Άρθρο 67

Η παράγραφος 10 του άρθρου 17 του νόμου 3868/2010, τροποποιείται ως ακολούθως: «10. Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), συνιστάται Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, κοινοτικής και εθνικής, για την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ και διαχειρίζεται σχετικές καταγγελίες παραβάσεων του νόμου. Ο Τομέας Ελέγχου στελεχώνεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α`), με υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και δημοσίων φορέων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για τη συγκρότηση του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ που συστήθηκε στο Σ.Ε.Υ.Υ..Π., συνιστώνται οι πιο κάτω οργανικές θέσεις:
α) μια (1) θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή
β) σαράντα (40) θέσεις Διοικητικών- Οικονομικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών, εκ των οποίων οι πέντε (5) για το Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας- Θράκης.
γ) δεκαπέντε (15) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών, εκ των οποίων οι πέντε (5) για το Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας – Θράκης.
Το θεσμικό ελεγκτικό αντικείμενο του τομέα αναφέρεται στη Δημόσια Υγεία, τη Ψυχική Υγεία και τη Διατροφή, όπως ακριβώς διαλαμβάνεται στις ισχύουσες διατάξεις (Οργανισμό, εκχωρήσεις αντικειμένων από άλλους φορείς) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ στελεχώνεται με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και δημοσίων φορέων που εποπτεύονται από αυτό.
1. Για τις θέσεις Διοικητικών- Οικονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.
2. Για τις θέσεις Υγειονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγιεινολόγων, ΠΕ Υγιεινολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχιάτρων, ΠΕ Διαιτολόγων και ΠΕ ΤΕΦΑΑ. Επίσης, μπορούν να αποσπώνται ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ και ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Δ/ντή ή Επιμελητή Α΄.
3. Για τις θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής , ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό τουλάχιστον Β΄.
4. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. συνίσταται αντίστοιχο Τμήμα Γραμματείας στη Διεύθυνση Γραμματείας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., με δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού και τρεις (3) θέσεις ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, εκ των οποίων η μία (1) θέση για το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Β. Ελλάδος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ.3,4,5,6,7,8,9,και 9 του άρθρου 4 του Ν.2920/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. ΣΤ΄ του Ν.2955/2001.
Κατά τη διενέργεια του ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ.17 του νόμου 3868/2010, οι ελεγκτές του τομέα ελέγχου καπνού και αλκοόλ δύναται να βεβαιώνουν παραβάσεις του νόμου και να επιβάλλουν πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο Ν. 3868/2010 και την ΥΑ Γ.Π. οικ.104720/25.8.2010(ΦΕΚ Β΄ 1315/25.8.2010). Οι κατά τόπο συναρμόδιες για την επιβολή του νόμου αρχές, υποχρεούνται να συνεργαστούν ή να παρέχουν άμεση συνδρομή κατόπιν αιτήματος του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ.
Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ δύναται στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργεί να δημιουργεί παραρτήματα και υποδιευθύνσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια, όπου κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο. Επίσης ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ οφείλει σε επίπεδο Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων να παρέχει την εμπειρία του προκειμένου να κατευθύνει τις Επιτροπές Υγείας και Ποιότητας Ζωής σε ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης του καπνίσματος, των παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας και της καταστολή.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα καθορίζονται, τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τομέα Ελέγχου καπνού και Αλκοόλ που δεν ορίζονται με το παρόν.
Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η δημοτική αστυνομία, οι επιθεωρητές του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους.»

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 09:50 | ΜΙΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

  1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του αρθρου 2 του Ν.2920/01 (ΦΕΚ 131/Α, με απόφαση του Υπουργού Υγειας και Κοιν.Αλληλεγγύης μπορεί να συνιστώνται Περιφερειακά Γραφεία του ΣΕΥΥΠ σε όλη την επικράτεια και με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται η έδρα, η κατά τοπον αρμοδιότητα, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες κάθε Περιφερειακού Γραφείου. Επίσης, όπως αναφέρεται στις ανωτέρω διατάξεις, σε κάθε περιφερειακο γραφείο προίσταται Επιθεωρητής που ορίζεται απο τον Γεν.Επιθεωρητή. Επομένως θα πρέπει να απαληφθεί η πρώτη πρόταση του τέταρτου εδαφίου της παρ.4 του παρόντος άρθρου σχετικά με τη δημιουργία παραρτημάτων και υποδιευθύνσεων σε όλη την επικράτεια, απο τον τομεα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του ΣΕΥΥΠ, ο οποίος άλλωστε αποτελεί τμήμα του ΣΕΥΥΠ και δεν θα λειτουργεί ως ξεχωριστή υπηρεσία.
  2. Στο παρόν άρθρο γίνεται ορίζεται ο τρόπος στελέχωσης του τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ με δυο διαφορετικους τροπους, στην αρχή του άρθρου (δεύτερο εδάφιο) και στο εδάφιο πρίν απο την παράγραφο 1. Θα πρεπει να απαληφθει μια απο τις δυο αναφορές.
  3. Το ίδιο ισχύει και για το αντικείμενο ελέγχου του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ, οπου καθορίζεται διαφορετικό αντικείμενο, μία φορά στο πρώτο εδάφιο του άρθρου και μια στο εδάφιο που ακολουθεί μετά τις συνιστώμενες οργανικές θέσεις. Θα πρέπει να απαληφθεί και απο τις δυο αναφορές.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 08:04 | Φωτεινή Δάλα

  Σ’ αυτό να προστεθεί και το: 1.Οι επιθεωρητές Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές όλων των Τομέων δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατα την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας, στο οποίο υποχρεούνται οι υπηρετούντες στο ΣΕΥΥΠ και μετά την αποχώρηση τους από αυτό. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 13 Α΄).
  2. Ο Γενικός Επιθεωρητής του ΣΕΥΥΠ μπορεί να συνεπικουρείται στο έργο του από δυο Νομικούς Συμβούλους οι οι οποίοι θα προσλαμβάνονται με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου.

 • ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 2 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩ ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ