Άρθρο 25 Θέματα προσωπικού

1. Το πάσης φύσεως διοικητικό, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό και δικηγόροι με έμμισθοι εντολή που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στους εντασσόμενους φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του παρόντος, και της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α καθώς και αυτό που έχει αποσπασθεί, μετατεθεί, διατεθεί σε άλλες Υπηρεσίες μεταφέρεται στον Ε.Ο.Π.Υ. από την ημερομηνία ένταξης σε αυτόν κάθε υγειονομικής περιφέρειας βάσει απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το ανωτέρω διοικητικό, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει. Οι προϊστάμενοι των μονάδων των εντασσόμενων φορέων στην εκάστοτε περιφέρεια εξακολουθούν και μετά την ένταξη να ασκούν τα καθήκοντά τους ως Προϊστάμενοι στις μονάδες αυτές. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί με ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και λοιπά φυσικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για πλήρωση θέσεων διοικητικού, ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού για την εκάστοτε περιφέρεια, συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ., το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην εκάστοτε περιφέρεια για την ανάθεση με μίσθωση έργου σε ιατρούς και οδοντιάτρους, συνεχίζονται κανονικά από τους φορείς για τους οποίους έχει εγκριθεί η ανάθεση αυτή, η δε σύμβαση συνάπτεται από τα αρμόδια όργανα του Ε.Ο.Π.Υ. και για λογαριασμό του.

2. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ. στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., μεταφέρεται στον Ε.Ο.Π.Υ. με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α εξακολουθούν και μετά την ένταξη να ασκούν τα καθήκοντά τους ως Προϊστάμενοι στις μονάδες αυτές.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, μεταφέρονται σε αυτήν έως διακόσια (200) άτομα από το διοικητικό προσωπικό της περιφέρειας Αττικής, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό των εντασσόμενων φορέων του άρθρου 16 του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και δικηγόρων με έμμισθη εντολή, με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχουν, με συνεκτίμηση της αίτησής τους και των αναγκών της υπηρεσίας.

4.. Η τοποθέτηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

5. Οι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των ως άνω εντασσομένων φορέων οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ. τοποθετούνται με απόφαση του Προέδρου σε θέσεις Προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ., με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, για την τοποθέτηση όλων των Προϊσταμένων, οι Προϊστάμενοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται Προϊστάμενοι μέχρι τη λήξη της θητείας τους και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ. ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.

6. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τη μισθοδοσία, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του μεταφερόμενου προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στον Ε.Ο.Π.Υ.. Η μισθοδοσία του μεταφερόμενου προσωπικού στον Ε.Ο.Π.Υ. θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού.

7. Με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ. μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης μπορεί να μεταφέρεται ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό από τις μονάδες που λειτουργούν εντός της περιφέρειας για την κάλυψη αναγκών μονάδων της ίδιας περιφέρειας.

8. Στο γραφείο του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ. συστήνονται τρεις (3) θέσεις Ειδικών Συνεργατών, πτυχιούχων Σχολών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ. χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Οι εν λόγω Ειδικοί Συνεργάτες αποχωρούν αυτοδίκαια, χωρίς άλλη διαδικασία, με την αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο του προσώπου που τους προσέλαβε χωρίς να γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση. Η αμοιβή των Ειδικών Συνεργατών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων μπορεί να γίνεται και με απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 16:05 | Ευάγγελος Μαγκίρης

  Το ιατρικό προσωπικό του ΙΚΑ μεταφέρεται, απ’ ότι κατάλαβα, στο νέο φορέα με τις ίδιες εργασιακές σχέσεις. Όμως εδώ και δεκαετίες υπάρχει μια ανισορροπία, που με τον τρόπο αυτό θα μεταφερθεί και στο νέο φορές.
  Συγκεκριμένα, το ιατρικό προσωπικό μέχρι πρόσφατα προσλαμβανόταν στο ΙΚΑ με σχέση «έργου αορίστου χρόνου». Το 2004 η σχέση αυτή μετατράπηκε σε σχέση «εργασίας αορίστου χρόνου». Αλλά, με τη νομική κάλυψη του κράτους, το ΙΚΑ αρνείται μέχρι σήμερα να καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές στο προσωπικό αυτό. Η στάση αυτή είναι προσβλητική για τους γιατρούς, απαράδεκτη για έναν οργανισμό που καλείται να ελέγξει το καθεστώς ασφάλισης άλλων εργοδοτικών φορέων, νομικά αστήρικτη και ηθικά κατακριτέα, ενώ συνιστά και αθέμιτο ανταγωνισμό προς άλλους φορείς υγείας. Επιπλέον, είναι και άνιση μεταχείριση προς το προσωπικό αυτό, που είναι εξομοιωμένο μισθολογικά με το αντίστοιχο προσωπικό του ΕΣΥ.
  Προβλέπεται να αλλάξει κάτι;

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 14:49 | κώμα

  Αξιότιμοι κύριοι/ες
  Ένα τέτοιο νομοσχέδιο για να πετύχει πρέπει να αντιμετωπίζει με σεβασμό τον ασθενή και το γιατρό και όχι τη …λογιστική. Σίγουρα χρειάζεται εξορθολογισμός των δαπανών, όμως η υγεία είναι ένα αγαθό που αξιολογείται κυρίως ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών (από την πρόληψη έως την ανακουφιστική θεραπεία). Κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται στο παρόν νομοσχέδιο.
  Μερικές διαπιστώσεις:
  1. Για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση, γιατί θα εξυπηρετούνται επιτέλους από ιδιώτες γιατρούς και γιατρούς του ΙΚΑ, που θα κάνουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥ. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ η κατάσταση θα βελτιωθεί, γιατί χειρότερα δεν γίνεται με το σύστημα των ραντεβού του 184. Θα προστεθούν και ιδιώτες γιατροί που θα κάνουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥ και θα εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ στα ιατρεία τους.
  Για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ χρειάζεται διευκρίνηση εάν καταργηθεί η αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση. Εάν καταργηθεί η ιατρική επίσκεψη των 20€, η κατάσταση θα επιδεινωθεί, αφού θα καταργηθεί η ελεύθερη επιλογή γιατρού και δεν θα μπορούν να αναγραφούν φάρμακα στο βιβλιάριο από μη συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥ γιατρό. Επιπλέον θα αυξηθούν οι κρατήσεις των συνταξιούχων του ΟΠΑΔ κατά 1,45% (από 2,55% στο 4%).στον ΟΠΑΔ.

  2. Ένας γιατρός που έχει σήμερα σύμβαση και με τον ΟΠΑΔ (αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση) και με τον ΟΑΕΕ (σύμβαση έργου 700€), αύριο με τον ΕΟΠΥ θα δέχεται τους ασφαλισμένους των δύο αυτών ταμείων +ΙΚΑ +ΟΓΑ +Οίκο Ναύτου με σύμβαση έργου(!!!) των 700(;)€.
  Αντίστοιχα ένας γιατρός που εργάζεται σήμερα στο ΙΚΑ (μισθός 1200€) και έχει σύμβαση με τον ΟΠΑΔ στο ιατρείο του, λογικά δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ στο ιατρείο του, αφού θα τους εξυπηρετεί στο ΙΚΑ χωρίς το «χαρτάκι» των 20€. Έτσι αρκετοί γιατροί θα οδηγηθούν στην εξαθλίωση και σε κλείσιμο του ιατρείου τους.

  Προτάσεις:
  1. Ο νέος οργανισμός (ΕΟΠΥ) πρέπει να ανήκει στο ΕΣΥ, ως πρωτοβάθμια -και εν μέρει ως δευτεροβάθμια- περίθαλψη. Έτσι θα είναι αποτελεσματικότερη η λειτουργία του συνολικά (δεν θα επεκταθώ στα προφανή πλεονεκτήματα).
  2. Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού πρέπει να αναβαθμιστεί. Οι γενικοί γιατροί, οι παθολόγοι , οι παιδίατροι πρέπει να αποτελέσουν το στυλοβάτη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι ασφαλισμένοι θα επισκέπτονται τον εξειδικευμένο γιατρό (π.χ. ορθοπαιδικό),τα κέντρα υγείας αστικού τύπου, τα νοσοκομεία, μόνο μετά από παραπομπή του οικογενειακού γιατρού.
  3. Κλείσιμο – ξενοίκιασμα των πολυιατρείων του ΙΚΑ. Διατήρηση κάποιων στην Αττική -με χωροταξικά κριτήρια- ως κέντρων υγείας αστικού τύπου ή σταθμών πρώτων βοηθειών σε 24ωρη βάση, για παροχή δευτεροβάθμιας περίθαλψης.
  4. Οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών αρχικά μπορούν να μείνουν ως έχουν, σε ένα χρονικό ορίζοντα 5ετίας όμως, θα πρέπει να έχουν καθοριστεί κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των καλύτερων. Να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς για τη συνεχή επιμόρφωση τους.
  5. Αξιοπρεπείς μισθοί στους γιατρούς και οχι μισθοί 1200€ σαν το ΙΚΑ ή μισθοί 700€ σαν τον ΟΑΕΕ. Εάν εξασφαλισθούν αξιοπρεπείς μισθοί, να εργάζονται ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Από την άλλη, άμεση και παραδειγματική τιμωρία σε περίπτωση παραπτώματος τους.
  6. Δυνατότητα των γιατρών του ΕΟΠΥ με χειρουργική ειδικότητα να χειρουργούν σε νοσοκομεία και αυτών με παθολογική ειδικότητα να παρακολουθούν αντίστοιχες κλινικές σε νοσοκομεία με rotation.
  7. Ηλεκτρονική κάρτα υγείας σε όλους τους ασφαλισμένους.
  8. Δωρεάν πρόσβαση για όλους στον οικογενειακό γιατρό, μικρή επιβάρυνση (3-5€) για επισκέψεις σε κέντρα υγείας ή νοσοκομεία.

 • Το Εδάφιο 7 να αλλάξει ως κατωτέρω : Με απόφαση του Υ.Σ. των Υγειονομικών μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης μπορεί να μετατίθεται υγειονομικό προσωπικό από τις μονάδες που λειτουργούν εντός του νομού για την κάλυψη αναγκών μονάδων του ίδιου νομού.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 18:11 | Σταυρούλα Ρακιτζή

  Η δια βίου εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού πρέπει να αποτελεί μία βασική προϋπόθεση και θα πρέπει να γίνει έτσι όπως και σε άλλα κράτη της ΕΕ, στα οποία η εκπαίδευση αυτή εποπτεύεται από το υπουργείο υγείας. Η συλλογή χ αριθμών μορίων ετησίως με ανάλογες συμμετοχές σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια μπορεί να αποτελέσει ένα κριτήριο.
  Η πρόσληψη προσωπικού με άδεια άσκησης επαγγέλματος αποτελεί επίσης ένα βασικό κριτήριο. Αυτό ακούγεται αυτονόητο, αλλά για παράδειγμα στους ψυχολόγους δεν είναι αυτονόητο ότι έχουν όλοι άδεια άσκησης επαγγέλαμτος.
  Να καθοριστούν οι αρμοδιότητες του κάθε επαγγελματία, όπως για παράδειγμα των ψυχολόγων.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 17:53 | Χριστοφορος Κ

  Οι ιατροι που υπηρετουν ως ελεγκτες στα ταμεια που εντασονται στον Ενιαιο φορεα θα πρεπει να τους επιτραπει να εχουν και συμβαση καθως ειναι πολυ χαμηλοι οι μισθοι τους ωστε να ειναι μονο αποκλειστικης απασχολησης.Ειναι θεμα επιβιωσης καθως μετα απο 15 χρονια σπουδων θα καταδικαζονται σε μισθους της ταξης των 1200 ευρω μαζι με τα επιδοματα .

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 09:51 | ΝΙΚΟΣ Κ

  Σε ενα αξιόπιστο ,αδιάβλητο κατα το δυνατόν σύστημα που έρχεται να ανατρέψει ένα αναποτελεσματικό προηγούμενο ,ωποσδήποτε πρέπει να λειτουργήσει με σχέδιο ,με αυξημένα ανακλαστικά διορθωτικών κινήσεων με σεβασμό στο γιατρό αλλα και τον ασφαλισμένο πολίτη.Στην σελίδα 44 του υπογραφέντος μνημονίου αναφέρεται ο τρόπος πληρωμής των προμηθευτών,ο οποίος πράγματι εγείρει ερωτήματα και δεν εξειδικεύει φυσικά αλλα έχει υποχρέωση κάποιος να δίνει το σκεπτικό .Εχουμε τέσσερα η πέντε ταμεία με διαφορετικά συστήματα αποζημίωσης στην ΠΦΥ.Πως θα ταιριάξουν αυτά σε σύντομο διάστημα.Πρέπει κατα την γνώμη μου να δοθεί χρόνος και να ισχύσει μεταβατική περίοδος για το capitation που εαν ειναι κατα τα πρότυπα του οαεε ειναι καταδικασμένο σε αποτυχία.Διότι μην ξεχνάμε οτι ο γιατρός ΠΦΥ θα έχει μόνο μία σύμβαση με το ΕΟΠΥ.Πόσους μπορεί να εξυπηρετήσει; χρονίως πασχοντες ;και με ποιά αμοιβή,με τον φότρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.Στο τέλος οι ηδη υπηρετούντες μέσα στα ταμεία ως ελεγκτές θα έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥ;,διότι αυτό προσκρούει στην διπλή ιδιότητα.Αρκετοί δε εξ αυτών μπορεί να είναι μέτοχοι ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.Δεν θα πρέπει να επιλέξουν το τι θα κάνουν;

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 20:43 | Athanasios Tsatsos

  Οι όποιες αλλαγές και εναλλακτικές λύσεις στη δομή και τη λειτουργία των Μονάδων Υγείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων (Authority στις Διοικήσεις), τη μέτρηση της απόδοσης (Αξιολόγηση των Διοικητών ανά τρίμηνο), την αυξημένη υπευθυνότητα ( Εφαρμογή Πρωτοκόλλων σε όλες τις ιατρικές πράξεις), τον αυστηρό έλεγχο (Clinical and medical audit ), τον προγραμματισμό (Κλειστοί προϋπολογισμοί στα Νοσοκομεία) και τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων (Τιμολόγηση όλων των ιατρικών πράξεων).
  Μετά την ολοκλήρωση του χάρτη υγείας 24ωρη λειτουργεία ενός κεντρικού μεγαλύτερου Νοσοκομείου ανά περιφέρεια και κυλιόμενη εργασία ιατρικού -νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού όλο το 24ωρο. Κεντρικός στόχος θα πρέπει να είναι η μείωση του κόστους της λειτουργίας και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τον πολίτη. Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων στις Υπηρεσίες Υγείας αποτελεί η ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

  Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης είναι το σημείο κλειδί για να λειτουργήσει ο ενάρετος κύκλος που ανατροφοδοτεί την ορθή λειτουργία της Διοίκησης και τη σχέση της με την πολιτική ηγεσία και τους πολίτες. Είναι βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία και καταλύτης επιτυχίας των όποιων αλλαγών.

  Χωρίς εμπιστοσύνη, κανείς δεν πιστεύει στην χρησιμότητα των αλλαγών και στην καθαρότητα των προτάσεων. Απαιτείται, λοιπόν, εμπιστοσύνη τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον των Υπηρεσιών Υγείας, όσο και μεταξύ των στελεχών των Υπηρεσιών Υγείας , της Κυβέρνησης και των πολιτών.
  Αθανάσιος Τσάτσος
  5η ΥΠΕ

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 14:27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΣΗΣ

  Αξιότιμοι κυρίες/οι
  Επιτρέψτε μου να θίξω ένα θέμα προσωπικού και εργασιακής σχέσης με αφορμή το σχέδιο νόμου για την σύσταση του ΟΠΥ.
  Στον ασφαλιστικό οργανισμό ΟΑΕΕ εργάζονται φαρμακοποιοί με ευρύ αντικείμενο και πολλαπλά καθήκοντα όπως τον έλεγχο των συνταγών φαρμάκων ιδιωτικών και νοσοκομειακών φαρμακείων, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση,την εφαρμογή της φαρμακευτικής νομοθεσίας, τον έλεγχο νοσηλείων κρατικών και ιδιωτικώ κλινικών και νοσοκομείων,την περιστολή και εξορθολογισμό των φαρμακευτιών δαπανών, την εξυπηρέτηση των φαρμακοποιών αλλά και ασφαλισμένων σε τρέχουσα και καθημερινά θέματα, την συλλογή κωδικοποίηση της φαρμακευτικήσ νομοθεσίας (των SPC των φαρμάκων)κ.α.
  Οι εν λόγω ολιγάριθμοιφαρμακοποιοί ανά την Ελλάδα (λιγότεροι των δέκα)εργάζονται με εργασιακό καθεστώς αορίστου χρόνου τετράωρης εργασίας, ενώ το έργο που επιτελούν είναι πολυδιάστατο και εξαιρετικά σημαντικό.
  Με αφορμή την ένταξη του κλάδου υγείας του ΟΑΕΕ στον ΟΠΥ διατυπώνω την αποψή μου όπως τροποποιηθεί το ισχύον εργασικό καθεστώς των ολιγάριθμων φαρμακοποιών του ΟΑΕΕ από τερτάωρης σε οκτάωρης πλήρους εργασίας προκειμένου να αναβαθμιστούν οικονομικά, να εξισωθούν με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους (παύοντας να είναι μειωνότητα)και να επιτελούν το έργο τους απρόσκοπτα και επικοδομητικά.

  Σας ευχαριστώ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 09:31 | θεοδωρος

  ΠΟΛΛΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΙΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΗΟ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ
  ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ Η ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΑΚΟΜΗ ΚΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝΙΚΟΥ ΤΟΙΟΥΤΟΥ….ΟΧΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ????Ε!!!!! ΤΟΤΕ ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ………
  ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ……..ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ. ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΣΑ ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ…..ΝΑ Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ….
  ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ …ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ…ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ!!!!!!! ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ….ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ????ΩΣΤΕ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 07:17 | Παύλος Τζούμης

  Για την παράγραφο (1):
  Ας υποθέσουμε ότι εντάσσεται στον ΕΟΠΥ ένας ιδιώτης ιατρός που έχει σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και ένας δεύτερος ιατρός που έχει σύμβαση με τον ΟΠΑΔ αλλά και σύμβαση μίσθωσης έργου με τον ΟΑΕΕ. Δίνεται η εντύπωση ότι ο δεύτερος ιατρός θα έχει υψηλότερες αμοιβές παρέχοντας τις ίδιες υπηρεσίες με τον πρώτο (εφόσον υποθέσουμε ότι θα δέχονται ασθενείς που υπάγονται στον ΕΟΠΥ ανεξάρτητα από τον πρότερο ασφαλιστικό φορέα τους). Νομίζω ότι απαιτούνται διευκρινίσεις επ’αυτού.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 14:49 | Γεωργία-Αλεξάνδρα Σπυροπούλου

  Νομίζω ότι θα έπρεπε να συζητηθούν τα εξής θέματα¨

  α) Πώς ελέγχονται οι διευθυντές του ΕΣΥ? Μέχρι τώρα το σύστημα είναι «διευθυντοκεντρικό» με την έννοια ότι ακόμη και αν ένας διευθυντής κάνει ιατρικά λάθη ή «παγώνει» την εξέλιξη επιμελητών που δεν συμπαθεί, ο ίδιος βρίσκεται στο απυρόβλητο.

  β) Πώς προστατεύονται οι ασθενείς που προσέρχονται σε ένα δημόσιο Νοσοκομείο απέναντι σε ιατρικά λάθη? (θα μπορούσε π.χ. να υπάρχει εσωτερικός έλεγχος στο Νοσοκομείο, όπως γίνεται στα νοσοκομεία της Αγγλίας που γίνονται ημερίδες «audit» και παρουσιάζονται τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν σε κάθε κλινική ώστε να διαπιστωθεί αν οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και όχι σαν πειραματόζωα ανάλογα με το τι θεωρεί σωστό ο κάθε γιατρός).

  γ) Όσον αφορά στην εκπαίδευση των ειδικευομένων να ελέγχεται με την ύπαρξη log book όπου θα φαίνεται τι ιατρικές πράξεις έχουν κάνει και αν αυτές υπολείπονται του χρόνου εκπαίδευσής τους να αφαιρούνται θέσεις ειδικευομένων από την αντίστοιχη κλινική (π.χ. είναι αδιανόητο ένας ειδικευόμενος γενικής χειρουργικής να τελειώνει ειδικότητα και να έχει κάνει 10 σκωληκοειδεκτομές, πώς θα πάει να χειρυργήσει ένα επείγον περιστατικό που θα του έρθει σε μια εφημερία)

  δ) Πώς ελέγχονται οι εισηγητές για θέσεις γιατρών ΕΣΥ και τα συμβούλια κρίσεων ώστε όντως να παίρνουν τις θέσεις αυτοί που έχουν τα περισσότερα προσόντα και όχι αυτοί που έχουν «μέσο»?

  Μετά τιμής,

  Σπυροπούλου Γεωργία-Αλεξάνδρα
  Επιμελήτρια β’
  Πλαστικός Χειρουργός
  «Θριάσιο Νοσοκομείο»