη αναφορικά με τα δικαιώματά του και τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με τις παροχές υγείας.

2. Η Γενική Διεύθυνση Υγειονομικών Υπηρεσιών, αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις.

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Παροχής Φροντίδας Υγείας και Φαρμακευτικής Περίθαλψης.

Τον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων για την αξιολόγηση λειτουργίας των μονάδων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.

Το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την κατάρτιση συμβάσεων με παρόχους υγείας. Την τήρηση, παρακολούθηση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων. Την παρακολούθηση της εξέλιξης και διαμόρφωσης των δαπανών υγείας και της κατανομής του κόστους ανά μονάδα προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών. Τη μελέτη, αξιολόγηση και τη μεταφορά της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

β. Διεύθυνση Παροχής Φροντίδας Υγείας

Η Διεύθυνση Παροχής Φροντίδας Υγείας είναι αρμόδια για τη διαχείριση των διαδικασιών παροχής φροντίδας υγείας, τόσο από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ. όσο και από τους εξωτερικούς προμηθευτές, με τους οποίους συμβάλλεται ο Οργανισμός.

γ. Διεύθυνση Φαρμακευτικής Περίθαλψης

Η Διεύθυνση Φαρμακευτική Περίθαλψης είναι αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στη συνταγογράφηση και τις εν γένει παροχές φαρμακευτικής περίθαλψης στους δικαιούχους του Οργανισμού.

3. Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ εξακολουθεί και λειτουργεί με την υφιστάμενη οργανωτική δομή και τις περιγραφόμενες αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 275/2001 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Οι υπηρεσίες των εντασσομένων κλάδων των ΦΚΑ με αρμοδιότητες ανάλογες με εκείνες που ασκούνται από τις οργανικές μονάδες του Ε.Ο.Π.Υ. καταργούνται από την έκδοση της σχετικής ανά διοικητική περιφέρεια ΚΥΑ της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου. Αντίστοιχα, υπηρεσίες που ασκούσαν αρμοδιότητες πέραν εκείνων των σχετικών με παροχές υγείας διατηρούνται σε ισχύ.

5. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ. οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών εξακολουθούν να ασκούνται από τις εντασσόμενες οργανικές μονάδες.

6. Ο Ε.Ο.Π.Υ. χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των ιατρείων και πολυϊατρείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών που εντάσσονται σε αυτόν.

7. Η περαιτέρω διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ., οι ειδικότερες αρμοδιότητες αυτών, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.

8. Τα θέματα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ. ρυθμίζονται νομοθετικά.