Άρθρο 5 Προγραμματισμός προμηθειών

1. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους κάθε φορέας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος καταρτίζει Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών για το επόμενο έτος με βάση α) τις πραγματικές και αιτιολογημένες ανάγκες του και β) τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών του, που ενέκρινε ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Πρόγραμμα αυτό περιέχει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, τα αποθέματα του εντασσόμενου είδους, το κριτήριο αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την αξιολόγηση του αιτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α) και βασίζεται στα απολογιστικά στοιχεία δεικτών της τελευταίας διετίας, με έτος αναφοράς το 2011. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκέντρωση και ανάλυση των απολογιστικών στοιχείων δεικτών. Την ευθύνη για το σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών φέρει ο Διοικητής κάθε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

2. Κάθε φορέας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος υποβάλλει Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Το Τμήμα Προμηθειών της Υγειονομικής Περιφέρειας είναι αρμόδιο για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την εισήγηση για έγκριση της σκοπιμότητας των Προγραμμάτων όλων των φορέων ευθύνης του και την κατάρτιση, έως το τέλος Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών μετά από έγκριση της Δ.Υ.Π.Ε. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών καταρτίζεται και εγκρίνεται από το Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Η έγκριση δεν είναι δυνατή εάν σημειώνονται υπερβάσεις από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών καθορίζονται κατά κωδικό αριθμό τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των άρθρων 2 και 3 του παρόντος, των οποίων εγκρίνεται η προμήθεια ή η παροχή για το επόμενο έτος, η αποδεκτή τιμή μονάδας, όπως ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προδιαγραφών του άρθρου 7 του παρόντος και η μέγιστη ποσότητα ανά κωδικό προϊόντος ή υπηρεσίας, οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, οι χρόνοι και ο τρόπος παράδοσης των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ο τρόπος πληρωμής και η διαδικασία πραγματοποίησης της προμήθειας του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, όπως και ό,τι είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας.

Την ευθύνη για την κατάρτιση και υλοποίηση του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών φέρει ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας.

3. Η διαπίστωση παρεκκλίσεων από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, από την αποδεκτή τιμή μονάδας των προϊόντων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, από τις τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα και κάθε παράβαση του εθνικού και κοινοτικού δικαίου εν γένει συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας τιμωρούμενο με πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

4. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια υποβάλλει το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών στην Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών του άρθρου 6 του παρόντος νόμου μέχρι την 1η Απριλίου, προκειμένου να καθοριστούν α) ποιοι διαγωνισμοί προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να διενεργηθούν σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, β) η αναθέτουσα αρχή, η οποία αναλαμβάνει τη διενέργεια διαγωνισμού, τη σύναψη και τη μέριμνα εκτέλεσης της σύμβασης. Το τελικό Πρόγραμμα αποτελεί το Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

5. Η Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών εγκρίνει το Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών και το κοινοποιεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο οφείλει να το εντάξει εντός μηνός από την υποβολή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α).

6. Εξαιρούνται από την υποχρέωση ένταξης στο σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών κάθε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος και συνεπώς στο Περιφερειακό και στο Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών, των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ με ΦΠΑ, κατά τα οριζόμενα στην ΥΑ 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β).

7. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια πραγματοποιεί έλεγχο και απογραφή των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος, ως προς τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν και την εκτέλεση εν γένει του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό συντάσσει και υποβάλει εντός των δύο πρώτων μηνών κάθε έτους στους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών έκθεση με πλήρη απολογιστικά στοιχεία ως προς το ύψος της συνολικής δαπάνης των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, τις τυχόν υπερβάσεις της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών και την αιτιολόγησή τους, τη μεταβολή των αποθεμάτων ή τις τυχόν ελλείψεις που σημειώθηκαν, κατά φορέα, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση των συμβάσεων. Η έκθεση αυτή αποτελεί υποχρεωτικά τη βάση για την κατάρτιση του σχεδίου Προμηθειών και Υπηρεσιών του επόμενου έτους.

8. Σε περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων και εκτάκτων αναγκών, καθώς και ανωτέρας βίας, προκύπτει ανάγκη συμπλήρωσης του σχεδίου Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος και κατά συνέπεια του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας αυτοτελώς ή μετά από πρόταση του Διοικητή φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόταση τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρεται το ύψος της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού της Υγειονομικής Περιφέρειας. Το τροποποιημένο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών εφόσον εγκριθεί από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι προβαλλόμενες από το Διοικητή φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος ή/και από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας ως απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες είναι πλασματικές ο Διοικητής του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος ή/και ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας τιμωρείται πειθαρχικά με πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:39 | ΠΑΣΥΠΙΕ

  Πρόκειται όχι μόνο για επανάληψη αλλά ακόμη και για χειροτέρευση του υφιστάμενου συστήματος κεντρικού ελέγχου των προμηθειών. Δεν έχει γίνει κατανοητό από τη διοίκηση ότι η σημερινή κατάσταση των προμηθειών υγείας έχει δημιουργηθεί λόγω των συνεχών αποπειρών συγκέντρωσης/κεντρικού ελέγχου. Αυτό οφείλεται στη δομή και λειτουργία του συστήματος που φυσικά οφείλεται με τη σειρά του από την απαρχαιωμένη νομοθεσία.

  Οποιαδήποτε μνεία περί προστίμου είναι απλώς ανεφάρμοστη, αφού το ΣΕΥΥΠ θα πρέπει να εξετάσει χιλιάδες περιπτώσεις, εφόσον φυσικά φθάσουν αυτές στο ΣΕΥΥΠ. Κάτι αντίστοιχο υφίσταται και σήμερα με τις διατάξεις του Ν.3580/2007, αλλά δεν έχει εφαρμοσθεί ποτέ (πρόστιμο).

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 10:50 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Στο κεφάλαιο 1, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «ασφαλιστική δικλείδα για το προτεινόμενο σύστημα προμηθειών αποτελεί η υποχρεωτική περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών, πέραν των άλλων, με βάση τις ενιαίες προδιαγραφές και πρότυπα». Αυτό προβλέπεται και στον ισχύοντα νόμο 3580[άρθρο 3,δ&η),άρθρο 13,παρ 2] όμως ουδέποτε εφαρμόστηκε καθιστώντας παράνομες τις πραγματοποιηθείσες μέχρι σήμερα προμήθειες.
  Αυτό που απαιτείται για την σωστή λειτουργία των προμηθειών στο ΥΥΚΑ και τους εποπτευόμενους φορείς του, είναι η τοποθέτηση του κατάλληλου προσωπικού, η εκπαίδευση του, η αλλαγή κουλτούρας του και κυρίως η πιστή εφαρμογή των νόμων. Π.χ. στον Ν. 3580/2007, άρθρο 13, παρ.5 αναγράφει ότι οι παραβάτες του νόμου τιμωρούνται μέχρι το διπλάσιο (δηλαδή μέχρι και κάποια εκατομμύρια ευρώ) της αξίας των προϊόντων σε περίπτωση παράνομης προμήθειας ή υπηρεσίας και μέχρι 2.000€ για κάθε άλλη παρατυπία. Πόσες φορές αυτό συνέβη μέχρι σήμερα; Καμία!!!
  Όπως γίνεται αντιληπτό το πρόστιμο μέχρι 50.000€ που προβλέπεται στο νέο νόμο φαντάζει ασήμαντο.
  Στο άρθρο 5, παρ 5, αναγράφει ότι οι προμήθειες υποβάλλονται στο ΕΠΠ του ΥΠΑΝ. Εάν όντως αυτό δεν είναι εκ παραδρομής τότε οι προμήθειες του ΥΥΚΑ θα γίνονται από το ΥΠΑΝ όπως παλαιότερα? Εάν θέλει το ΥΥΚΑ να κάνει μόνο του τις προμήθειες και έχει υποβάλει τις ανάγκες του στο ΕΠΠ τότε θα πρέπει κάθε φορά να ζητά την εξουσιοδότηση για να υλοποιεί αυτό τις προμήθειες και μάλιστα με την νομοθεσία που θα διέπει κάθε φορά το ΥΠΑΝ.[Ν.2286/1995,αρθρο2, παρ 6&7(6.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται και αποδεικνύει ο ενδιαφερόμενος φορέας, παρέχεται η ευχέρεια κατά την ένταξη στο Ε.Π.Π. να συνάπτεται και εκτελεί ο ίδιος αποκεντρωμένα συμβάσεις προμηθειών, τηρώντας τους δεσμευτικούς όρους της απόφασης, που σύμφωνα με τον παρόντα νόμο συνάπτει και εκτελεί το Υπουργείο Εμπορίου*. 7.Με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών, παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα η παραπάνω ευχέρεια με τους προαναφερθέντες όρους και μετά την ένταξή του στο Ε.Π.Π.)]

  Στο σχέδιο νόμου δεν γίνεται καμία αναφορά στα ΠΔ 60/2007 και 118/2007 με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η διακήρυξη ενός διαγωνισμού αφού σε αυτά περιέχονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διενέργεια και την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης και την εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών. Σε αυτά τα ΠΔ επίσης περιέχονται όλοι οι δυνατοί τρόποι διαγωνιστικής διαδικασίας (ανοικτός, κλειστός διαγωνισμός, συμφωνία – πλαίσιο, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ανταγωνιστικός διάλογος, δυναμικό σύστημα αγορών).
  Έτσι το ΥΥΚΑ θα δύναται να υλοποιεί όλους τους τύπους των διαγωνισμών που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία χωρίς κάθε φορά να νομοθετείται κάποια από αυτές όπως έγινε πρόσφατα στον Ν.3580/2007 για τις ηλεκτρονικές προμήθειες [(προστέθηκε με τον Ν.3846/2010,αρθρο 24,παρ 3)(κατά τη γνώμη μου δεν απαιτείτο)].Τώρα που δεν αναγράφεται ευκρινώς στο νέο νόμο ότι θα γίνονται ηλεκτρονικές προμήθειες και ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ,αυτοί θα σταματήσουν?

 • Προτείνουμε να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό σύστημα προϋπολογισμού και απολογισμού προμηθειών ως εξής:

  1) όπως προαναφέραμε στο σχόλιο μας στο άρθρο 2, να δημιουργηθεί κεντρική βάση στην οποία να ενταχθούν όλοι οι φορείς.

  2) να ανοιχθούν κωδικοί για όλα τα είδη και υπηρεσίες προς προμήθεια με ποσότητα, αξία και λοιπά χαρακτηριστικά όπως προβλεπόμενοι ασθενείς (π.χ. προβλέπουμε να έχουμε 500 περιστατικά χειρούργησης καρκινοπαθών πνεύμονος και το ποσό να δένει με τα αντίστοιχα είδη με βάση το μέσο όρο χρήσης των απαραίτητων ειδών ανά περίπτωση).

  3) στο τέλος του έτους και όχι στην αρχή, να καταχωρούν τις ανάγκες με βάση την πρόσφατη εμπειρία και απολογιστικά στοιχεία (ποσότητα, χαρακτηριστικά και αναμενόμενη αξία)

  4) το σύνολο ανά φορέα να δένει με τον συνολικό προϋπολογισμό του αυτόματα από το σύστημα. Αν ο φορέας καταχωρίσει ποσότητα και αξία τότε αυτόματα αθροιζόμενα όλα τα είδη δίνουν το συνολικό κόστος στο σύστημα. Αν υπάρχει υπέρβαση να μην αφήνει το σύστημα τον φορέα να κλείσει την αίτηση του για το σύνολο των προμηθειών ώστε να ανγκάζεται να διορθώνει άμεσα τα στοιχεία που χρειάζεται.

  5) Να μην παρεμβάλεται καμία περιφέρεια στην έγκριση αλλά δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό σύστημα δίνει πλήρη εικόνα αμέσως, η κεντρική υπηρεσία αμέσως να πραγματοποιεί τις αναλύσεις της και να εγκρίνει τις προμήθειες.

  6) Η ανάλυση των προμηθειών να γίνεται ανά μήνα και με την παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών οι φορείς να ενημερώνουν αυτό και να πραγματοποιεί το σύστημα αυτόματους ελέγχους υπερβάσεων και αποκλίσεων.

  7) Η κεντρική υπηρεσία να είναι υπεύθυνη για επισκόπηση των αναλύσεων, μέσων όρων κλπ και να αποστέλλει ελεγκτές όπου χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

  8) Το σύστημα αυτό να δένει και με τα λογιστικά βιβλία του φορέα, ώστε οποιαδήποτε πληρωμή να δένει με συγκεκριμένες αιτηθείσες ποσότητες. Π.χ. αιτήθηκα 1000 ασπιρίνες αξίας 1 000 Ευρώ, τις παρέλαβα μετά από ένα χρόνο και καταχωρήθηκε το παραστατικό για 500 ασπιρίνες των 480 Ευρώ (το σύστημα να δέχεται αποκλίσεις προύπολογισθείσας με πραγματοποιηθείσα τιμή έως π.χ. +-10%) στα βιβλία του νοσοκομείου και παράλληλα ενημέρωσα το κεντρικό σύστημα ότι παρέλαβα τις 500 άρα γνωρίζω ανά πάσα στιγμή τις αποκλίσεις τόσο σε επίπεδο ποσότητας όσο και αξίας. Για να πληρωθεί ο προμηθευτής θα πρέπει ο ταμίας να επιβεβαιώσει ότι έχει συνδεθεί, ο προϋπολογισμός, με το τιμολόγιο και έχει ενημερωθεί το σύστημα ότι παραλήφθηκαν και δεν υπάρχουν αποκλίσεις.

  Με Εκτίμηση

  Παναγιώτης Ντάβος
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 06:29 | Βασίλης Καραβίτης

  1. Η διαδικασία των παρ. 1 & 2 μοιάζει πολύ γραφειοκρατική και αργή. Στις δημόσιες υπηρεσίες η τήρηση προθεσμιών είναι …»ανέκδοτο»! Ακόμη και εάν θεσμοθετηθούν ποινές για την μη τήρηση των προθεσμιών, η διαδικασία απόδοσης ευθυνών δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική ούτε γρήγορη. Τελικά θα αποδεικνύεται ότι τις ευθύνες φέρει η γραφειοκρατία (που είναι αλήθεια) και κανείς υπάλληλος δεν θα μπορεί να τιμωρηθεί.

  2. Η εξέλιξη στην ιατρική είναι ραγδαία και η διαθεσιμότητα νέων, πιο αποτελεσματικών Ι.Π. είναι καθημερινή. Πώς θα γίνει η προμήθεια αναγκαίων για τη σωτηρία ζωών, όταν η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος απαιτεί 1-2 χρόνια, με τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΣΝ;

  3. Η διαδικασία προμηθειών πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αποκεντρωμένη. Αυτό παρέχει πολλαπλή ευελιξία και οικονομία. Με την προϋπόθεση ότι θα προσεχθούν οι προδιαγραφές των προϊόντων. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ. Δεν είναι δυνατόν να απορρίπτονται ανταγωνιστικά είδη που φέρουν τη σήμανση CE, μόνο και μόνο γιατί δεν αρέσει το …χρώμα τους στους «αρμοδίους» των προδιαγραφών!

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 21:26 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ/ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΦΠΥΥΚΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ (ΡΕΠΟ) ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΩΣ.

  ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΩΛΥΕΙ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 21:51 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ. ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΔΟΛΟΣ ΠΑΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ.

  ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΝΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΘΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ.

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 20:33 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

  10. Σε κάθε φορέα του παρόντος συστήνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 31/05/2011 Αυτοτελές «Γραφείο Προμηθειών» Υπαγόμενο στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείσης.

  Στο Γραφείο Προμηθειών Προίσταται Υπάλληλος του Κλάδου Οικονομολόγων ΠΕ ή ΠΕ Διοικητικού με Πτυχίο Νομικής με Βαθμό Α,Β, ή Γ με τριετή τουλάχιστον Προυπηρεσία σε θέματα Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα.

  Εν ελλείψει και μόνο δύναται να Προίσταται υπάλληλος ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ με εξαετή υπηρεσία.

  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω έλλειψης των ανωτέρω Ειδικοτήτων δύναται να προίστανται υπάλληλοι ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με δεκαετή Εμπειρία σε θέματα Προμηθειών.

  Για την πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω και μέχρι επιλογής των ενδιαφερομένων απο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η πληρωση των ανωτέρω θέσεων γίνεται με Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον εκάστοτε Φορέα. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται απο Επιτροπή που συστήνεται προεδρεύοντος του Διοικητή του Νοσοκομείου του Διοικητικού Διευθυντή και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων. Η τελική δε επιλογή αυτών γίνεται με ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ απο το Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε Φορέα.

  Στο τμήμα προμηθειών υπηρετούν τουλάχιστον ένας υπάλληλος ΠΕ/ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 12:09 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  2. ……

  Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών καθορίζονται κατά κωδικό αριθμό τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των άρθρων 2 και 3 του παρόντος, των οποίων εγκρίνεται η προμήθεια ή η παροχή για το επόμενο έτος, η αποδεκτή τιμή μονάδας, όπως ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προδιαγραφών του άρθρου 7 του παρόντος και η μέγιστη ποσότητα ανά κωδικό προϊόντος ή υπηρεσίας, οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, οι χρόνοι και ο τρόπος παράδοσης των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ο τρόπος πληρωμής και η διαδικασία πραγματοποίησης της προμήθειας του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, όπως και ό,τι είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας.

  «»»»»Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης διαγωνισμών επιτρέπεται πέραν του διακιώματος προαίρεσης παράτασης η παράταση τρέχουσας σύμβασης εφόσον ο προμηθευτής αποδεχτεί να συνεχίζει να παρέχει τις προμήθειες και υπηρεσίες του εφόσον αποδεχτεί μείωση του αρχικού αντιτίμου τουλάχιστον κατά 20% και όχι για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. «»»»»»»»»

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 12:20 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  5. Η Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών εγκρίνει το Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών και το κοινοποιεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο οφείλει να το εντάξει εντός μηνός από την υποβολή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α).

  «Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ έξι (6) μήνες πριν απο τη λήξη των Συμβάσεων όταν πρόκειται για Δημόσιους Διαγωνισμούς και δυο (2) μήνες πριν απο τη λήξη των Συμβάσεων εφόσον πρόκειται για Πρόχειρους Διαγωνισμούς»

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 11:11 | ΣπανΑρ

  Πολύ σωστό το κλειστό budget. Μια σημείωση: η τιμη παρατηρητηρίου είναι μια τιμή ενδεικτική, και η πιο καλή της εφαρμογή είναι ειδικά για αυτο, ενα εργαλείο για την σύνταξη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ απο τον διοικητή για τις ανάγκες του νοσοκομείου, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σωστά στο κλειστό budget.

  Έχει όμως αρκετά στοιχεία για τις καταναλώσεις μέσα στο χρόνο?
  Πρέπει λοιπόν πρώτα να εξοπλιστεί με μηχανογραφικό σύστημα το νοσοκομείο, ώστε να μπορεί να υπολογίσει ο διοικητής τις ποσότητες, και να βάλει μια ενδεικητική τιμή με βάση το παρατηρητήριο.

  Προσοχή όμως, η τιμή του παρατηρητηρίου, πρέπει να λαμβάνεται ως ενδεικτική και μόνον, γιατι αλλάζει κάθε εβδομάδα, δεν πρέπει να είναι δεσμευτική, για να μπορέσει να συνταχθεί ένα αξιόπιστο budget με προοπτική να τηρηθεί.

  Δεν μπορεί να συνταχθεί budget με μια Α τιμή παρατηρητηρίου και να μειωθεί μετά απο ένα μήνα η τιμή αυτή, και το budget να μην φτάνει για τις προμήθειες, και πληρώνει και πρόστιμο μετά.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 07:36 | Γιαννικουρής Γεώργιος

  Να διορθωθεί, εφόσον πρόκειται για τυπογραφικό λάθος, αν το ποσό των 60.000€ είναι με ΦΠΑ ή πλέον ΦΠΑ.
  Στην παράγραφο 9 εκτός του προστίμου να γίνεται απόλυση του Διοικητή χωρίς δυνατότητα να καταλάβει άλλη παρόμοια θέση. Σε αντίθετη περίπτωση θα φαίνεται ότι ενδιαφέρει μόνο η είσπραξη του προστίμου.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 22:42 | Πέτρος Παυλίδης

  Για να ελεγχθεί το σύστημα και να μπει τέλος στην διαφθορά τεσσερις ειναι οικινήσεις 1.Υγειονομικός Χαρτης 2.Μηχανοργάνωσηκαι κοστολόγηση ολων των ιατρικών πράξεων 3.Διαγνωστικό πρωτόκολλο και 4 θεραπευτικό πρωτόκολλο .Μεσα απ’αυτη τη διαδικασία ελέγχεται και το γνωστικό επίπεδο των λειτουργών υγείας που ειναι οι κατεξοχην υπευθυνοι της κατάστασης που ζουμε (οι Αγγλοι οταν πήγαν στα Φοκλαντ απο αντιβιωτικα είχαν μονο πενικιλίνη σας λέει κατι αυτό?)
  ευχαριστώ πολυ
  Πέτρος Παυλίδης Ιατρός Δ/ντης Ε.Σ.Υ

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 19:34 | ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΛΕΒΑΚΗ

  Κύριε Υπουργέ,

  Για να μπορέσουμε να δώσουμε στοιχεία σαν υπηρεσία, όσο αφορά τις προηγούμενες χρήσεις , από τις οποίες θα προκύψει και ο προγραμματισμός, πρέπει να έχουμε και τα κατάλληλα προγράμματα.Από αυτά που έχω δεί το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών αναπτύσσεται κατ΄είδος και κωδικό cpv.Εμείς σαν υπηρεςσία χρησιμοποιούμε τους κωδικούς ΚΑΕ.Πως θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε;
  Ευχαριστώ

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 08:56 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΣΤΑΘΙΟΣ

  Αρθρο 5 παράγραφος 6

  Στην ΥΑ 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ1291Β) ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 60.000 ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΙΔΩΝ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ PhD
  2102846896
  2109214177

 • ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΑΥΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΘΕΣΗ