Άρθρο 30 Λοιπές Διατάξεις

1. Ο Ε.Ο.Π.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων, συνεχίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.

3. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροποποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου του Οργανισμού. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων και η μηνιαία αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

5. Οι συμβάσεις των εντασσόμενων φορέων εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος νόμου ή αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.

6. Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντάσσονται σταδιακά οι εντασσόμενοι φορείς στις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προσδιορίζονται και τα ποσά που μεταφέρονται από τους εντασσόμενους φορείς για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Ο.Π.Υ. καθώς και η μεταφορά της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτών.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 18:46 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

  Θα προτείνω την συγκρότηση ενός ηλεκτρονικού γραφείου παραπόνων και υποδείξεων ώστε να μπορούμε να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας ή υποδείξεις μας .
  Πολλές φορές θέλησα να εκφράσω την γνώμη μου αλλά το internet μέχρι τώρα το Ελληνικό
  Δημόσιο το χρησιμοποιούσε σαν μονόδρομο για την πληροφόρηση του πολίτη για τις απόψεις των Υπουργών ,( Όλοι οι ιστότοποι των υπουργείων ασχολούνται με την προβολή των απόψεων των εκάστοτε υπουργών ) και όχι αντιστρόφως για τις απόψεις ή καταγγελίες πολιτών προς το υπουργείο . Το μέσω διαδικτύου σύστημα ανοικτής διακυβέρνησης θεραπεύει εν μέρει αυτή την έλλειψη αμφίδρομης επικοινωνίας , άλλα μόνο επί συγκεκριμένων θεμάτων . Μία χρήσιμη υπόδειξη σε κάποιο θέμα που δεν εμπίπτει στα κεφάλαια του νομοσχεδίου δεν μπορώ να κάνω.
  Τελειώνω επαναλαμβάνοντας την υπόδειξη μου . “ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ .

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
  ΜΗΧ-ΗΛ ΕΜΠ