Άρθρο 32 Σύνθεση και Αρμοδιότητες ΣΥΣΠΥ

1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.3863/2010 (Α΄115) αντικαθίσταται ως εξής: «β’ τους Διοικητές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ και τους Προέδρους ΟΠΑΔ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ και Οίκου Ναύτη με αναπληρωτές τους, τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές των παραπάνω φορέων,»

2. Το άρθρο 32 παράγραφος 2 περίπτωση α’ του νόμου 3863/2010 συμπληρώνεται από της ισχύος του ως εξής: «την κατάρτιση ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας για τους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΚΑ, ΟΠΑΔ και Οίκου Ναύτη.»

3.Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ. ο Πρόεδρος του Οργανισμού συμμετέχει στη σύνθεσή του κατά το άρθρο 31 παρ. 2 του Νόμου 3863/2010 Συμβουλίου Συντονισμού.