Άρθρο 7 Εξόφληση προμηθευτών

1. Μετά από έγκριση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των εμπορικών Τραπεζών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για τη χρηματοδότηση του Περιφερειακού ή του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών αντιστοίχως με την απευθείας εξόφληση του οικονομικού φορέα από την Τράπεζα, υπό όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του ή των οικονομικών φορέων.

2. Προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση είναι α) το αντικείμενο της σύμβασης να περιλαμβάνεται στο ετήσιο Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, και β) το ποσό του δανείου να μην υπερβαίνει το 70% του ποσού της προϋπολογισθείσης δαπάνης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των Τραπεζών και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:21 | ΑΧ

  Ενδεχομένως η διάταξη να παραβιάζει τη συνθήκη της ΕΕ, αφού περιορίζει τη σύναψη σύμβασης μόνο με ελληνικές τράπεζες.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 07:22 | Βασίλης Καραβίτης

  Τίποτε δεν αναφέρεται για τον χρόνο εξώφλησης των προμηθευτών που, σύμφωνα με το Π.Δ. 166/2003 πρέπει να εξοφλούνται εντός 60 ημερών και σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται επιτόκιο Euribor + 7 μονάδων. Το πα΄ρον άρθρο ασχολείται αποκλειστικώς με τον δανεισμό ο οποίος δεν έχει σχέση με την εξώφληση των προμηθευτών στην οποία, περιέργως και παρά τον τίτλο του άρθρου, ουδόλως γίνεται μνεία…

 • β) το ποσό του δανείου να μην υπερβαίνει το 70% του ποσού της προϋπολογισθείσης δαπάνης.
  Κυριε Υπουργέ, θεωρώ αντικεμενικά μή βιώσιμο έναν οργανισμό, όπως το Ε.Σ.Υ, ο οποίος συνάπτει συμβάσεις προμήθειας φαρμάκων και παράλληλα στερείται διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την εξόφληση του, της τάξεως του 70%. Στην περίπτωση κατά την οποία, στο αναφερόμενο άρθρο, για τις δαπάνες, ο νομοθέτης θεωρεί ότι το δανειζόμενο ποσόν θα εισπραχθεί στην συνέχεια από ασθενείς-λήπτες ή, χρήστες των προμηθειών, την εκτιμώ ως αόριστη και παρακεκινδυνευμένη. Το Ε.Σ.Υ θα συνεχίσει να νοσεί.

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 19:56 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΕ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.

  ΘΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΕ

 • 25 Δεκεμβρίου 2010, 13:59 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  Η εξόφληση των προμηθευτών ικανοποιούνται υποχρεωτικά με βάση τον αριθμό της Σύμβασης.

  Δεν επιτρέπεται κατα οιονδήποτε τρόπο η εξόφληση προμηθευτή με αριθμό σύμβασης μεταγενέστερο άλλου προμηθευτή.

  Εφόσον υπάρξει απο ΦΟΡΕΑ εξόφληση προμηθευτή με αριθμό σύμβασης μεταγενέστερο της προσήκουσας σειράς γίνεται καταολογισμός του Ποσού στη Διοίκηση του Οργάνου.

  Για το σκοπό αυτό τηρείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε κάθε Φορεα ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ στη «Διαυγεια».

  Η εξόφληση των Προμηθευτών που προσφέρουν έκπτωση τουλάχιστον 20% ικανοποιούνται απο τις Υπηρεσίες των ΦΟΡΈΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ».