Άρθρο 66

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/27.6.2001): Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις προστίθεται νέο εδάφιο στ) ως εξής: «στ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 περ.δ του Π.Δ. 96/2010 και κατά τα ανωτέρω, στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας δύναται να αποσπασθεί και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Γενικού Διευθυντή ή με βαθμό Διευθυντή, που έχει τα τυπικά προσόντα να προαχθεί στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή και έχει διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος του. Στις θέσεις των Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή ή των Επιθεωρητών ειδικότητας Υγειονομικών Επιθεωρητών ή ειδικότητας Κοινωνικών Επιθεωρητών, πέραν των οριζομένων, δύνανται να αποσπώνται και μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με βαθμό τουλάχιστον Α` που ανήκουν στους κλάδους Π.Ε. Διαιτολόγων (περ.(ι) άρθρο 46 του Π.Δ. 95/2000(ΦΕΚ 76/A`/10.3.2000) «Οργανισμός Υγείας και Πρόνοιας» και Π.Ε. Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)».

  • 22 Δεκεμβρίου 2010, 08:16 | Φωτεινή Δάλα

    Θα μπορούσε να προστεθεί στο συγκεκριμένο άρθρο και: «η θητεία των τομεαρχών – Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή, να λογίζεται ως θητεία σε θέση Διευθυντή όπως ισχύει και στο ΣΕΔΔ. (Επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό δεν υπάρχει).

  • ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΦΑΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ? Ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΕΡΟΣ ΕΝΑΣ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ή ΕΝΟΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΗΣ ΕΣΔΥ?