Άρθρο 10 Διάρθρωση Επιτροπής – Θέματα προσωπικού

Η Επιτροπή Προδιαγραφών υποστηρίζεται λειτουργικά από Διεύθυνση, Τμήματα και Γραμματεία, ως εξής:

1. Η Διεύθυνση Υποστήριξης συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν. Τα Τμήματα αυτά έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Τμήμα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης

Διαχειρίζεται θέματα προσωπικού και οικονομικής λειτουργίας της Επιτροπής Προδιαγραφών.

β) Τμήμα Προδιαγραφών και Ποιότητας:

(αα) ελέγχει και εισηγείται την έγκριση των προδιαγραφών των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που καταρτίζονται εκάστοτε από τον φορέα του άρθρου 10.

(ββ) παρακολουθεί τις εξελίξεις ιατρική τεχνολογία και εισηγείται την εκπόνηση προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών προς τον φορέα του άρθρου 10.

γ) Τμήμα Παρατηρητηρίου Τιμών

Συλλέγει πληροφορίες για τις τιμές προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών υγείας και αναρτά σε ειδικό κατάλογο, στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Προδιαγραφών, τις χαμηλότερες αυτών, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής.

2. Η Γραμματεία παρέχει:

Γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη για τη λειτουργία της Επιτροπής Προδιαγραφών και των συνεδριάσεων της,

3. Στην Επιτροπή Προδιαγραφών συστήνονται 10 θέσεις μόνιμου προσωπικού και 6 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Σε αυτές περιλαμβάνονται μία θέση Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποστήριξης και τρεις θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής.

3. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:

Α. Κατηγορία ΠΕ

(α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέσεις 1.

(β) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών με ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα, θέσεις 1.

(γ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών με ειδίκευση στις Λειτουργίες Διαχείρισης Εφοδιασμού, θέσεις 1.

Β. Κατηγορία ΤΕ

(α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού, θέσεις 2.

(β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση 1.

Γ. Κατηγορία ΔΕ

(α) ΔΕ Διοικητικού, θέσεις 3.

Δ. Κατηγορία ΥΕ

(α) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις 1.

Η κατανομή των θέσεων του μόνιμου προσωπικού κατά οργανωτική μονάδα γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Προδιαγραφών.

4. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό πρέπει να έχει ειδίκευση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς:

Α. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης.

Β. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Γ. Διοίκησης – Διασφάλισης Ποιότητας.

Δ. Ιατρικής Επιστήμης.

Ε. Οδοντιατρικής.

Στ. Φαρμακευτικής.

Ζ. Νοσηλευτικής.

Θ. Διατροφολογίας / Τεχνολογίας Τροφίμων.

5. Η Επιτροπή Προδιαγραφών δύναται, με αποφάσεις που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να συνάπτει συμβάσεις με εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και της αλλοδαπής για την υποστήριξη του έργου της, την απόκτηση της αναγκαίας τεχνογνωσίας στα θέματα ιδίως προδιαγραφών, τιμών και ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση του προσωπικού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εφαρμογή πληροφοριακών και άλλων συστημάτων και διαδικασιών.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:05 | ΠΑΣΥΠΙΕ

  Να μελετηθεί το ενδεχόμενο οι προδιαγραφές να μελετώνται από την ήδη υπάρχουσα επιτροπή του ΕΛΟΤ «ΤΕΤ-14 – Ιατρικά Προϊόντα και Υπηρεσίες», στην οποία συμμετέχουν διάφοροι φορείς και οι οποίοι είναι κατ’εξοχήν αρμόδια για τα πρότυπα στην Ελλάδα.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 17:59 | Βασίλης Καραβίτης

  Αν το ΕΚΕΒΥΛ συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές τι χρειάζεται όλος αυτός ο κόσμος της Ε.Π. Η όλη ιστορία θυμίζει ίδρυση νέων υπηρεσιών για την τακτοποίηση «ημετέρων». ΑΧΡΗΣΤΗ ειναι η Ε.Π. ‘Εχετε τον ΕΟΦ, έχετε τις ΔΥΠΕ, έχετε την ΕΠΥ, έχετε το ΕΚΕΒΥΛ. Ασαφείς οι αρμοδιότητες μεταξύ των ως άνω φορέων. Τι χρειάζονται όλοι αυτοί οι φορείς; Από την μία μεριά επαγγέλεστε την σύμπτυξη φορέων και νοσοκομείων κι από την άλλη ιδρύετε ΝΕΑ νομικά πρόσωπα, ενώ έχετε τόσα που ήδη δεν έχουν ΚΑΝΕΝΑ ρόλλο στην λειτουργία του ΕΣΥ.

  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΤΑΙ! Δεν μάθαμε τίποτα από το ένδοξο παρελθόν που μας πτώχευσε! Και ενισχύουμε άκομηξ περισσότερο τη γραφειοκρατεία!!!

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 18:13 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  Να προβλέπονται θέσεις επιπλέον των προτεινόμενων στο Σχέδιο Νόμου

  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 (ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 (Hardware)

  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4

  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2

  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2

  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (e-COMMERCE)

  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ

  ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2

  ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 2

  ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 2

  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

  ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΩΝ 1

  Η ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ από το Δημόσιο, τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Δ.Δ. κοκ. ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 12:00 | HSLMC

  Ο αριθμός των ειδικών επιστημόνων στην ΕΠ (6) είναι εξαιρετικά χαμηλός, δεδομένου ότι αυτοί θα είναι οι μόνοι επαϊοντες στα εξειδικευμένα θέματα των ιατρικών προμηθειών και η ΕΠ θα βασίζεται στην κρίση τους. Για άλλη μια φορά οι διοικητικοί είναι σαφώς περισσότεροι (10). Μια πρόταση είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένας ειδικός επιστήμονας για κάθε κατηγορία του άρθρου 4, δηλαδή τουλάχιστον 7 ειδικοί επιστήμονες. Μιας που η περιοχή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι πολυσχιδής καλύπτοντας τεράστιο πεδίο (απεικονιστικά, εργαστηριακά, θεραπευτικά συστήματα καθώς και συστήματα πληροφορικής), θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι του ενός ειδικοί επιστήμονες σ’αυτή την περιοχή, με κατάλληλη κατανομή ειδικοτήτων.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 14:32 | SA

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ

  Το παρατηρητήριο τιμών, με τον τρόπο που έχει προταθεί να χρησιμοποιείται σήμερα, είναι σαν να προέρχεται από άνθρωπο που δεν έχει μπεί σε γραφείο προμηθειών, και δεν έχει παρακολουθήσει διεξαγωγή διαγωνισμών. Είναι πολυ δύσκολο να αποδώσει όπως είναι, αλλά ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.
  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Όπως οδεύει, με το δεσμευτικό χαρακτήρα που έχει ως ανώτατη τιμή(!), θα καταλήξουν πολύ σύντομα όλα τα δημόσια νοσοκομεία, να προμηθεύονται συγκεκριμένα είδη από ένα και μόνο προμηθευτή(τον φθηνότερο!)=ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ=ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

  Η καλύτερη χρήση του Παρατηρητηρίου Τιμών, είναι η αντίστοιχη εκείνη που χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία: ενδεικτική τιμή, ως μέσο για σύνταξη προϋπολογισμού από τους διοικητές.

  Σημεία του Παρατηρητηρίου Τιμών που χρειάζονται συμπλήρωση:
  – Να συμπληρωθούν σταδιακά και τα είδη τα οποία λείπουν
  – Να συμπληρωθούν σωστές τιμές σε κάποια είδη (υπήρξαν είδη που είχαν τιμη 0€ και καλούνταν ο προμηθευτής στην διακήρυξη να προσφέρει σε τιμή χαμηλότερη του παρατηρητηρίου!-δηλαδή μείον €?)Ευτυχώς αυτό έχει διορθωθεί πλέον για πολλά είδη.
  – Να υπάρχουν και ΚΑΤΩΤΑΤΕΣ τιμές, που θα υπολογίζονται με τo κόστος των minimum προδιαγραφών ενός σύγχρονου και ποιοτικού υλικού*
  – Να φαίνεται ΞΕΚΑΘΑΡΑ με ποιο τρόπο και μέθοδο επιλέχθηκε η τιμή, τι ποσότητα αφορούσε, και κυρίως από ποιο διαγωνισμό (αριθμό διακήρυξης), γιατί έως τώρα υπάρχει η αίσθηση ότι γίνεται «αυθαίρετα», χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.
  – Να γίνεται με ένα κλικ, να φαίνεται η ακριβής προδιαγραφή του υλικού στην οποία αντιστοιχεί αυτή η τιμή, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, όπου η τιμή δεν φτάνει για αγορά προϊόντος.

  Επίσης, σε κάποια είδη, όπως για τα μηχανήματα, δεν μπορεί να ισχύσει η τιμή του παρατηρητηρίου ως ανώτατη τιμή, για τον εξής λόγο:

  Είναι εύλογο, ότι στα είδη τεχνολογίας, η εργοστασιακή τιμή του προϊόντος, διαφοροποιείται ακόμα και από μέρα σε μέρα, εξαιτίας της διακύμανσης του κόστους των υλικών, αλλά και της εξέλιξης της τεχνολογίας.

  Ο πιο σοβαρός λόγος όμως, είναι ότι τα είδη παραδίδονται με διαφορετική σύνθεση για κάθε διαγωνισμό, ανάλογα με τις ανάγκες που θέλει να καλύψει το κάθε νοσοκομείο.

  *ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ: Είναι απολύτως απαραίτητες.
  Σε διαγωνισμό, υπήρξε περίπτωση όπου προμηθευτής έβαλε τιμή για ένα είδος που έχει περίπου 30€, τιμή περίπου 1€ για να προκαλέσει, και να υποδείξει την ατυχή λειτουργία του παρατηρητηρίου.

  Αποτέλεσμα ποιο θα είναι χωρίς κατώτατη τιμη?Οχι βέβαια μη ποιοτικό υλικο, γιατι κάθε υλικο που έχει CE και ΙSO είναι ποιοτικο.

  Αποτέλεσμα θα είναι να μην μπορεί να προχωρήσει ο διαγωνισμός, να γίνονται ενστάσεις, να γίνονται δικαστικές προσφυγές, να γίνονται επαναληπτικοι διαγωνισμοι, ακύρωση διαγωνισμών, λάθος τιμή στο παρατηρητήριο για τον επόμενο διαγωνισμό…δηλαδή καθυστερήσεις, δηλαδή υπο-τροφοδοσία των νοσοκομείων,με συνέπεια τις εξωσυμβατικές προμήθειες, δηλαδή αύξηση των δαπανών αντί για μείωση που είναι το ζητούμενο.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 07:53 | Παπαδόπουλος Θόδωρος

  Ο αριθμός των δέκα ατόμων μόνιμου προσωπικού για την ΕΠ είναι πολύ μικρός.

  Υπολογίζοντας ότι δύο τουλάχιστον υπάλληλοι θα στελεχώσουν το Τμήμα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης και δύο με τρεις τουλάχιστον την Γραμματεία (πρωτόκολλο και γραμματειακή υποστήριξη), απομένουν πέντε !!! μόνο για το Παρατηρητήριο Τιμών και τον έλεγχο των προδιαγραφών και των διακηρύξεων των διαγωνισμών των Νοσοκομείων ΟΛΗΣ της Ελλάδας.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 21:55 | Fotis Routsis

  Θέλω να πιστεύω οτι οι ΕΠ θα χειρίζεται και προμήθειες σε ‘σύγχρονα’ συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας, μεταξύ των οποίων τομογράφοι, συστήματα πληροφορικής, PACS κλπ, όλα με κύριο άξονα την Πληροφορική (ή Πληροφορική Υγείας αν το θέλετε).

  Είμαι κάτοχος ΑΕΙ πτυχίου Πληροφορικής (όχι Μηχανικός Υπολογιστών, αλλα Πληροφορική Οικ. Παν. Αθηών) καθώς και Μεταπτυχιακού Τίτλου εξειδίκευση στην Πληροφορική Υγείας

  Με τα παραπάνω.. αποκλείομαι απο τη συμμετοχή σε μια τέτοια Επιτροπή ;

  Θα ήταν καλό να δοθεί έμφαση στις νέες τεχνολογίες ΤΠΕ και μή και η στελέχωση με έμπειρο προσωπικό γύρω απο αυτό τον τομέα.