Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις

1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων του παρόντος νόμου άρχεται από 1.01.2012, πλην των άρθρων 8, 9 και 10, η ισχύς των οποίων άρχεται με την ένταξη του πρώτου Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Δημοσίου.

2. Μέχρι την ένταξη του πρώτου Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Δημοσίου η Ε.Π.Υ., που εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών που εκκρεμούν.

3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος οι υπηρετούντες στις δεκατέσσερις (14) καταργούμενες θέσεις μόνιμου προσωπικού της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις, εφόσον υπηρετούν σε αυτή με απόσπαση ή μετατίθενται ή μετατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κενές οργανικές θέσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων. Οι λοιποί υπηρετούντες στις 10 θέσεις επιστημονικού προσωπικού παραμένουν στη διάθεση της Επιτροπής Προδιαγραφών μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους, εφόσον υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μετατάσσονται σε παρεμφερείς θέσεις των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νομικών προσώπων, εφόσον υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  • 1 Ιανουαρίου 2011, 19:00 | Ιωάννης Παπαναγιώτου

    Υποβάλλω την παρακάτω πρόταση αναφορικά με το προσωπικό και παρακαλώ όπως αξιολογηθεί η πρότασή μου.

    Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στις δεκατέσσερις (14) καταργούμενες οργανικές θέσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, μετατάσσονται ως 01/01/2012, με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις συνιστώμενες θέσεις του Άρθρου 39 παρ. 3 ή του Άρθρου 52 παρ. 5 εδάφιο γ (περίπτωση ΙΙΙ), εδάφιο δ (περίπτωση ΙΙ), εδάφιο ε (περίπτωση ΙΙΙ), εδάφιο στ (περίπτωση ΙΙΙ), εδάφιο ζ (περίπτωση ΙΙΙ), εδάφιο η (περίπτωση ΙΙΙ) του παρόντος.

    Οι λοιποί υπηρετούντες, μέχρι την υποβολή του παρόντος νόμου στη Βουλή, μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, από την Κεντρική Υπηρεσία και από Εποπτευόμενoυς Φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ), είτε επιστρέφουν στη θέση προέλευσή τους είτε μπορούν δια αιτήσεως τους προς τη Διεύθυνση Προσωπικού του ΥΥΚΑ ως 01/01/2012, να μεταταχθούν ή μεταφερθούν με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είτε στις συνιστώμενες θέσεις του Άρθρου 39 παρ. 3 ή του Άρθρου 52 παρ. 5, εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα κατάληψης των θέσεων αυτών είτε σε κενές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 10 παρ. 3 του παρόντος εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ΠΔ 50/2001 όπως ισχύει.

    Οι δέκα (10) καταργούμενες θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού οι οποίες παραμένουν ως σήμερα κενές δεν πληρούνται με καθ’ οιονδήποτε τρόπο.