Άρθρο 81

1. Στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» ο οργανισμός του οποίου εγκρίθηκε με το ΠΔ 384/1990 (ΦΕΚ 152 Α΄) τροποποιείται το άρθρο 15 και από τη Γ΄ κατηγορία ΔΕ μετατρέπεται μία (1) θέση του κλάδου (ΔΕ) Βοηθών Νοσοκόμων σε μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικός, η οποία θέση ορίζεται ως θέση οδηγού αυτοκινήτων και οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού διαρθρώνονται πλέον στον κλάδο ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων θέσεις εννέα (9) και στον κλάδο ΔΕ Τεχνικός θέσεις πέντε (5), εκ των οποίων ορίζονται δύο (2) θέσεις οδηγού αυτοκινήτων.
2. Στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Χ.Π Παιδιών Αθηνών) ο οργανισμός του οποίου εγκρίθηκε με το ΠΔ 156/2009 (ΦΕΚ Α΄198) τροποποιείται το άρθρο 10 και από τη κατηγορία ΥΕ μετατρέπονται τρείς (3) θέσεις του κλάδου Υ.Ε Προσωπικού Καθαριότητας σε τρείς (3) θέσεις του κλάδου Υ.Ε Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Πρακτικών Νοσοκόμων και οι μόνιμες θέσεις του προσωπικού διαρθρώνονται πλέον στον κλάδο Υ.Ε Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού θέσεις δέκα εννέα (19) και στον κλάδο Υ.Ε Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις (5). Οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Π.Χ Παιδιών Αθηνών) σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 10Κ/2008 Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π (ΦΕΚ 639/28.11.2008 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) διορίζονται στις ανωτέρω κενές οργανικές θέσεις.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 18:24 | Μιχάλης Σωτηρίου

  1.Στο άρθρο για τίς βαθμίδες των ιατρών ΕΣΥ,ο τρόπος εκλογής και η θέση του Συντονιστή Διευθυντή είναι αποδυναμωμένη και σε συνδυασμό με την πλειάδα Διευθυντών και την χωρίς ουσιαστική κρίση εξέλιξη τύπου επετηρίδας,αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις αντικίνητρο στην επιστημονική διοικητική εξέλιξη των ιατρών αλλά και επικράτηση αναξιοκρατίας.Με τελική αρνητική επίπτωση στην λειτουργία και την ποιότητα των υγειονομικών μονάδων.
  Η μισθολογική εξέλιξη στο βαθμό διευθυντή ,πρέπει να είναι ανεξάρτητη απο την εξέλιξη στη βαθμίδα του Συντονιστή Διευθυντή(κρίση με αμιγή επιστημονικά κριτήρια).
  Η διαφορά ενός ευρώ είναι άστοχη και σηματοδοτεί συμβολική υποβάθμιση της θέσης και του ρόλου του συντονιστή.Και ενώ ένα απο τα προβλήματα της διοίκησης στη δημόσια διοίκηση και δημόσιους λειτουργούς είναι η έλλειψη ικανοτήτων και εμπειρίας συντονισμού,ενισχύεται αρνητικά η αξιοκρατική επιλογή τους.Συνεχίζεται το λάθος του προηγούμενου νόμου.

  2.Στίς εφημερίες κάτι πρέπει να γίνει σαφές.Χρειάζονται ενεργοί ειδικοίιατροί για την εξυπηρέτηση του κόσμου.Δυστυχώς ούτε οι διοικήσεις(περιφερειών και νοσοκομείων) ελέγχουν και εφαρμόζουν το νόμο.Κατάντησε για την πλειοψηφία των ειδικών ιατρών να είναι στην πράξη πλασματική η ενεργός εφημέρευση,ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα,ενώ όσοι εφημερεύουν ενεργά εισπράττουν την ίδια περικοπή της αποζημίωσης της εφημερίας απο τίς διοικησεις που δέν ελέγχουν την πραγματική εφημέρευση,με όσους μετατρέπουν στην πράξη τίς ενεργείς σε ετοιμότητος ή ολιγόωρες.Πού είναι η αξιοκρατία και η επιβράβευση;

  3.Με τροπολογία του τ.υπουργού Υγείας (12/2007,πρακτικά Βουλής)σε άσχετο νομοσχέδιο προστέθηκε ασυμβίβαστο διορισμού ιατρών(περίπτωση Διαμαντόπουλου-Καλογερόπουλου-Αβραμόπουλου-Νοσ.Ευαγγελισμός Αθηνών) ώς διοικητών και αν.διοικητών σε νοσοκομεία που έστω και δεκαετίες πρίν είχαν υπηρετήσει ευδόκιμα ώς ιατροί.Αυτή η αντισυνταγματική διάταξη δέν θεραπεύτηκε ούτε απο το Νομοσχέδιο του 2010.