Άρθρο 78 Ρυθμίσεις θεμάτων φορέων και κλάδων υγείας

1.Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο Ν. 3457/06 βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλλαγίων.
Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα όπου εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και η δίμηνη συνταγή στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα 121/08.
2. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον Ν.3892/2010 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης:
α) για συνταγές κόστους άνω των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €)
β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α’ – Δ’ του άρθρου 1 του Ν. 3459/2006 και
γ) για συνταγές με αγωγή διάρκειας έως και δύο (2) μηνών που εκδίδονται από ιατρούς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 1ι του Π.Δ. 121/2008.
3. Οι θέσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 3458/2006 (Α΄94) και διατηρήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3569/2007 (Α΄122), μεταφέρονται στα πολιτικά γραφεία του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και μετατρέπονται σε προβλεπόμενες στην περιπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98), δύο (2) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και δέκα (10) θέσεις ειδικών συνεργατών. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ισάριθμα στα ως άνω πολιτικά γραφεία του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχει την αρμοδιότητα και την εποπτεία της Γ.Γ.Κ.Α. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 23 του Ν. 3569/2007, καθώς και το τέταρτο εδάφιο του πιο πάνω άρθρου του ίδιου νόμου, το οποίο έχει προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 44 του Ν. 3863/2010 (Α΄115) καταργούνται. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την ημερομηνία σύστασης της θέσης του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την υπ’ αριθμ. Υ262/7-9-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1507/07.09.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού.

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 13:51 | Θεόδωρος Μπαλμπούζης

  «Άμεσα να υποχρεωθούν οι φαρμακευτικές εταιρείες να κατασκευασουν συσκεβασίες των 30 εμφαλλγίων, για να μην πω σε τετοιες συσκευασίες όπου ο φαρμακοποιός θα δίνει τον ακριβή αριθμό δόσεων που ο θεράπων ιατρός καθορίζει».

  Σχόλια:
  1. Στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού (ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο) τα φάρμακα δίνονται από το φαρμακείο ακριβώς στον αριθμό δόσεων που απαιτούνται. Τα χάπια δίνονται σε μικρό κυλινδρικό πλαστικό κουτί, πάνω στο οποίο επικολλάται αυτοκόλλητο με το όνομα του ασθενούς, το όνομα του σκευάσματος και τη δοσολογία. Αν αυτό εφαρμοζόταν στη χώρα μας, θα μειωνόταν σε σημαντικό βαθμό η άσκοπη χορήγηση φαρμάκων. Για παράδειγμα, αντί να δίνεται ένα κουτί των 40 ή 50 χαπιών το μήνα για χορήγηση ενός χαπιού ημερησίως, θα δίνονταν ακριβώς 30 χάπια.

  2. Στις περισσότερες χώρες τα φάρμακα συνταγογραφούνται με βάση τη φαρμακευτική ουσία και όχι το εμπορικό σκεύασμα (π.χ. ομεπραζόλη αντί Losec). Αν το μέτρο αυτό εφαρμοστεί στην Ελλάδα, θα μειώσει την κατευθυνόμενη συνταγογραφία και την προκλητή ζήτηση, θα πλήξει τη διαπλοκή ιατρών με φαρμακευτικές εταιρείες, θα αυξήσει την εμπιστοσύνη του ασθενή στον ιατρό και θα δώσει τη δυνατότητα στο Υπουργείο να προχωρά σε συμφωνίες με τις φαρμακευτικές εταιρείες, ώστε να χορηγούνται τα φτηνότερα σκευάσματα για κάθε ουσία.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 11:55 | Γιαννικουρής Γεώργιος

  Άμεσα να υποχρεωθούν οι φαρμακευτικές εταιρείες να κατασκευασουν συσκεβασίες των 30 εμφαλλγίων, για να μην πω σε τετοιες συσκευασίες όπου ο φαρμακοποιός θα δίνει τον ακριβή αριθμό δόσεων που ο θεράπων ιατρός καθορίζει

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 20:52 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, των Ν.Π.Δ.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΣΗ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΙΔ) ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΝΤΑΙ, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΣΥΝΤΆΣΣΟΥΝ ΠΙΝΑΚΕΣ Α) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Β) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΕΝΩΘΟΥΝ. ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΦΟΣΟΝ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΕΝΩΘΟΥΝ.

  Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΥΚΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΣΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ΠΤΥΧΙΑ ΚΤΛ) ΟΙ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.

  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΡΕΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.

  ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ/ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΕΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 19:22 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ

  1. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΜΒΑΛΑΓΙΑ ΜΕ 30 ΧΆΠΙΑ (ΔΟΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΜΕ 28 ΧΑΠΙΑ.
  2. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ Π.Δ 157/1991 <> ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ.

 • ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ΟΤΙ Η ΩΣ ΑΝΩ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1251/17-12-10) ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.
  ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΣΕΝΠ
  ΓΕΝ. ΣΥΜ. ΠΟΕΔΗΝ

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 16:21 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Έχετε παραλείψει να δώσετε κίνητρα για την απόσχιση κλάδων υγείας από το δημόσιο και για την ανάπτυξή τους από τον ιδιωτικό τομέα. Αν προσέξετε θα δείτε κλάδους οι οποίοι στους κόλπους της δημόσιας υγείας ήταν προβληματικοί και στα χέρια των ιδιωτών έγιναν ιδιαίτερα προσοδοφόροι (βλ. εταιρείες εκμετάλλευσης μονάδων αιμοκάθαρσης κτλ).

  Διώξτε επιτέλους δουλειές από το δημόσιο, αφού η πολιτική αυτή θα έχει θετικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην κοινωνική ευημερία.

  Καινοτομίστε !!!

 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκη, 17-12-2010
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. πρωτ.: 1251 Δ.Σ.
  Ταχ. Δ/νση : Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης
  Νέα Ευκαρπία
  Ταχ. Κώδικας : 564 03 Τ.Θ. 515 45 ΠΡΟΣ
  Τηλέφωνο : 2313 323120 /3820 Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  Αρ. Συσκ. Τηλ/τυπίας : 2310 685110 1. Γραφείο Υπουργού
  2. Γεν. Δ/νση Υγείας
  Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
  (Αριστοτέλους 19, ΤΚ 101 87 ΑΘΗΝΑ)

  ΘΕΜΑ: «Πρόταση νομοθετικών ρυθμίσεων για το Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
  Σχετ: 1. Η υπ΄ αριθ. 174 / 27-01-2005 (Θέμα 12ο) απόφαση Δ.Σ.
  2. Το υπ΄ αριθ. 147 / 02-02-2005 έγγραφο του Προέδρου Δ.Σ.
  3. Το υπ΄ αριθ. 518 / 18-07-2007 έγγραφο του Προέδρου Δ.Σ.

  Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας, στην υπ΄ αριθ. 174 / 27-01-2005 (Θέμα 12ο) συνεδρίασή του, αποφάσισε την υποβολή πρότασης νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που ανέκυψαν με την μετεγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών, ως εξής:
  «Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια που μετεγκαθίστανται ή εγκαθίστανται στο Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ μπορεί να στελεχώνονται με ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό από Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και σύμφωνη γνώμη των Δ.Σ. του Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και των Διοικητών των αρμόδιων Υγειονομικών Περιφερειών.
  Η ως άνω απόφαση πρέπει να εκδοθεί εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή της μετεγκατάστασης ή εγκατάστασης Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 2618 / 18-06-1998 που προστέθηκε με τα άρθρα 26 και 27 του Ν. 2737 / 27-08-1999».
  Παρά το γεγονός ότι η πρόταση έχει ήδη υποβληθεί δύο φορές στο παρελθόν με τα (β) και (γ) σχετικά, ουδεμία ρύθμιση έγινε, γι΄ αυτό και επανερχόμαστε με το ίδιο αίτημα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημιακών Κλινικών του Νοσοκομείου μας, με τη διευκρίνιση ότι η ρύθμιση αυτή θα ήταν σκόπιμο να αφορά ιατρούς, μαίες και παραϊατρικό προσωπικό (παρασκευαστές).
  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ