Άρθρο 56 Κοινωνικοί Λειτουργοί

1. To εδάφιο α της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ 23/92 (ΦΕΚ 6Α /92) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του κοινωνικού λειτουργού απαιτείται: Πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο του εξωτερικού».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/92(ΦΕΚ 6Α / 92) καταργείται .

  • Ζητούμε να συμπεριληφθεί εδάφιο, βάσει του οποίου θα ενταχθούν στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3599/2007 και οι τυφλοί πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. βοηθοί φυσικοθεραπευτών.

    Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα δοθεί η δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης στα τυφλά άτομα τα οποία ειδικά στην παρούσα οικονομική περίοδο αντιμετωπίζουν το οξύτατο πρόβλημα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.