Άρθρο 39 Μεταφορά Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρεται και υπάγεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τιμών Φαρμάκων, της Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2. Το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων εντάσσεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α 76) προστίθεται περίπτωση (δ) ως ακολούθως: «Τμήμα Τιμών Φαρμάκων». Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ίδιου Π.Δ. προστίθεται φράση ως εξής: «δ. Τμήμα (Υβδ) Τιμών Φαρμάκων. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ΠΔ 397/1988 (ΦΕΚ Α-185) άρθρο 8 παρ. 2 εδάφιο γ).

3. Για τη στελέχωση του παραπάνω Τμήματος Τιμών Φαρμάκων συστήνονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις μονίμων και επί σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, οι οποίες καλύπτονται από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτές προβλέπονται στο ΠΔ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ή από αποσπάσεις ή μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων αναλόγων προσόντων από το Δημόσιο, τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Δ.Δ. κοκ. Του Τμήματος Τιμών Φαρμάκων προΐσταται υπάλληλος φαρμακοποιός του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών. Το Τμήμα στελεχώνεται από τρεις (3) υπαλλήλους ΠΕ Πληροφορικής, τρεις (3) υπαλλήλους ΠΕ Οικονομικού και τρεις (3) υπαλλήλους ΠΕ Φαρμακοποιών.

4. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε επιμέρους αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή των ανωτέρω.

5. Η παρ. 3) του άρθρου 17 του Ν.Δ. 96/1973, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται ενδεκαμελής Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων με τους αναπληρωτές τους που αποτελείται από :

Ένα (1) μέλος που ορίζεται ως Πρόεδρος από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του.

Τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους.

Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών με τον αναπληρωτή του.

Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών με τον αναπληρωτή του.

Έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΟΦ που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.

Έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρμακευτικό Σύλλογο ΠΦΣ που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού με τον αναπληρωτή του και

Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτικών φορέων παραγωγής και εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων με τους αναπληρωτές τους.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του.

6. Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης για θέματα που αφορούν τις τιμές πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ του άρθρου 2 παρ.2 β΄ έως 2 θ΄ του νόμου 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄ 3) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1-4-2011. Μέχρι τη συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής εξακολουθεί να λειτουργεί η Επιτροπή Τιμών που υφίσταται κατά την ψήφιση του νόμου.

 • 2 Ιανουαρίου 2011, 08:01 | Αλίκη Δημητριάδου

  Για τους εκτός των Νοσοκομείων ασθενείς
  Οι υγειονομικές περιφέρειες (Υ.Πε.) να διεξάγουν διαγωνισμούς για την προμήθεια των φαρμάκων των νοσηλευομένων στις μονάδες υγείας ασθενών.
  Ανάλογους διαγωνισμούς να διεξάγουν και τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ προκειμένου να διασφαλίσουν τιμές ανάλογες με τις νοσοκομειακές π.χ. παρακεταμόλη σε συγκεκριμένη τιμή ανώτερη της κατακυρωθείσας δεν θα αναγνωρίζεται από το ασφαλιστικό ταμείο. Το επιπλέον της τιμής θα το χρεώνεται ή ο ασφαλισμένος αν ζητήσει άλλο σκεύασμα από αυτό που χορηγεί το ταμείο ή ο φαρμακοποιός οταν αυτός επιλέγει να δώσει άλλο σκευασμα

 • 2 Ιανουαρίου 2011, 08:33 | Αλίκη Δημητριάδου

  1ον Να αλλάξει ο τρόπος τιμολόγησης των γενοσήμων φαρμάκων
  Το αντίγραφο φάρμακο δεν έχει το κόστος του πρωτοτύπου (επενδύσεις στην έρευνα κλπ)
  Έτσι η σημερινή διαδικασία που τιμολογεί το αντίγραφο με το 80% του πρωτοτύπου δίνει την δυνατότητα στους φαρμακεμπόρους να «προσεγγίζουν» τους έχοντες δυνατότητα συνταγογράφησης και να ενισχύουν την κατευθυνόμενη συνταγογράφηση.
  2ον. Ναι στην αύξηση της χρήσης των γενοσήμων – αντιγράφων υπό την προϋπόθεση ότι το υπερσύγχρονο εργαστήριο του ΕΟΦ θα λειτουργήσει επιτέλους, προκειμένου να κάνει τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους της ποιότητας των εν λόγω φαρμάκων (μελέτες βιο-ισοδυναμίας βιοδιαθεσιμότητας , σταθερότητας)
  3ον συνταγογράφηση δραστικής ουσίας όχι εμπορικής ονομασίας
  4ον διαγωνισμοί ανά Υγειονομική Περιφέρεια για την προμήθεια των φαρμάκων
  Έτσι θα έχουμε και φθηνό φάρμακο και ασφαλές

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 15:42 | πανος

  1.Στην σύνθεση της επιτροπής τιμων από τα 11 μέλη ορίσατε:»Έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρμακευτικό Σύλλογο ΠΦΣ που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού με τον αναπληρωτή του και Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτικών φορέων παραγωγής και εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων με τους αναπληρωτές τους.» Γιατί ορίσατε μόνο από κοινωνικούς φορείς που έχουν συμφέρον από την αύξηση των τιμών των φαρμάκων;Το ΙΝΚΑ δεν υπάρχει; Η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, οι συνταξιούχοι;Αυτοί που πληρώνουν 25% συμμετοχή δεν έχουν λόγο;
  2.Απελευθερωθείτε από τις συντεχνίες των φαρμακοβιομήχανων και των φαρμακοποιών.Δεν είναι δυνατόν να πληρώνετε τόσο ακριβά τις υπηρεσίες των φαρμακοποιών,ούτε τα φάρμακα.Κάντε διεθνείς διαγωνισμούς και συμβάσεις με εκπτώσεις με τους φαρμακοποιούς. Και εάν αντιδρούν οι βολεμένοι και είναι φυσικό αυτό, ανοίξτε το επάγγελμα γιατί οι αποκλεισμένοι θα δεχτούν να δουλέψουν με μικρότερα ποσοστά.Εκτός εάν υπάρχουν τα λεφτά και μπορούν τα ασφαλιστικά ταμεία να πληρώνουν τα φάρμακα στην λιανική όπως ένας περαστικός που θα πάρει ένα κουτί.

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ &
  ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ – ΚΛΑΔΩΝ
  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.
  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ U.I.A.D.M.
  (UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DELEGUES MEDICAUX)
  Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης Καταστατικού 2492/92 Π.Α.

  Αρ. Πρωτ.: 558 Αθήνα, 30/12/2010

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

  Α. Κεφάλαιο 3 (σελ. 39),άρθρο 39, παρ. 3, εδ. 7

  «…του τμήματος τιμών φαρμάκων προΐσταται υπάλληλος φαρμακοποιός του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών»

  Ο περιορισμός του προϊσταμένου του συγκεκριμένου τμήματος σε ΠΕ Φαρμακοποιό δεν συνιστά αντικειμενική προσέγγιση του ρόλου που θα πρέπει να παίξει το αρμόδιο τμήμα. Ο επικεφαλής του τμήματος αυτού θα πρέπει να έχει ευρύτητα αντίληψης μάκρο- και μικρο-οικονομικών γνώσεων και όχι περιορισμένο επιστημονικό πεδίο μόνο στα φάρμακα. Εξάλλου το αντικείμενο του συγκεκριμένου τμήματος είναι καθαρά κοστολογικό (ανάλυση κόστους, συλλογή και επεξεργασία παραμέτρων κόστους – κέρδους, έξοδα, κλπ.), αφού οι εισηγήσεις προς την αρμόδια Επιτροπή θα επηρεάζουν άμεσα τη δημόσια και ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη.
  Η μεταφορά τού τμήματος τιμών φαρμάκων από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Υγείας δεν πρέπει να σηματοδοτεί μονοσήμαντη πολιτική επιλογή με αυστηρά περιορισμένο επιστημονικό συντεχνιακό πρόσημο.
  Η τιμή του φαρμάκου προσδιορίζεται με το κόστος έρευνας, το βιομηχανικό κόστος του προϊόντος αυτού καθαυτού και τον επιμέρους και αναλογούντα συντελεστή λειτουργικού κόστους ανά μονάδα προϊόντος.

  Δεν πρέπει να υπάρξει συσχετισμός τιμολόγησης ενός προϊόντος και θεραπευτικού αποτελέσματος. Εκείνο που ενδεχομένως να απαιτείται είναι η αποζημίωση ενός προϊόντος από τον φορέα (Ασφαλιστικό Ταμείο, Νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλπ.) με βάση το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τη δουλειά, όμως, αυτή μεσο-μακροπρόθεσμα την κάνουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οικονομικής δυσπραγίας, όπως η παρούσα, θετικές ή αρνητικές λίστες.
  Ένας τέτοιος συσχετισμός προϊόντος και αποτελέσματος εξ αντικειμένου θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από εκείνα που ήθελε επιλύσει. Δηλαδή, θα δίνονται πολύ υψηλότερες τιμές από ό,τι σήμερα. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος τι θα συμβεί με το κόστος νέων και μοναδικών φαρμάκων. Η τιμολόγηση των φαρμάκων αυτών, αν συνδυαστεί με το θεραπευτικό αποτέλεσμα, θα εκτινάξει τη φαρμακευτική δαπάνη σε δυσθεώρητα ύψη. Η δουλειά αυτή, έγκρισης και τεκμηρίωσης ενός φαρμακευτικού προϊόντος, γίνεται ή από τον Ε.Ο.Φ. ή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή από τον F.D.A.. Η δουλειά που πρέπει να κάνει ένα αρμόδιο τμήμα τιμών είναι με βάση τα επιμέρους κόστη, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική και εμπειρία, να καθορίζει τις τιμές των φαρμάκων με βάση την οικονομική δυνατότητα και αντοχή των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Η επιστημονική προσέγγιση σε ό,τι αφορά το θεραπευτικό αποτέλεσμα, την ποιότητα και την ασφάλεια του φαρμακευτικού προϊόντος γίνεται σε προγενέστερα στάδια με αυστηρούς όρους, κανονιστικές διατάξεις, μελέτες τεκμηρίωσης, κλπ., και που στοιχειοθετούν την έγκριση του προϊόντος.
  Επομένως, χρηστικότερος επιστήμονας μπορεί να είναι ένας οικονομικού και γενικότερα σε συνδυασμό θετικού επιστημονικού πεδίου.

  Β. Κεφάλαιο 3, άρθρο 39, παρ. 5
  «Συγκρότηση 11μελούς Επιτροπής τιμών φαρμάκων με τους αναπληρωτές τους»

  Με βάση την πρόταση για διαβούλευση παραμένει η ίδια σύνθεση της Επιτροπής τιμών των φαρμάκων η οποία καθορίστηκε το 1990 εν κρυπτώ από την τότε Κυβέρνηση τροποποιώντας το Ν. 1316/1983 με σκοπό να απομονώσει εντελώς τον κοινωνικό έλεγχο που προέβλεπε ο παραπάνω ιδρυτικός νόμος του Ε.Ο.Φ.. Από τότε και εντεύθεν προστέθηκε στη θέση του κοινωνικού ελέγχου ακόμη ένας εργοδοτικός φορέας και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.
  Η Επιτροπή αυτή προεβλέπετο στο Ν. 1316/83 με τη συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών φορέων, μεταξύ αυτών της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Το 1990 τροποποιήθηκε με σκοπό να εξαλειφθεί εντελώς ο κοινωνικός έλεγχος και «εμπλουτίστηκε» με συντεχνιακές αντιλήψεις και συμφέροντα. Τα αποτελέσματα τα βρίσκει κανείς εύκολα με μια πρόχειρη ματιά από το 1990 μέχρι σήμερα στη διαμόρφωση του ύψους της φαρμακευτικής δαπάνης (είτε προοδευτικά είτε συγκεντρωτικά), τη συρρίκνωση της ελληνικής παραγωγής, την αύξηση των εισαγωγών και τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα του κλάδου του φαρμάκου.
  Σίγουρα δεν είναι η αιτία για την έκρηξη της φαρμακευτικής δαπάνης η μη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων, αλλά η προσθήκη στη διαδρομή ενός ακόμη εργοδοτικού φορέα που πουλά φάρμακα (Π.Ε.Φ.) και ενός άλλου φορέα που αγοράζει και πουλά φάρμακα (Π.Φ.Σ.) δείχνει έστω και συμβολικά την κατεύθυνση που επεδίωξαν οι συντάκτες της Επιτροπής Τιμών.
  Κρίνουμε σκόπιμο ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία να επανέλθει στην Επιτροπή η εκπροσώπηση των εργαζομένων και ασφαλισμένων μέσα από την κορυφαία θεσμική τους εκπροσώπηση, τη Γ.Σ.Ε.Ε., όπως προέβλεπε ο ιδρυτικός νόμος 1316/1983. Όπως εκπροσωπούνται οι πωλητές (φαρμακοβιομήχανοι, φαρμακοποιοί), οι αγοραστές (Κράτος, Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα), θα πρέπει να εκπροσωπούνται και οι καταναλωτές – χρήστες, ασφαλισμένοι και εργαζόμενοι.
  Ο κοινωνικός αυτός έλεγχος, έστω και με τη συμβολική του διάσταση, μπορεί να συμβάλλει αφ’ ενός στη συγκράτηση των φαρμακευτικών δαπανών ή την επιβράδυνση στο ρυθμό μεταβολής, προσβλέποντας παράλληλα στην ανάπτυξη του κλάδου και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, έτσι όπως έχουν αρχίσει να ασκούν πίεση οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι ενδιάμεσοι διαχειριστές του φαρμάκου, σε λίγο καιρό στην χώρα μας θα μετατραπούν οι φαρμακευτικές εταιρείες σε γραφεία παροχής υπηρεσιών με πολύ λίγο προσωπικό, που απλώς θα εισάγουν τα προϊόντα και μέσα από μεθόδους targeting, (είτε μέσω γιατρών είτε μέσω φαρμακείων), θα αλώνεται μονοπωλιακά η κύρια και βασική αγορά του φαρμάκου και θα αποκομίζουν υπερκέρδη για μεταφορά.
  Ο δε ανταγωνισμός των τιμών θα «παίζεται μόνο» στα generics, δηλαδή στο 15-20% της αγοράς. Η πολιτική αυτή μεσο-μακροπρόθεσμα θα αποβιομηχανοποιήσει πλήρως την χώρα, θα συρρικνώσει τις θέσεις εργασίας και θα επιβαρύνει δυσβάσταχτα τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τον ιδιώτη καταναλωτή.
  Επομένως, ο κοινωνικός έλεγχος επιβάλλεται να επανέλθει σε κεντρικό επίπεδο μέσω του Ε.Ο.Φ., όπως προβλέπεται στον Ν. 1316/83, προσαρμοσμένος στην αναγκαιότητα της εποχής, και στη συγκεκριμένη Επιτροπή τιμών να επανέλθει ο εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε..

  Γενικές παρατηρήσεις επί των φαρμακείων

  Ο φαρμακοποιός είναι ένας υγειονομικός επιστήμονας ο οποίος είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ορθή χορήγηση και ορθολογική χρήση στη διαχείριση της συνταγής.
  Ο κλάδος των φαρμακείων είναι ένα εξειδικευμένο πιστοποιημένο επαγγελματικό σημείο πώλησης στο οποίο προεξέχουσα θέση έχουν τα φάρμακα, αλλά και όλα όσα συναφή ή ευρύτερα επιθυμεί ο επιχειρηματίας. Άρα, τέμνεται το επιχειρηματικό πεδίο με το επιστημονικό.
  Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να προασπίζει την προαγωγή της υγείας των πολιτών σχετικά με την χορήγηση των φαρμάκων υποχρεωτικά μόνο μέσω των φαρμακείων. Και πάντα υπό την αυστηρή επιστημονική επίβλεψη του αρμόδιου υγειονομικού επιστήμονα (φαρμακοποιού). Από την άλλη, οφείλει να ρυθμίζει την ομαλότητα εφοδιασμού και επάρκειας στην αγορά.. Επομένως:
  Α) Η Πολιτεία θα πρέπει να ρυθμίσει με ειδικό τρόπο την καθημερινή πρόσβαση των πολιτών στα φαρμακεία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση για έκτακτες περιπτώσεις
  Β) Η Πολιτεία Θα πρέπει να ρυθμίσει το θέμα της μεταβίβασης της επιχείρησης σε περίπτωση κληρονομιάς, αφού και αυτή είναι οικονομική επιχείρηση με τις προϋποθέσεις, βέβαια, όπως αναφέρονται πιο πάνω (1η παράγραφος).
  Γ) Μέση κλιμακωτή ρύθμιση του κέρδους με δεδομένο το γεγονός ότι η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας στη νέα φαρμακοθεραπεία έχει επιφέρει πολύ υψηλές χοντρικές τιμές.

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 08:04 | Ελλη Γαβριήλ

  Ορθώς η τιμολόγηση φαρμάκων μεταφέρεται στο ΥΥΚΑ, όμως η αρμοδιότητα θα πρέπει να ανήκει στον ΕΟΦ και όχι σε κάποιο τμήμα του Υπουργείου. Ειδικότερα το έργο της δημιουργίας και συντήρησης βάσης δεδομένων τιμών φαρμάκων στην Ελλάδα και στην ΕΕ με τρόπο ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι διαθέσιμα επικαιροποιημένα στοιχεία για κάθε φάρμακο θα πρέπει να υλοποιείται από το Ινστιτούτο Φαμακευτικής Ερευνας & Τεχνολογίας – ΙΦΕΤ που είναι θυγατρική του ΕΟΦ, για τους εξής λόγους:

  1. Διότι υπάρχει συγκροτημένη ομάδα η οποία εδώ και πολλά χρόνια παρακολουθεί τις τιμές των φαρμάκων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
  2. Διότι έχει τις υποδομές και τη σχετική τεχνογνωσία, αλλά κυρίως την ευελιξία για αναπροσαρμογές και βελτιώσεις
  3. Διότι στελέχη του ΙΦΕΤ αξιοποιήθηκαν και στα προηγούμενα δελτία τιμών από το Υπουργείο Ανάπτυξης

  Στο ΙΦΕΤ υπάρχει πολύχρονη εμπειρία και συγκροτημένη ομάδα η οποία εδώ και πολλά χρόνια παρακολουθεί τις τιμές των φαρμάκων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μεγάλο κομμάτι αυτής της εμπειρίας προέρχεται από τη δραστηριότητα της Φαρμέτρικα, η οποία από το 1987 έως το 2001 παρακολουθούσε την εξέλιξη της αγοράς των φαρμάκων στη χώρα μας και όσον αφορά τις τιμές, και όσον αφορά την κατανάλωση, η οποία το 2001 συγχωνεύτηκε με το ΙΦΕΤ και συνέχισε αυτήν τη δραστηριότητα έως το 2005 όπου και διεκόπη με απόφαση του τότε Προέδρου του ΕΟΦ.

  Επιπλέον, Το ΙΦΕΤ, ως Ανώνυμη Εταιρεία με μοναδικό μέτοχο τον ΕΟΦ, μπορεί να αξιοποιηθεί στο επιχειρησιακό σκέλος της πολιτικής γισ το Φάρμακο, για λογαριασμό του ΕΟΦ και του ΥΥΚΑ ώστε:

  * Να εξασφαλισθεί η διαχρονική παρακολούθηση της κατανάλωσης των φαρμάκων και η εκπόνηση των σχετικών μελετών-αναφορών.

  * Να διεκπεραιώνονται οι κρατικές προμήθειες φαρμάκων και άλλου υλικού υγείας.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 17:05 | Χριστοφορος Κ

  Αν συνταγογραφειται δραστικη ουσια αντι για εμπορικο σκευασμα οπως τοσοι και τοσοι επισημαινουν,ο φαρμακοποιος που θα επιλεγει θα δινει το ακριβοτερο αφου ετσι θα αυξανεται το κερδος του.Οποτε πως βλεπετε οτι θα μειωθει η φαρμακευτικη δαπανη ετσι;Μηπως νομιζετε οτι ο εξ ορισμου φαρμακεμπορος φαρμακοποιος θα κοιταξει το κοινο συμφερον και οχι την τσεπη του;Τη φραση αυτο το μαγαζι ειναι ακριβο σαν φαρμακειο την εχετε ακουσει ή οχι;Μηπως νομιζετε οτι δυσκολευονται οι φαρμακευτικες εταιρειες να συναλλασονται αντι με τους γιατρους με τους φαρμακοποιους που εξ αντικειμενου ειναι κοντυτερα τους;Και τελικα ποιος ελεγχει οτι ολα αυτα τα αντιγραφα ειναι ουσιωδως ισοδυναμα με τα πρωτοτυπα σκευασματα;;

 • ΘΕΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  Κύριε Υπουργέ,
  Απαντήστε μας άμεσα και συγκεκριμένα:
  Είναι ελεύθερες οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που κατασκευάζουν γενόσημα φάρμακα να ανταγωνιστούν τις πολυεθνικές, μειώνοντας ελεύθερα τις τιμές τους σε σχέση
  με τα πρωτότυπα; Εάν ισχύσει ο ελεύθερος ανταγωνισμός τότε θα μειωθούν άμεσα οι τιμές
  των φαρμάκων τουλάχιστον στο ήμισυ των σημερινών τιμών!
  Η αγορανομική διάταξη 7/2009 αναφέρει στο άρθρο 337 ότι οι τιμές
  των γενοσήμων φαρμάκων καθορίζονται στο 80% της τιμής
  πώλησης του αντίστοιχου πρωτότυπου.
  Ο υποχρεωτικός καθορισμός της τιμής των γενοσήμων φαρμάκων σε επίπεδα
  παραπλήσια των πρωτοτύπων καταργεί τον ελεύθερο ανταγωνισμό,
  απαγορεύει στις ελληνικές εταιρείες να κατεβάσουν τις τιμές και με
  αυτό τον τρόπο να κατακτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.
  Εάν επιτρέψετε την ελεύθερη προς τα κάτω διακύμανση
  των τιμών των γενοσημων φαρμάκων, τότε αυτόματα θα έχουμε ραγδαία
  μείωση των φαρμακευτικών δαπανών! Αντί για νομοθετική κατοχύρωση των εναρμονισμένων πολιτικών τιμολόγησης προς τα πάνω, γιατί δεν προχωράτε αντιθέτως στην υποχρεωτική μείωση της τιμής του γενοσήμου φαρμάκου κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση με το πρωτότυπο;
  Κύριε Υπουργέ, συμφωνούμε με την πρόθεση σας να αυξήσετε το μερίδιο των γενοσήμων φαρμάκων στο επίπεδο του 50%, όπως διακηρύξατε στο Κοινοβούλιο. Πρέπει όμως να μεριμνήσετε τόσο για την εξοικονόμηση δαπανών όσο και για την ποιότητα των παρεχομένων φαρμάκων.
  Προτείνουμε τη συνταγογράφηση από τους γιατρούς με βάση ηλεκτρονική λίστα φαρμάκων, που θα περιλαμβάνει – μεταξύ όμοιων σκευασμάτων – μόνο εκείνα (πρωτότυπα ή γενόσημα) για τα οποία η Εθνική Επιτροπή Προμηθειών θα έχει επιτύχει τις πιο συμφέρουσες για το δημόσιο συμφωνίες, με βάση τον ελεύθερο ανταγωνισμό τιμών προς τα κάτω. Ταυτόχρονα όμως, μην παραδώσετε τον έλεγχο των προμηθειών για τη δημόσια υγεία στα ιδιωτικά συμφέροντα! Μην παραιτείστε από την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο, εκχωρώντας το δημόσιο στο ιδιωτικό συμφέρον!
  Ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα και την εξαγωγική δυνατότητα των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, αλλά απαγορέψτε τους διά νόμου να πωλούν ακριβότερα τα ίδια φάρμακα στο ελληνικό Δημόσιο και στον Έλληνα πολίτη σε σχέση με τις τιμές τους για το εξωτερικό, που ίσως δεν επιτυγχάνουν «συμφέρουσες διασυνδέσεις».
  Προστατέψτε την ποιότητα των φαρμάκων με την εντατικοποίηση των ελέγχω του ΕΟΦ και δώστε άμεσα στη δημοσιότητα τη λίστα των εταιρειών που παρήγαγαν παρτίδες ακαταλλήλων φαρμάκων, τα οποία ανακλήθηκαν από την αγορά λόγω επικινδυνότητας! Δεν είναι δυνατόν αυτοί που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών να αποφεύγουν τις οποιεσδήποτε συνέπειες, έστω κι αν είναι μόνο οικονομικές!

  Πληροφορίες: Μιχάλης Μπονατάκης mbonatakis@gmail.com
  Νίκος Σαραντάκης odysseassss@gmail.com
  Μέλη Θεματικής Ομάδας Υγείας Οικολόγων-Πρασίνων

  Y.Γ. Συμφωνούμε με την μεταφορά της αρμοδιότητας τιμολόγησης του φαρμάκου στο Υπουργείο Υγείας που διαθέτει μεγαλύτερη τεχνογνωσία στο αντικείμενο προκειμένου να πετύχει καλύτερα οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 12:15 | Κώστας

  H συνταγογράφηση βάση της δραστικής ουσίας είναι ένα σωστό μέτρο που θα οδηγήσει στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και των τιμών. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τα κάτωθι.

  1)Ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού ως προς τις Α ύλες (δραστικά και έκδοχα) χρησιμοποιούμενες ως συστατικά για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων.

  2)Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου για τα εργαστήρια των Ελληνικών φαρμακείων,ώστε να πληρούν προδιαγραφές GLP. H παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων θα οδηγήσει σε φτηνότερες λύσεις για τον καταναλωτή-ασθενή με μερικές φορές καλύτερο και πιο άμεσο θεραπευτικό αποτέλεσμα, ωστόσο πρέπει το κράτος να διασφαλίσει την ποιότητα παραγωγής στο Ελληνικό φαρμακείο. Αυτή η τακτική χρησιμοποiείται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης με άριστα αποτελέσματα όσο αναφορά στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης (ιδιαίτερα σε κρέμες, αλοιφές και λοσιόν).

  Η μετατροπή του traditional system σε unit dose system, χώρις τον απαραίτητο έλεγχο από την πολιτεία θα οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα counterfeiting (πλαστά φάρμακα), καθώς και την πτώση της ποιότητας του τελικού φαρμάκου. Επίσης πολλά εργαστήρια φαρμακείων δεν είναι έτοιμα να δεχθούν αυτή τη μεγάλη αλλαγή, οπότε θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων μέσω ΕΣΠΑ και ειδικών κοινοτικών προγραμμάτων.Η συσκευασία φαρμάκων θα είναι μία από τις κύριες δραστηριότητες του φαρμακείου και θα πραγματοποείται μέσα στο εργαστήριο του φαρμακείου.

  Η μεταφορά της τιμολόγησης των φαρμάκων στο υπουργείο Υγείας σε συνδυασμό με την υλοποιήση των παραπάνω προϋποθέσεων θα οδηγήσει στη μείωση των τιμών των φαρμάκων. Δεν πρέπει να γίνει όμως υποχώρηση στο θέμα της ποιότητας του τελικού προϊόντος – φαρμάκου.

 • Η μεταφορά της αρμοδιότητας της τιμολόγησης των Φαρμάκων ορθώς μεταφέρεται στις αρμοδιότητες του ΥΥ & ΚΑ. Πλην όμως, η λειτουργία του εντός του Υπουργείου και μάλιστα στη Δ/νση Τιμών Φαρμάκων, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Θεωρούμε ότι θα καταλήξει και πάλι σε μια γραφειοκρατική διαδικασία.

  Υποστηρίζουμε ότι η τιμολόγηση των Φαρμάκων πρέπει να ενταχθεί στις αρμοδιότητες του ΕΟΦ, όπου ενυπάρχει όλη η σχετική τεχνογνωσία αξιολόγησης (πλήρης φάκελος προϊόντος, γεννόσημα κλπ, με διαφορετικές απαιτήσεις και κατά συνέπεια διαφορετικά έξοδα επένδυσης από τη πλευρά των φαρμακευτικών εταιρειών) και ελέγχου των φαρμάκων, καθώς και όλη η σχετική εμπειρία. Μόνον ο ΕΟΦ δια των υπηρεσιών του μπορεί να συμβάλλει στην πλήρη αιτιολόγηση και εισήγηση για την τιμή των Φαρμάκων, για την υπο- ή αντικατάσταση θεραπειών, για τις επιπτώσεις στο κόστος των θεραπειών από ένα νέο φάρμακο ή από την απόσυρση ενός παλαιού. Η απλή εκπροσώπηση του ΕΟΦ με ένα άτομο στην Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων στο ΥΥ & ΚΑ δεν εξασφαλίζει την ορθή τιμολόγηση, όπως δεν την εξασφάλιζε και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

 • 26 Δεκεμβρίου 2010, 18:11 | Γιωργος

  Δεδομενου οτι συζητειται επιμονα απο την πλευρα του υπουργειου η καταργηση της κληρονομικοτητας για τους φαρμακοποιους θα ηθελα να καταθεσω τις ακολουθες προτασεις.

  Πρωτα απο ολα θα πρεπει να οριστει που στηριζεται η προσπαθεια του υπουργειου να καταργησει το δικαιωμα μεταβιβασης των αδειων. Λογικα ο στοχος πρεπει να ειναι η μειωση του αριθμου των φαρμακειων οποτε και η δραστικη μειωση της φαρμακευτικης δαπανης. Η λογικη της ενταξης νεων φαρμακοποιων μεσω ΑΣΕΠ ειναι δικαια ωστοσο παλι θα αφησει στη χρονια ανεργια μερος φαρμακοποιων που θα αποτυγχανουν.

  Ετσι λοιπον καλο θα ηταν να θεσπιστουν τα ακολουθα

  1) καταργηση της κληρονομικοτητας για ολους τους φαρμακοποιους που δεν εχουν διαδοχο κατασταση. Οσο αναφορα σε αυτους που εχουν διαδοχο κατασταση μπορει να δινεται η δυνατοτητα να διατηρησουν το φαρμακειο του γονεα με την προυποθεση τη διατηρηση των θεσεων εργασιας.

  2)Επιδοτηση των ασφαλιστικων προσφορων στην προσληψη φαρμακοποιων στα φαρμακεια.

  3)Αποσυρση φαρμακοποιων ανω των 60 με σαφη οικονομικα κινητρα που θα μειωνονται οσο ο φαρμακοποιος πλησιαζει την ηλικια συνταξιοδοτησης χωρις να αποχωρει απο το επαγγελμα.

  4) αυξηση των αποστασεων των φαρμακειων.

  Αυτα τα μετρα θα δημιουργησουν νεες θεσεις εργασιας στα ελληνικα φαρμακεια ενω θα μειωσουν σταδιακα αλλα δραστικα τον αριθμο φαρμακειων οποτε και της φαρμακευτικης δαπανης.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 14:33 | ΛΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΥΚΑ. ΚΟΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 07:44 | ΝΑΤΑΛΙ

  Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ 10 ΦΘΗΝΟΤΕΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΝ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΚΑΤΙ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ,ΤΗΝ ΕΞΤΡΑ ΔΑΠΑΝΗ ΘΑ ΤΗΝ ΕΠΩΜΙΖΕΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ.ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 19:51 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  3. Για τη στελέχωση του παραπάνω Τμήματος Τιμών Φαρμάκων συστήνονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις μονίμων και επί σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, οι οποίες καλύπτονται από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτές προβλέπονται στο ΠΔ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ή από αποσπάσεις ή μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων αναλόγων προσόντων από το Δημόσιο, τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Δ.Δ. κοκ. Του Τμήματος Τιμών Φαρμάκων προΐσταται υπάλληλος φαρμακοποιός του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών. Το Τμήμα στελεχώνεται από τρεις (3) υπαλλήλους ΠΕ Πληροφορικής, τρεις (3) υπαλλήλους ΠΕ Οικονομικού και τρεις (3) υπαλλήλους ΠΕ Φαρμακοποιών.

  4. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε επιμέρους αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή των ανωτέρω.

  Η ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ από το Δημόσιο, τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Δ.Δ. κοκ. ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.

 • Η ΧΡΗΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΑΓΕΙ ΥΓΙΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ , ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ , ΚΑΙ , ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ……ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 13:43 | Γρηγοριάδης Δημήτρης

  Δεν νομίζετε ότι θα ήταν καλύτερα τα φάρμακα να συνταγογραφούνται από τους γιατρούς με την χημική τους ονομασία και όχι την εμπορική ?
  π.χ. ακετυλοσαλικιλυκό οξύ αντί ασπιρίνης.
  Οπότε ο φαρμακοποιός να επιλέγει το φάρμακο από την λίστα με τα φθηνότερα φάρμακα που θα έχει καταρτίσει το υπουργείο Υγείας .
  Αποτρέπεται έτσι οποιαδήποτε συναλλαγή των φαρμακευτικών εταιρειών με τους γιατρούς .
  Γρηγοριάδης Δημήτρης
  Θεσσαλονίκη