Άρθρο 80 Διευθέτηση θεμάτων προμηθειών

1. Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς μονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης καθώς και προμηθευτές αυτών, που απορρέουν από προμήθειες οι οποίες διενεργήθηκαν, μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου στη Βουλή, για την περίθαλψη των νεφροπαθών ασφαλισμένων του, κατ’ εφαρμογή των καταργηθεισών με το άρθρο 37 του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α΄) διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.2955/2001 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή καθ’ οιονδήποτε άλλο επείγοντα τρόπο.
2. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προμήθεια, από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων και συναφών με αυτές υπηρεσιών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν.3846/2010.