Άρθρο 68

Η ειδική πρόσθετη αποζημίωση του Γενικού Επιθεωρητή, των Επιθεωρητών και βοηθών Επιθεωρητών καθώς και των αποσπώμενων ή μετακινούμενων υπαλλήλων στη Γραμματεία του ΣΕΥΥΠ, όπως αναλυτικά καθορίζονται στα άρθρα 4 και 8 του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ Α 131), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α΄256), καταβάλλεται σε αυτούς και μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297). Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά, που έχουν χορηγηθεί, κατά τα ανωτέρω, στους υπηρετούντες στο ΣΕΥΥΠ ως ειδική πρόσθετη αποζημίωση, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297).