Άρθρο 62

Στο τέλος της περίπτωσης Θβ, του άρθρου 4, του Ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω συμβουλίων, η διαδικασία λήψης απόφασης, η ιεράρχηση των κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των κρινόμενων. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει τη λειτουργία των συμβουλίων κρίσης ισχύουν οι σχετικές αποφάσεις υπ΄αριθμ.39832/1997 (ΦΕΚ 1088 Β΄) και 2103/2003 (ΦΕΚ 33 Β΄) υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή των νόμων 2519/1997 ΦΕΚ 165 Α΄) και 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) αντίστοιχα.»