Άρθρο 31 Τελικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ., με τον οποίο καθορίζεται το είδος, η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ. εφαρμόζεται ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας, που έχει καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2 του νόμου 3863/2010 από το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥΣΠΥ). Ενστάσεις ή προσφυγές που αφορούν την εφαρμογή του ανωτέρω ενιαίου κανονισμού εξετάζονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού ή από εξουσιοδοτημένα όργανα τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού.

2.Οι παροχές ασθένειας σε χρήμα που προβλέπονται από τους Κανονισμούς Παροχών των εντασσόμενων στον Οργανισμό Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών εξακολουθούν να χορηγούνται από τους φορείς αυτούς. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται το είδος, η έκταση και το ύψος αυτών, η χρηματοδότησή τους, ο φορέας χορήγησής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  • 1 Ιανουαρίου 2011, 16:07 | Ευάγγελος Μαγκίρης

    Η αοριστία στις παροχές, σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και την παρουσία του ΔΝΤ, αφήνει την εντύπωση ότι οι αναμενόμενες παροχές θα είναι τελικά σε σημαντικό βαθμό περιορισμένες.
    Ας μην αρνηθούμε την αναγκαιότητα περιορισμού του κόστους. Οφείλουμε όμως να τονίσουμε τη δυνατότητα περιορισμού των αναγκών, με ταυτόχρονη βελτίωση των δεικτών υγείας. Ο τρόπος είναι γνωστός και δοκιμασμένος σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ προτείνεται και από τον ΠΟΥ (Συνδιάσκεψη της Άλμα-Άτα, 1977): η πρόληψη.
    Μια εντατική προληπτική εκστρατεία θα έχει χαμηλό κόστος, ενώ τα αποτελέσματα θα πολλαπλασιάζονται με το χρόνο. Ως πρότυπο μπορεί να χρησιμεύσει το πρόγραμμα των ΗΠΑ Healthy People 2010.