Άρθρο 16 Σύσταση – Επωνυμία

1. Συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ..), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με έδρα την Αθήνα. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ασκεί εποπτεία στα θέματα που αφορούν την παροχή, τον έλεγχο και την κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας προς τα υπαγόμενα πρόσωπα στον Ε.Ο.Π.Υ.. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ασκεί εποπτεία στα θέματα που αφορούν την έκταση των παροχών υγείας, την οικονομική διαχείριση, τον έλεγχο και τη χρηματοδότηση του Ε.Ο.Π.Υ. καθώς και στα θέματα λειτουργίας και προσωπικού αυτού. Οι κανονιστικές πράξεις που αφορούν τον Οργανισμό εκδίδονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

2. Στον Οργανισμό εντάσσονται, οι Κλάδοι Υγείας του Ι.Κ.Α. -ΕΤΑΜ με τις μονάδες υγείας του, του Ο.Γ.Α., του Ο.Α.Ε.Ε., ως προς τις παροχές τους σε είδος, ο Ο.Π.Α.Δ. και ο Οίκος Ναύτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ. και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και κάθε άλλη κατηγορία δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 14:26 | Βασίλης Καραβίτης

  Είχα ελπίσει ότι η οικονομική κατάρευση θα μας δίδασκε μερικά μαθήματα, αλλά φάινεται ότι είμαστε ανίατοι! ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ; ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ; Δεν μας φτάνει που έχουμε τόσους αναποτελεσματικούς δημόσιους οργανισμούς, πάμε να φτιάξουμε κι άλλους και μάλιστα με ασαφείς και μπερδεμένες αρμοδιότητες; Τι είναι αυτό με σας βρε παιδιά;

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 13:27 | Φανή Ζ.

  Δηλαδή θα αναπαράγεται το ΙΚΑ στο πολλαπλάσιo. Και πως προβλέπεται αυτός ο Οργανισμός τέρας να είναι αποτελεσματικότερος; Με ποιά λογική άνθρωποι που απαλαμβάνουν ποιοτικότερες παροχές υγείας, όπως οι ναυτικοί, που έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία και πλήρωναν τεράστιες εισφορές θα πσραδωθούν ξαφνικά σε υγειονομική εξυπηρέτηση τύπου ΙΚΑ, επειδή παλαιότερες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ με τις πολιτικές του κατέστρεψαν το ΝΑΤ (συνταξιοδότηση Ποντίων κτλ). Το ζητούμενο είναι η βελτίωση των παροχών υγείας και ο αυστηρός έλεγχος των μηχανισμών διαφθοράς και κατασπατάλησης των πόρων των Ταμείων και αυτό δεν θεωρώ ότι επιτυγχάνεται με τη δημιουργία νέων τεράτων. Μόνο εκ του πονηρού μπορούν να πηγάζουν τέτοιες πρακτικές.

 • 26 Δεκεμβρίου 2010, 21:01 | ΧΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.
  Η παροχή υπηρεσιών υγείας (παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης) στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και προστατευόμενα μέλη οικογενείας αυτών, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ και Οίκου Ναύτη θα γίνεται από τους μόνιμους και αποκλειστικής απασχόλησης ιατρούς των παραπάνω ταμείων και συμβεβλημένους ιατρούς. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί με ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και λοιπά φυσικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην εκάστοτε περιφέρεια για την ανάθεση με μίσθωση έργου σε ιατρούς και οδοντιάτρους, συνεχίζονται κανονικά από τους φορείς για τους οποίους έχει εγκριθεί η ανάθεση αυτή, η δε σύμβαση συνάπτεται από τα αρμόδια όργανα του Ε.Ο.Π.Υ. και για λογαριασμό του. Ο Ε.Ο.Π.Υ. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με θεραπευτές και ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως επίσης με τους παρόχους υγείας, ήτοι θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης – αποθεραπείας, φαρμακοποιούς, ιατρούς. Άρθρα:17&α,β,δ, 21&6, 24, 25, 26&3,και32&1

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Με δύο νομοσχέδια ψηφισμένα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που αφορούν τον Οικογενειακό Ιατρό, στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ. , περνάμε σε ένα τρίτο σχέδιο νόμου, το οποίο αφορά το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.
  Προβληματισμός πρώτος : Γιατί ΕΟΠΥ και όχι ΕΣΥ. Αν επικρατήσει το ΕΣΥ, ο συντονισμός με τη δευτεροβάθμια περίθαλψη θα είναι καλύτερος, η διαδικασία αποσπάσεων ιατρών από την δευτεροβάθμια περίθαλψη στη πρωτοβάθμια και τανάπαλιν, θα είναι απλούστερη, η μειωμένη γραφειοκρατία θα είναι δεδομένη, ο αριθμός των προσλαμβανομένων υπάλληλων θα είναι μικρότερος και συμπερασματικά το κόστος ιδρύσεως και λειτουργίας του δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα είναι πολύ μικρότερο.
  Φαίνεται ξεκάθαρα ότι το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Ε.Ο.Π.Υ. θα στηριχθεί στους
  – μόνιμους και αποκλειστικής απασχόλησης ιατρούς που υπηρετούν στα ασφαλιστικά ταμεία σήμερα (είναι ελάχιστοι)
  – στους ιατρούς που ήδη έχουν σύμβαση κατά πράξη και περίπτωση με τα ασφαλιστικά ταμεία και οι οποίοι θα συνεχίσουν να δέχονται ασθενείς στα ιατρεία τους μέσα στο νέο σύστημα και
  – στους ιατρούς που θα προσληφθούν ως συμβασιούχοι, κατά πράξη και περίπτωση στο άμεσο μέλλον, λόγω αυξημένων αναγκών του συστήματος.
  Αυτή η δομή της λειτουργίας του δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Ε.Ο.Π.Υ. θα χρεοκοπήσει, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Σήμερα ένας ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός έχει κάνει συμβάσεις με περισσότερα από τέσσερα ασφαλιστικά ταμεία. Τα ακαθάριστα μηνιαία εισοδήματά του, μόνον από τα ταμεία, κυμαίνονται κατ’ ελάχιστον στα 2.000 έως 3.000 Ευρώ. Πάρα πολλοί ιατροί ξεπερνάνε τις 5.000 Ευρώ το μήνα. Το νέο σύστημα που θα προσθέσει τουλάχιστον δεκαπλάσιους ασφαλισμένους (του ΙΚΑ του ΟΑΕΕ του ΟΓΑ), με δικαίωμα ελεύθερης επιλογής ιατρού κατά πράξη και περίπτωση στην πελατεία των συμβασιούχων ιατρών, αντιλαμβάνεσθε ότι τα εισοδήματά τους θα δεκαπλασιασθούν. Τεράστιο το κόστος λειτουργίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Ε.Ο.Π.Υ. Θα συμβεί αυτό διότι όλοι οι Έλληνες πλέον θα ανήκουν σε ένα ταμείο με την παραπάνω ίδια δομή, και κανείς από τους πρώην ασφαλισμένους του ΙΚΑ του ΟΑΕΕ του ΟΓΑ δεν πρόκειται να επισκεφθεί τους ιατρούς των παραπάνω ταμείων, λόγω κακών εμπειριών.

  Εγκαταστάσεις των ιατρείων και πολυϊατρείων
  Ο Ε.Ο.Π.Υ. χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των ιατρείων και πολυϊατρείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών που εντάσσονται σε αυτόν Άρθρο : 24 & 6

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Με την εφαρμογή της ελεύθερης επιλογής ιατρού, η χρησιμοποίηση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων των ιατρείων και πολυϊατρείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα προσφέρει απολύτως τίποτα στο σύστημα. Κανένας ασφαλισμένος ακόμη και του ΙΚΑ δεν πρόκειται πλέον να κλείσει ραντεβού στο ΙΚΑ. Θα διαθέτει ένα ασφαλιστικό βιβλιάριο που θα του δίνει το δικαίωμα να επισκεφθεί οποιονδήποτε ιατρό επιθυμεί στο ιατρείο του χωρίς ραντεβού, εδώ και τώρα.
  Το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πρέπει να στηριχθεί σε μια διαφορετική βάση. Να καταργήσει τις συμβάσεις με τους ιατρούς κατά πράξη και περίπτωση για όλους τους ασφαλισμένους και να προσλάβει σαν έμμισθους σε οργανικές θέσεις το σύνολο σχεδόν των ειδικευμένων ιατρών εκτός από δύο ειδικότητες : τους παθολόγους –γενικούς ιατρούς και παιδιάτρους.
  Οι ειδικευμένοι θα εγκατασταθούν στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των ιατρείων και πολυϊατρείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με 8ωρο απασχόληση, σε τρεις 8ωρες βάρδιες.
  Οι παθολόγοι – γενικοί ιατροί ακόμη και οι μόνιμοι παθολόγοι – γενικοί ιατροί παιδίατροι στα ασφαλιστικά ταμεία, θα εγκατασταθούν στη πόλη χωροταξικά κατανεμημένοι και θα ασκούν ιατρική αμειβόμενοι κατά κεφαλή ασφαλισμένου που τους έχουν επιλέξει. Τα έξοδα ιατρείου και γραμματέως θα καλύπτονται από τον φορέα.
  ΚΑΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΊ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΌ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΟ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΊΖΕΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΆΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ (ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ).
  Επικρατεί η εντύπωση ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις των ιατρείων και πολυϊατρείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όλη τη χώρα, δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες του συστήματος. Λάθος. Δεν επαρκούν σήμερα για τρεις λόγους :
  1. οι παθολόγοι και οι παιδίατροι εργάζονται μέσα στις εγκαταστάσεις του ΙΚΑ είναι περισσότεροι από τους άλλους ειδικευμένους και έχουν τη περισσότερη πελατεία από όλους τους άλλους.
  2. οι περισσότεροι των ειδικευμένων με τετράωρη απασχόληση, αφού συμπληρώσουν 2ωρη απασχόληση αποχωρούν από το ΙΚΑ. Τα ραντεβού του 2ου δίωρου είναι μαϊμούδες, κλεισμένα από δικούς τους πελάτες στο τέλος ή στις αρχές της 4ωρης απασχόλησης τους.
  Ένας έλεγχος του χτες θα σας πείσει.
  3. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι ασφαλισμένοι είναι ελεύθεροι χωρίς κανένα περιορισμό, να επισκέπτονται με ραντεβού το σύνολο των ειδικευμένων που έχουν σχέση με τη πάθησή τους, πολλές φορές το χρόνο, με σπατάλη φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων. Ένας έλεγχος του χτες θα σας πείσει.
  Η σταδιακή απορρόφηση από το σύστημα, των ασφαλιστικών ταμείων όπως το προβλέπει το σχέδιο νόμου που προτείνετε, θα σας διευκολύνει να εκτιμήσετε τη πρόταση μου.
  —————————
  Πόροι – Περιουσία : ασφαλιστικές εισφορές, χρηματοοικονομική διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων και αξιών, κινητή και ακίνητη περιουσία Άρθρα:18&β.δ.ε.,29&1.2.3.,30,& 7
  – Οι ασφαλιστικές εισφορές παροχών ασθένειας σε είδος ασφαλισμένου – εργοδότη.
  – Τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους
  – Πρόσοδοι από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων- αξιών
  – Η κινητή και ακίνητη περιουσία τους περιέρχονται στον Οργανισμό ως καθολικό διάδοχο αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προσδιορίζονται και τα ποσά που μεταφέρονται από τους εντασσόμενους φορείς για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Ο.Π.Υ. καθώς και η μεταφορά της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτών.
  Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων απογράφεται από τις διοικήσεις τους κατά την ημερομηνία κατάργησής τους και περιέρχεται αυτοδίκαια στον Οργανισμό, ο οποίος υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Πραγματοποιείται με μεταφορά, ως στοιχείων Ισολογισμού έναρξής του, των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν. Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των εντασσόμενων φορέων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή παρελθουσών χρήσεων, που εμφανίζεται στον Ισολογισμό του, δύναται να συμψηφιστεί με τα προκύπτοντα πλεονάσματα της επόμενης ή των επόμενων χρήσεων. Εφόσον εξακολουθεί να προκύπτει έλλειμμα, αυτό καλύπτεται με τη παροχή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.
  ΠΡΟΤΑΣΗ σε μια πρόταση : Να σεβαστείτε τη περιουσία, κινητή και ακίνητη εκείνων των ασφαλιστικών ταμείων που δεν παρουσιάζουν ποτέ εισφοροδιαφυγή διότι οι ασφαλισμένοι τους δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους, αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ασφαλιστικό τους ταμείο.

 • 26 Δεκεμβρίου 2010, 07:54 | Κραμποβίτης Σπύρος

  Συμφωνώ απόλυτα με τον κο Γιαννιτσιώτη
  Η αλήθεια είναι ότι δεν χρέιάζεται πολλή φαιά ουσία αλλά ισχυρά πολιτικά κότσια.

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 13:42 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

  Εθνικός Οργανισμός Πρωτοβάθμιας Παροχής Υγείας (Ε.Ο.Π.Π.Υ.),

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 09:56 | GRIVNIC

  Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ Κου ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ.ΦΟΒΑΜΕ
  ΟΜΩΣ ΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΗΘΗΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΟΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ,ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ,ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΩΝ
  ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΛΑΘΩΝ.ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΕΙΑ.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 17:45 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Είναι τόσο δύσκολο να διαχωρισθεί τελείως η παροχή υπηρεσιών υγείας από τον ασφαλιστικό οργανισμό; Πόση φαιά ουσία και κοινό νου χρειάζεται ο νομοθέτης για να αντιληφθεί ότι μεγαλύτερο κόστος έχει η σύσταση ενός πολυδαίδαλου «ΙΚΑ-υγειονομικής περίθαλψης» από την λειτουργία μιας Διαχειριστικής-Ελεγκτικής Μονάδος που θα παρακολουθεί ηλεκτρονικά (όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου Ζωής-υγείας) τις δαπάνες υγείας κάθε ασφαλισμένου με κεφαλαιοποίηση αυτών στο τέλος του έτους αναλόγως εισφορών και δαπανών με ελάχιστο εγγυημένο κατώτατο όριο για όλους τους ασφαλισμένους;;

  Τόσο απλά, ο ασφαλισμένος, γνωρίζοντας ότι εάν δεν δαπανήσει χρήματα για «ψύλλου πήδημα» αλλά μόνον όταν τα έχει πραγματικά ανάγκη, θα καταστεί φύλακας του λογαριασμού υγείας του και θα είναι εξαιρετικά προσεκτικός στις δαπάνες του στον τομέα αυτό.

  Δυστυχώς, αντ’αυτού, βλέπω μια αναπαραγωγή του χρεωκοπημένου ΙΚΑ που ταλαιπωρεί χιλιάδες ασφαλισμένους ως προς τις παροχές υγείας.

  Καταργείστε τον ελεγκτικό μηχανισμό του ΙΚΑ ακολουθώντας την ανωτέρω λογική και αφήστε ελεύθερους τους ασφαλισμένους να επιλέξουν περίθαλψη καταβάλλοντας το κόστος ως ένα εγγυημένο επίπεδο που επιτρέπουν οι εισφορές τους με διασφάλιση κατωτάτου ορίου για όλους!

  Αλλιώς, μια από τα ίδια με μερικό περιορισμό του κόστους-σπατάλης λόγω συγχώνευσης Ταμείων Περίθαλψης και εναρμόνισης παροχών…