Άρθρο 28 Σύσταση προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιατρών και Οδοντιάτρων

1. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ. και με έδρα την Αθήνα, πενταμελές προσωρινό υπηρεσιακό συμβούλιο, αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών και οδοντιάτρων μονίμων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Οργανισμού. Ειδικά για την υπηρεσιακή και βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέχρι την κατάρτιση σχετικού οργανισμού από τον Ε.Ο.Π.Υ. Η επιστημονική εξέλιξη των ιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γίνεται με βάση το Π.Δ. 166/2009.

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ιατρών και Οδοντιάτρων, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτελείται από:

α. Τρεις (3) ιατρούς ή οδοντιάτρους από τους απασχολούμενους στον Οργανισμό, με τους αναπληρωτές τους.

β. Δύο (2) εκπροσώπους των ιατρών ή οδοντιάτρων του Ε.Ο.Π.Υ., με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ιατρών και οδοντιάτρων των εντασσομένων φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Τα υπό στοιχείο β’ μέλη κατά τη μεταβατική περίοδο επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας και διορίζονται με απόφαση του ως άνω Υπουργού.

4. Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα υπό στοιχείο (α) της παραγράφου 1 τακτικά μέλη. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

5.Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ε.Ο.Π.Υ. με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω διεύθυνσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6. Γραμματέας του Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού.

7.Τα υπό στοιχείο α’ μέλη, ο εισηγητής και ο γραμματέας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

8. Το Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

α. Την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων μονίμων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Οργανισμού.

β. Την εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο οποίο υπάγονταν οι ανωτέρω.

γ. Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό.

9. Η εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών ή οδοντιάτρων του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της πλήρους ένταξής τους στον Οργανισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ .

10. Η σύσταση και η συγκρότηση του οριστικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Οργανισμού θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών ή οδοντιάτρων.

  • Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας δημιουργεί το Ε.Ο.Π.Υ. το οποίο ουσιαστικά στελεχώνεται από το υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό των ΤΜΥ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έτσι το δημόσιο σύστημα υγείας θα αποκτήσει δύο μεγάλους οργανισμούς το Ε.Ο.Π.Υ. και το ΕΣΥ. Προκειμένου όμως να υπάρχει στη πράξη η δυνατότητα μετακίνησης του προσωπικού μεταξύ των δύο φορέων αλλά και για την καλύτερη λειτουργία τους θα πρέπει να υπάρχουν ίδιες συνθήκες και αμοιβές εργασίας μεταξύ του μόνιμου προσωπικού των δύο φορέων. Αμοιβές, ωράρια, εξέλιξη θα πρέπει να είναι τα ίδια. Φυσικά για το λόγο αυτό θα πρέπει ο Ε.Ο.Π.Υ. να έχει την ίδια διοικητική διάρθρωση με το ΕΣΥ. Ως βιολόγος του ΙΚΑ προτείνω ο κλάδος των ΠΕ Βιολόγων – Χημικών – Βιοχημικών του Ε.Ο.Π.Υ. να υπαχθεί στην ιατρική υπηρεσία όπως συμβαίνει και στο ΕΣΥ. Παράλληλα να ισχύει στο Ε.Ο.Π.Υ. ότι ισχύει και στο ΕΣΥ σε σχέση με το ωράριο, την αμοιβή και την εξέλιξη.