Άρθρο 50

Στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και στα ΝΠΔΔ που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επιτρέπεται, η μετατροπή κενών οργανικών θέσεων κλάδου σε διαφορετικό κλάδο της ίδιας κατηγορίας στο ίδιο Ν.Π.Δ.Δ. ή η μεταφορά κενών οργανικών θέσεων στον ίδιο ή διαφορετικό κλάδο της ίδιας κατηγορίας ως οργανικές θέσεις από ένα Ν.Π.Δ.Δ. σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον δεν προκαλείται επιπρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση. Η μετατροπή ή η μεταφορά κενών οργανικών θέσεων, διενεργείται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Φορέα από τον οποίον μετατρέπονται ή μεταφέρονται οι κενές οργανικές θέσεις και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

  • 28 Δεκεμβρίου 2010, 18:14 | Λεωνιδας Παρασκευόπουλος

    Το άρθρο 50 να αναδιατυπωθεί, για να περιλαμβάνει το εξής:

    ‘… διαφορετικό κλάδο της ίδιας ή χαμηλότερης κατηγορίας … ή η μεταφορά … κλάδο της ίδιας ή χαμηλότερης κατηγορίας …’

    Αιτιολογία: Αν δεν προστεθεί η διατύπωση ‘ή χαμηλότερης’, θα μειωθεί η ευκαμψία σε προσαρμογές του οργανογράμματος.