Άρθρο 73

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3Β του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α 134) αντικαθίσταται ως εξής: «ο χρόνος υπηρεσίας του ιατρού στα τμήματα, αναγνωρισμένα ή μη, του παθολογικού και χειρουργικού τομέα, συνυπολογίζεται για την απόκτηση της ειδικότητας που αυτός επιθυμεί να αποκτήσει.».