Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και οι συμφωνίες – πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και τις συμφωνίες- πλαίσιο συνάπτουν μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η εφαρμογή του παρόντος δύναται να επεκτείνεται στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και σε συμφωνίες- πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών άλλων φορέων και να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της..

3. «Συμβάσεις προμηθειών» είναι οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή μίσθωση προϊόντων του άρθρου 2 του παρόντος. Στην έννοια των «συμβάσεων προμηθειών» υπάγονται οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι παρακαταθήκες, καθώς και κάθε άλλου είδους ενοχικές συμβάσεις.

4. «Συμβάσεις υπηρεσιών» είναι οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες του άρθρου 3 του παρόντος.

5. «Συμφωνία-πλαίσιο» είναι η συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες. Η συμφωνία- πλαίσιο δύναται να αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες, να συνάπτεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό οικονομικών φορέων.

6. «Αναθέτουσα αρχή» δύναται να είναι: α) ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, ο οποίος συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες- πλαίσιο, για λογαριασμό των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος που εποπτεύονται και ελέγχονται από την οικεία υγειονομική περιφέρεια. β) περισσότεροι ή όλοι οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών δύνανται να συνάπτουν και να εκτελούν από κοινού ενοποιημένες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες- πλαίσιο. γ) κατ’ εξαίρεση συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών συνάπτουν απευθείας οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος , κατόπιν εγκρίσεως σχετικού αιτήματος από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών τους. Οι συμβάσεις δύναται να αφορούν ιδίως την προμήθεια υλικών καθαριότητας, ιατρικών αερίων, καυσίμων, τροφίμων, ποτών, γραφικής ύλης, εντύπων, καθώς και υπηρεσίες εστίασης και καθαριότητας. δ) οι αναθέτουσες αρχές υπό στοιχεία α και β δύνανται να εκχωρούν, με τη διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος, σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και την εκτέλεση της σύμβασης προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών.

7. «Οικονομικός φορέας» είναι ο προμηθευτής ή ο πάροχος των υπηρεσιών που συνάπτει σύμβαση προμηθειών και υπηρεσιών ή συμφωνία- πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή. Δύναται να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, όπως κοινοπραξία , ανεξαρτήτως εθνικότητας.

 • 2 Ιανουαρίου 2011, 07:18 | Αλίκη Δημητριάδου

  Κύριε Υπουργέ, αντί για έναν φορέα που θα αναλάβει – διεξάγει όλους τους διαγωνισμούς του ΕΣΥ εκτιμώ ότι θα ήταν πιο χρήσιμο, συμφέρον και ασφαλές να αξιοποιηθεί ο θεσμός των Υγειονομικών περιφερειών (Υ.Πε.).
  Σήμερα υπάρχουν 7 Υ.Πε., Για να γίνει κατανοητή η πρότασή μου από τους άλλους μη ειδικούς αναγνώστες θα αναφερθώ στην δομή της 4ης Υ.Πε. η οποία έχει στην ευθύνη της 15 Νοσοκομεία, 36 Κέντρα Υγείας, 235 Περιφερειακά Ιατρεία και 16 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Ανάλογη είναι η δομή και των άλλων Υ.Πε. Έτσι κάθε περιφέρεια είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μονάδων ευθύνης της.
  Προτείνω λοιπόν οι 7 Υ.Πε. να αναλάβουν όλους τους διαγωνισμούς για τις υπηρεσίες, τα υλικά και τα φάρμακα των μονάδων της. Οι διαγωνισμοί θα γίνονται με το ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών για τις ποσότητες που έχουν ανάγκη οι μονάδες υγείας κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας. Αναγκαία συνθήκη αποτελεί η ενίσχυση με ικανά στελέχη των Υ.Πε καθώς και ένας κεντρικός σχεδιασμός (ή συνεννόηση) από το Υπουργείο Υγείας όλων των διαγωνισμών προκειμένου να μην συμπίπτουν χρονικά ομοειδείς διαγωνισμοί ανά Υπε..
  Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι πολλαπλά, ποιοτικά και οικονομικά
  1ον θα απεμπλακούν τα νοσοκομεία από τον τεράστιο φόρτο εργασίας που έχει η διεξαγωγή των διαγωνισμών
  2ον θα επιτυγχάνεται καλύτερη τιμή, αφού η προσφορά των εταιρειών θα αναφέρεται σε μεγαλύτερες ποσότητες (π.χ. υλικά για όλες τις μονάδες υγείας της Υ.Πε)
  3ον θα υποστηριχθεί το τοπικό εμπόριο και οι τοπικές κοινωνίες
  4ον (ως προς το θέμα του αδρού κεντρικού σχεδιασμού) κάποιος που δεν μειοψήφησε και έχασε έναν διαγωνισμό θα έχει την δυνατότητα, βελτιώνοντας την προσφορά του, να συμμετάσχει με επιτυχία στον αντίστοιχο διαγωνισμό άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 22:44 | Dr. Αθανασία Θεοδώρου

  Συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό για το Πρόγραμμα Διαβούλευσης. Μας δίνει Βήμα να ακουστούμε

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:03 | Dr. Αθανασία Θεοδώρου

  Κύριε Υπουργέ,

  Διαβάζοντας στην αρχή της Διαβούλευσης την τοποθέτησή σας όπου μας καλείτε ως απλοί πολίτες να συμμετάσχουμε στη διαβούλευση αναφέρετε ότι «Ανάπτυξη, όμως, δεν νοείται αν δεν μπορέσουμε να σταματήσουμε την αναίτια οικονομική αιμορραγία που υφίσταται ποικιλοτρόπως το Ε.Σ.Υ». Ωστόσο η οικονομική αιμορραγία δεν εστιάζεται μόνο στο «ΕΣΥ» και στα νοσοκομεία αλλά και τις δομές και υποσυστήματα αυτού.

  Πέραν από το τεράστιο κόστος των «υπερτιμολογημένων προμηθειών» που τα Νοσοκομεία επωμίζονται, βασικές αιτίες της Υπερχρέωσης του (ΥΠΟ)Συστήματος Υγείας άλλα και όλου του Δημοσίου Τομέα είναι όπως πλέον έχει κατανοηθεί:
  1) το γεγονός ότι υπηρετούν υπεράριθμοι υπάλληλοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (η έστω δεν έχουν κατανεμηθεί ορθολογικά) αυξάνοντας σημαντικά το κόστος και
  2) το γεγονός ότι υπάρχει αναίτια «οικονομική αιμορραγία» κυρίως από φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα που ενώ χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο δεν υπάγονται στους αυστηρούς κανόνες του δημοσίου λογιστικού, στις διαδικασίες των Νόμων περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα ούτε στο Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων δίδοντας παχυλούς μισθούς στο προσωπικό τους. Αναφέρομαι στις ανώνυμες εταιρείες, δεκο και σε όποια ιδρύματα λειτουργούν με ιδιωτικά κριτήρια ενώ χρηματοδοτούνται από δημόσιο χρήμα, από χρήματα του Ελληνικού λαού.

  Κάντε και τώρα το Πρώτο Τολμηρό Βήμα εσείς, όπως ως τώρα στην πολιτική σας πορεία μας έχετε αποδείξει, και Εντάξτε στο Νόμο αυτό (στην ουσία στις περί δημόσιου προμηθειών διαδικασίες) όλους τους Φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είτε Πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ανώνυμες Εταιρείες και ΔΕΚΟ.

  Ας είναι το Υπουργείο Υγείας η Αρχή για καινοτόμες αποφάσεις.

  Ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε ελπίζοντας ότι η άποψη μου τουλάχιστον θα διαβαστεί.

 • Ο ΠΑΣΥΠΙΕ αποτελείται από περίπου 80 μικρές εταιρίες που κατασκευάζουν/εμπορεύονται ιατρικά είδη, κατά κύριο λόγο αναλώσιμα, όπως γάζες, γάντια, σύριγγες, λοιπά επιδεσμικά κλπ. Τα δημόσια νοσοκομεία προμηθεύονται αυτά τα είδη κατά κύριο λόγο μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών (τουλάχιστον μέχρι πριν τη θέσπιση της ΕΠΥ-Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με το Ν. 3580/2007), οπότε και η απόπειρα συγκέντρωσης των προμηθειών και διενέργειας διαγωνισμών για μεγαλύτερες ποσότητες απέτυχε παταγωδώς. Η ίδια αποτυχία παρατηρήθηκε και στη λειτουργία της Επιτροπής Κεντρικών Προμηθειών του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, η οποία διενεργώντας διαγωνισμούς για μεγάλες ποσότητες κατέληγε να προμηθεύεται το δημόσιο προϊόντα σε μεγαλύτερες τιμές από ότι τα νοσοκομεία μεμονωμένα.

  Το νομοσχέδιο αυτό, τουλάχιστον όσον αφορά τις προμήθειες, θέτει τις βάσεις για την ΠΛΗΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής & νοσηλευτικής πράξεως. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει έμπρακτα τη μη-βούληση διαχρονικά των διοικήσεων για ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, αφού επιλέγεται η λύση της παράδοσης ολόκληρου του συστήματος σε ιδιώτη υπεργολάβο.

  Σχολιασμός Εισαγωγικών Παρατηρήσεων Αιτιολογικής Έκθεσης:

  Η υπερτιμολόγηση φαρμάκων και υλικών ξεκίνησε από το ίδιο το δημόσιο: ουσιαστικά, το ίδιο το δημόσιο έθεσε «ανώτατες τιμές» για μια πληθώρα υλικών τα οποία ενώ μπορούσε να τα προμηθευθεί σε υποπολλαπλάσιες αξίες, επίσημα έλεγε «υπερχρεώστε με».

  Επιπλέον, είναι άτοπο το περιγραφόμενο στην αιτιολογική έκθεση ότι η διενέργεια διαγωνισμών μικρής εμβέλειας και η απευθείας ανάθεση συμβάλλουν στην καταστρατήγηση του εθνικού και κοινοτικού δικαίου σχετικά με το σεβασμό του υγιούς ανταγωνισμού και της διαφάνειας. Όπως έχει ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ τα τελευταία 10 χρόνια, οι μικροί διαγωνισμοί πετυχαίνουν καλύτερες τιμές σε σχέση με τους «μεγαλύτερης εμβέλειας» αφού όσο πιο μεγάλη είναι η προμήθεια τόσο πιο δύσκολο είναι για κάποιον μικρό προμηθευτή να συμμετέχει προσφέροντας πολύ ανταγωνιστική τιμή. Επιπλέον, οι απευθείας αναθέσεις προκύπτουν λόγω της πολυπλοκότητας της απαρχαιωμένης ελληνικής νομοθεσίας προμηθειών.

  Επομένως, αυτό που είναι αναγκαίο είναι η πραγματοποίηση «χειρουργικής ακρίβειας αλλαγών» στην υφιστάμενη γενική νομοθεσία περί προμηθειών, που θα καταλήξει στην ΑΜΕΣΗ και ΡΙΖΙΚΗ αντιμετώπιση των παθογενειών του συστήματος προμηθειών ολόκληρου του δημοσίου.

  Έτσι, δε θα υπάρχει λόγος να ανακαλυφθεί ξανά ο τροχός μέσω αυτού του νομοσχεδίου, πχ η «ανακάλυψη» της «σύμβασης-πλαίσιο» που υπάρχει ήδη από το 2004 (ευρ οδηγία 2004/18 – ΠΔ 60/2007). Παράλληλα, για κάποιο λόγο αποφεύγεται οποιαδήποτε αναφορά στο «δυναμικό σύστημα αγορών» και στις ηλεκτρονικές αγορές, διαδικασίες που ταιριάζουν ακριβώς στο ελληνικό σύστημα υγείας, στο ελληνικό σύστημα διοίκησης, και στη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας (επιχειρήσεις), καθώς και σε ανάλογα μοντέλα που έχουν εφαρμοσθεί επιτυχημένα σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, βλ. Κύπρος και Γαλλία.

  Η πολυδιαφημιζόμενη «διαδικασία διατίμησης προϊόντων και υπηρεσιών» αποτελεί απόδειξη προχειρότητας και ερασιτεχνισμού, αφού συγχέονται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με τα φάρμακα: στα φάρμακα υπάρχει διατίμηση αφού η κυκλοφορία τους ελέγχεται σε τοπικό (εθνικό) επίπεδο, ενώ τα λοιπά προϊόντα τιμολογούνται ελεύθερα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση.

  Τέλος, το παρουσιαζόμενο μοντέλο «εκχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων σε έναν ιδιώτη» (GPOs – Group Purchasing Organisations) εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ και έρευνα της Γερουσίας κατέληξε πρόσφατα στο ότι τα νοσοκομεία δαπανούν τελικά επιπλέον 37 δις $ επιπλέον κάθε χρόνο, λόγω των αθέμιτων πρακτικών των GPOs (πχ «kickbacks» –> «δώσε μου μετοχές της εταιρίας σου για να σου δώσω όλη την προμήθεια του προϊόντος Χ για όλη την Ελλάδα για 2-3-4 χρόνια»). Επιπλέον, το ίδιο μοντέλο ιδιωτικοποίησης εφαρμόσθηκε και στην Αγγλία (με τη DHL και την αμερικάνικη Novations). Όλη η συμφωνία είναι τόσο μυστική που όταν δόθηκε στη δημοσιότητα μετά από επίμονες εκκλήσεις, εξαφανίσθηκαν πολλαπλές σελίδες της συμφωνίας ώστε να μην έχει πρόσβαση σε αυτήν το ευρύ κοινό! Είναι γνωστό ότι στην Αγγλία, για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, έχουν προδιαγραφεί συγκεκριμένοι αριθμοί επεμβάσεων, γιατί διαφορετικά δε θα ήταν εφικτή η αποπληρωμή: πχ «το νοσοκομείο Χ θα πραγματοποιήσει μέχρι Υ επεμβάσεις Ζ κατ’έτος». γίνεται κατανοητή η υποβάθμιση που υπόκειται το σύστημα υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορεί κάποιος να αναζητήσει πληροφορίες στo διαδίκτυο («NHS privatisation» και «GPOs overcharging american hospitals»).

  Σχόλια Άρθρου 1 & Αιτιολογικής Έκθεσης:
  Ουσιαστικά το άρθρο 1 επαναδιατυπώνει τα περιγραφόμενα στο ΠΔ 60/2007 (ευρωπ οδηγία 2004/18) που ισχύει για όλες τις δημόσιες προμήθειες. Η σύμβαση-πλαίσιο προϋπήρχε από το 2004 και δεν εισάγεται για πρώτη φορά στο εθνικό δίκαιο.

  Η παράγραφος 2 ουσιαστικά εξουσιοδοτεί τους αρμόδιους υπουργούς να αλλάξουν κατά βούληση ολόκληρο το σύστημα προμηθειών «… να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της». Ανοίγει έτσι ο δρόμος για το «δεύτερο γύρο ΦΕΚ» – υπέρογκων δαπανών, αφού οι προμήθειες θα εξαρτώνται από τις εισηγήσεις των «συμβούλων».

  Στην παράγραφο 3, οι χρηματοδοτικές μισθώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μόνον από τράπεζες ή αδειοδοτημένες εταιρίες χρηματοδοτικών μισθώσεων.

  Στην παρ. 6 τίθεται η βάση για την απαξίωση του παρόντος νόμου (εφόσον ψηφισθεί) καθώς και για την ιδιωτικοποίηση ολόκληρου του συστήματος: … «κατ’εξαίρεση συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών συνάπτουν απευθείας οι φορείς… κατόπιν εγκρίσεως σχετικού αιτήματος από τον Υπουργό Υγείας… «. Δηλαδή για καθετί επείγον (ή μη, ως συμβαίνει σήμερα) ο υπουργός υγείας θα πρέπει να εξετάζει πόσο επείγει μια προμήθεια. Μα αφού είναι επείγουσα, μπορεί να αναμένει πότε θα φθάσει στον υπουργό για να την εγκρίνει; Κάτι αντίστοιχο θα ήταν το να πρέπει κάποιος τροχονόμος να ενημερώσει τον υπουργό προστασίας του πολίτη για να ρυθμίσει την κυκλοφορία σε περίπτωση ατυχήματος.

  Παράλληλα, η ιδιωτικοποίηση του συστήματος πετυχαίνεται μέσω του άρθρου 12 που αναφέρεται και στην παρ 6 του άρ 1… «… δ) οι αναθέτουσες αρχές… δύνανται να εκχωρούν, με τη διαδικασία του άρθρου 12 ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΙΔΙΚΑ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ…». Αρχικά, πρέπει να εξετασθεί η συμβατότητα του παρόντος με τον ορισμό της «αναθέτουσας αρχής» της παρ 9 άρ 1 της ευρωπαϊκής οδήγίας 2004/18 («9. Ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται: το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου».

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 20:55 | Μαρια Παπαγεωργίου

  Να ενταχθουν στο νόμο αυτό όλα τα εποπτευόμενα ιδρυματα (νομικα προσωπα ιδιωτικου δικαιου, ψυχικες δομες κτλ) και ανώνυμες εταιρείες του Υπουργειου Υγειας.

  Κατα τ αλλα είναι μια καλή προσπάθεια το νομοσχέδιο αυτό.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 18:29 | Μπαλαχούτης Ιωάννης

  Ηράκλειο 1.1.2011

  Αξιότιμε κε Λοβέρδο, αξιότιμες-οι κυρίες-οι

  Ι. Γενικές διαπιστώσεις
  Οι προμήθειες στο χώρο της υγείας, οι πραγματοποιούμενοι διαγωνισμοί για τα ζητούμενα είδη αλλά και η διαχείριση των ειδών εντός των νοσοκομείων χαρακτηρίζονται από διαδικασίες που δεν διακρίνουν τη χρηστή διοίκηση, εύκολα δε μπορεί να διακρίνει κάποιος ότι:
  α.Δεν υπάρχουν ουσιαστικοί κανόνες λειτουργίας, β.Δημιουργείτε σύγχυση συνοδευόμενη από σκοπιμότητα, γ.Κυριαρχεί η αδιαφάνεια, δ.Τα στελέχη τα οποία χειρίζονται τις προμήθειες δεν έχουν γνώση του αντικειμένου και πολύ περισσότερο εξειδίκευση, ε.Η έλλειψη οργάνωσης είναι πανθομολογούμενη, στ.Δεν είναι εφικτό να υπάρξει έλεγχος και απολογισμός και ζ. Πάνω απ’ όλα όμως λείπει το στοιχειώδες, ένας κώδικας συνομιλίας-συνεννόησης, ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, όπου θα περιγράφεται μονοσήμαντα το σύνολο των προμηθευόμενων ειδών. Αναφερόμαστε σε χιλιάδες υγειονομικά είδη, φάρμακα, αντιδραστήρια κλπ, ένας κώδικας συνομιλίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, όπως τα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τις Διοικήσεις 150 Νοσοκομείων, τα Ασφαλιστικά ταμεία, χιλιάδες χρήστες, χιλιάδες προμηθευτές, το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών.
  Οι πραγματοποιούμενοι διαγωνισμοί για τις ανάγκες προμηθειών στο Ε.Σ.Υ., πολλές φορές, αποτελούν το μέσο για τη νομιμοποίηση παραλήψεων, παρατυπιών και παραβάσεων του νόμου. Παρακολουθούν δε την φαυλότητα που συναντάμε στο δημόσιο τομέα.
  Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, ήταν και είναι η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος η οποία συνοδεύεται από την απώλεια της αξιοπρέπειας του ατόμου και οδηγούμαστε στον εκμαυλισμό συνειδήσεων.
  Οι πάμπολλες επισημάνσεις διαφόρων μελετών, των Ελεγκτών Υγείας και Δημόσιας Διοίκησης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διαφόρων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα, επιτρέψτε μου να πω ότι ωχριούν μπροστά στην πραγματικότητα.
  Ο πιο απλός τρόπος για να διαπιστώσετε το αλαλούμ που συμβαίνει στο χώρο, είναι να ζητήσετε την αποθήκη 31.12.2010 από τρία μεγάλα η μικρά νοσηλευτικά ιδρύματα. Είναι δεδομένο με μαθηματική ακρίβεια ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλετε άκρη γιατί απλούστατα τα νοσηλευτικά ιδρύματα δεν ομιλούν την ίδια γλώσσα ενώ επιλύουν τα ίδια προβλήματα, πραγματοποιούν τις ίδιες ιατρικές πράξεις και θεραπεύουν τους ίδιους ασθενείς.

  ΙΙ. Μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την ανάταξη του συστήματος προμηθειών και διαχείρισης
  Με δεδομένο ότι το Νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκέστατο, προτείνονται τα παρακάτω:
  1. Επικαιροποίηση – ολοκλήρωση του Ενιαίου Μητρώου Υγειονομικών Ειδών, Ιατρικών παρακλινικών εξετάσεων και Ιατρ/κών μηχανημάτων, όπως προβλέπεται στο Ν. 2955/2001, με μια διαφορά: επιβάλλεται η ΔΙΟΡΘΩΣΗ στο Νόμο του όρου ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή υλικά, με τον ορθό, ιατροτεχνολογικά ΕΙΔΗ. Επαναλαμβάνω, διαγωνισμοί και διαχείριση πρέπει να γίνονται με βάση το είδος.
  Η θεσμοθέτηση του Ενιαίου Μητρώου Υγειονομικών Ειδών, Ιατρικών παρακλινικών εξετάσεων και Ιατρικών μηχανημάτων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της όλης προσπάθειας. Της προσπάθειας γνώσης, ελέγχου του κόστους ειδών και πράξεων, διαχείρισης, απολογισμού και διαφάνειας.
  Οι εμπλεκόμενοι παράγοντες επιδιώκουν να ομιλούν διαφορετική γλώσσα δημιουργώντας σύγχυση για να επικυριαρχούν στον χώρο, προβάλλοντας τις «αδικαιολόγητες ιδιαιτερότητες» των εμπορικών προϊόντων τους με αποτέλεσμα να τα καθιστούν τάχατες, απαραίτητα υγειονομικά είδη.
  Δεν αποτελεί ορθή ιατρική πρακτική η μια κλινική να κρίνει ακατάλληλο ένα προϊόν και κάποια άλλη να το χρησιμοποιεί με 100% επιτυχία. Δεν αποτελεί ορθή ιατρική πρακτική η αποδοχή των παρακλινικών εξετάσεων από αναλυτές την τάδε εταιρίας και η απόρριψη των ίδιων αποτελεσμάτων από αναλυτές της δείνα εταιρίας.
  2. Σύνταξη ενός κανονισμού προμηθειών και διάθεσης υγειονομικών ειδών, ο οποίος θα ισχύει σε κάθε οργανισμό που πραγματοποιεί προμήθειες στο χώρο της υγείας ή τις διαχειρίζεται.
  3. Η δημιουργία των Α.Ε., οι οποίες προβλέπονται από το Ν. 2889/2001, πρέπει να επιταχυνθεί για να:
  • σταματήσει ο εναγκαλισμός που υπάρχει σήμερα σ’ όλο το φάσμα των προμηθειών και να κοπούν οι ομφάλιοι λώροι τόσο σε περιφερειακό όσο και σε κεντρικό επίπεδο,
  • επιτευχθεί οικονομία κλίμακας και ελεγχόμενα μεγέθη,
  • δημιουργηθούν όροι υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά,
  • εξοικονομηθεί διοικητικό προσωπικό κλπ.
  Σκοπός της όποιας προσπάθειας πρέπει να είναι η λειτουργία των κανόνων της αγοράς και του ανταγωνισμού. Σκοπός πρέπει να είναι ο ανταγωνισμός των προμηθευτών και όχι η αντιπαλότητα του κράτους με τους προμηθευτές.
  Η πραγματοποιήση διαγωνισμών από ένα και μόνο φορέα ή και από μερικούς για ολόκληρη την επικράτεια, χωρίς την ενιαία γλώσσα συνομιλίας, μάλλον τα αντίθετα αποτελέσματα θα φέρει, θα ενισχυθούν μονοπωλιακές τάσεις στην αγορά. Εξάλλου αυτή η προσπάθεια έχει αποτύχει παταγωδώς από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και αν κάποιοι επιμένουν να την επαναφέρουν θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα, αφού δεν έχει θεσμοθετηθεί το Ενιαίο Μητρώο Υγειονομικών Ειδών.
  4. Δημιουργία φορέα ποιοτικού ελέγχου των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Είναι αδήριτη ανάγκη να γνωρίζει το ΕΣΥ τι προμηθεύεται εκτός από το πόσο. Ένα τέτοιο ρόλο θα μπορούσε να παίξει το ΕΚΕΒΥΛ και όχι να συντάσσει καταλόγους και τιμολόγια εμπορικών προϊόντων.
  5. Τέλος, η σύνταξη του Ενιαίου Μητρώου Υγειονομικών Ειδών είναι προαπαιτούμενο για την Ηλεκτρονική διασύνδεση του ΕΣΥ.

  Δηλαδή, η Επιτροπή προδιαγραφών επικαιροποιεί – συντάσσει το Ενιαίο Μητρώο Υγειονομικών Ειδών υπό τον έλεγχο των Υπουργών Υγείας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ανταγωνιστικότητας, οι Α.Ε. συγκεντρώνουν τα αιτήματα των φορέων και πραγματοποιούν τους διαγωνισμούς με καθορισμένες διαδικασίες χρονοδιαγράμματα κλπ, τα νοσοκομεία ορίζουν τις ποσότητες και διαχειρίζονται, τα Υπουργεία ελέγχουν το κόστος, την ποιότητα και τις ποσότητες.
  Το Υπουργείο αποκτά τον πολυπόθητο ρόλο του στρατηγείου στα θέματα Υγείας. Χαράσσει πολιτική, δεν λειτουργεί κατασταλτικά εκτός των απαραίτητων περιπτώσεων που είναι και αμείλικτο. Υιοθετεί την πρόληψη και την παίδευση στο θέμα των προμηθειών.

  ΙΙΙ. Μητρώο Υγειονομικών Ειδών
  Το μητρώο υγειονομικών ειδών το οποίο συντάχθηκε από μηδενική βάση στα πλαίσια λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει, είναι στην κρίση του οποιουδήποτε.
  Η κοπιώδης αυτή προσπάθεια παρά τις αφόρητες πιέσεις και τις αντιδράσεις είχε ως αποτέλεσμα τη σύνταξη της πρωτότυπης μελέτης «Ταύτιση-Κωδικοποίηση Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού», τεσσάρων (4) τόμων, χιλίων (1000) σελίδων, χιλίων διακοσίων εβδομήντα (1270) ειδών και δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι (18.246) παραλλαγών και μεγεθών τους, κατατασσόμενα σε εικοσιένα (21) κατηγορίες, πλήθος υποκατηγοριών κλπ.
  Η μελέτη αυτή πραγματεύεται την ταύτιση, την επιλογή ονομασίας και την κωδικοποίηση των διαφόρων αναλώσιμων υγειονομικών ειδών, που χρησιμοποιούνται στο Πα.Γ.Ν.Η., αλλά και γενικότερα στο χώρο της περίθαλψης, κατά τρόπο απόλυτα σαφή, απλό και μεθοδικό, ευδιάκριτα, σύμφωνα με τη δομή και τη λειτουργία του νοσοκομείου με πεδίο εφαρμογής τόσο τους επιβεβλημένους διαγωνισμούς όσο και τη διαχείριση του υλικού, με όρους διαφάνειας. Η μελέτη αυτή υπερκαλύπτει βέβαια την απαρχαιωμένη ανάλυση του ΕΠΠ και την οποιαδήποτε άλλη λογιστική προσέγγιση.
  Οι στόχοι της μελέτης ήταν και είναι:
  • Η καθιέρωση ενιαίας γλώσσας συνομιλίας στο νοσοκομειακό περιβάλλον και ευρύτερα στο χώρο της Υγείας, για το θέμα των προμηθειών δια μέσου των διαγωνισμών και της διαχείρισης του υλικού.
  • Η ορθολογική οργάνωση του συστήματος προμηθειών-διαχείρισης στο χώρο του Ε.Σ.Υ.,
  • Η αναβάθμιση της ποιότητας των προμηθευόμενων ειδών,
  • Η αποφυγή κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος,
  • Η καθιέρωση της διαφάνειας και η τήρηση της νομοθεσίας,
  • Η γνώση των προμηθευόμενων ειδών απ’ όλους τους παράγοντες και η εμπλοκή τους στο αντικείμενο σύμφωνα με κανόνες, αρχές και διακριτούς ρόλους, τέλος
  • Η εξοικονόμηση πόρων σε ποσοστό 40%.

  Για την ολοκλήρωση της ασχολήθηκαν ενεργά πάνω από εκατό πενήντα (150) στελέχη του χώρου. Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2002 και παραδόθηκε στον τότε Υπουργό Υγείας κο Αλέκο Παπαδόπουλο, καθώς και στη Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών της Γ.Γ. Εμπορίου.

  Η αξιολόγηση της μελέτης υλοποιήθηκε με τρεις διαφορετικές διαδικασίες για να εξαχθούν τα επιθυμητά συμπεράσματα. Έτσι:
  Α. Ορίστηκαν στελέχη της εμπιστοσύνης του Υπουργού για τον απαραίτητο έλεγχο, διορθώσεις, προσθήκες, εξαιρέσεις υγειονομικών ειδών κ.λ.π.. Με την υπ. αριθ. ΔΥ1δ/οικ21548/26.2.2002 Υ.Α ορίσθηκε η προτεινόμενη επιτροπή,
  Β. Αναζητήθηκαν παρατηρήσεις άλλων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για το σύνολο και τον τρόπο σύνταξης της μελέτης και
  Γ. Εξήχθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα από τις αντιδράσεις της αγοράς από τους πραγματοποιημένους διαγωνισμούς στο Πα.Γ.Ν.Η..

  Στο βραχύ διάστημα λειτουργίας της Επιτροπής (και στην συγκεκριμένη περίπτωση άλλαξε ο Υπουργός) δεν ολοκληρώθηκε η επεξεργασία, ενώ στην τελευταία συνεδρίασή της, Ιούνιος 2002, παρουσία της τότε Υφυπουργού Υγείας κας Ελπίδας Τσουρή, έγινε αποδεκτή η εργασία ως βάση για την οικοδόμηση και ολοκλήρωση του όλου εγχειρήματος, του Ενιαίου Μητρώου Υγειονομικών Ειδών, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τον κορμό για διαφανείς και αδιάβλητους διαγωνισμούς, τη βάση διαχείρισης των προμηθευόμενων ειδών αλλά και τον μπούσουλα για την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων.
  Εδώ θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι οι παρατηρήσεις από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, το 251 ΓΝΑ αλλά και από την Γ.Γ. Εμπορίου ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές για την συνέχεια της προσπάθειας.
  Μ’ αυτή τη μελέτη πραγματοποιήθηκαν οι διαγωνισμοί του Πα.Γ.Ν.Η. στα τέλη του 2001 και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Μείωση 40% των τιμών απ’ ότι προέκυψε σε όσους διαγωνισμούς αποσφραγίστηκαν. Γιατί; Γιατί είχαν καταλάβει οι προμηθευτές ότι είχε δοθεί τέλος στην φαυλότητα, στους πολλαπλούς διαγωνισμούς, στα εξωσυμβατικά υλικά, στην σύγχυση, στις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι κλπ.
  Η προσπάθεια αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα στο ΕΣΥ και πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στη λειτουργία του ΕΣΥ, για να απορροφηθούν οι κραδασμοί που θα προκύψουν από την εφαρμογή της. Υπάρχει και το έμψυχο υλικό και τα στελέχη και τα μέσα, αρκεί κάποιος να τα ενεργοποιήσει. Ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι πρέπει να υπάρχει η συναίνεση του χρήστη για την ευόδωση της προσπάθειας αφού προηγηθεί ουσιαστικός και εξαντλητικός διάλογος.
  Θα μου επιτραπεί ακόμη, να μην σχολιάσω κάποιες κακέκτυπες προσπάθειες που έγιναν εκ των υστέρων για να αναπαράγουν τα κακώς κείμενα.

  ΙV. Εξαγγελθέντα μέτρα, αποτελεσματικότητα
  Τα δημοσιευθέντα μέτρα στο διάστημα των δεκατεσσάρων μηνών, σε σχέση με το Φάρμακο και τα Υγειονομικά Υλικά, θα μου επιτρέψετε να τα χαρακτηρίσω ως ανεπαρκή αν όχι σε λάθος κατεύθυνση.
  A. Στο Φάρμακο, δεν αρκεί η διοικητική μείωση του κόστους την στιγμή που μπορεί μέσα από μειοδοτικούς διαγωνισμούς το ΕΣΥ να επιτύχει πολύ μεγαλύτερη μείωση με βάση την δραστική ουσία και όχι την εμπορική συσκευασία όπως γίνεται σήμερα. Ως έκτακτο μέτρο το οποίο αφορά και τα Ασφαλιστικά Ταμεία είναι άριστο.
  B. Ο καθορισμός τιμών οροφής στα ορθοπεδικά είδη κλπ, η έρευνα τιμών!!!-το παρατηρητήριο τιμών και η κατάρτιση ενιαίου προγράμματος προμηθειών για όλα τα νοσοκομεία, με βάση το κρατικό πρόγραμμα προμηθειών και όσοι διαγωνισμοί προκηρύχτηκαν τώρα πρόσφατα, είναι μέτρα ανεπαρκή, αποσπασματικά, μερικής εφαρμογής, αμφιβόλου νομιμότητας, είναι τα μέτρα της υλοποιούμενης μέχρι σήμερα πολιτικής τα οποία οδηγούν στα φαινόμενα κακοδιαχείρισης, αδικαιολόγητης σπατάλης, διαφθοράς και αδιαφάνειας. Είναι δοκιμασμένα και αναποτελεσματικά μέτρα. Αψευδής μάρτυρας όλων των παραπάνω είναι ότι τα ελλείμματα διογκώνονται και σήμερα.
  Αν κάποιος θα ήθελε να αντιληφθεί την πραγματική εικόνα, μπορεί να διαπιστώσει ότι στον κωδικό Υλικά οστεοσύνθεσης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, μπορούν να περιγραφούν 2500 κωδικοί με διάφορες τιμές.
  Η αναφορά για «υλοποίηση ή η παρακολούθηση των προμηθειών του Νοσοκομείου δια μέσου του Εθνικού Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ)» είναι παραπλανητική, δεν απαντά στα προβλήματα προμηθειών και διαχείρισης των προμηθευομένων ειδών γιατί η ανάλυση των 109 κωδικών του ΕΠΠ δεν μπορεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των χιλίων διακοσίων εβδομήντα (1270) Υγειονομικών ειδών και δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι (18.246) παραλλαγών και μεγεθών τους, όταν μάλιστα έχουμε διαφορετικό κόστος αγοράς για το ίδιο είδος σε διαφορετικά μεγέθη. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα Αντιδραστήρια, τα φάρμακα κλπ
  Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν με την κωδικοποίηση που αφορά την Γενική Λογιστική.
  Οι κωδικοποιήσεις αυτές εξυπηρετούν άλλες ανάγκες που έχουν να κάνουν με την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και παραπέμπουν στα γνωστά στατιστικά μεγέθη!!! Σε καμία περίπτωση δεν απαντούν στις σημερινές ανάγκες λειτουργίας των Νοσοκομείων οι οποίες πρέπει να δομηθούν από το μηδέν γιατί το οικοδόμημα είναι σαθρό και διαβρωμένο, είναι η διαδικασία που αναπαραγάγει την διαφθορά και την διαπλοκή.
  Δηλαδή κανένας έλεγχος, και επανάληψη των φαινομένων σπατάλης, ρεμούλας και αδιαφάνειας. Απλή αναπαραγωγή των ίδιων φαινομένων.
  Γ. Ακόμη, το Διπλογραφικό Σύστημα όπου έχει εφαρμοστεί σε Νοσοκομεία, δεν έχει λύσει το πρόβλημα των προμηθειών και της διαχείρισης του υλικού.
  Η εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ, μετά από την σύνταξη του Ενιαίου Μητρώου Υγειονομικών Ειδών.
  Η ιστορία του πύργου της Βαβέλ είναι γνωστή.

  Αξιότιμε κε υπουργέ,
  Το σύστημα έχει τις άμυνες του και θέλει να αναπαράγει τα creek statistics.
  Η επανάληψη της απίστευτης πραγματικότητας είναι πολλαπλά προκλητική, όποια στελέχη και όποια διαδικασία κι αν αφορά.

  Με ιδιαίτερη τιμή

  Ιωάννης Ν. Μπαλαχούτης

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 10:31 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Στο άρθρο 1, παρ 3, στον ορισμό των συμβάσεων προμηθειών πρέπει να προστεθεί και η λέξη «δημοσίων» προκειμένου αυτός να είναι σύμφωνος με την οδηγία 18/2004 και το ΠΔ 60/2007.
  Επίσης πρέπει να συμπληρωθεί με την έκφραση : «αγορά, την χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή την μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων » για να είναι σύμφωνος ο ορισμός με το ΠΔ 60/2007 και την οδηγία 2004/18.
  Στο άρθρο 1, παραγ 5, στον ορισμό της συμφωνίας πλαίσιο πρέπει «να διορθωθεί το δύο ή περισσότερα» σε ένα ή περισσότερους όπως είναι στο άρθρο 4 αλλά και στην οδηγία 18/2004.
  Το άρθρο 1 πάραγ 6γ δίνει τη δυνατότητα απ’ευθείας αναθέσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες:
  α. Αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των δαπανών στα δημόσια νοσοκομεία.
  β.Έχει παραπεμφθεί η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αναμένονται οι καταδικαστικές αποφάσεις
  γ.Το προσωπικό των νοσοκομείων πιστεύει ότι μπορεί να γίνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
  Η λέξη «ιδίως» δίνει τη δυνατότητα απ’ευθείας αναθέσεων σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που αναγράφονται στο άρθρο 2 παραγ 1.
  Επίσης η ΔΕΠΑΝΟΜ μένει εκτός του παρόντος νόμου, όταν το τελευταίο καιρό πρωταγωνιστεί σε δημοσιεύματα σχετικά με το κόστος υλοποίησης των έργων αλλά και την ποιότητα κατασκευής τους. Εάν κανείς θέλει να κάνει απευθείας ανάθεση, θα ορίζει την ΔΕΠΑΝΟΜ σαν φορέα υλοποίησης του διαγωνισμού και δεν θα δεσμέυεται από το υπάρχον νομικό πλαίσιο.
  Οι ορισμοί των δημοσίων συμβάσεων, συμφωνίας πλαίσιο, και οποιοσδήποτε άλλος αναγράφεται στο σχέδιο νόμου, θα έπρεπε να είναι ίδιος ακριβώς με αυτόν που περιέχεται στο ΠΔ 60/2007 και την οδηγία 18/2004. Οποιοσδήποτε άλλος ορισμός δίνει την δυνατότητα σκόπιμων παρερμηνειών σε μελλοντικές προμήθειες και δεν εναρμονίζεται με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.
  Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των διαγωνισμών, την υποβολή ενστάσεων και όλες οι προμήθειες θα συνεχίζουν να γίνονται εξωσυμβατικά, χωρίς καμία μείωση των δαπανών για υλικά και αναλώσιμα.

  Στο άρθρο 1,παραγ 6δ, δίνεται η δυνατότητα εκχώρησης σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και την εκτέλεση της σύμβασης προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών.
  Όμως από την συγκεκριμένη δυνατότητα εκχώρησης προκύπτουν 2 ερωτήματα.
  α) Γιατί το ποσοστό είναι από 5 – 25%; Δεν είναι υψηλό;
  β) Στο Θεαγένειο τα αιμοστατικά κόστιζαν 4.000.000€ και η σημερινή διοίκηση δηλώνει ότι τα πήρε 500€!! Με το σχέδιο νόμου η εταιρεία ή θα έπαιρνε 1.000.000€ σαν αμοιβή ή θα τα πουλούσε 3.500.000€ και θα έβγαζε [3.499.500 (το κέρδος της) + 1.250.000 (η προμήθεια της) = 3.624.500€]. Άρα το δημόσιο θα ζημιωνόταν με 3.624.500€!!.
  Το παράδειγμα δεν είναι ακραίο αφού υπάρχουν πολλά υλικά που είναι κοστολογημένα στα δημόσια νοσοκομεία μέχρι και 10.000%. Σε μελέτες που έχουν γίνει στις ΗΠΑ και την ΕΕ έχει προκύψει ότι δεν αγοράζουν πάντα όλα τα νοσοκομεία σε καλύτερες τιμές από τους συγκεκριμένους φορείς καθώς και ότι τίθενται θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού.

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 16:58 | ΠΑΣΥΠΙΕ Βασίλης Μανέττας, Πρόεδρος

  Σχετικά με την πρόταση ανάθεσης των διαγωνιστικών διαδικασιών και το logistics σε ιδιωτικό φορέα, εκτιμάται ότι αυτή είναι εκ προοιμίου προβληματική, κυρίως διότι δεν κατανοώ, αφενός για ποιο λόγο το εγχείρημα αυτό θα εξασφαλίσει σε μεγαλύτερο βαθμό την αντικειμενικότητα και την διαφάνεια των διαδικασιών, αφετέρου με ποιο τρόπο θα ελέγχεται έτσι καλύτερα η επιτυχία αυτών των διαδικασιών και θα επιτευχθεί η προσδοκώμενη μείωση του κόστους των υλικών.
  Άλλωστε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε κάτω από ποιο νομικό πλαίσιο θα λειτουργεί ο εν λόγω ιδιωτικός φορέας, δεδομένου ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις εναρμονισμένες με το κοινοτικό δίκαιο, οι οποίες ορίζουν ρητά τις διαδικασίες για τις προμήθειες του δημοσίου.
  Άραγε πώς θα νομιμοποιείται ο ιδιωτικός φορέας στην επιβολή διοικητικών ποινών και κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων των συμμετεχόντων και των αναδόχων. Η εκχώρηση σε ιδιωτικό φορέα τέτοιων δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων, που είναι άμεσα συνυφασμένες με την κρατική κυριαρχία, μπορεί να γίνει στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, όταν αναμφισβήτητα η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη έκφανση της δημόσιας ζωής εν στενή εννοία; Υπό αυτές τις συνθήκες θεωρώ ότι το σχέδιο δεν θα στεφθεί με επιτυχία και θα οδηγήσει σε αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.
  Αρχικά, είναι βέβαιο ότι η συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων σε κεντρικούς διαγωνισμούς σαφέστατα θα είναι περιορισμένη και έτσι πολύ σύντομα θα οδηγηθούμε σε μια αγορά ολιγοπωλίου, με συνέπεια αφενός την εξαφάνιση εκατοντάδων εταιριών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία και την απασχόληση, αφετέρου την αύξηση των δαπανών, αφού οι τιμές θα διαμορφώνονται κάτω από μονοπωλιακές συνθήκες.
  Επιπλέον, ο εφοδιασμός των νοσοκομείων θα εξαρτάται από πολύ λίγες εταιρίες γεγονός που εμπεριέχει τον κίνδυνο να βρεθούν αυτά σε καθεστώς ομηρίας.
  Συγχρόνως, είναι ασαφές και πρακτικά δυσχερές το κατά πόσο και με ποίο τρόπο θα εγγυείται ο ιδιωτικός φορέας για τις υποχρεώσεις του προς τους προμηθευτές από τη στιγμή που το όλο σύστημα θα διέπεται από το ούτως ή άλλως ιδιόμορφο διοικητικό δίκαιο του οποίου ένα εκ των θεμελιωδών κριτηρίων λειτουργίας είναι το οργανικό κριτήριο, άρα η ύπαρξη συμβαλλομένου με την ιδιότητα της δημόσιας-διοικητικής αρχής.
  Τα τελευταία χρόνια επιχειρήθηκε με διάφορα νομοθετικά πλαίσια η διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών. Το εγχείρημα αυτό απέτυχε παταγωδώς αφού σχεδόν κανένας διαγωνισμός δεν ολοκληρώθηκε. Ο τελευταίος ν.3580/07 προέβλεπε την διενέργεια κεντρικών διαγωνισμών, ωστόσο είναι κοινά παραδεκτό ότι δεν λειτούργησε.
  Όπως αποδείχθηκε ήταν εξαιρετικά δύσκαμπτος και ουσιαστικά καθιστούσε τις διαδικασίες ανεφάρμοστες. Αποτέλεσμα αυτής της αστοχίας ήταν να πραγματοποιούνται προμήθειες με παράτυπες παρατάσεις παλαιών συμβάσεων ή με απευθείας αναθέσεις και εξωσυμβατικές διαδικασίες.
  Οι κεντρικοί διαγωνισμοί δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των φορέων, κυρίως λόγω των ιδιαιτεροτήτων πολλών υλικών και των διαφορετικών μεθόδων που ακολουθούνται στις διάφορες ιατρικές πράξεις και οδηγούν στη μικρή συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων, με αποτέλεσμα την έλλειψη επαρκούς ανταγωνιστικότητας.
  Αντίθετα, οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από τους ίδιους τους φορείς είναι πιο ευέλικτοι, ολοκληρώνονται γρηγορότερα και εξασφαλίζουν πολύ μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μεγάλος ανταγωνισμός και συνεπώς χαμηλότερες τιμές.
  Με οδηγό λοιπόν τις απόπειρες του παρελθόντος, κρίνεται εκ του ασφαλούς ότι το δημόσιο συμφέρον διασφαλίζεται ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά μέσω αποκεντρωμένων διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τους ίδιους τους φορείς, οι οποίοι σε τελική ανάλυση μπορούν ασφαλέστερα να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους.

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 16:27 | ΠΕΡΛΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

  Ειμαι νοσοκομειακος φαρμακοποιος και με εκπληξη αλλα και λυπη διαπιστωνω οτι σε ενα ακομα νομοσχεδιο του υπουργειου δεν γινετε ουτε μια αναφορα στο νοσοκομειακο φαρμακειο.Το πρωτο που πρεπει να συνειδητοποιησουμε οτι η οποιαδηποτε αλλαγη πολιτικης στο χωρο του φαρμακου θα περασει υποχρεωτικα απο το νοσοκομειακο φαρμακειο.Γιαυτο πρεπει πρωτα να υπαρξει αλαγη του τροπου λειτουργειας του νοσοκομειακου φαρμακειου και αναβαθμηση του ρολου του νοσοκομειακου φαρμακοποιου.Προς την κατευθυνση λοιπον αυτη κατα τη γνωμη μου πρεπει να γινουν το δυνατον συντομοτερα μεσα απο αυτο το νομοσχεδιο τουλαχιστον οι παρακατω κινησεις
  1.Νεος κανονισμος λειτουργειας του νοσοκομειακου φαρμακειου σε αντικατασταση του αναχρονιστικου ΠΔ 108.Το φαρμακειο πρεπει να ασχολειται μονο με φαρμακα.Το φαρμακειο πρεπει να ειναι αυτονομο τμημα του νοσοκομειου και το οργανογραμμα του να ενταχθει στο οργανογραμμα του νοσοκομειου (οι διοικητικοι υπαληλοι πρεπει να ανηκουν στο φαρμακειο και οχι στη διοικητικη υπηρεσια).Πρεπει να προβλεπονται θεσεις παρασκευαστων για το τμημα διαλυσης.
  2.Αναβαθμιση του θεσης του νοσοκομειακου φαρμακοποιου στα πλαισια της ιατρικης υπηρεσιας συμμετεχοντας ισοτιμα με τους γιατρους και τους οδοντιατρους σε ολες τις διαδικασιες.
  3.Μισθολογικη εξισωση με τους οδοντιατρους του ΕΣΥ.Ειναι και οι δυο αποφοιτοι σχολων υγειας πενταετους φοιτησης και εχουν το ιδιο ασφαλιστικο ταμειο (ΤΣΑΥ).
  4.Να υπογαφει επιτελους το ΠΔ που καθοριζει τον τροπο προσληψης των νοσοκομειακων φαρμακοποιων καθως υπαρχουν παρα πολλες κενες θεσεις καθιστωντας δυσκολη τη λειτουγεια των φαρμακειων.Εφαρμογη φαρμακευτικης πολιτικης με επικουρικο προσωπικο ειναι αμφιβολου αποτελεσματικοτητας.
  5.Καθιερωση υποχρεωτικα σε καθε νοσοκομειο του νοσοκομειακου συνταγολογιου το οποιο θα περιλαμβανει δραστικες ουσιες τις οποιες θα συνταγογραφουν οι γιατροι.Θα πρεπει να υπαρξει ομως και ρυθμιση η οποια θα επιτρεπει στο φαρμακοποιο να εκτελει τις συνταγες με βαση τη δραστικη ουσια και οχι το εμπορικο ονομα ωστε να αποφευχθουν νομικες εμπλοκες στο μελλον καθως με το υπαρχον νομοθετικο πλαισιο ο φαρμακοποιος ειναι εκτεθειμενος.Επισης θα πρεπει να ενεργοποιηθει και ο ΕΟΦ ωστε να πεισθουν ολοι οτι ολα τα φαρμακα που κυκλοφορουν στην Ελλαδα ειναι αξιοπιστα (πρωτοτυπα και αντιγραφα).

  Τελος η πανελληνια ενωση φαρμακοποιων νοσηλευτικων ιδρυματων (ΠΕΦΝΙ)
  θα πρεπει να αποτελει επισημο συνομιλητη του υπουργειου υγειας σε θεματα φαρμακευτικης πολιτικης και οχι μονο οι ιδιωτες φαρμακοποιοι.

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 12:29 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Φοβάμαι καθε τι που γίνεται για το «καλό» μου χωρίς να έχω λόγο !
  Πείτε μου κύριοι: Πώς εξασφαλίζεται ο κοινωνικός έλεγχος σε όλα αυτά
  όταν δεν υπάρχει εκπροσώπιση των ασφαλισμένων ;
  Τις διορισμένες διοικήσεις και τα εγκλήματα τους στα οικονομικά της υγείας τα ζούμε επί δεκαετίες… και δεν απολογήθηκαν ποτέ !
  Επιτέλους να έχουν λόγο και οι πολίτες πληρωτές της δημόσιας υγείας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 17:03 | Dr. K.

  Το Υπουργείο Υγείας είναι πολιτικά υπεύθυνο για μια κατάσταση που αποτελεί όνειδος για τις εργασιακές συνθήκες στη χώρα μας: τον εξαναγκασμό των ειδικευμένων Παθολόγων και Παιδιάτρων που θέλουν να κάνουν εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία σε άμισθη και ανασφάλιστη εργασία επί 2 έτη, πέρα από κάθε ένοια συνταγματικότητας και ίσης μεταχείρισης! Έχουν περάσει διάφορες ηγεσίες στο Υπουργείο Υγείας που έχουν θεσπίσει ποικίλους νόμους, αλλά ούτε και στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προβλέπεται κάτι για να αλλάξει η απαράδεκτη από πάσης νομικής άποψης κατάσταση!

  Ειδικότερα, το νομικό πλαίσιο που διέπει την εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία, όπως θεσπίστηκε με το Ν. 2071/92, είναι το ίδιο που διέπει και την εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία , αλλά οι μεν εξειδικευόμενοι στην Λοιμωξιολογία παραμένουν άμισθοι σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους της Εντατικής Θεραπείας, που αμείβονται και ασφαλίζονται (ως και πρέπει). Εξαίρεση αποτελούν οι ήδη υπηρετούντες επιμελητές στο ΕΣΥ που αποσπώνται για να κάνουν εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία και διατηρούν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι παράλογες αυτές διάκρισεις σε βάρος των εξειδικευομένων στην Λοιμωξιολογία που δεν κατείχαν προηγουμένως θέση κλάδου ΕΣΥ, θεσπίστηκε με το Ν. 3418/2005. Η αιτιολόγηση του νομοθέτη ήταν ότι επειδή δεν υπήρχαν αρκετά κονδύλια, η Πολιτεία δεν θα μπορούσε να προσελκύσει ικανό αριθμό λοιμωξιολόγων! Πόσο θα επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας η αμοιβή για τον μισθό και την ασφάλιση μιας δεκάδας περίπου λοιμωξιολόγων το χρόνο;

  Το ισχύον καθεστώς για τους άμισθους εξειδικευόμενους λοιμωξιολόγους αντιβαίνει καταφανώς τις συνταγματικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της ελευθερίας ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου, και θα εξέπιπτε εύκολα σε οποιοδήποτε εγχώριο ή διεθνές δικαστήριο!

  Για τους παραπάνω λόγους, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου θα πρέπει να θεσπισθεί η αμοιβή και ασφάλιση των ήδη εξειδικευόμενων στην Λοιμωξιολογία, με αναδρομικό μάλιστα χαρακτήρα.

  Η εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία δεν αναγνωρίστηκε επίσης και ως χρόνος προϋπηρεσίας στο ΕΣΥ με τον αμέσως προηγούμενο νόμο για την υγεία (Ν. 3868: ΦΕΚ 129 A;/3.8.2010), σε αντίθεση πάλι με την εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία και βέβαια με την εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία όσων ήδη κατέχουν θέση στο ΕΣΥ, που προφανώς συνεχίζουν να υπηρετούν το ΕΣΥ (αν και το τελευταίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών)! Συγκεκριμενα, διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2 του αμέσως προηγούμενου νόμου για την υγεία (Ν. 3868: ΦΕΚ 129 A;/3.8.2010) προβλέπει ότι: «Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262 ) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά την κρίση των υποψηφίων για την πρόσληψη σε θέση κλάδου ιατρού στο Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εξειδίκευσης σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή αντίστοιχη μονάδα νεογνών και παίδων θεωρείται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ.». Είναι προφανές για κάθε έναν που η σκέψη του διέπεται από κοινή λογική ότι η παραπάνω διάταξη θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να συμπεριλάβει και την εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία, καθότι διέπονται από το ίδιο ακριβώς καθεστώς υποχρεώσεων με την εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρόλος των λοιμωξιολόγων στο ΕΣΥ και την δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικός, για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπως η πρόσφατη πανδημία γρίπης και να ελέγξουν προβλήματα όπως τα υψηλά ποσοστά ανθεκτικότητας των μικροβίων στα διαθέσιμα αντιβιοτικά για τα οποία η χώρα μας κατέχει μια αρνητική πρωτιά παγκοσμίως.

  Παρόλα αυτά οι θέσεις εξειδίκευσης στην Λοιμωξιολογία είναι ήδη αρκετές. Το 2009 οι θέσεις που είχαν θεσπισθεί διπλασιάστηκαν! Με το ισχύον καθεστώς, κάθε χρόνο θα λαμβάνουν την εξειδίκευση της λοιμωξιολογίας περίπου 20 Παθολόγοι! Όσο η επιλογή της Πολιτείας είναι η εξειδίκευση να γίνεται άμμισθα προφανώς δεν υπάρχει περιορισμός από πλευράς κόστους για τον αριθμό των θέσεων. Και αυτό θα οδηγήσει μαθηματικά σε υπερπληθώρα λοιμωξιολόγων που θα είναι δύσκολο να απορροφηθούν στα νοσοκομεία, με όλα τα πιθανά συνεπακόλουθα ενός συστήματος που δυσλειτουργεί!

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 23:28 | πετρος

  τα περισοτερα σχολια ειναι πολυ ορθα.οριστε κυριοι τι πρεπει να κανετε,αλωστε το κοκινισμα σχολιων,προφανος απο θυγωμενους που θα χασουν πολυ χρημα αν αλαξουν τα πραγματα,μας λεει οτι ηρθε η ωρα.εμπρος κυριοι πεδιον δοξης λαμπρο,για να σας θυμουντε οι επομενες γενιες ως σωτηρες.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 19:18 | Παναγιώτης Αλτάνης

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρ. 6 αναφέρεται σε ΝΠΔΔ Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εποπτέυονται από τις ΥΠε. και ορίζεται ως: «Αναθέτουσα αρχή» δύναται να είναι: α) ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, ο οποίος συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες- πλαίσιο, για λογαριασμό των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος που εποπτεύονται και ελέγχονται από την οικεία υγειονομική περιφέρεια.
  Πως καλύπτονται τα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται απευθείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης?

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 12:22 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΥΣΑΛΑΚΗΣ

  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

  Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας του ΥΠΟΑΝ

  στο Σχέδιο Νόμου

  Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις

  Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας αλλά και της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

  Επειδή θεωρούμε ότι κάθε προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας συμβάλλει παράλληλα και στη βελτίωση του επιπέδου υγείας και ευεξίας του ελληνικού λαού, είναι υποχρέωσή μας να συμβάλουμε ενεργά ως υπηρεσία και ως εργαζόμενοι, στις νομοθετικές και διοικητικές προσπάθειες που προωθούνται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  Αποφεύγοντας τα εξειδικευμένα θέματα του τομέα της υγείας, οι δικές μας προτάσεις στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο εστιάζονται κυρίως στην ποιότητα των υπηρεσιών και των φορέων που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα οι Εθνικές Υποδομές Ποιότητας και να συμβάλλουν ενεργά με τη συνεισφορά των υπηρεσιών Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Μετρολογίας στην οργανωτική, διοικητική και λειτουργική αναβάθμιση όλων των φορέων και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. Να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών που εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, στον τομέα της υγείας και να δρομολογηθεί σταδιακά η διαρκής βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσα από την εφαρμογή των αρχών της ποιότητας.

  Η πρόταση αφορά και τους τρεις βασικούς άξονες του νομοσχεδίου, όπως:

  1. Αλλαγή του συστήματος προμηθειών
  2. Δημιουργία νέου οργανισμού παροχών υγείας
  3. Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών.

  Για το σύστημα προμηθειών το νομοσχέδιο πρέπει να προβλέπει μεταξύ άλλων την υποχρεωτική πιστοποίηση κατά ISO, των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των ΔΥΠΕ και των νοσοκομειακών ιδρυμάτων της χώρας. Η πιστοποίηση, θα δώσει το ουσιαστικό νόημα με τη βέλτιστη εφαρμογή στις επιχειρούμενες, σήμερα με την νομοθετική ρύθμιση προσπάθειες.

  Ο νέος Οργανισμός παροχής υπηρεσιών, πρέπει να λειτουργεί με ένα αξιόπιστο και διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιακών του δομών, το οποίο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο με διεθνή πρότυπα [ ISO 9001 ]. Εάν σχεδιαστεί να παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης και αναγνώρισης, τότε θα πρέπει, οι αρμόδιες για το σκοπό αυτό υπηρεσιακές του δομές, να είναι διαπιστευμένες για τη δραστηριότητά αυτή. Να αποδεικνύεται, δηλαδή, η τεκμηρίωση της τεχνικής τους επάρκειας και ικανότητας μέσω πιστοποιητικού διαπίστευσης από αναγνωρισμένη εθνική αρχή διαπίστευσης, όπως το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) της χώρας μας.

  Για την έκδοση άδειας ίδρυσης και ασφαλούς λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, όπως και γενικότερα ίδρυσης ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, θεωρούμε αναγκαίο προαπαιτούμενο κριτήριο για τη χορήγηση του δικαιώματος αυτού στους ενδιαφερόμενους φορείς την πιστοποίηση της λειτουργίας τους κατά ISO και ΕΜΑS.

  Προς το τούτο μπορούν άμεσα να αξιοποιηθούν οι Εθνικές Υποδομές Ποιότητας που εποπτεύονται από το ΥΠΟΑΝ, και οι οποίες είναι :

  α. Το Εθνικό πλαίσιο Τυποποίησης, όπως ορίστηκε από το Νόμο 372/76 [ΦΕΚ Α/166] και τροποποιήθηκε με τον ν. 2414/96 [ΦΕΚ Α/135] και του ΠΔ 155/97 [ΦΕΚ Α/131], όπως κάθε φορά ισχύουν.

  β. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και Μετρολογίας, όπως αυτό ορίζεται από τους ν. 2231/1994, ν. 2414/96 [ ΦΕΚ Α/135 ] και ν. 3066/2002 [ΦΕΚ Α/252], όπως κάθε φορά ισχύουν.

  Μεσοπρόθεσμα, στα πλαίσια ενός ευρύτερου εθνικού σχεδιασμού, μπορεί να θεσπιστεί και το καθεστώς για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών του τομέα της Υγείας,

  • με τον καθορισμό των προτεραιοτήτων τυποποίησης στον τομέα της Υγείας,
  • με την κατάρτιση και προώθηση εθνικών προτύπων και προδιαγραφών για τον τομέα της Υγείας.

  Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας
  Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
  Υπουργείο
  Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας
  και Ναυτιλίας
  Προϊστάμενος: Γιώργος Φρυσαλάκης
  Αρμόδιος: Χριστίνα Οικονομοπούλου

 • Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί

  6. «Αναθέτουσα αρχή» δύναται να είναι:

  α) ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, ο οποίος συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες- πλαίσιο, για λογαριασμό των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος που εποπτεύονται και ελέγχονται από την οικεία υγειονομική περιφέρεια.

  Σωστή παράγραφος — υλοποιεί την αποκέντρωση και μεταφέρει την ευθύνη στην περιφέρεια

  β) περισσότεροι ή όλοι οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών δύνανται να συνάπτουν και να εκτελούν από κοινού ενοποιημένες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες- πλαίσιο.

  Σωστή παράγραφος—Η σωστή αξιοποίηση θα αποφέρει οικονομικά και λειτουργικά οφέλη

  γ) κατ’ εξαίρεση συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών συνάπτουν απευθείας οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος , κατόπιν εγκρίσεως σχετικού αιτήματος από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών τους.

  Οι συμβάσεις δύναται να αφορούν ιδίως την προμήθεια υλικών καθαριότητας, ιατρικών αερίων, καυσίμων, τροφίμων, ποτών, γραφικής ύλης, εντύπων, καθώς και υπηρεσίες εστίασης και καθαριότητας.

  δ) οι αναθέτουσες αρχές υπό στοιχεία α και β δύνανται να εκχωρούν, με τη διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος, σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και την εκτέλεση της σύμβασης προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών.

  Προστίθεται η φράση —–με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 17:57 | Ευστάθιος Ευσταθιάδης

  Ένας από τους βασικούς λόγους της κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας είναι η κακοδιαχείριση και κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος στο ΕΣΥ. Δεν χρειάζεται ούτε δημόσια διαβούλευση ούτε περαιτέρω χρονοτριβή για να γίνουν τα αυτονόητα,να βάλετε δηλ. τάξη στο χώρο της υγείας. Εγώ θέλω να σταθώ κυρίως στο πλέον απαράδεκτο γεγονός για μια πολιτισμένη χώρα,στο λεγόμενο φακελάκι, που το έμαθε όλος ο κόσμος και γελάει μαζί μας. Είναι προσβολή πρώτα για τους γιατρούς, που καταπατούν τον όρκο τους να υπηρετούν τον άνθρωπο,συμπεριφερόμενοι ωσάν εκβιαστές ή νονοί
  και κατόπιν την ελληνικοί κοινωνία που τόσα χρόνια δεν μπορέσαμε να καταπολεμήσουμε αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Βρείτε παρακαλώ τρόπους,υπάρχουν πολλοί, δεν χρειάζεται να υποδείξουμε εμείς, να απαλλαγούμε από αυτό το όνειδος.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 12:19 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Εκτιμώ ότι από την προσπάθεια αυτή, απουσιάζει η εστίαση στις αρχές και τα εργαλεία του μάνατζμεντ, η έμφαση στην ποιότητα με υποχρεωτική πιστοποίηση των πάσης φύσεως φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα καθώς και ο ανθρώπινος παράγοντας.
  Χωρίς την στήριξη του κατάλληλα εκπαιδευμένου και ευαισθητοποιημένου ανθρώπινου δυναμικού και την ύπαρξη εργαλείων μάνατζμεντ και η προσπάθεια αυτή θα παραμείνει ένα κενό νομικό κείμενο που εξαντλείται στην ρύθμιση λεπτομερειών και χάνει την ουσία.
  Η παρούσα συγκυρία επιβάλλει εστίαση στην οργάνωση και την ποιότητα.

 • 26 Δεκεμβρίου 2010, 22:44 | Καραμπέτ Γιακουπιάν

  Ο,τι γινει, πρεπει να αποβλεπει σε τουτο;
  στην αποτελεσματικη διαχειρηση του συστηματος προμηθειων και υπηρεσιων
  δηλαδη να κατευθυνονται οι προμηθειες και οι υπηρεσιες εκει που χρειαζονται και τουτου να διαπιστωνεται περιοδικα, με εξαντλητικο ελεγχο καποιας τυχαιας νοσηλευτικης μοναδος κατα περιοδο και ο,που διαπιστωνονται ατασθαλιες να πεφτει βαρυς ο πελεκυς του νομου,ωστε προδευτικα να περιορισθει η «κακοδιαχειρηση».
  Εδω που εχουμε φθασει,μονο οι εξουθενωτικες ποινες μπορουν να αποτρεψουν την διαιωνιση της κακοδιαχειρησης, σε συνδυασμο βεβαια με την υιοθετηση συγχρονων μεθοδων διαχειρησης και οργανωσης νοσηλευτικων μοναδων.
  Το προσωπικο, που ασχολειται με επιστημονικο εργο(ιατροι-νοσηλευτες), δεν πρεπει να εμπλακει σε διαχειριστικους ρολους παρα μονο στο πολυ στενο πλαισιο εφαρμογης συστηματος ελεγχου της ροης των προμηθειων και υπηρεσιων.
  Επισης πρεπει να εξασφαλισθει οτι ο μηχανολογικος /ιατρικος εξοπλισμος καθε νοσηλευτικης μοναδας πρεπει ανα πασα στιγμη να ειναι λειτουργικος και σε αντιθετη περιπτωση μονο σε νοσηλευτικες μοναδες του συστηματος δημοσιας υγειας θα παραπεμπονται οι ασθενεις.

 • 26 Δεκεμβρίου 2010, 12:43 | SPYROS

  Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα Συμπεράσματα του 12ου Συνεδρίου της ΕΕΜΥΥ

  Το Δ.Σ. της ΕΕΜΥΥ έδωσε στη δημοσιότητα τα Συμπεράσματα του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (Σκαφιδιά Ηλείας, 22-24 Οκτωβρίου 2010).

  Σύνοψη Προτάσεων της ΕΕΜΥΥ

  Το Μέλλον των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
  1. Για την αναστροφή της σημερινής, αδιέξοδης κατάστασης στο Σύστημα Υγείας, δεν επαρκεί η λήψη αποσπασματικών πυροσβεστικών μέτρων. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η άμεση επεξεργασία και διατύπωση ενός Εθνικού Σχεδίου Υγειονομικού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή όσων πολιτικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων προθυμοποιούνται και όλων των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, των οποίων οι απόψεις είναι πολύτιμες και απαραίτητες. Το Σχέδιο αυτό θα πρέπει να προσλάβει νομοθετική ισχύ από μια διευρυμένη, διακομματική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, και η εφαρμογή του να καταστεί υποχρεωτική εντός του προσεχούς έτους.

  2. Για την υλοποίηση της νέας εθνικής υγειονομικής στρατηγικής απαιτείται η σύνταξη νέου Βασικού Νόμου-Κώδικα για την Υγεία, με ταυτόχρονη κατάργηση του Ν. 1397/83 και όλων των μεταγενέστερων νομοθετικών ρυθμίσεων. Ο νόμος αυτός πρέπει να ενσωματώνει την επιστημονική οργάνωση και διοίκηση του υγειονομικού συστήματος, με τρόπο που το τελευταίο θα καθίσταται ασθενοκεντρικό, δηλαδή χρήσιμο, ποιοτικό, αποδοτικό, προσβάσιμο και οικείο στους πολίτες.

  3. Πέραν της διαπιστωμένης κατασπατάλησης των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, η οικονομική κρίση επιβάλλει πλήρη περικοπή των περιττών δαπανών υγείας και ορθολογική αξιοποίηση των αναγκαίων. Παράλληλα, όμως, και με δεδομένο ότι πρέπει να διατηρηθεί το Κράτος Πρόνοιας, θεωρείται λανθασμένη η τακτική των οριζόντιων περικοπών αδιακρίτως, χωρίς στάθμιση της σημασίας κάθε δαπάνης για το επίπεδο υγείας του πληθυσμού και χωρίς επιστημονική διοίκηση του υγειονομικού συστήματος.
  Είναι επιβεβλημένη η άμεση ενιαιοποίηση του σκέλους της χρηματοδότησης, με ένα φορέα συγκέντρωσης όλων των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των επαγγελματιών υγείας, και διάθεσης με συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας και αποτελεσματικότητας.
  Με βάση διεθνείς δείκτες πρέπει να καθορισθούν οι πράγματι αναγκαίες αριθμητικές αναλογίες ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού, ανά μέγεθος και είδος κρατικής μονάδας υγείας. Για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και την τεχνική συντήρηση πρέπει να γενικευθεί ο θεσμός της εξωτερικής υποστήριξης (outsourcing).
  Κρίσιμο εργαλείο είναι η πραγματική κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας, είτε πρόκειται για ιατρικές πράξεις, είτε για κόστος νοσηλείας, εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, φαρμακοθεραπείας κ.λπ. Προϋπόθεση επιτυχίας είναι η πραγματοποίηση του έργου από αντικειμενικούς επιστήμονες κοστολόγους (με τη βοήθεια υγειονομικών) και όχι από τους άμεσα εμπλεκόμενους.
  Οι προμήθειες του υγειονομικού συστήματος (πλην υπηρεσιών) πρέπει να διενεργούνται κεντρικά, από εξειδικευμένη κρατική Α.Ε., στελεχωμένη με έμπειρους managers νοσοκομείων, κοστολόγους, βιοϊατρικούς μηχανικούς, πληροφορικούς υγείας, ιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές κ.λπ., συνεργαζόμενη στενά με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, από τους οποίους μπορούν να μετακαλούνται εξειδικευμένα στελέχη.
  Οι νοσοκομειακοί προϋπολογισμοί πρέπει να είναι πραγματικοί, περιλαμβάνοντας οπωσδήποτε το εργασιακό κόστος, που είναι και ο μεγαλύτερος συντελεστής των συνολικών νοσοκομειακών δαπανών, με βάση τις οποίες πρέπει να καθορίζονται οι τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών από κάθε μονάδα και να πραγματοποιούνται οι διανοσοκομειακές και διατμηματικές συγκρίσεις.
  Το «διπλογραφικό» σύστημα Γενικής Λογιστικής δεν επαρκεί, αν δεν τηρείται Αναλυτική Λογιστική (με κέντρα κόστους), ώστε να είναι εφικτή η πραγματική κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ανά τμήμα και ο εντοπισμός των προσωπικά υπεύθυνων για τις αποκλίσεις, θετικών ή αρνητικών.
  Η διάχυση και χρήση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας πρέπει να υπακούει σε εθνικό (πληθυσμιακό και γεωγραφικό) καταμερισμό και να εξασφαλίζεται η άριστη αξιοποίησή της, με ευθύνη των αρμόδιων επαγγελματιών υγείας, στους οποίους πρέπει να δοθούν ανάλογα κίνητρα.
  Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της νοσοκομειακής λειτουργίας και γενικότερα όλων των εκφάνσεων των υπηρεσιών υγείας είναι η κύρια, αναγκαία και ικανή προϋπόθεση εξορθολογισμού των οικονομικών της υγείας, με ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες. Το υγειονομικό σύστημα μπορεί να γίνει ασθενοκεντρικό, προς όφελος του πολίτη, μόνο με τη γενικευμένη αξιοποίηση της Πληροφορικής Υγείας.

  4. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, πρέπει να εκπονηθεί πρόγραμμα και να θεσπισθούν ισχυρά κίνητρα επαγγελματικού αναπροσανατολισμού των νέων (π.χ. ίδρυση και λειτουργία μόνο πανεπιστημιακών νοσηλευτικών τμημάτων, μείωση των εισακτέων στις ιατρικές, οδοντιατρικές και φαρμακευτικές σχολές κ.λπ.). Σημαντική είναι η θέσπιση ειδικού μισθολογίου πτυχιούχων νοσηλευτών και η αύξηση των οργανικών τους θέσεων, με αντίστοιχη μείωση των θέσεων βοηθών.
  Απαραίτητα μέτρα είναι ο διαχωρισμός του πτυχίου ιατρικής από την άσκηση του επαγγέλματος, η επιλογή των προς ειδίκευση ιατρών με διαγωνισμό, η μείωση των θέσεων ειδικότητας για τις κορεσμένες και η αύξηση για τις ειδικότητες που τελούν σε ανεπάρκεια κ.λπ.
  Ταυτόχρονα, η στελέχωση του ΕΣΥ, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με οικονομολόγους υγείας, βιοστατιστικούς, βιοϊατρικούς μηχανικούς, πληροφορικούς υγείας και κυρίως επαγγελματίες managers υγειονομικών υπηρεσιών, ενώ δεν συνεπάγεται αξιόλογη οικονομική επιβάρυνση, μπορεί να προσφέρει θεαματική και στοχευμένη συγκράτηση του κόστους (στη θέση των γενικευμένων, επικίνδυνων οριζόντιων περικοπών) και παράλληλη εντυπωσιακή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.

  5. Οι μονάδες υγείας του ΕΣΥ, ως ενιαίο σύνολο ή ανά υγειονομική περιφέρεια, πρέπει, απαραίτητα και άμεσα, ν΄ αποκτήσουν τη νομική μορφή και την επιχειρησιακή ευελιξία της μονομετοχικής κρατικής Α.Ε. ή έστω του εποπτευόμενου από το κράτος ΝΠΙΔ. Κάθε νοσοκομείο πρέπει να είναι αποκεντρωμένη μονάδα της κρατικής Α.Ε., με επικεφαλής τον Διοικητή (χωρίς αυτόνομο Διοικητικό Συμβούλιο). Αυτή η νομική αλλαγή είναι καθοριστικής σημασίας για τη δυνατότητα εφαρμογής ενός εκσυγχρονιστικού προγράμματος και για την επίτευξη των στόχων ποιότητας και αποτελεσματικότητας, προς όφελος του πληθυσμού. Πρόκειται για ανάγκη γνωστή και παραδεδεγμένη, που αναβάλλεται συνεχώς υπό τον φόβο (ή τη δικαιολογία) του «πολιτικού κόστους».

  6. Στις κρατικές νοσοκομειακές Α.Ε. πρέπει να καταργηθεί η μονιμότητα για όλους τους νεοεισερχόμενους επαγγελματίες υγείας και για όσους, από τους υπηρετούντες επιθυμούν την ένταξή τους στο νέο, αξιοκρατικό εργασιακό πλαίσιο. Η πρόσληψη όλου του προσωπικού πρέπει να γίνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δυνάμενες να ανανεώνονται και επιβάλλεται να πραγματοποιείται με σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης, επιλογής και εξέλιξης. Οι αποδοχές τους πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμες, με βάση την προσφορά και τη ζήτηση των ειδικοτήτων, τα αντικειμενικά ατομικά προσόντα των συγκεκριμένων υποψηφίων, τη γεωγραφική περιοχή υπηρέτησης, το βαθμό συμμετοχής τους στην εφημέρευση και στην εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών, νοσηλευτών κ.λπ. και τους άλλους όρους των συμβολαίων αποδοτικότητας και ποιότητας που θα καλούνται να υπογράφουν.
  Ειδικά για τη στελέχωση των νησιωτικών και ακριτικών περιοχών της χώρας με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να θεσμοθετηθούν ισχυρά και αποτελεσματικά κίνητρα, το κόστος των οποίων θα είναι τελικά υποπολλαπλάσιο, από αυτό που προκαλεί σήμερα η υγειονομική ερήμωση των συγκεκριμένων περιοχών και οι πρακτικές συνέπειές της.

  7. Πρέπει να γίνει γενικά παραδεκτό και να νομοθετηθεί ότι οι θέσεις διοίκησης όλων των επιπέδων του ΕΣΥ δεν είναι πολιτικές (κομματικές), αλλά επαγγελματικές, τεχνοκρατικές θέσεις άσκησης επιστημονικού management, από στελέχη με ανάλογες σπουδές, επαγγελματικές εμπειρίες και αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα.
  Επιστημονική διοίκηση -και μάλιστα στον ιδιόμορφο χώρο των υπηρεσιών υγείας- δεν μπορεί να ασκηθεί από κομματικά στελέχη, φίλους υπουργών και συγγενείς βουλευτών, ποικίλων και άσχετων προελεύσεων (συνδικαλιστές, αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους στρατιωτικούς, άνεργους νεαρούς ψηφοφόρους κ.λπ.), όπως συμβαίνει επί δεκαετίες. Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε άξια και ειδικευμένα στελέχη δεν μπορεί να είναι η δακτυλοδεικτούμενη και τυχαία εξαίρεση, όταν η χώρα διαθέτει σήμερα εκατοντάδες επιστημόνων με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση μονάδων και υπηρεσιών υγείας, δεκάδες έμπειρων και επιτυχημένων διοικητών που υπηρέτησαν επί διαφόρων κυβερνήσεων και μια πλειάδα ικανών νοσοκομειακών στελεχών καριέρας, που μπορούν ευχερώς να ασκήσουν ανώτερα διοικητικά καθήκοντα με επιτυχία, αν απελευθερωθούν από τα δεσμά του κομματισμού, του διοικούντος συνδικαλισμού, της ευνοιοκρατίας και της δημοσιοϋπαλληλοποίησης. Αυτό το υπαρκτό δυναμικό παραμένει αναξιοποίητο και ανενεργό, σε βάρος του κοινωνικού συμφέροντος.
  Είναι απολύτως επιβεβλημένη η άμεση συγκρότηση επαγγελματικού σώματος Διοικητών Υπηρεσιών Υγείας (managers), με νομοθετική διάταξη και με αδιάβλητη, αξιοκρατική διαδικασία επιλογής και ένταξης των ενδιαφερομένων (ή πλήρως αιτιολογημένης απόρριψής τους), οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά συγκεκριμένα ελάχιστα προσόντα (ειδικές σπουδές, συναφή εμπειρία, αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα). Ο διορισμός Διοικητών εκτός επαγγελματικού σώματος, είναι απαραίτητο να απαγορευθεί νομοθετικά.
  Τα στελέχη αυτά θα πρέπει να έχουν ευρείες αρμοδιότητες (επιλογή προσωπικού, διαχείριση εγκεκριμένων πιστώσεων, ενδονοσοκομειακές ανακατατάξεις κ.λπ.) και να αμείβονται ικανοποιητικά, ανάλογα προς το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και των ειδικών στοχεύσεων που θα περιγράφονται στα προσωπικά συμβόλαιά τους. Οι ελάχιστες αποδοχές τους πρέπει να συνδέονται με τους ετήσιους προϋπολογισμούς των μονάδων που αναλαμβάνουν να διοικήσουν, ενώ οι τελικές ετήσιες αποδοχές τους οφείλουν να συναρτώνται με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, που θα πιστοποιούν τα αποτελέσματα της διοικητικής δράσης τους.

  8. Απαιτείται η άμεση ίδρυση αυτόνομου φορέα Ποιοτικού Ελέγχου Μονάδων Υγείας και Αξιολόγησης Επαγγελματιών Υγείας, που θα στελεχωθεί με ειδικούς επιστήμονες, κατά τα πρότυπα και με τη βοήθεια ανάλογων οργανισμών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
  Με συγκεκριμένα κριτήρια και κλίμακες αξιολόγησης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας και με συγκεκριμένες διαδικασίες θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο οι δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας, όσο και όλοι οι επαγγελματίες υγείας, ανεξαρτήτως εργασιακού καθεστώτος (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα). Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα καθορίζονται οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις.

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 14:15 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΜΗ

  Είναι δυνατόν ένας ασθενής που δεν μπορεί καλά καλά να μιλήσει, να του προσφέρουν για φαγητό ένα δίσκο με 2 μπιφτέκια 1 ντομάτα , πατάτες, ψωμί , σαλάτα,γιαούρτι και μήλο? Φυσικά τα 2/3 του φαγητού πηγαίνουν στα σκουπίδια γιατί? Να μειώσουμε την ποσότητα και να εξοικονομήσουμε χρήματα για τον ελληνικό λαό και όχι να δημιουργούμε σκουπίδια

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 02:37 | Σχετικός

  Σύμφωνα με το πνεύμα του Νομοσχεδίου, περί διαρθρωτκών αλλαγών στο σύστημα υγείας με στόχο την καλλιτέρευση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και την οικονομική εξυγίανση του συστήματος, εκτιμώ ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν πρέπει να περιορισθεί στην προμήθεια μόνο των νοσοκομείων, αλλά είναι ευκαιρία να επεκταθεί και σε άλλες σχετικές προμήθειες για τις οποίες πληρώνει το δημόσιο. Είμαι ασφαλισμένος του δημοσίου και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην προμήθεια συσκευής CPAP που χρησιμοποιούν για να κοιμηθούν άτομα που πάσχουν από σύνδρομο απνοιών στον ύπνο (4-5% του πληθυσμού).
  Σχετικά με το θέμα αυτό έχω να επισημάνω τα εξής:
  1. Το θέμα εξακολουθεί να ρυθμίζεται με τον ισχύοντα κανονισμό παροχών του ΟΠΑΔ του 2005 (ΦΕΚ 213Β/19-2-2005)και είναι ανάγκη να βελτιωθεί και επικαιροποιηθεί με το παρόν νομοσχέδιο.
  2. Στο άρθρο 6 παράγρ. Α.8.3.θ (σελ. 2848) του παραπάνω Κανονισμού αναφέρεται ότι για την προμήθεια της εν λόγω συσκευής CPAP ο ΟΠΑΔ εγκρίνει στον ασφαλισμένο – και βεβαιωμένο – ασθενή το ποσό των 1200 ευρώ, μέσω της Ελληνικής αγοράς και με την προσκόμιση αντίστοιχου εξοφλημένου τιμολογίου. Ο ασφαλισμένος δε, θα λάβει τα χρήματα που προπλήρωσε μετά από ένα χρόνο περίπου.
  3. Πρέπει να γνωρίζετε ότι μια μέσης ποιότητας συσκευή CPAP, σχέτη χωρίς τα απολύτως αναγκαία παρελκόμενα, κοστίζει στην Ελληνική αγορά από 1200 έως 1600 ευρώ. Ως μέση νοείται με υποφερτό θόρυβο και καλή εφαρμογή των εξαρτημάτων, ώστε να μπορεί να κοιμηθεί αβασάνιστα, τόσο ο πάσχων όσο και ο σύντροφός του. Και βεβαίως, είναι φανερό ότι όσο φθηνά είναι τα υλικά, τόσο κακής ποιότητας ύπνο θα εξασφαλίζουν. Και επειδή ο ύπνος είναι βασικό αγαθό για τον άνθρωπο πρέπει να αποδοθεί η δέουσα φροντίδα στους πάσχοντες.
  4. Η ίδια ακριβώς συσκευή, ίδια μάρκα-ίδιο μοντέλο, πωλείται στο Ιnternet (από ξένες Ευρωπαϊκές εταιρείες) από 400 έως 600 ευρώ, με 2 χρόνια εγγύηση και ένα μικρό κόστος αποστολής.
  5. Εκτός της συσκευής, είναι απολύτως απαραίτητα τα εξής παρελκόμενα:
  α) Μία μάσκα πλήρης, με κόστος στην Ελλάδα από 200-350 Ε (στην Ευρώπη μέσω Ιnternet η ίδια από 100-150 Ε)
  β) Ένας υγραντήρας (ανεξάρτητος ή ενσωματωμένος)στην Ελλάδα από 350-600 Ε (στο Internet από 180-250 Ε)
  γ) Ένας ειδικός εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης 80-120Ε (internet:50-80Ε
  Ήτοι, συνολικά το κόστος των παρελκομένων στην Ελλάδα από 630-1070 Ε και μέσω ιnternet από 330-480 Ε.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υγραντήρας είναι απαραίτητος και υποχρεωτικός διότι χωρίς αυτόν, πέραν της άμεσης ξηρότητας από την πρώτη βραδιά, σε σύντομο χρόνο δημιουργείται σοβαρή ρηνική συμφόρηση, φαρυγγική φλεγμονή κλπ.
  6. Δηλαδή, μέσω Internet, για την προμήθεια όλων των αναγκαίων, χρειάζονται από 730-1080 Ε, ενώ στην Ελληνική αγορά από 1830-2270 Ε, ήτοι υπερδιπλάσια και ενίοτε τριπλάσια ποσά.
  7.Το νομοθετικό επιτελείο δεν έχει παρά να κάνει μιά βόλτα στην αγορά και μια αντίστοιχη στο Internet (μέσω Google: συσκευή CPAP)για να επιβεβαιώσει τα παραπάνω και αποφασίσει σχετικά. Φυσικά, αν ρωτήσετε τις εταιρείες για τη διαφορά τιμής θα σας πούνε ένα σωρό ανυπόστατες δικαιολογίες. Αν το ψάξετε παραπέρα θα βρείτε ποιοί τα παίρνουν.
  8. Και βέβαια να προβλέπεται στο νομοσχέδιο η επιδότηση για την αγορά όλων των παραπάνω απαραίτητων και όχι μόνο της σχέτης συσκευής CPAP, όπως τώρα αναφέρεται στον Κανονισμό του 2005.
  9. Ως απλή λύση προτείνεται να δέχεται ο ΟΠΑΔ αποδείξεις αγοράς μέσω Internet. Eίτε να προμηθεύονται τις συσκευές τα κεντρικά νοσοκομεία σε κάθε νομό και να τις διανέμουν στους δικαιούχους. Κάτι σχετικό για αυτόν τον τρόπο προτείνει σε προηγούμενο σχόλιο σε αυτό το άρθρο (της 20ής Δεκ. 2010), ο κ. Κυριάκος Μπερμπεράκης. Ευχαριστώ και ελπίζω στις καλές σας προθέσεις.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 19:19 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  Στην υποβλειθήσα πρόταση μου να υπαχθούν στο νόμο αυτό τα ΠΑΣΗ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΙΔ) ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΝΤΑΙ, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαπιστώνω ότι συγκετρώνει πολλές αρνητικές ψήφους. Θα ήταν ενδιαφέρον και εποικοδομητικό να αιτιολογήσουν οι φίλοι της διαβούλευσης για ποιό λόγο διαφωνούν. Είναι θεμιτό σε μια Δημοκρατία να ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ με μια ιδέα αλλα πρέπει να αιτιολογεί τη θέση του προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση.

  Για ποιό λόγο όμως να υπάρχει διαφωνία στο θετικό αποτέλεσμα για την οικονομία και τη διαφάνεια που θα προκύψει όταν όλες οι Α.Ε και όλα τα ΝΠΙΔ θα προμηθεύονται τα αναγκαία υλικά και υπηρεσίες τους μέσα απο Δημόσιους Ανοικτούς Διαγωνισμούς. Ας μη μας διαφεύγει κάτι ότι οι Α.Ε και τα ΝΠΙΔ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ απο το Υπουργείο Υγείας και απο χρήματα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. Δεν είναι Βιλαέτι κανενός και πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις περι Δημοσίων Προμηθειών και μόνο.

  1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και οι συμφωνίες – πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, των Ν.Π.Δ.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΣΗ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΙΔ) ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΝΤΑΙ, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  Τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και τις συμφωνίες- πλαίσιο συνάπτουν μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 19:46 | SPYROS

  Το ΕΣΥ πρέπει να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του. Τα κύρια σημεία που πρέπει να προσεχθούν είναι κατά τη γνώμη μου τα παρακάτω.

  1.(Με παράδειγμα τον Νομό Αττικής)Να διαχωρισθεί με βάση τον πληθυσμό ο νομός σε έξι διαμερίσματα.Σε κάθε διαμέρισμα να διατηρηθούν τα νοσοκομεία που είναι αναγκαία και τα υπόλοιπα να κλείσουν.Το προσωπικό από τα νοσοκομεία που θα κλείσουν να επανδρώσουν τα νοσοκομεία που θα μείνουν σε λειτουργία. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία αυτά θα επανδρώνουν τις κλινικές με βάση τα διεθνή στάνταρντς για κάθε κλίνη (π.χ. ένας γιατρός και 4 νοσηλεύτριες/τες ανά 8 κλίνες)
  2.Τα νοσοκομεία που θα παραμείνουν σε λειτουργία να εφημερεύουν καθημερινά επί 24ωρου βάσεως δεχόμενα περιστατικά μόνο από το διαμέρισμα που εδρεύουν.
  3.Κάθε Έλληνας πολίτης να διαθέτει έναν μοναδικό αριθμό ασφάλισης ο οποίος θα χρησιμοποιείται με το που επισκέφτεται ο ασθενής το νοσοκομείο.Όλο το σύστημα θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικό από τη στιγμή της καταγραφής του μέχρι τη ζήτηση παρακλινικών εξετάσεων-εφαρμογής θεραπείας-νοσηλείας κτλ έτσι ώστε φεύγοντας ο ασθενής από το νοσοκομείο να έχει καταγραφεί πλήρως πόσο κόστισε αυτός στο νοσοκομείο ώστε να λαμβάνει το νοσοκομέιο την αμοιβή του από τα ταμεία χωρίς μαύρες τρύπες.
  4.Όλα τα νοσοκομεία θα πρέπει να μπουν σε ένα σύστημα βελτίωσης με στόχο στο τέλος πιστοποίησ για παράδειγμα ISO όλων των κλινικών και όλων των λοιπών διοικητικών υπηρεσιών αυτού
  5.Απεξάρτηση της λήψης ειδικότητας από τη επετηρίδα. Το κράτος θα πρέπει να κάνει πενταετείς προγραμματισμούς ανάλογα με τις ανάγκες του σε ειδικούς σε συγκεκριμένες ειδικότητες.Ανεξάρτητα με το που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο ο κάθε γιατρός θα πρέπει για την έναρξη ειδικότητας να δείνει γραπτές εξετάσεις τύπου παλαιών ανώνυμων αδιάβλητων πανελληνίων εξετάσεων κατά ειδικότητα.
  6.Μετά τη λήψη ειδικότητας οι επιθυμούντες κατάληψης δημόσιας θέσης θα πρέπει και πάλι να δίνουν ανάλογες εξετάσεις κατά ειδικότητα σε προκαθορισμένες πανελλήνια θέσεις με βάση τις ανάγκες του κράτους. (π.χ. 15 ουρολόγοι για την επόμενη πενταετία από τους οποίους πχ 4 στην Αττική, 3 στη Θεσσαλονίκη και 8 σε συγκεκριμένες θέσεις στην περιφέρεια)
  7.Για τους πανεπιστημιακούς η θέση του Λέκτορα θα πρέπει εκτός από κάποιες προυποθέσεις (π.χ.διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο του κ.ά.)για να καταληφθεί να περιλαμβάνει και πάλι αδιάβλητες εξετάσεις για να ξεφύγουμα από φαινόμενα οικογενειοκρατίας.
  8.Ο οργανισμός προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού να προμηθεύεται πανελλαδικά υλικό για όλα τα νοσοκομεία λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε νοσοκομείου αλλά και την ποιότητα και όχι μόνο το κόστος.
  9.Οι μισθοί των εργαζομένων να είναι ανάλογοι των σπουδών τους και να βελτιώνονται με επιπλέον κτήσεις πτυχίων μεταπτυχιακών ,διατριβών, επιστημονικού έργου κτλ(π.χ. ένας ειδικός γιατρός με σπουδές κατά μέσο όρο 12 ετών δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει τον ίδιο μισθό με κάποιον που δεν έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή να μην είναι τριπλάσιος κάποιου με τετραετή πανεπιστημιακή εκπαίδευση). Στον αντίποδα αν με τέτοιους μισθούς κάποιος χρηματισθεί, αυτόματα να αποπέμπεται από το δημόσιο χάνοντας το δικαίωμα να επαναπροσληφθεί στο μέλλον σε οποιαδήποτε δημόσια θέση
  10. Για τους αλλοδαπούς που εξετάζονται ή νοσηλεύονται στα δημόσια νοσοκομέια και δεν έχουν ειδικό υγειονομικό αριθμό να έχει προβλέψει το κράτος να έχει διαθέσει στις πρεσβείες κενούς αριθμούς οι οποίοι θα αντιστοιχούνται από τη γραμματεία (και με φωτογραφία)τη στιγμή που εξετάζεται ο αλλοδαπός ασθενής και έπειτα να ζητά το κράτος την κάλυψη των εξόδων από τις πρεσβείες. Όσες πρεσβείες δεν συμμορφώνονται, οι πολίτες τους δεν θα λαμβάνουν περίθαλψη παρά μόνον εάν κινδυνεύει η ζωή τους.
  11.Σύσταση ειδικής επιτροπής η οποία θα προτείνει ή θα εξετάζει υποβαλλόμενα αιτήματα για ερευνητικά πρωτόκολλα και θα τα εγκρίνει κατά κλινική με σκοπό επιτέλους την προώθηση της ιατρικής έρευνας στην χώρα του Ιπποκράτη.
  Φυσικά θα μπορούσα να γράψω και 11,12,13,…..100 για να τονίσω επιτέλους τίποτα άλλο εκτός από το απλό αυτονόητο!
  Με εκτίμηση

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 16:54 | Βασίλης

  Ένα τρίπτυχο έχω να προτείνω, πολύ γενικό αλλά και σημαντικό θεωρώ: θέσπιση διαδικασιών με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί ελέγχου των παραπάνω διαδικασιών, εφαρμογή κυρώσεων κατά την παράκαμψη των διαδικασιών.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 12:26 | HSLMC

  Ως εργαζόμενος σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, διαπιστώνω καθημερινά το μεγάλο όγκο εξετάσεων που γράφεται από γιατρούς συμβεβλημένους με ταμεία. Αναφέρομαι σε ακριβές εξετάσεις, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, που γράφονται συχνά για ψύλλου πήδημα. Π.χ. ασθενής 80 ετών υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου με μόνη ένδειξη πονοκέφαλο!! Έχοντας ζήσει στο εξωτερικό (Μ. Βρετανία) αρκετά χρόνια, μπορώ να βεβαιώσω πόσο φιδωλοί είναι οι γιατροί εκεί για τέτοιου είδους εξετάσεις. Από την άλλη, εδώ είναι παγιωμένη πρακτική απ’όλα τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα να δίνουν προμήθεια στούς γιατρούς που γραφουν τις εξετάσεις…αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος για την πληθώρα των εξετάσεων (ο άλλος λόγος μπορεί να είναι η κλινική ανεπάρκεια του γιατρού, ο οποίος για να αισθάνεται καλυμμένος και πολλές φορές για να κάνει και το χατήρι του ασθενή!!! γράφει εξετάσεις κατά βούληση). Το νομοσχέδιο αυτό θα πρέπει να περιγράψει τους μηχανισμούς που θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη πληθώρα των εξετάσεων. Οι υπάρχουσες ελεγκτικές διαδικασίες είναι ουσιαστικά άχρηστες, μιας που ο ελεγκτής εγκρίνει όλα τα παραπεμπτικά anejair;etvw. Θα πρέπει να μπουν πλαφόν στον αριθμό των εξετάσεων ανά πληθυσμό με βάση τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μεγέθη. Παράλληλα, οι παρπέμποντες γιατροί και τα διαγνωστικά κέντρα θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά. Πχ, από τα παραπεμπτικά θα πρέπει να μπορεί να διαπιστωθεί εάν ένας γιατρός (ή ομάδα γιατρών σε νοσοκομειακό τμήμα) στέλνει συστηματικά ασθενείς σε συγκεκριμένο διαγνωστικό κέντρο(αυτό μπορεί να γίνει εύκολα εάν το σύστημα των παραπεμπτικών γίνει ηλεκτρονικό). Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις και για το γιατρό (απόλυση ή λύση σύμβασης με το ταμείο) και για το διαγνωστικό (λύση σύμβασης με το ταμείο). Το νομοσχέδιο είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να αντιμετωπισθεί αυτή η ανοιχτή οικονομική πληγή της υπερπληθώρας των ιατρικών εξετάσεων, και θα ήταν κρίμα να πάει χαμένη.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 09:02 | Ο ΑΣΧΕΤΟΣ

  Διαβαζοντας τα επικριτικα σχολια και βλεποντας τις πλεοναζουσες απορριψεις των επικριτικων σχολιων υποψιαζομαι οτι κατι δεν παει καλα με τις αξιολογησεις του συστηματος.Δηλαδη ολοι εκεινοι που ‘ΚΟΚΚΙΝΗΣΑΝ’τα σχολια γιατι δεν τοποθετουνται υποστηριζοντας το νομοσχεδιο;Aν ο λογος που δεν τοποθετουνται ειναι η ελλειψη γνωσεων και διακρισης,τοτε προσωπικα αισθανομαι ιδιαιτερα κολακευμενος που ‘ΚΟΚΚΙΝΗΣΑΝ’ τον σχολιασμο μου και συνεχιζω.Αναφερομενος παντα στις «αναιτιες αφαιμαξεις» να περιλαβουμε και τα εκατομμυρια euro που δαπανηθηκαν για τα εμβολια εναντια στον Η1Ν1 υι勤;Στην τελικη πανδημια γριππης φοβομασταν επιδημια φτωχειας δεχθηκαμε.Και γι αυτο η νομοθεσια εφταιγε κυριε υπουργε και κυριοι επικριτες του σχολιου μου;Και για το οτι τα Μαζικα Μεσα Εξαπατησης τρομοκρατουσαν επι μηνες τον κοσμο για να εμβολιασθη ποιος εφταιγε;H νομοθεσια που δεν προβλεπει διωξεις σε περιπτωση παραπλανησης και διαδοσης ψευδων ειδησεων;Αφηστε λοιπον την νομοθεσια ησυχη και πιαστε δουλεια αν οι προθεσεις σας ειναι ειλικρινεις και αναμορφωστε το ανθρωπινο δυναμικο των υπηρεσιων σας.Εφαρμοστε αν μπορειτε την ισχυουσα νομοθεσια με τους ισχυοντες νομους και μετα διορθωνετε τις τυχον απροβλεπτες παραλειψεις.Διαφορετικα κοροιδευομαστε επιχειρωντας να μετακυλισουμε τις κυβερνητικες ευθυνες στον κοσμο.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 08:24 | Στέφανος

  Αν προσέξετε στους ψήφους κάθε δημοσιεύματος θα δείτε ότι όλες οι προοδευτικές προτάσεις έχουν αρνητικές ψήφους σε ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ του ΕΞΙ.

  Διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα ..λόμπυ ΕΞΙ ΨΗΦΩΝ που υπερμάχεται τον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας, τα ελλείμματα, τους καρχαρίες και γενικώς τη διατήρηση του STATUS QUO.

  Σας καταλάβαμε, κύριος.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 19:52 | Στέφανος

  Όπως το αναφέρει και η πλειοψηφία των σχολίων, το σχέδιο νόμου είναι ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ.
  Αντί να οργανώσει την υγεία από μια ΛΕΥΚΗ ΚΟΛΑ ΧΑΡΤΙ(πχ τι κάνουν στις ΗΠΑ, Σκανδιναβία, Ιαπωνία κλπ;), προσπαθεί να πετύχει τα ..ανεπίτευκτα εδώ και δεκαετίες, με βελτιώσεις στα σημεία (έλεγχος από τοπικές άρχές κλπ). Παράλληλα, μπαίνουν και νέα παράθυρα (πχ για διορισμούς), οπότε το αποτέλεσμα είναι μάλλον γνωστό: Δεν θα γίνει τίποτα.

  Τελικά, αυτοί οι δικηγόροι που συντάσσουνε το νόμο και αυτός ο υπουργός υγείας που τον σχεδιάζει, πρέπει να ξέρουνε τι κάνουνε: ΤΙΠΟΤΑ.

  Εμείς δεν ξέρουμε γιατί τους πληρώνουμε.

 • Προφανέστατα, το νομοσχέδιο κινείται σε σωστή κατεύθυνση, αντιμετωπίζει όμως μόνο μερικά από τα προβλήματα του υγειονομικού συστήματος.
  Απαιτείται μια σφαιρική μεταρρύθμιση, που θα προσδώσει αναπτυξιακό νεύρο στο ΕΣΥ και θα επιτρέψει την αποδοτική λειτουργία του.

  Η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) έχει διατυπώσει Προτάσεις, που είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας και μπορούν ν΄ αξιοποιηθούν:

  Τα Συμπεράσματα του 12ου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας μπορείτε να διαβάσετε στην ακόλουθη διεύθυνση:
  http://www.eemyy.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2142%3A-12-&catid=5%3Apress-releases&Itemid=13&lang=el

  Γιώργος Ι. Στάθης
  Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΕΜΥΥ
  Τηλ.: 210-6532.564
  gstathis@eemyy.gr

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 08:02 | Ο ΑΣΧΕΤΟΣ

  Για να προκυψη ειλικρινης συζητηση προς επιλυση προβληματος,απαιτειται κοινα αποδεκτη αφετηρια.Πρεπει δηλαδη να ξεκινηση απο καπου οπου ολοι συμφωνουμε οτι εγινε,κι εν συνεχεια στην πορεια να δουμε που διαφωνουμε και γιατι.
  Δυστυχως τετοια κοινα αποδεκτη αφετηρια δεν υπαρχει.Και τουτο διοτι δεν συμφωνουμε οτι υπαρχουν αναιτιες αιμορραγιες του ασφαλιστικου συστηματος.Υπαρχουν πληρως αιτιολογημενες διαρροες που προξενησαν τα πιρανχας της υγειας,(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ)με την πληρη καλυψη και συμμετοχη διαφθαρεντων ασφαλιστικων και κυβερνητικων υπαλληλων.
  Το οτι ο νυν υπουργος θελει ν αγνοη τις προσπαθειες του προκατοχου του (ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)και δεν ανησυχει ως προς την πληροτητα αλλα και επαρκεια των υπηρεσιων που προισταται,να εφαρμοσουν την υπαρχουσα νομοθεσια αλλα επιδιδεται σε κυνηγι μαγισσων (οτι δηλαδη το προβλημα ειναι νομοθετικο,ενω το προβλημα βρισκεται στην ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ της ισχυουσας νομοθεσιας)με βρισκει καθετα αντιθετο.
  Αρα ο διαλογος δεν μπορει να συνεχισθη.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 19:16 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

  1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και οι συμφωνίες – πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, των Ν.Π.Δ.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΣΗ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΙΔ) ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΝΤΑΙ, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  Τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και τις συμφωνίες- πλαίσιο συνάπτουν μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.

 • ΑΒΡΑΑΜ Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
  DMS-MBA, Health Services Management

  ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο ΕΣΥ»

  Α)Τι μας λένε οι Αριθμοί
  Κεφάλαια 8
  Άρθρα 43
  Σελίδες 66

  Β)Δομή – Περιεχόμενο
  Κεφ. 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΟΡΙΣΜΟΙ
  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, αλώνετε από τις Ξένες εταιρείες δίχως έμφαση
  στις ελληνικές φαρμακευτικές (πολυεθνικές;)
  Κεφ. 2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  • Καθιέρωση ποσού επιστροφής, αποτελεί την κοινωνική σας αλληλεγγύη μάλλον (φιλευσπλαχνία;)
  Κεφ. 3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
  • Επέκταση του ποσοστού κλινών των Ιδιωτικών Νοσοκομείων (Ιδιώτες;)
  Κεφ. 4. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ
  • Στους 3τεκνους βάζετε πλαφόν εισοδήματος (Δημογραφική πολιτική;)
  Κεφ. 5. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  • Άρθρο 19, επικουρικό προσωπικό δίχως ΑΣΕΠ (αξιοκρατία;)
  Κεφ. 6. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  • Δημιουργία τμημάτων & διευθύνσεων απουσία όμως καινοτόμου Οργανογράμματος (ποιότητα;)
  Κεφ. 7. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  • Μετά τις συγχωνεύσεις & τις καταργήσεις έρχεται η ίδρυση του Ο.Π.Υ. (καινοτομία;)
  Κεφ. 8. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  • Άρθρο 41. Ένας διοικητής σε πολλά νοσοκομεία (σκανδιναβικό Μοντέλο;)

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η όλη Αξιολόγηση του Νόμου, εφόσον αφαιρέσουμε τις άχρηστες πληροφορίες του, παρουσιάζει έναν κραυγαλέο ερασιτεχνισμό εφαρμογής Διοίκησης Αλλαγής.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Εφόσον παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα στην-στις Ομάδες καταθέσεως Προσχεδίων Νόμων όλων των Υπουργείων, οφείλει το Πρωθυπουργικό Γραφείο: 1)να επαναπροσδιορίσει τις Ομάδες (δομή, περιεχόμενο, έργο κτλ) 2)Να αξιολογήσει το έργο τους 3)να θεσπίσει Κρυφό Στέλεχος που θα συμμετέχει στην όλη Διαδικασία της Ανοικτής Διακυβέρνησης 4) Να εφαρμόζει Προσαρμοστική Διοίκηση που θα αναπροσαρμόζεται από τα νέα στοιχεία των αντανακλαστικών της.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 21:41 | πετρος

  πιστευω οτι (αν πραγματι) καποιος διαβαζη αυτα που γραφουμε,πρεπη να μας δινετε καποιες απαντησης,εστω λιγες αραδες,ωστε να νιωθουμε οτι δεν χανουμε αδικα το χρονο μας ουτος ωστε να συμετεχουμε ακομα πιο ενεργα.επισης στο τελος καθε διαβουλευσης να μας εξηγειτε γιατι ορισμενες πρωτασης η οποιες ειναι απολυτα τεκμιριομενες και κατα τη γνωμη των σχολιαστων βεβαιως ιδανικες για το θεμα της διαβουλευσης,δεν γινωντε αποδεκτες.πρωτηνω να γινετε ψηφοφορια μεταξη αυτων που συμετεχουν,και τα πρωτα 3 σχολια να απαντωντε ειται θετικα ειται αρνητικα απο των ιδιο των υπουργο. στο θεμα μας τωρα,ο χρηστης Κυριακος Π Μπερμπερακης,με καλυψε απολυτα καντε αυτα που λεει και θα λυθουν πολλα προβληματα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 19:39 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ

  Το ΕΣΥ χρειάζεται αναδιάρθρωση, έλεγχο των προμηθειών, εξωνοσοκομειακές επιτροπές προμηθειών και ελέγχου υπό την αυστηρή επιτήρηση των περιφερειαρχών, με διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία, άρα με άμεση δημοκρατία. Όποιος δεν αρέσκεται στον κοινωνικό έλεγχο, άρα κατά τρόπον τινά στην κοινωνικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων, να απολύεται.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 19:36 | Πολίτης

  Χωρίς να είμαι ειδικός, προτείνω 2 πράγματα,
  1. Στα οικονομικά, να καθιερωθεί αντικειμενικός on line έλεγχος,(εκεί είναι η καρδιά του οικονομικού προβλήματος της χώρας).
  2. Να λυθεί με «οποιοδήποτε κόστος» το θέμα των μεταβάσεων και των ουρών στα ταμεία για ελέγχους, εγκρίσεις κοκ. με ευρύτατη χρήση του internet, ακόμα και του ταχυδρομείου. Ας μελετηθούν συστήματα άλλων Ευρωπ. χωρών. Μη ξεχνάτε ότι κυρίως ηλικιωμένοι χρειάζονται, εκτός της ιατρικής, και διαχειριστική φροντίδα.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 19:01 | Γεώργιος Νικόπουλος

  1) Όλα τα λογιστικά βιβλία των νοσοκομείων καθώς και στατιστικά θεραπειών – επεμβάσεων – θανάτων και κόστους on line στο διαδίκτυο.
  2) Οικονομική και τεχνική διαχείριση, έργα και συντήρηση υποδομής και αξιοποίηση των κληροδοτημάτων από ειδικούς manager. Οι γιατροί να αφοσιωθούν στο δικό τους έργο.
  3) Πολλά ακούγονται για μηχανήματα με πανάκριβη συντήρηση, για επί τούτου προκαλούμενες βλάβες ή για τεχνολογική απαξίωση τους σε υπόγεια.
  Τα ταμεία αιμορραγούν για πανάκριβες εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Αυτά μπορεί να αλλάξουν παρόλο που τα μηχανήματα εξελίσσονται συνεχώς, ακριβαίνουν και απαξιώνονται ταχύτατα. ————— Να υπολογισθούν πχ οι μαγνητικές τομογραφίες που θα χρειαστούν την επόμενη 3ετία. Κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού ιδιωτική εταιρεία να αναλάβει την λειτουργία τομογράφου εντός του νοσοκομείου με δικό της ιατρικό και τεχνικό προσωπικό 24 ώρες την ημέρα 7 μέρες την εβδομάδα. Η σύμβαση θα προβλέπει τιμή ανά εξέταση, ελάχιστο αριθμό εξετάσεων ανά ημέρα και την δυνατότητα της εταιρείας να παρέχει υπηρεσίες και σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς. Οι τιμές που θα εξασφαλίσουν τα νοσοκομεία και τα ταμεία θα είναι μικρό κλάσμα του σημερινού κόστους.
  4) Ένα άλλο σοβαρό θέμα που πρέπει να συζητηθεί είναι η διατήρηση στην ζωή με τεχνικά μέσα ατόμων χωρίς ελπίδα.
  Και τον πατέρα μου και την πεθερά μου με μη αναστρέψιμες βλάβες λόγω καρκίνου τους διατήρησαν επί μέρες στην εντατική με ανυπολόγιστο κόστος για τα ταμεία τους και τα νοσοκομεία.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 18:49 | Ε.Αδαμ

  To σχολιο μου ειναι πολυ απλο.Απο οτι διαβαζω στον τυπο και ακουο σστην Ολλλανδια ισχυη ενα πολυ απλο και αποδωτικο συστημα οσον αφορα την παροχη ιατρικων υπηρεσιων στο ευρη κοινο.
  Υπαρχη ο θεσμος του οικογενεικου γιατρου.Με το σηστυμα αυτο ο ασφαλιστικος φορεας εκει ελενγχει πληρως την κατασταση οσο αφορα με την εκδοση συνταγων και την καταναλωση φαρμακων.
  Επειδη προκειται για ενα τεραστιο θεμα και δεν ειναι δυνατον να γραφει εδω.Γιατι δεν κανεται τον κοπο να κανετε μια ανοικτη συζητηση επι αυτου του ζητηματος.
  Ο Κος Τιμοσιδης ειναι και γνωστος μου απο την Καβαλα.
  ΕΓω χρηματισα ΚΟινωνικος Συμβουλος στην Ολλλανδικη επικρατεια.
  Ειμαι διατεθημενος να σας προσφερω αυτες τις πληροφοριες και με την συμμετοχην ειδικων στα θεματα υγειας να γινη δυνατον η εφαρμογη του Θεσμου του οικογενειακου γιατρου στην Ελλαδα.
  Μηπως τα λογια αυτα δεν λειφθουν υποψη.Οποταν δεν εχει πλεον κανενα λογο να συμμετασχουμε σε αυτες τις διαβουλευσεις.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 15:39 | suspect

  Ειχα γραψει κατι σχετικο στο μπλογκ μου, αν εχετε 2′, ριξτε μια ματια:

  http://suspect-enjoys-the-silence.blogspot.com/2010/04/blog-post_09.html

  Επισης θελω να προσθεσω τα εξης:

  α) Σκεφτειτε τη δυνατότητα 24ωρου ΙΚΑ. 4 6ωρες βαρδιες γιατρων, μειωση ανεργιας στον συγκεκριμενο κλαδο και φυσικα καλυτερη εξυπηρετηση του πολιτη. Μπορειτε πχ να βαλετε μετα τις 6 το απογευμα 3 ευρω επισκεψη ωστε το ΙΚΑ να εχει και μερικα εσοδα επιπλεον

  β) Δυνατοτητα συνταγογραφησης σε νοσοκομειακους γιατρους. Για ποιον λογο να γραφει μια συνταγη ο γιατρος του νοσοκομειου και θα πρεπει ο ασθενης να ταλαιπωρηθει να κλεισει ραντεβου στο ταμειο ( και με τις ελλειψεις ιατρων τα ραντεβου αργουν πολυ ) ωστε απλως να του γραψει ο γιατρος μια συνταγη για να καλυπτεται απο το ταμειο; Αφου ηλεκτρονικα ειμαστε ενταξει με το ΑΜΚΑ, να μπορουν οι γιατροι του νοσοκομειου να συνταγογραφουν.

  Αλλωστε πολλες συνταγες των γιατρων του ΙΚΑ ειναι αντιγραφη απο τα νοσοκομεια και διακαιως διαμαρτυρονται οταν τους βγαζετε πρωτους σε συνταγες.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 15:55 | Μιχάλης Τρικοίλης

  Σε κάθε συνέντευξη του κου Υπουργού γίνεται λόγος για τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι νέες τεχνολογίες στην αύξηση της ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών από την μια, στην εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας από την άλλη. Έχει μιλήσει για τηλειατρική σαν ένα μέσο αντικατάστασης των υπηρεσιών υγείας από την ενοποίηση μονάδων (στο γενικό πλαίσιο νοικοκυρέματος). Σε ποιό σημείο στις διαρθωτικές αλλαγές γίνεται μνεία τέτοιων υπηρεσιών?

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 14:25 | Θεοδωροπουλος Ραλλης

  Οσο πιο αμεσα ψηφιστει και εφαρμοστει τοσο θα υπαρχουν περισσοτερες πιθανοτητες να αλλαξει κατι σε αυτον τον πολυπαθο τομεα.
  Ειναι ωριμο νομοσχεδιο, επεξεργασμενο δεοντως και μενει να προλαβει ο υπουργος να το εφαρμοσει πριν εμπλακει στα γνωστα ελληνικα γραναζια των συμφεροντων που αντιτιθενται σε αυτο.
  Το σημαντικοτερο, ισως, ειναι ο ενιαιος φορεας για ολα τα ταμεια που αναφερονται ωστε και να παρεχοναται καλυτερες υπηρεσιες στους ασφαλισμενους αλλα κυριως να μπορει να υπαρξει σωστος και ενδελεχης ελεγχος των εξοδων του.

  Τελος ΑΝ μπορεσει να υπαρξει ελεγχος στο τεραστιο προβλημα των ιατρων του ΙΚΑ που διατηρουν το δικαιωμα των ιδιωτικων ιατρειων των και οτι σημαινει αυτο, τοτε θα ελαφρυνθουν και οι ασφαλισμενοι απο την πληγη του εξω-ασφαλιστικου κοστους.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 13:44 | Κυριακος Π. Μπερμπερακης

  Ολοι οι Ελληνες,ιδιως οι μη εχοντες αλλα και οι κατεχοντες
  αντιλαμβανομαστε εδω και πολλα χρονια οτι το συστημα θελει πολυ μεγαλο μαζεμα.Μας τρωει πολλα αδικαιολογητα λεφτα και επιβαρυνει την φορολογια μας.Για να εχουμε ομως δραστικη,αμεση και μια για παντα λυση χρειαζομαστε ενα κοφτερο,συγχρονο και αμερολυπτο νομοσχεδιο.
  Για να γινει αυτο πρεπει να γινει χρηση της συγχρονης τεχνολογιας.
  Δηλαδη απαιτειται η χρηση του internet+web εφαρμογων.Ειναι πολυ απλη λυση.Οποιαδηποτε εταιρεια αυτης της ειδικευσης να ρωταγατε θα σας ειχε φτιαξει την εφαρμογη στο «τσακ μπαμ»,ουτε τρεις μηνες.Ειναι μια εφαρμογη στον αερα και οποιο νοσοκομειο θελει παει εκει μεσα και βαζει τις παραγγελιες και το προγραμμα παραδοσεων του.Τα μαζευουμε ολα τα επεξεργαζομαστε και βγαζουμε εναν πανευρωπαικο (η και παγκοσμιο)διαγωνισμο.Μπαινουν ολοι οι προμηθευτες και προσφερουν με τις καλυτερες γι’αυτους τιμες(οι οποιες λογω μεγαλου καλαθιου ειναι φυσικα ασυγκρητως φθινοτερες απο τις σημερινες).Μετα συγκρινουμε και αναθετουμε στους μειωψηφισαντες.Μαλιστα μετα τον διαγωνισμο μοιραζουμε και ενημερωτικα στατιστικα στοιχεια στους προμηθευτες αποκρυπτωντας τα ονοματα των αλλων αποκαλυπτοντας δε μονο το δικο του.Ετσι την αλλη φορα ερχεται ποιο ετοιμασμενος.Αν θελετε την πληροφορια αυτη την πουλαμε για να βγαζουμε και τα εξοδα της δημοπρασιας !
  Επισης απο το συστημα αυτο παρακολουθουμε ποιο νοσοκομειο δεν το χρησιμοποιει,η για πραγματα μονο το χρησιμοποιει,καθως επισης και την κινηση των αποθεματων του σε συγκριση με τις ηλεκτρονικες του συνταγογταφησεις.Ο ελεγκτικος αυτος ρολος φυσικα και μπορει να ανατεθει στις Υγειονομικες Περιφερειες οι οποιες θα πρεπει να κανουν μηνιαιες αναφορες για ενα τσουρμο δεικτες ανα νοσοκομειο και για το πως ενας καλος δεικτης ενος νοσοκομειο μπορει και πρεπει να εφαρμοστει και στα αλλα νοσοκομεια κτλ-κτλ.
  Το νομοσχεδιο αυτο φαινεται οτι εχει κανει συγκερασμους.Η μεση λυση ειναι αραγε μεταρρυθμιση?Τον γορδιο δεσμο τον κοβουμε.Το συστημα υγειας μας ειναι ενας γορδιος δεσμος.Πρεπει να τον κοψουμε δηλαδη με καποιο τροπο το προβλημα να το υπερπηδησουμε και να βρεθουμε μπορστα του.Το νομοσχεδιο αυτο,αυτο τον τροπο δεν τον επιλεγει.Αρα δεν λυνει και το προβλημα.Αναδιανεμει τις ευθυνες και τους ελεγχους.Χλωμο το να πετυχει,μονο απο τυχη….δυστυχως.Το εργαλειο ειναι οι νεες τεχνολογιες.Cloud computing.
  Επισης ετσι αποκταμε και πολιτιμες στατιστικες πληροφοριες για την συμπερισφορα του συστηματος διοτι οπως γνωριζουμε κανενα συστημα υγειας δεν ειναι παντοτινο(και ας νομιζουν οι συμπατριωτες μου το αντιθετο γιατι ετσι τους το εγγυουντε οι πολιτικοι).Η διαχειριση των συστηματων υγειας ειναι απο τα παγκοσμιως δυσκολοτερα(και αναγκαιοτερα)διοτι επιρεαζονται απο πολλους παραγοντες π.χ.πολιτικους,οικονομικους,τεχνολογικους,επιστημονικους,κοινωνικους,μεταναστευτικους,επιδημιολογικους κτλ.

 • ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. (ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΠ)

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 05:46 | Αναστάσιος Θεοδωρίδης

  Θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένα άρθρα του σχεδίου νόμου που αφορούν τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου και τους ειδικευόμενους.

  Τα άρθρα αυτά είναι το άρθρο 59 (Ιατροί Υπαίθρου), το άρθρο 69 (Ειδικότητα Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης), το άρθρο 72 (Ειδικότητα Παθολογικής Ογκολογίας) και το άρθρο 73(χωρίς τίτλο, αναφέρεται στην αναγνώριση χρόνου ειδικότητας από την υπηρεσία υπαίθρου).

  Η νομοθετική σας πρωτοβουλία στα παραπάνω άρθρα στηρίζεται στον άξονα «Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων, που αφορούν ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα της λειτουργίας του Ε.Σ.Υ., με σκοπό την άρση δυσλειτουργιών και ενδεχομένως αδικιών που έχουν διαπιστωθεί.»
  Όπως ακριβώς αναφέρετε υπήρξαν δυσλειτουργίες και αδικίες κατά το παρελθόν μέχρι και σήμερα που δυστυχώς δεν θα ξεπεραστούν με την ψήφιση των παραπάνω άρθρων.

  Θα περάσω στην ουσία λοιπόν και θα αναφερθώ κατ’ άρθρο:

  Άρθρο 59 (Ιατροί Υπαίθρου):
  Ο θεσμός της «υπηρεσίας υπαίθρου» τα τελευταία τρία χρόνια δέχεται νομοθετικές επεμβάσεις δυστυχώς όχι πάντα προς το καλύτερο. Μείωση-αύξηση του χρόνου από 15 μήνες σε 12, από 12 μήνες σε 9 και τελευταία από 9 μήνες πάλι σε 12. Όλες αυτές οι μεταβολές χωρίς καμία απολύτως εξυπηρέτηση των αναγκών του θεσμού και χωρίς καμία εξήγηση των λόγων που τις επέβαλλαν.

  Κατά τις μετατροπές αυτές έγιναν κάποια λάθη που οφείλονται κατά άλλα σε λάθη «τυπογραφικά» και άλλα σε λάθος ερμηνείες.
  Συγκεκριμένα, βάσει του Νόμου 3730/2008, άρθρο 23(Φ.Ε.Κ. 262, τεύχος Α’, 23/12/2008) ο ιατρός δικαιούται δεκαπέντε (15) ημέρες κανονικής άδειας (με υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου να ορίζεται στους 12 μήνες για τους υπόχρεους). Αυτό μεταφέρθηκε και στην Κανονιστική Απόφαση Γ.Π.οικ. 8246/21-01-2009 (παράγραφος VII.5).

  Βάσει του προγενέστερου Νόμου 3580/2007, άρθρο 21, παράγραφος 3 (Φ.Ε.Κ. 134, τεύχος Α’, 18/6/2007) ο ιατρός δικαιούταν δεκαπέντε (15) ημέρες κανονικής άδειας (με υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου να ορίζεται στους 9 μήνες για τους υπόχρεους).Με την αύξηση δηλαδή της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου από 9 μήνες σε 12 η κανονική άδεια παρέμεινε στις 15 ημέρες.

  Βάσει τώρα του Νόμου 3528/2007, άρθρο 48, παράγραφος 1 (Φ.Ε.Κ. 26, τεύχος Α’, 9/2/2007) οι Δημόσιοι Υπάλληλοι (στους οποίους υπάγονται και οι Ιατροί Υπόχρεοι Υπηρεσίας Υπαίθρου) δικαιούνται να λάβουν κανονική άδεια μετά αποδοχών δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους η οποία ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας.

  Συμπέρασμα του παραπάνω νόμου είναι πως οι Ιατροί Υπόχρεοι Υπηρεσίας Υπαίθρου δικαιούνται Κανονικής Άδειας μετά αποδοχών είκοσι (20) ημερών στην δωδεκάμηνη (12) υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου. Στο ίδιο συμπέρασμα παραπέμπει και η Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 του Υπουργείου Εργασίας που αναφέρεται στην Κανονική Άδεια των Δημοσίων Υπαλλήλων.

  Θα ζητούσα λοιπόν εκτός της τροποποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 59 να διορθωθεί και αυτό το «τυπογραφικό» λάθος που δημιουργήθηκε με τον προηγούμενο νόμο.

  Επίσης στο Νόμο 3730/2008, άρθρο 23(Φ.Ε.Κ. 262, τεύχος Α’, 23/12/2008) αναφέρεται ότι «Σε εξαιρετικές
  περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου στο οποίο υπάγονται, η τρίμηνη τοποθέτηση των υπόχρεων ιατρών στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου δύναται να λάβει χώρα και μετά το πρώτο τρίμηνο της υποχρεωτικής δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου και έως τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη αυτής.»

  Η παραπάνω διάταξη εκτός του ότι απ’ όσο μπορώ να γνωρίζω έχει γίνει πράξη σε ελάχιστες περιπτώσεις είναι άκρως αδικαιολόγητη και επικίνδυνη. Ο ορισμός της λέξης «εκπαίδευση» χάνει την έννοιά του όταν γίνεται μετά το πέρας της εννεάμηνης θητείας στο Κ.Υ. , Π.Ι. ή Πλοίο.

  Οπότε θα επιθυμούσα εάν κρίνετε ορθό να τροποποιηθεί η παραπάνω διάταξη και να επανέλθει το καθεστώς που επικρατούσε πριν την ψήφισή του και το οποίο αναφέρεται στο Νόμου 3580/2007, άρθρο 21, παράγραφος 3 (Φ.Ε.Κ. 134, τεύχος Α’, 18/6/2007)

  Επίσης κάποιες σύντομες προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία του θεσμού της «υπηρεσίας υπαίθρου»:

  1. Δωδεκάμηνη θητεία για όλους τους ιατρούς ανεξάρτητα αν προηγήθηκε ή όχι άσκηση σε ειδικότητα. Αύξηση της θητείας όταν και μόνο οι αιτήσεις σε δημοσιευμένη προκήρυξη δεν ξεπερνάν σε αριθμό τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

  2. Αυτόματη παράταση στον υπηρετούντα ιατρό έως ότου αντικατασταθεί από τον επόμενο ιατρό. Η παράταση να μην ξεπερνάει τους δώδεκα μήνες.

  3. Η τρίμηνη υποχρεωτική άσκηση να μετατραπεί σε μηνιαία υποχρεωτική άσκηση.

  4. Την μηνιαία άσκηση οι ιατροί να την ασκούν στο Κ.Υ. και έπειτα να παραμένουν είτε στο Κ.Υ. εάν πρόκειται για θέση σε Κ.Υ. είτε να μεταβαίνουν στο Π.Ι. εάν πρόκειται για θέση σε Π.Ι. Το διάστημα αυτό του ενός μηνός να παραμένει στη θέση του και ο προηγούμενος ιατρός είτε είναι διορισμένος σε Κ.Υ. είτε βρίσκεται σε Π.Ι.

  5. Κατάργηση του θεσμού «αγροτικού επί θητεία». Οι υπηρεσίες του υπουργείου αδυνατούν να ελέγξουν το χρόνο αναμονής για ειδικότητα των αιτούντων ιατρών βάσει των δικαιολογητικών που υποβάλλουν. Με βάση τις προτάσεις 7 και 10 θα αυξηθεί και ο αριθμός των αιτούντων ιατρών αλλά και οι επιλογές, οπότε θα μειωθεί η πιθανότητα να μην τοποθετείται ιατρός και να μένουν άγονες οι προκηρυχθείσες θέσεις.

  6. Κατάργηση του δικαιώματος δεύτερης δήλωσης σε όσους τοποθετούνται σε άγονα αγροτικά. Το μόνο κίνητρο να παραμείνει το επίδομα άγονου. Το ίδιο επίδομα να δίνεται και στους ιατρούς που υπηρετούν σε πλοία.

  7. Δικαίωμα συμμετοχής στις προκηρύξεις εκτός των ειδικευόμενων σε παράταση και των ειδικευόμενων που την ημερομηνία διορισμού στην υπηρεσία υπαίθρου θα έχουν παραιτηθεί από την ειδικότητά τους. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης αφαίρεση του δικαιώματος συμμετοχής σε επόμενες προκηρύξεις.

  8. Κατάργηση της μοριοδότησης. Επικρατέστερος ο ιατρός με παλαιότερη ημερομηνία κτήσης πτυχίου, αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ για πτυχία χωρών εκτός Ε.Ε. και ένταξης χώρας στην Ε.Ε. εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε μεταγενέστερα της κτήσης πτυχίου. Σε περίπτωση ίδιας ημερομηνίας επικρατέστερος ο ιατρός με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Μη μοριοδότηση του βαθμού πτυχίου.

  9. Οι ιατροί που παραιτούνται από την υπηρεσία υπαίθρου για διορισμό στην ειδικότητα πριν τη συμπλήρωση των έξι μηνών να έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν ξανά σε επόμενη προκήρυξη μετά τη μερική ή πλήρη ειδίκευση. Ιατροί που παραιτούνται μετά το πέρας του εξαμήνου να θεωρούνται ως εκπληρώσαντες την υπηρεσία υπαίθρου και να μην έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης σε επόμενη προκήρυξη. Ιατροί που παραιτούνται για οποιοδήποτε άλλο λόγο να μην έχουν το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης σε επόμενη προκήρυξη.

  10. Δικαίωμα 5 επιλογών στις προκηρύξεις των κενών και κενούμενων θέσεων σε Π.Ι., Κ.Υ. και πλοία.

  11. Δημιουργία πίνακα από το αρμόδιο τμήμα υπηρεσίας υπαίθρου (τμήμα Γ’) του Υπουργείου Υγείας με τα αγροτικά σε όλη τη χώρα. Στη λίστα θα αναφέρεται Νομός, Κ.Υ., Π.Ι., Ονοματεπώνυμο ιατρού, ημερομηνία διορισμού και ημερομηνία αποχώρησης.
  Ο πίνακας να είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και να ανανεώνεται καθημερινά.

  12. Πρόγραμμα δημοσίευσης προκήρυξης, ημερομηνιών κατάθεσης δικαιολογητικών, προσωρινών αποτελεσμάτων, ενστάσεων, οριστικών αποτελεσμάτων, αποστολής διορισμών, διορισμών ιατρών στα Κ.Υ

  (http://farm6.static.flickr.com/5130/5266217781_f67e0cd1bd_b.jpg)

  13. Το διάστημα μεταξύ 26-31 Μαρτίου, 26-30 Ιουνίου, 26-30 Σεπτεμβρίου και 26-31 Δεκεμβρίου τα Κ.Υ. να ενημερώνουν το Υπουργείο Υγείας για τους διορισμούς ή όχι των ιατρών ώστε όσα δεν καλύφθηκαν να προκηρύσσονται στην αμέσως επόμενη προκήρυξη.

  14. Μη υποχρεωτική η εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου για διορισμό στο δημόσιο.

  Άρθρο 69 (Ειδικότητα Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης)

  Ειδικότητες που ο μόνος τρόπος για να τις αποκτήσουν κάποιοι συνάδελφοι είναι η ειδίκευσή τους να γίνει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του κόσμου εκτός του Ε.Σ.Υ.

  Αν για το θεσμό της «υπηρεσίας υπαίθρου» κάθε χρόνο είχαμε και νέο νόμο για τις παραπάνω ειδικότητες το υπουργείο έδωσε τη δυνατότητα στους εν αναμονή ιατρούς να εκπαιδευτούν στη νομική ορολογία τα τελευταία τρία χρόνια με καταιγισμό νόμων, τροπολογιών και εγκυκλίων.

  Δε θα προτείνω λύση αφού η κατάσταση δεν επιδέχεται δίκαιης λύσης για όλους τους συναδέλφους. Δυστυχώς όμως οι προκάτοχοί σας (κος Γιαννόπουλος, κος Αβραμόπουλος και κα Ξενογιαννακοπούλου) έκαναν τα αδύνατα δυνατά να εμπλέξουν την κατάσταση σε βαθμό που κανείς πλέον δε μπορεί να δώσει δίκαιη λύση. Εύχομαι με την τροπολογία του άρθρου 69 και με τη σχετική εγκύκλιο που θα δημοσιεύσετε να δώσετε όχι μόνο τη δικαιότερη και πιο αναίμακτη λύση για τους συναδέλφους αλλά και το δικαίωμα του προγραμματισμού της προσωπικής αλλά και επαγγελματικής τους ζωής. Με τις συνεχείς αλλαγές των τελευταίων χρόνων κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τη χρονική στιγμή έναρξης και ολοκλήρωσης της ειδικότητάς τους.

  Αν και έχω ασχοληθεί αρκετό διάστημα με το θέμα αποφεύγω να προτείνω λύση κυρίως λόγω της προσωπικής μου γνώμης πως ο καλύτερος και πιο ενδεδειγμένος τρόπος έναρξης ειδικότητας σε μία χώρα που θέλει να ονομάζεται ευνομούμενη είναι η καθιέρωση πανελληνίων εξετάσεων. Η μετάβαση στο σύστημα των εξετάσεων από το σημερινό απάνθρωπο σύστημα με τις λίστες αναμονής είναι μία διαδικασία που μπορεί να γίνει άμεσα και χωρίς αδικίες στους γιατρούς που αναμένουν επί χρόνια να ειδικευτούν. Στην επόμενη «διαβούλευση» δεσμεύομαι πως θα καταθέσω τις προτάσεις μου.

  Άρθρο 72 (Ειδικότητα Παθολογικής Ογκολογίας)

  Άμεση απόσυρση του άρθρου 72, ως άνιση μεταχείριση μεταξύ ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών. Δε μπορώ να καταλάβω την ανάγκη μιας τέτοιας ρύθμισης, τι ακριβώς εξυπηρετεί και ποιους. Πως είναι δυνατόν να δίνεται άδεια άσκησης ειδικότητας σε συνάδελφο χωρίς εξετάσεις ;

  Θα παρακαλούσα είτε το υπουργείο είτε κάποιος συνάδελφος να εξηγήσει τι σημαίνει «θεραπεία ενός ακόμα φαινομένου άνισης μεταχείρισης ιατρών που οφείλεται στην καθυστέρηση ως προς την οργάνωση της εκπαίδευσης της ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας και στις αλλεπάλληλες και αποσπασματικές επεμβάσεις σχετικά με την χορήγηση τίτλου αυτής της ειδικότητας» που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.
  Φοβάμαι πως το παραπάνω άρθρο είναι μία ακόμα «αποσπασματική επέμβαση» που δεν εξυπηρετεί αγνούς σκοπούς.

  Άρθρο 73 (χωρίς τίτλο, αναφέρεται στην αναγνώριση χρόνου ειδικότητας από την υπηρεσία υπαίθρου)

  Άμεση απόσυρση του άρθρου 73, ως άνιση μεταχείριση μεταξύ ειδικευομένων ιατρών. Δεν είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται ως χρόνος άσκησης ειδικότητας ο χρόνος που ο ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου άσκησε την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου σε μη αναγνωρισμένα τμήματα, πιθανότατα σε Κ.Υ. που δεν είναι αναγνωρισμένα να δίνουν τον αντίστοιχο χρόνο ειδικότητας.

  Το παραπάνω άρθρο έρχεται και σε αντίθεση με την υπ’ αρίθμ. Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ/οικ 96756 (11ης Ιουλίου 2008) εγκύκλιο της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας με θέμα «αναγνώριση χρόνου ειδίκευσης ιατρών στο εξωτερικό».

  Η προσωπική μου γνώμη η οποία έρχεται σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη διάταξη αλλά και με τις προηγούμενες διατάξεις παλαιοτέρων νόμων όπως την παρ. 3Β και Γ του άρθρου 21 του Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α’/2007) και το άρθρο 8 του Ν.3627/07 (ΦΕΚ 292 Α’/2007) είναι η άμεση απεμπλοκή της ειδικότητας από την υπηρεσία υπαίθρου, το οποίο σημαίνει σε μη αναγνώριση χρόνου ειδικότητας από την υπηρεσία υπαίθρου. Θεωρώ απαράδεκτο να εξισώνεται ο χρόνος που ένας ιατρός συνταγογραφεί σε ένα άγονο Π.Ι. ή σε ένα Κ.Υ. με την ειδίκευσή του στη Χειρουργική Κλινική ενός Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

  Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα αλλά πιστεύω πως έθεσα κάποια ζητήματα τα οποία απασχολούν συναδέλφους αγροτικούς και ειδικευομένους.

  Προσπάθησα να τεκμηριώσω τα ζητήματα που έθεσα με παραπομπές σε άλλα κείμενα για τη διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου

  Σας ευχαριστώ!
  Αναστάσιος Θεοδωρίδης
  Ειδικευόμενος Ιατροδικαστικής
  Θεσσαλονίκη, 18/12/2010

 • 18 Δεκεμβρίου 2010, 15:12 | ΟΥΜ ΟΣΜ

  «Τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και τις συμφωνίες- πλαίσιο, συνάπτουν μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές»

  Μετά από τόσους κύκλους διαβουλεύσεων στο labs.opengov.gr, ΑΚΟΜΑ δεν είναι ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ότι οι συμφωνίες-πλαίσιο πρέπει να γίνονται σε ΕΘΝΙΚΟ επίπεδο;