Άρθρο 41

1. Επιτρέπεται η επέκταση των Ιδιωτικών Κλινικών, με αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τη χορήγηση της αρχικής άδειας λειτουργίας τους, κατά τα εξής ποσοστά:
α) κατά ποσοστό μέχρι 25% για κλινική δυναμικότητας από 15 έως και 50 κλινών,
β) κατά ποσοστό μέχρι 20% για κλινική δυναμικότητας από 51 έως και 100 κλινών,
γ) κατά ποσοστό μέχρι 15% για κλινική δυναμικότητας από 101 έως και 150 κλινών,
δ) κατά ποσοστό μέχρι 10% για κλινική δυναμικότητας από 151 και άνω κλινών.
Το δικαίωμα επέκτασης του συνολικού αριθμού των κλινών μπορεί να ασκηθεί μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχει ήδη ασκηθεί κατά το παρελθόν. Εάν το δικαίωμα επέκτασης έχει ασκηθεί κατά το παρελθόν τότε μπορεί να ασκηθεί μία ακόμα φορά κατά το ήμισυ των ανωτέρω ποσοστών.»
2. Στην περίπτωση κατά την οποία με την αιτούμενη επέκταση προσαυξάνεται ο συνολικός αριθμός των κλινών κατά ποσοστό που υπερβαίνει τα άνωθεν οριζόμενα, επιτρέπεται αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Κλινικής μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 517/1991, επί του συνόλου της ιδιωτικής κλινικής.
3. Στις ιδιωτικές κλινικές που υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ.235/2000, με τροποποίηση της αναθεωρημένης άδειας τους, επιτρέπεται:
α) Επέκταση αντικειμένου τους (δημιουργία νέων τμημάτων και ειδικών μονάδων) με ανακατανομή των κλινών τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι προδιαγραφές του παραρτήματος του εν λόγω διατάγματος (δηλαδή εξοπλισμός, προσωπικό και μετρικά στοιχεία) επί του συνόλου της ιδιωτικής κλινικής.
β) Η ανάπτυξη εργαστηριών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται κτιριακή επέκταση που να υπερβαίνει τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
γ) Η μείωση των κλινών καθώς και η μετατροπή του αντικειμένου τους.
Οποιαδήποτε επέκταση πέραν της προβλεπόμενης από την ως άνω διάταξη θα διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 517/1991 επί του συνόλου της Ιδιωτικής Κλινικής.
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄) τροποποιείται ως εξής: «Με αίτηση των δικαιούχων επιτρέπεται η μεταστέγαση των Ιδιωτικών Κλινικών εντός των ορίων των Δήμων που είναι ήδη εγκατεστημένες, με την χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του ΠΔ 247/1991, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που είχε χορηγηθεί η αρχική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος.».
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. 247/1991 (ΦΕΚ 93 Α΄) επαναδιατυπώνεται ως εξής: «α) Ο έλεγχος από την Επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος είναι υποχρεωτικός, τακτικά μεν μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, έκτακτα δε όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν.
β) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες, μετά την κατάθεση του Πρακτικού Ελέγχου της παραπάνω Επιτροπής, εκδίδουν Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής, η οποία ισχύει για τρία (3) χρόνια.
γ) Κατά το χρονικό διάστημα της τριετούς ισχύος της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας, εξακολουθεί να διενεργείται ο ετήσιος έλεγχος, από την Επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων, που έχουν σχέση με την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών και την παροχή Υπηρεσιών Υγείας από αυτές, η Βεβαίωση Καλής λειτουργίας ανακαλείται και παύει να ισχύει».

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 12:55 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ

  Προς
  Αξιότιμο Υπουργό
  Υγείας, Άθλησης και Διατροφής ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
  Κύριο Ανδρέα Λοβερδο Καρδίτσα 30-12-2010
  ΑΘΗΝΑ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  Διαβάσαμε τις διατάξεις που αφορούν τις Ιδιωτικές Κλινικές του Προσχεδίου Νόμου, το οποίο συζητήσατε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις προηγούμενες ημέρες και θα καταθέσετε στην Βουλή των Ελλήνων και μας βρίσκουν σχεδόν σύμφωνους.
  Έχουμε όμως να διατυπώσουμε τις παρακάτω προτάσεις για το προσχέδιο Νόμου «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 41

  ΘΕΜΑ «Περί άρσεως της διάκρισης μεταξύ των «ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ» που λειτουργούν με τις διατάξεις του Π.Δ. 517/1991 και των «ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ» που υφίσταντο πριν την ισχύ του Π.Δ.517/1991 και λειτουργούν με τις διατάξεις του Π.Δ..235/2000, όπως τροποποιήθηκε»

  Όπως γνωρίζετε τη λειτουργία των ψυχιατρικών κλινικών διέπουν δυο διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια.
  Για τις κλινικές που λειτουργούν μετά την ισχύ του Π.Δ. 247 της 13/21.6.91. «Όροι , προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Ιδιωτικών Κλινικών- (ΦΕΚ 93/Α/91) και του Π.Δ. 517/1991« Ιδιωτικές κλινικές,:Τεχνικές προδιαγραφές, ιατρ.εξοπλισμός κλπ» (ΦΕΚ 202/Α/91) τις οποίες για το παρόν θα ονομάζουμε «νέου τύπου κλινικές»
  Και για τις κλινικές που λειτουργούν βάσει των διατάξεων των Β.Δ. 451/1962 και 521/1963, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα ΠΔ 235/2000 και 198/2007 τις οποίες για το παρόν θα ονομάζουμε «παλαιού τύπου κλινικές»
  Βάσει των διατάξεων αυτών για τις «νέου τύπου» κλινικές απαιτούνται αυξημένες κτιριολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, σε σχέση με τις «παλαιού τύπου», οι οποίες σημειωτέον ότι βάσει του άρθρου 1 του ΠΔ 235/2000
  «Οι Ιδιωτικές Κλινικές, οι οποίες λειτουργούσαν πριν από την έναρξη ισχύος των Π.Δ. 247/91 και 517/91, καθώς και αυτές του άρθρου 149 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ. 123/Α/92), υποχρεούνται, για να συνεχίσουν να λειτουργούν, να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος, με σκοπό την καλή λειτουργία τους και την κάλυψη των αναγκών νοσηλείας.»
  Στην πράξη όμως οι «παλαιού τύπου» κλινικές αντί να προσαρμοστούν, αντιθέτως «απέκτησαν» πλεονεκτήματα με τη χορήγηση του δικαιώματος να επαυξήσουν τις κλίνες του κατά ποσοστό 20%, με τις ίδιες προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την ίδρυσή τους, δηλαδή το έτος 1962!!. Και τα πλεονεκτήματα αυτά με την κυοφορούμενη νομοθετική ρύθμιση επεκτείνονται.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα, για τις «νέου τύπου» κλινικές ο μέσος όρος της επιφανείας των θαλάμων είναι 9,5 τ.μ. ανά κλίνη, ενώ για τις «παλαιού τύπου» απαιτείται επιφάνεια μόνο 5 τ.μ. ανά κλίνη.
  Και όλα αυτά ενώ έχει θεσπιστεί η καταβολή ισόποσου νοσηλίου και για τις δυο τύπου κλινικές, καθηλωμένο εδώ και πολλά έτη στα 40,75 ευρώ.
  Συνέπεια αυτών να έχει διαμορφωθεί μια άδικη σε βάρος των «νέου τύπου» κλινικών κατάσταση, που παραβιάζει ευθέως τους κανόνες και όρους του υγιούς ανταγωνισμού.
  Ήδη με τις διατάξεις της παρ. α. του Άρθρου 5 του Ν.3627/2007 ΦΕΚ.292/24.12.2007 με τις οποίες καταργήθηκαν οι υπερβολικές απαιτήσεις ως προς το προσωπικό των νέου τύπου κλινικών (Π.Δ.517/1991) και εντάχθηκαν αυτές στις μειωμένες απαιτήσεις του προσωπικού που ίσχυαν για τις παλαιού τύπου κλινικές (Π.Δ.235/2000), έχουν απελευθερωθεί αρκετοί χώροι που χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες του προσωπικού (γραφεία, φυσικοθεραπευτήρια κ.λ.π.) και θα μπορούσαν αυτοί να μετατραπούν σε θαλάμους ασθενών.
  Πιστεύουμε ότι πρέπει με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση να γίνει άρση των ανισοτήτων και εξομάλυνση της στρέβλωσης που έχει δημιουργηθεί από την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων δημιουργώντας μόνο έναν ενιαίο τύπο κλινικής
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε να προστεθεί μία παράγραφος (6) στο άρθρο 41 του νομοσχεδίου, με το παρακάτω περιεχόμενο:
  6.. Η παράγραφος 4.3.2 του Παραρτήματος του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α/ 14. 9. 2000 ), όπως ισχύει, εφαρμόζεται στο σύνολο των ψυχιατρικών ιδιωτικών κλινικών, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης της λειτουργίας τους.

  Επίσης, κατά συνέπεια του ανωτέρω πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός του ορίου των κλινών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ.517/1991 το οποίο δεν εξυπηρετεί σε τίποτα την λειτουργία των κλινικών.

  – Έτσι θα επιτευχθούν οι κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ όμοιων επιχειρήσεων, αλλά και θα εξομαλυνθεί η ανισότητα που έχει δημιουργηθεί σε βάρος των «νέου τύπου» κλινικών που, παρότι έχουν σύγχρονες και με αυστηρότερα κριτήρια προδιαγραφές, εν τούτοις υστερούν στη δυναμικότητα των κλινών, ενώ διαθέτουν πολλούς αχρησιμοποίητους χώρους.

  Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 41 του αναφερομένου νομοσχεδίου, δίνεται το δικαίωμα μετεγκατάστασης κλινικών εντός του διευρυμένου Δήμου, με κατασκευή νέου κτιρίου με τις μειωμένες προδιαγραφές των διατάξεων που διέπουν τις παλαιού τύπου κλινικές , ενώ θα έπρεπε να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.517/1991, τις οποίες τελικά έχουν εφαρμόσει και λειτουργούν μόνο 12 κλινικές νέου τύπου σε όλη την χώρα από 1991 που έγινε το Π.Δ.517.

  Κατά τα λοιπά συμφωνούμε εν μέρει με τις παρατηρήσεις Νο 3,5,7,9,10,11,12 του σχολίου της 20.12.2010 που απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών.

  Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και πιστεύουμε να λάβετε υπόψη σας της παρατηρήσεις μας.

  Καλή Χρονιά
  Με εκτίμηση
  Φασούλας Χρήστος
  Διοικητικός Δ/ντης
  της Ψυχιατρικής κλινικής Καρδίτσας «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ Α.Ε.»

 • Οι ιδιωτικές κλινικές είναι επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες της χώρας μας. Ως φορείς υπηρεσιών υγείας δεν νοείται να μην είναι προσβάσιμες προς όλους τους πολίτες. Γι’ αυτό θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο διάταξη βάσει της οποίας οι ιδιωτικές κλινικές από εδώ και στο εξής είναι υποχρεωμένες να τηρούν απαρέγκλιτα τα κριτήρια προσβασιμότητας ,όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία : Γ.Ο.Κ. 2831/2000, Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ 52487 και 52488/2002, ¨Οδηγίες Σχεδιασμού για όλους¨ και να έχουν ανά τμήμα ή ανά ειδική μονάδα, δύο τουλάχιστον δωμάτια (δύο κλινών και μίας κλίνης) προσβάσιμα για τα άτομα με κινητική αναπηρία.

  Προτείνουμε να προβλεφθεί η επιστολή προστίμου όταν διαπιστώνεται η μη εφαρμογή της. Σε περίπτωση επανειλημμένης μη συμμόρφωσης των υπευθύνων για την εφαρμογή της να ανακαλείται η άδεια λειτουργίας. Το ύψος του προστίμου θα μπορούσε να προσδιορισθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και να προβλεφθεί η διάθεση του προστίμου σε ειδικό λογαριασμό για την οικονομική ενίσχυση των φορέων κοινωνικής φροντίδας.

 • Εδάφιο 1 :
  Διαφωνούμε με την επέκταση των ιδιωτικών κλινικών εκτός αν διασφαλίζεται η μείωση των νοσηλείων.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 19:35 | Ιωαννίδης Θεόδωρος

  Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ
  Καταρχήν συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο το πολύ δύσκολό έργο σας.
  – ΥΓΕΙΑ: Η πρόληψη είναι το πρώτο σημείο που θα θέλαμε να σταθούμε. <>.
  Κάθε άνθρωπος θα πρέπει απαραίτητα μια φορά το χρόνο να επισκέπτεται γιατρούς κάθε ειδικότητας για check up.(π.χ. εάν κάποιος πάει στον οδοντίατρο πρώτη φορά στα 50 και έχει 4-5 χαλασμένα δόντια η ασφάλεια να μην δικαιολογεί όλη τη δαπάνη γιατί είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό αφού ποτέ δεν τα περιποιήθηκε).
  Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στις εξετάσεις, τα φάρμακα, τις προμήθειες απουσιάζουν. .
  Πρέπει να γίνει μηχανοργάνωση on line. Όλοι οι ασφαλισμένοι πρέπει να έχουν ηλεκτρονικές κάρτες υγείας. Κάθε γιατρός ασφαλιστικού ταμείου να έχει ηλεκτρονικό μηχάνημα στο οποίο θα μπαίνει η κάρτα του ασφαλισμένου και θα φαίνονται όλα τα στοιχεία του.
  Η συνταγογραφία θα γίνεται από αυτό το μηχάνημα το οποίο θα βγάζει σε όλους τους ασφαλισμένους δίκην απόδειξης και την συνταγή η οποία θα εκτελείται από τον φαρμακοποιό πάντα on line.Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει το φαινόμενο οι φαρμακοποιοί να έχουν (παράνομα) δεκάδες ή ορισμένοι και εκατοντάδες βιβλιάρια ασφαλισμένων στα φαρμακεία τους και οι Γιατροί τα συνταγολόγια(παράνομα) πχ. ΙΚΑ στα Ιατρεία τους. Καταλαβαίνετε τι γίνεται! Ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων πχ. Ογκολογικά πρέπει να χορηγούνται από τα φαρμακεία των ασφαλιστικών ταμείων και όχι από τα ιδιωτικά. Τεράστιο κέρδος!!
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ ο φαρμακοποιός να δίνει φάρμακα χωρίς συνταγή . Με τον τρόπο αυτό θα γίνει ΤΕΡΑΣΤΙΑ οικονομία στην ανεξέλεγκτη συνταγογραφία. Στο ίδιο μηχάνημα θα αναγράφονται όλες οι εξετάσεις που στης Η.Π.Α. πρέπει να πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις για να πληρώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία:
  α) εξειδίκευση (accuransy), ειδικότητα(specificity),γ)ακρίβεια(precision),
  δ) ευαισθησία(sensitivity). Όλα αυτά on line. Η εξοικονόμηση μόνον από τις εξετάσεις θα είναι τεράστια .
  Κάθε γιατρός πρέπει να συνταγογραφεί μόνο φάρμακα της ειδικότητας του καθώς και εξετάσεις. Η θεραπεία που θα δίνεται να μην ξεπερνά το μήνα και έπειτα να γίνεται επανέλεγχος από τον θεράποντα γιατρό.
  Όσον αφόρα τους γενικούς γιατρούς(εδώ υπάρχει πρόβλημα) να μπορούν να δίνουν θεραπεία 15ημέρου και στον επανέλεγχο να παραπέμπουν τον ασθενή στον γιατρό της ανάλογης ειδικότητας συμφώνα με την πάθηση του.
  Με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι σε πολύ μικρό διάστημα(3-4μηνών) θα βγει το κόστος της μηχανοργάνωσης
  Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να υπάρχουν οι μηχανισμοί υλοποίησης και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα πιστοποιήσουν την εκάστοτε υλοποίηση.Οι μηχανισμοί αυτοί απουσιάζουν παντελώς δυστυχώς όχι μόνον από το Υπουργείο σας.Όσο εφαρμόζεται ο νόμος για την απαγόρευση του καπνίσματος άλλο τόσο θα εφαρμοστεί οτιδήποτε άλλο.
  Όσον αφορά την συνταγογραφία και τις παρακλινικές εξετάσεις, αν δεν γίνει μηχανοργάνωση ON LINE στα Νοσοκομεία και στα ιατρεία των ταμείων (το κόστος της μηχανοργάνωσης θα βγει σε 3-4 μήνες από την τεράστια οικονομία που θα γίνει.)κανένα μέτρο δεν θα σταματήσει αυτήν την κραιπάλη. Στον ΟΠΑΠ έγινε μηχανοργάνωση ON LINE γιατί σε κάποιους βόλευε. Μήπως εδώ δεν γίνεται γιατί πάλι κάποιους βολεύει?
  Ποιός ελέγχει τις ιδιωτικές κλινικές-κέντρα αποκατάστασης κλπ .όταν οι Διευθυντές Κλινικών του ΕΣΥ-ΙΚΑ ελεγκτές ΙΚΑ(τοπικοί) είναι και μέτοχοι αυτών?
  Όσον αναφορά την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία θα ήταν πρέπον να ελεγχτεί πόσο είναι το προσωπικό που υπάρχει σε ένα νοσοκομείο και πόσο από αυτό δουλεύει όλες τις βάρδιες(07-15:00/15:00-23:00/23:00-07). Εφ όσων επικαλούμαστε έλλειψη προσωπικού γιατί να υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό που να δουλεύει μόνο Δευτέρα – Παρασκευή και μόνο πρωί και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο δουλεύει όλες τις βάρδιες και συνήθως 5-6 Σαββατοκύριακα συνεχόμενα μέσα.
  Γιατί να υπάρχουν δυο μέτρα και τρία σταθμά όλοι δεν είμαστε Δημόσιοι Υπάλληλοι? Γιατί να επωμίζονται την έλλειψη κάποιοι και κάποιους άλλους να μην τους αγγίζει το θέμα?

  Αυτές είναι λίγες απλές σκέψεις- προτάσεις μας για την καλυτέρευση διαβίωση των ελλήνων πολιτών. Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι συμμετέχουμε ενεργά στην αναμόρφωση του κράτους μας.

  Με εκτίμηση

  Αλεξαδράκη Χριστίνα-Νοσηλεύτρια
  Ιωαννίδης Θεόδωρος-Ουρολόγος

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 14:30 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

  Προς
  Αξιότιμο Υπουργό
  Υγείας, Άθλησης και Διατροφής ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
  Κύριο Ανδρέα Λοβερδο Αριθ.Πρωτ. 129
  ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 20-12-2010

  ΘΕΜΑ : B’ Προσχέδιο Νόμου «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις, Προτάσεις, Αιτήματα

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

  Διαβάσαμε τις διατάξεις που αφορούν τις Ιδιωτικές Κλινικές του B’ Προσχεδίου Νόμου, το οποίο συζητήσατε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις προηγούμενες ημέρες και θα καταθέσετε στην Βουλή των Ελλήνων και μας βρίσκουν σχεδόν σύμφωνους.

  Όμως, θέλουμε να ζητήσουμε κάποιες μικρές αλλά ουσιαστικές για μας τροποποιήσεις καθώς και να αναφερθούμε σε ορισμένα προβλήματα μας που η επίλυση τους δεν περιλαμβάνεται στις διατάξεις αυτού του προσχεδίου και να ζητήσουμε από Εσάς όπως στο Άρθρο 41 προσθέστε σχετικές παραγράφους.

  Τα προβλήματα και οι παρατηρήσεις μας είναι :

  1. Ποσοστά επέκτασης κλινών (παράγραφος 1)
  Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή δίνεται η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος επέκτασης μιας ακόμη φοράς στην περίπτωση που αυτό έχει ασκηθεί στο παρελθόν.
  Παρακαλούμε, προς αποφυγή παρερμηνειών κατά την εφαρμογή του Νόμου, προσθέστε την φράση «έχει εξαντληθεί», δηλαδή : «Εάν το δικαίωμα επέκτασης έχει ασκηθεί κατά το παρελθόν και έχει εξαντληθεί τότε μπορεί να ασκηθεί μια ακόμη φορά κατά το ήμισυ των ανωτέρω ποσοστών».
  Ακόμη σε περίπτωση πρόσκαιρης μείωσης κλινών να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αύξησης των κλινών, τηρουμένων βέβαια των ποσοστών που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 41.

  2. Μεταστέγαση Κλινικών ( παράγραφος 4)
  Στο Α’ Προσχέδιο επιτρεπόταν η μεταστέγαση στα όρια των Περιφερειών ενώ με το σημερινό Β’ Προσχέδιο καθορίζετε την μεταστέγαση στα όρια των Δήμων, δηλαδή πιο δυσμενές από την ισχύουσα σημερινή νομοθεσία που ορίζει τα γεωγραφικά όρια των σημερινών Νομαρχιών.

  Παρακαλούμε όπως επανέλθει η πρώτη διατύπωση και δοθεί η δυνατότητα στα όρια των Περιφερειών. Άλλωστε από 1-1-2011 η αρμοδιότητα χορήγησης των Αδειών μεταφέρεται στις Περιφέρειες οι οποίες συστήνουν και τις τριμελείς επιτροπές.

  Έχετε σκεφτεί, για παράδειγμα στην Αττική η την Θεσσαλονίκη, πόσο μικρά είναι τα γεωγραφικά όρια των Δήμων; Μια κλινική που λειτουργεί σήμερα στο Αιγάλεω δεν θα μπορεί να μεταφερθεί κατά ένα οικοδομικό τετράγωνο που ανήκει στον Δήμο Περιστερίου ; Και ανάλογα παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε και για άλλους Δήμους.

  Γι’αυτό παρακαλούμε να οριστούν και πάλι τα γεωγραφικά όρια των Περιφερειών.

  3. Βεβαιώσεις Καλής Λειτουργίας (άρθρο 9 ΠΔ235/2000 και άρθρου 17 ΠΔ 247/1991)
  Με την διάταξη της υποπαραγράφου β, της παραγράφου 5, του άρθρου 41, καθορίζεται την χρονική διάρκεια ισχύος της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας από 1 σε 3 χρόνια.
  Συμφωνούμε απόλυτα.
  Ζητούμε όμως να συμπληρώστε την διάταξη με την σημείωση ότι η χρονική διάρκεια των Βεβαιώσεων Καλής Λειτουργίας που βρίσκονται σε ισχύ σήμερα παρατείνεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης τους.

  Ακόμη, στην υποπαράγραφο γ της ίδιας παραγράφου, προβλέπεται ότι «η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας ανακαλείται και παύει να ισχύει».
  Έχετε σκεφτεί ότι η διατύπωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα συναλλαγής για οποιαδήποτε αμελητέα παράβαση της Νομοθεσίας ;
  Επειδή φυσικά αυτό δεν είναι στις προθέσεις σας, παρακαλούμε είτε να αφαιρεθεί είτε να συμπληρωθεί με την φράση « μετά την άρνηση συμμόρφωσης στις υποδείξεις της Επιτροπής του άρθρου 4».

  Ζητούμε ακόμη στις τριμελείς επιτροπές να συμμετέχει αντί του εκπροσώπου του Ιατρικού Συλλόγου εκπρόσωπος των Κλινικών που θα υποδεικνύεται από Δευτεροβάθμιο Σωματείο.

  4. Η Παύση χορήγησης νέων Αδειών Σκοπιμότητας για εγκατάσταση Αξονικού, Μαγνητικού Τομογράφου, γ-κάμερας και ωστικής πυκνότητας.
  Με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 δίνεται η δυνατότητα στις κλινικές που υπάγονται στις διατάξεις του ΠΔ 235/2000 να αναπτύσσουν εργαστήρια και ειδικές μονάδες.
  Όμως εκκρεμεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα όργανα και η οργάνωση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ιοντιζουσων και μη ιοντιζουσων ακτινοβολιών από την νεοσυσταθείσα Ειδική Εννεαμελή Επιτροπή Ακτινοβολιών.
  Επιθυμούμε να σας επισημάνουμε ότι για τις Ιδιωτικές κλινικές και ιδιαίτερα γι’αυτές που το ΠΔ 235 υποχρεώνει να αναπτύσσουν ΜΕΘ, είναι απαραίτητη, αν όχι αναγκαία, η εγκατάσταση των ιατρικών αυτών μηχανημάτων για την σωστή, έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας των νοσηλευόμενων ασθενών.

  Η τυχόν θεσμοθέτηση περιορισμών δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τις κλινικές που ήδη έχουν εγκαταστήσει τα μηχανήματα, χωρίς νομοθετικούς περιορισμούς μέχρι σήμερα και θίγει τις μικρές κλινικές που λογω οικονομικής αδυναμίας προβαίνουν σε τμηματική αγορά αυτών ενώ αυτές που ανήκουν σε ομίλους έχουν ήδη εγκαταστήσει το σύνολο των ιατρικών διαγνωστικών μηχανημάτων.
  Συνεπώς, οι μικρές και μεσαίας δυναμικότητας κλινικές θα στερηθούν την δυνατότητα ανάπτυξης νέων τεχνικών και μεθόδων που θα δώσουν την δυνατότητα να παράσχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

  Ζητούμε λοιπόν να περιληφει διάταξη σύμφωνα με την οποία οι λειτουργούσες Ιδιωτικές Κλινικές δύνανται να εγκαθιστούν ιατρικά μηχανήματα ιονιζουσων και μη ιονιζουσων ακτινοβολιών χωρίς την έκδοση Άδειας Σκοπιμότητας, υπο την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι προδιαγραφές του ΠΔ 235/200.

  5. Επιστημονικά Υπεύθυνοι Ιατροί
  Έχουμε ζητήσει την κατάργηση του θεσμού του Επιστημονικά Υπεύθυνου Ιατρού για κάθε τμήμα-ειδικοτητα της κλινικής, διότι στην καθημερινή λειτουργία δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη του και μόνο προβλήματα και προστριβές δημιουργεί.

  Σε περίπτωση αρνητικής θέσης σας στο αίτημα μας παρακαλούμε να εξετάστε την δυνατότητα ύπαρξης Επιστημονικά Υπεύθυνου Ιατρού μόνο ανά τομέα ειδικοτήτων η εργαστηρίων.

  Ακόμη ζητούμε να καθορισθεί η σχέση «εργασίας» των Επιστημονικά Υπεύθυνων σε μη εξηρτημένη και να καθορίζεται αυτή ελεύθερα με Ιδιωτικά Συμφωνητικά Συνεργασίας.

  Ο θεσμός αυτός λειτουργεί στα Κρατικά Νοσοκομεία αλλά όχι στα Ιδιωτικά, στα οποία την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των τμημάτων έχουν ο Διοικητικός και ο Επιστημονικός Διευθυντής.

  6. Ειδικότητες –Τμήματα χωρίς Κλίνες Νοσηλείας
  Ζητούμε να επιτραπεί η λειτουργία τμημάτων ειδικοτήτων χωρίς πρόβλεψη κλινών νοσηλείας ( Αλλεργιολογικο, Δερματολογικό, Γαστρεντερολογικό, Πλαστικής Χειρουργικής, Ενδοκρινολογικό κα ) διότι οι παθήσεις των ειδικοτήτων αυτών δεν απαιτούν νοσηλεία των ασθενών αλλά αντιμετωπίζονται σαν εξωτερικοί ασθενείς.

  7. Προβλεπόμενο Προσωπικό
  Ζητούμε, ο υπολογισμός του προσωπικού να γίνεται βάσει της πληρότητας του προηγούμενου έτους, που θα αποδεικνύεται από τα στοιχεία που τηρεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για κάθε κλινική, διότι οι πληρότητες των κλινικών, στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα, είναι συνεχώς μειούμενες με δυσοίωνες προβλέψεις για τη νέα χρονιά.

  Άλλωστε, εάν οι ανάγκες το απαιτούν, πολλές φορές το απασχολούμενο προσωπικό είναι πολύ περισσότερο από το προβλεπόμενο σε κάποια τμήματα και εργαστήρια.

  Ζητούμε λοιπόν την υλοποίηση του δίκαιου αιτήματος μας, δηλαδή τον υπολογισμό βάσει της πληρότητας και όχι βάσει του αριθμού κλινών που αναπτύσσουμε αλλά δυστυχώς παραμένουν άδεια.

  8. Στέγαση σε γειτονικά κτίρια
  Οι κλινικές που είναι ενταγμένες στο αστικό ιστό των πόλεων αδυνατούν να επεκταθούν λογω έλλειψης δυνατότητας ανάπτυξης σε γειτνιάζοντα κτίρια.
  Ζητούμε λοιπόν, για την επίλυση του προβλήματος, να επιτραπεί η λειτουργία Διοικητικών υπηρεσιών, εργαστηρίων και εξωτερικών ιατρείων σε γειτονικά κτίρια.

  9. Συμμετοχή εκπροσώπου της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών, ως Δευτεροβάθμιου Σωματείου, σε όλες τις επιτροπές μελέτης και λήψης αποφάσεων που αφορούν τις κλινικές.

  Συμμετοχή ακόμη στα Διοικητικά Συμβούλια του ΤΣΑΥ, του ΕΟΦ, στη 9μελη Επιτροπή Ακτινοβολιών, στο ΚΕΣΥ καθώς και στην νέα Επιτροπή Κοστολόγησης των Ιατρικών Πράξεων που συστήσατε την προηγούμενη εβδομάδα.

  Στην πρόσφατη θεσμοθέτηση του Συντονιστικού Συμβουλίου Παροχών Υγείας ΣΥ.Σ.ΠΥ. αγνοήσατε το αίτημα μας για συμμετοχή μας και ορίσατε εκπρόσωπο των Βιομηχάνων, των Επαγγελματοβιοτεχνων και των Εμπορων. Φαίνεται ότι διαθέτουν περισσότερες γνώσεις για τις παροχές υγείας από εμάς !!!

  10. Νομοθετική ρύθμιση πληρωμής των Ασφαλιστικών Ταμείων.
  Κύριε Υπουργέ
  Σας είναι γνωστή η καθυστέρηση πληρωμής ακόμη και για νοσηλεία της προηγούμενης τριετίας.
  Ζητούμε με νομοθετική ρύθμιση να καθοριστεί η πληρωμή μας σε 45 ημέρες από την κατάθεση των λογαριασμών νοσηλίων, άσχετα εάν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος αυτών, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα συμψηφίζοντας οποιασδήποτε διαφορές με επόμενες απαιτήσεις μας.

  11. Κόμιστρο Ασθενοφόρων
  Ζητούμε την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης αριθμό Α5/31536/2624/25-5-2005(ΦΕΚ 754/Β/05) του Υπουργού κου Λιάπη με την οποία μας επιβάλλει την δωρεάν μεταφορά των ασθενών με τα ασθενοφόρα των Ιδιωτικών Κλινικών.

  Παρέχουμε την υπηρεσία των ασθενοφόρων και πρέπει να αμειβόμαστε ώστε να καλύψουμε τα λειτουργικά του έξοδα και να απομείνει ένα εύλογο κέρδος.

  Ποιος θα καλύψει τις αμοιβές του πληρώματος, τα έξοδα για τα καύσιμα, την ασφάλεια, τα σέρβις, τις ζημίες ;
  Μόνο για ένα οκτάωρο και για 5 ημέρες την εβδομάδα το κόστος ανέρχεται στις 10.000€ τον μήνα. Εάν βέβαια υπάρξουν 3 βάρδιες ώστε να καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες καθώς και τα Σαββατοκύριακα τότε το κόστος είναι πολλαπλάσιο.
  Ποιος θα το καλύψει ;
  Με ποιο δικαίωμα μας υποχρεώνετε να λειτουργούμε αυτήν την υπηρεσία με ζημία ;

  Ζητούμε ακόμη να επιτραπεί η κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων Ασθενοφόρων στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και η απευθείας εισαγωγή τους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετασκευασμένα σε ασθενοφόρα και όχι σαν φορτηγά ΙΧ, όπως επετράπη και για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

  12. Ποινές άρθρου 4 ΠΔ 198/2007
  Σύμφωνα με το άρθρο αυτό καθορίζονται ποινές από 15.000 έως 60.000 € για κάθε παράβαση που θα διαπιστωθεί. Ποσά που είναι εξουθενωτικά ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίας δυναμικότητας κλινικές.
  Παρακαλούμε να τροποποιήσετε τα ποσά αυτά σε 1.000 έως 5.000 € για κάθε παράβαση και σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης να προβλέπεται ο διπλασιασμός των ποσών αυτών.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

  Βιώνουμε καθημερινά τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας του οποίου αποτελούμε τον ένα από τους δυο πυλώνες.

  Παρακολουθούμε τις προσπάθειες που κάνετε για να διορθώστε τα κακώς κείμενα του χώρου.

  Θέλουμε να σας βοηθήσουμε.

  Θέλουμε να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ασθενείς συνανθρώπους μας.
  ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ μπορούμε να προσφέρουμε αυτές σε τιμές που θα καλύπτουν το χαμηλό κόστος λειτουργίας μας, συγκριτικά με τα Κρατικά Νοσοκομεία αλλά και κάποια υψηλού λειτουργικού κόστους Ιδιωτικά, και θα καθορίζουν ένα λογικό ποσοστό κέρδους μας.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

  Είμαστε διατεθειμένοι να σας βοηθήσουμε.

  Όμως έχουμε προβλήματα τα οποία μπορούν εύκολα να επιλυθούν και μάλιστα χωρίς κόστος για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

  Εκπροσωπούμε, ως Δευτεροβάθμιο όργανο την πλειοψηφία (150 από τις 170) των Γενικών, Μαιευτικών και Νευροψυχιατρικων Κλινικών όλης της χώρας, που καθημερινά, σε κάθε πόλη, όπου μπόρεσαν και επιβίωσαν, προσφέρουν στο σύστημα Δευτεροβάθμιας αλλά και Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης της χώρας.

  Πιστεύουμε, ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι θα ασχοληθείτε και θα αποδεχτείτε τα αιτήματα μας, που αποτελούν αιτήματα όλων των κλινικών της χώρας, εντάσσοντας σχετικές διατάξεις στο υπό κατάθεση Νομοσχέδιο.

  Περιμένοντας την ανταπόκριση σας

  Με τιμή
  Για την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών

  Γρηγόρης Σαραφιανος Γιώργος Αλαφούζος
  Πρόεδρος ΔΣ Γενικός Γραμματέας